Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 28. marts 2023

Mødelokale F 1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

42Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

43Orientering om forventninger til det nye år med besøg fra Frederikssund Erhvervs bestyrelse

Resume

Udvalget orienteres i denne sag af Frederikssund Erhvervs bestyrelse om forventninger til indeværende års arbejde med erhvervsfremme jf. samarbejdsaftale 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse og direktør deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Udvalget og Frederikssund Erhvervs bestyrelse har en mødestruktur jf. bilag 1.

Frederikssund Erhvervs bestyrelse orienterer udvalget om deres forventninger til det nye år (2023) jf. samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv. Samarbejdsaftalen indeholder følgende overordnede indsatsområder:

 • Grøn Omstilling og Energi
 • Uddannelse, arbejdskraft samt skole-virksomhedssamarbejde
 • Infrastruktur
 • Erhvervsservice og -udvikling
 • Interessevaretagelse og investeringsfremme
 • Digitalisering

Samarbejdsaftalen 2023 blev godkendt af udvalget den 31. januar 2023, pkt. 20. Samarbejdsaftalen 2023 findes i bilag 2.

Udover ovenstående indsatsområder er der besluttet en særskilt aftale om Bosætning, der er underlagt en særskilt bevilling mellem partnerne. Bosætningsindsatsen er i en 2-årig periode forankret i Frederikssund Erhverv fra medio 2022 til medio 2024. Efter udløbet evalueres indsatsen jf. Budget 2022.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og bestyrelsen er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

44Drøftelse om Erhvervskonferencen 2023

Resume

Udvalget skal i denne sag drøfte, hvordan midlerne til Erhvervskonferencen 2023 skal udmøntes. Administrationen foreslår en drøftelse om, at midlerne bruges til at afholde en bredere workshop/konferencedag om arbejdskraft, grøn omstilling og energisektoren.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte tildeling af midler fra Erhvervskonferencen 2023 arrangement(er) indenfor arbejdskraft, grøn omstilling og energisektoren.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker fokus på arbejdskraft, grøn omstilling og energi.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Erhvervskonference 2022 blev afholdt den 31. januar 2023. Oprindeligt skulle Erhvervskonferencen være blevet afholdt den 1. november 2021, men blev udskudt på grund af Folketingsvalget 2022. Ved udskydelsen fik administrationen overført midlerne fra 2022 til 2023. Dermed er der midler til to konferencer i 2023.

Administrationen har været i dialog med Frederikssund Erhverv om relevante aktiviteter, der gavner en stor del af kommunens virksomheder. Mange virksomheder er optaget af grøn omstilling og energi, hvilket også er omdrejningspunktet for Energipartnerskabet, som primært omfatter kommunens større virksomheder. Administrationen foreslår en drøftelse om at bruge midlerne fra Erhvervskonferencen 2023 til, at Frederikssund Erhverv afholder en konference/workshop, der tager udgangspunkt i deres samarbejder inden for arbejdskraft, grøn omstilling og energi målrettet en bred vifte af kommunens virksomheder. På baggrund af udvalgets drøftelser vil administrationen arbejde videre med planlægning af Erhvervskonferencen 2023.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Der er afsat 116.151 kr. til Erhvervskonferencen i 2023.

45Drøftelse om den lokale turismeindsats

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til et forslag til disponering af midler til den lokale turismeindsats. I sagen præsenteres udvalget for et forslag til en eventuel ny proces med en puljeordning. Udvalget skal samtidig tage stilling til, hvorvidt administrationen skal fastholde den nuværende praksis for udmøntning af midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende fortsættelse af den nuværende proces for udmøntning af midler til den lokale turismeindsats.
 2. Såfremt den nuværende proces ikke kan godkendes skal udvalget beslutte, hvorvidt de lokale turismemidler skal udmøntes i en puljeordning, herunder godkende de foreslåede kriterier og formalia.
 3. Beslutte at der ikke udarbejdes en kommunal turismestrategi.

Beslutning

Udvalget behandlede sagen som en beslutningssag.

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V)

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Lars Jepsen (A) og Jesper Wittenburg (A)

Poul Erik Skov Christensen (A) stemte imod, idet bevillingen ikke betyder et dramatisk løft af turismeindsatsen i Frederikssund Kommune og beløbet bør i stedet gå til at medfinansiere underskuddet på andre fagområder.

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Forkastet.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Udvalget har jf. mødet den 28. november 2022 drøftet disponering af midler til den lokale turismeindsats. Udvalget ønskede genbesøg af turismestrategien samt et oplæg til kriterier for udmøntning af de lokale turismemidler.

Den nuværende proces

Udvalget har siden 2021 disponeret midler til turismefremmende aktiviteter og -markedsføring via Destination Fjordlandet til fordel for en bred vifte af lokale aktører i Frederikssund Kommune. Arbejdsgangen har været, at administrationen i dialog med Destination Fjordlandet har fremsat forslag til Job, erhverv og kultur, som har truffet beslutning om tiltag. Den praktiske planlægning af aktiviteterne er udført af Destination Fjordlandet. Udvalget kan komme med ønsker og bearbejde indkommende forslag til aktiviteter. Midlerne har understøttet Destination Fjordlandets Strategi 2021-2024.

Udvalget har ønsket at få undersøgt, hvordan midlerne vil kunne udmøntes gennem en eventuel puljeordning og hvilke kriterier der kunne være herfor.

Pulje for disponering af midler til den lokale turismeindsats

Administrationen anbefaler, at disponering af midler til den lokale turismeindsats foregår som hidtil mellem udvalg, administration og Destination Fjordlandet. Det giver de bedste muligheder for at understøtte såvel Destination Fjordlandets strategi som en evt. kommende kommunal turismestrategi. Udvalget har mulighed for at komme med ønsker til disponeringen af midler som fx midler til aktiviteter i foreninger og i samspil med frivillige.

Beslutter udvalget at oprette en pulje, skal udvalget fremadrettet tage stilling til indkommende ansøgninger fra lokale foreninger og erhvervsfremmeaktører med henblik på udvikling af turismefremmende aktiviteter. Eller der skal nedsættes et mindre udvalg hertil bestående af professionelle turismeaktører.

Fordelen ved at oprette en pulje er, at foreninger, erhvervsliv mv. bredt set kan ansøge puljen, hvilket kan give flere valgmuligheder for disponering af midler. Det bør dog bemærkes, at hvis kommunen støtter andre lokale erhvervsforeninger med midler til turismefremmende projekter kan dette få konsekvenser for Destination Fjordlandets eventuelle tildeling af midler fra Destinationsudviklingspuljen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Jf. indkaldelse til ansøgninger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, står der:

”Projekter må ikke have uhensigtsmæssige overlap med eksisterende tiltag, ligesom aktiviteter ikke må være i strid med aftalen om konsolidering af den kommunale turismefremme og forenkling af erhvervsfremmesystemet. Dvs. at et destinationsselskab ikke kan komme i betragtning til tilskud fra destinationsudviklingspuljen, hvis de deltagende kommuner parallelt med engagementet i destinationsselskabet opretholder tilskud til andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Kommunerne kan fortsat finansiere lokale turismeserviceaktiviteter og give projekttilskud til eksempelvis kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester og festivaler.”

Det bør også bemærkes, at ved oprettelse af en pulje bortfalder fleksibiliteten mellem udvalg, administration og Destination Fjordlandet. Udvalget vil ikke have mulighed for at styre udviklingen i en specifik retning efter eget ønske, men skal behandle ansøgninger efter kriterier og formalia.

Om end udvalget beslutter at oprette af en pulje til udmøntning af midler til den lokale turismeindsats skal udvalget tage stilling kriterier og formalia for puljen. Administrationens forslag til kriterier og formalia kan findes i bilag 1.

En lokal turismestrategi

Administrationen har drøftet hensigten med en turismestrategi jf. udvalgets drøftelser den 28. november 2022 under punkt 155 og 156 i relation til overnatningskapacitetsanalysen og den lokale turismeindsats.

Frederikssund Kommune har tidligere haft en turismestrategi (bilag 2), der sætter fokus på den lokale udvikling af turismen.

Destination Fjordlandets bestyrelse godkendte Destination Fjordlandets strategi 2021-2024 i august 2021 efter høring i destinationsselskabets medlemskommuner, Frederikssund, Lejre og Roskilde. Strategien danner rammer for Destination Fjordlandets arbejde med turismefremme og -markedsføring af destinationen i henhold til i strategien fastsatte målsætninger. Jf. strategien vil Destination Fjordlandet nå målsætningerne, ved at:

 1. Skabe endnu større synlighed omkring Fjordlandet som ferie- og oplevelsesdestination for danske og internationale gæster.
 2. Skabe endnu større sammenhæng mellem oplevelsesprodukterne i form af forretningsudvikling og kommunikation.
 3. Udnytte nærheden til København – både for at tiltrække de internationale gæster, der normalt besøger hovedstaden, og tilbyde københavnerne et kulturelt og naturrigt åndehul tæt på.
 4. Inspirere sommerhusgæster og lokale i de tre kommuner til at gå på opdagelse i Fjordlandet.
 5. Understøtte udvikling af oplevelser og tiltrækning af gæster i ydersæsonerne.

At udarbejde en kommunal turismestrategi for at kunne udmønte 0,25 mio. kr. årligt, vurderes ikke at være hensigtsmæssigt. Administrationen anbefaler, at fastholde praksis, hvor destinationsselskabet som professionel aktør, udmønter midlerne efter politisk beslutning i kommunen.

Hvis udvalget ønsker udarbejdelse af en lokal turismestrategi, der indeholder turismepolitiske overvejelser for at give mulighed for flere investeringer inden for turisme, så vil dette kræve et større analysearbejde, som vil kræve midler afsat på et kommende budget.

Inddragelse

Destination Fjordlandet er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

46Beslutning om forlængelse af aftale om Natureventyr

Resume

Natureventyr er en app som via eventyr har til formål at få børn ud i naturen. Eventyrene er skrevet unikt til de områder, de udspiller sig i og målrettet aldersgruppen 4-9 år, men kan også bruges af ældre børn. Natureventyr-appen kan både benyttes af børnefamilier og børnehaver/skoler. Det blev politisk besluttet i december 2020, at der skulle være 3 natureventyr i Frederikssund kommune. Siden 2021 har app’en været tilgængelig for alle borgere i Frederikssund kommune. Licensen på Natureventyr udløber pr. 1. juni 2023 og der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt aftalen skal genforhandles.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Natureventyrs aftalen forlænges for 2 år
 2. Der træffes beslutning om hvilke af tre tilbud, der vælges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede tilbud nr. 1.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Natureventyr er en app udviklet i samarbejde med Frederikssund Kommune, lokale spejderforeninger og kulturinstitutioner samt Nationalpark Skjoldungernes Land. Eventyrene i app'en er skrevet og illustreret af virksomheden Natureventyr.

Konceptet opstod da en gruppe småbørnsforældre var på tur sammen og oplevede, at de manglede inspiration til få sjove oplevelser i naturen med deres børn. Derfor kontaktede de DGI og i et samarbejde kom dette koncept til live og eventyrene findes nu mange steder i Danmark - herunder i Roskilde og Lejre Kommune.

Natureventyr er site-specifikke eventyr, udviklet særligt til lokale områder i Frederikssund som familier, dagtilbud, SFO, skoler mm. kan bruge til at gå på opdagelse i naturen. Eventyrerne kan læses og følges via en app, der samtidig leder ”læseren” igennem en særlig rute i skoven, ved Færgegården og ved Selsø Slot. Det handler om at gøre det nemt for voksne at give børn underholdende og meningsfulde oplevelser i naturen – samtidig med at de kommer ud og rører sig.

Læs mere i vedlagte bilag om Natureventyr.

Udviklet i samarbejde med spejderne

Natureventyr i Frederikssund kommune er udviklet så de inddrager områder med særlig lokalhistorisk værdi og i samarbejde med lokale aktører. De lokale spejderforeninger har været involverede i udviklingen af de tre eventyr og også deltaget aktivt i lanceringen.

I løbet af 2021 gik tre spejdergrupper i gang med at finde gode ruter, som kunne anvendes til Natureventyr. De tre spejdergrupper var: Erik Ejegod gruppe i Slangerup, Svaneungerne i Frederikssund og Ræven i Skibby. De to ruter blev planlagt i samarbejde med kulturinstitutioner (Selsø Slot og Færgegården). Ruten i Lystrup Skov blev en naturrute i skoven om Thomas Kingo. De tre spejdergrupper har ligeledes deltaget i test og lancering af de tre natureventyr. Der er flere spejdergrupper, som med de mindste spejdere, har gået Natureventyr. Plakaterne, som blev trykt har hængt i spejderhytter, så flere blev opmærksomme på Natureventyr.

De tre eventyr i Frederikssund:

Frida Færgedatter og bjergfolket (Færgegården)

På Færgegården i Frederikssund kan man følge i Fridas fodspor, når hun møder en mystisk kvinde i eventyret Frida Færgedatter og bjergfolket. Kvindens barn er blevet fanget af bjergfolket, og det er op til Frida at redde dagen. På ruten kommer man rundt i museets have, som indeholder spændende rekonstruktioner af oldtidsscenarier.

Kingo fantasifulde skovtur (Lystrup Skov)

I Lystrup skov kan man tage med Slangerups kendte bysbarn, Thomas Kingo, på en fantasifuld skovtur, hvor han både møder kæmper, elverfolk og jordtrolde.

Jagten på Agathes spøgelseshest (Selsø Slot)

I Jagten på Agathes spøgelseshest ved den smukke barokke herregård Selsø Slot, skal man sammen med den fugleglade præstesøn Severin på jagt efter den tidligere slotsfrues spøgelseshest. Undervejs møder Severin masser af udfordringer, overnaturlige væsner og gamle spøgelser.

Redegørelse for brug og brugertal

Administrationen har fået en redegørelse fra virksomheden Natureventyr, som oplyser at Natureventyr-ruterne har haft en rimelig aktivitet, men at det kunne være bedre sammenlignet med andre ture i regionen.

De påpeger, at dette også kan have med omfanget af synlighed og promovering at gøre.

De oplyser samtidigt, at tallene kun indikerer hvor mange gange et eventyr har været gennemført, men ikke siger noget om hvor mange personer, der har deltaget i ruten, om der fx. har været en børnehave med eller en skoleklasse. Derfor siger tallene ikke så meget om, hvor mange personer der har været på turene. Natureventyr bruger derfor et estimeret tal til at gange det reelle tal ud med. Se forklaring af dette i bilag.

Antal gennemførte ture af Natureventyr i Frederikssund:

TitelOmrådeGennemførtRating (0-5)
Frida Færgedatter og bjergfolketFærgegården1974.4
Kingos fantasifulde skovturLystrup skov1454.5
Jagten på Agathes spøgelseshestSelsø slot2254.6
Eventyr gennemført i alt

567

Børn og voksne aktiveret (4.5 gns.)*

2551.5

*Se uddybning af brugertal i bilag.

Genforhandling af aftale

Aftalen løber frem til den 21. juni 2023 og der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt der ønskes en fornyelse af licensen for Natureventyr.

Økonomi vedrørende Natureventyr i Frederikssund Kommune

I den oprindelige aftale var den samlede pris for udvikling og promovering af tre eventyr samt licens til fri afbenyttelse af eventyrene i to år 52.500 kr. Efter de to år kan eventyrene enten overgå til brugerbetaling (25 kr. pr. brug pr. eventyr, som brugeren selv betaler) eller der kan købes ny licens til fri afbenyttelse – denne koster 2.500 kr. pr. år pr. eventyr.

Natureventyr har sendt tilbud på en ny aftale i tre versioner. Der er siden udviklet indtaling af eventyr som kan vælges til i aftalen samt podcast som introducerer til Natureventyr:

1) Tilbud 1 inkluderer indtaling af de tre eksisterende eventyr i Frederikssund Kommune samt et års ekstra licens på alle tre eventyr, der sikrer alle brugere gratis adgang til eventyrene via Natureventyr appen. Det betyder en samlet rabat på 50 % på licensomkostningerne.

Samlet pris alt inklusiv: 7.500 kr. + moms.

2) Tilbud 2 inkluderer indtaling af de tre eksisterende eventyr i Frederikssund Kommune samt udvikling og indtaling af et nyt eventyr. Samtidig udvider vi løbetiden på licensen på alle fire eventyr til to år, der sikrer alle brugere gratis adgang til eventyrene via Natureventyr appen. Derudover redigerer vi to udvalgte eventyr som podcasts, der lader brugerne få en forsmag på de eventyr, der venter ude i naturen. Podcast-versionerne af eventyrene får tilføjet lydeffekter, der gør det sjovt at lytte med hjemme fra sofaen, på bagsædet af bilen eller i ladcyklen.

Samlet pris alt inklusiv: 35.000 kr. + moms

3) Tilbud 3 inkluderer indtaling af de tre eksisterende eventyr i Frederikssund Kommune samt udvikling og indtaling af to nye eventyr. Samtidig udvider vi løbetiden på licensen på alle fem eventyr til tre år, der sikrer alle brugere gratis adgang til eventyrene via Natureventyr appen. Derudover redigerer vi alle fem eventyr som podcast, der lader brugerne få en forsmag på de eventyr, der venter ude i naturen.

Samlet pris alt inklusiv: 62.500 kr. + moms

Se vedhæftede bilag, Tilbud.

Administrationen anbefaler at aftalen genforhandles og at det besluttes hvilken af de tre ovennævnte tilbud man vil vælge. Midlerne kan tages fra Kulturpuljen, som pr d.d. (10. marts 2023) har et restbeløb på 162.025 kr. Administrationen anbefaler samtidigt, at der indgås aftale for to år.

Inddragelse

Børne og Unge Organisationernes Samråd (BUS) er positivt stemt overfor Natureventyr og påpeger at 'det er en god kombination mellem formidling af kultur og natur'. Spejderne har været involveret i udviklingen af ruterne og deltager fortsat aktivt i brug og udbredelse med events, PR-materiale mv. Nationalpark Skjoldungernes Land er ligeledes involveret i udvikling og udbredelse af Natureventyr.

Læs eventuelt mere i notat fra BUS i bilag.

Høringssvar fra KUF (Kulturrådet i Frederikssund): KUF har drøftet fornyelsen af aftalen, og kan kun anbefale Tilbud 1, hvis ordningen skal fortsætte.

KUF mener yderligere at en omkostning på mellem kr. 35.000,- og kr. 62,500,- ikke står mål med det forventede udbytte, og at det samtidig vil være et stort træk på Kulturpuljen.

Derfor KUFs anbefaling af Tilbud 1 eventuelt kombineret med yderligere synliggørelse af ordningen, så det om et år kan vurderedes om det har båret frugt, og der er potentiale for en eventuel udvidelse af ordningen til den tid. Ønsker man herefter at fortsætte ordningen på fast basis, bør den optages på budgettet fremfor at lægge beslag på de frie midler i Kulturpuljen.

Det samlede høringssvar fra KUF kan læses i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuel udgift dækkes inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

47Beslutning om forlængelse af Fritidspolitik

Resume

Frederikssund Kommunes fritidspolitik blev vedtaget i 2020 og gælder for perioden 2020-2023. Job, erhverv og kultur samt Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om udvidelse af politikkens periode til og med 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur samt Unge, fritid og idræt, at:

 1. Den nuværende fritidspolitikkens forlænges til at gælde til og med 2025.
 2. Der udarbejdes fritidspolitik for den efterfølgende periode i 2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 29. april 2020 en ny Fritidspolitik for Frederikssund Kommune - Fritidspolitik 2020-2023. Fritidspolitikken skal sætte retning for udviklingen af vores kultur-, idræts- og fritidsliv i Frederikssund Kommune.

Administrationen anbefaler, at fritidspolitikken forlænges til og med 2025, for at sikre implementering af politikkens elementer. Udvalgene modtog senest i september 2023 en status på implementeringen af politikkens handleplaner. Udvalgene modtager igen i 2. halvår 2023 en status. En række af elementerne har taget længere tid at implementere end forventet grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Ved forlængelse af politikkens periode tilføjes et kort supplerende forord i den elektroniske version. Hvor det beskrives at politikken er forlænget til og med 2025 samt begrundelsen.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

48Beslutning om administrativ organisering af kulturhuset Rejsestalden

Resume

Job, erhverv og kultur bedes med denne sag godkende den administrative organisering af kulturhuset Rejsestalden

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende den administrative organisering af kulturhuset Rejsestalden.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A) og Jørgen Bech (V)

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A)

Jesper Wittenburg (A) stemte imod, idet han ikke ønsker, at ledelsen fjernes fra Rejsestalden.

Rejsestalden bør være et selvstændigt hus.

Administrationens indstilling blev godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris har til og med 2022 fungeret som en kommunal institution med egen leder på fuld tid og to medarbejdere på deltid. Denne konstruktion har vist sig at have en række uhensigtsmæssigheder. Primært fordi en institution med i alt blot tre medarbejdere er en meget lille enhed. Uhensigtsmæssighederne gennemgås her:

1. Stor sårbarhed ved sygdom i forhold til dækning af åbningstider samt gennemførelse af husets aktiviteter ved længerevarende sygdom.

2. Meget begrænset kollegial sparring. For alle ansatte er det vigtigt for den faglige udvikling så vel som socialt at have kollegaer, som man kan sparre med.

3. De administrative opgaver er den samme uanset størrelsen på en institution. Dermed bruger lederen af en meget lille institution uforholdsmæssig meget tid på disse opgaver. Dette tager tid for kulturudvikling og samarbejde med lokalområdet.

Efter den tidligere leder af kulturhuset er stoppet, har administrationen ud fra ovenstående problemstillinger gennemført en justering af organisationen pr 1.1. 2023. Justeringen indebærer, at Rejsestalden nu er koblet på Bibliotekerne på samme måde som arkiverne. Det indebærer, at ledelse og administrationsopgaver varetages fra bibliotekernes ledelse og administration. Dermed kan medarbejderne i Kulturhuset fokusere på at skabe kulturtilbud og være en central aktør i lokalområdet. Der er fortsat ansat tre medarbejdere, alle med kulturopgaver. En medarbejder har en koordinatorfunktion i forhold til samarbejdspartnere og den øvrige organisation. Vedkommende har ikke personaleledelse. For kulturbrugerne i Rejsestalden, vil det derfor ikke kun give positive ændringer i forhold til mere kulturaktivitet.

Rejsestalden har fortsat sin bestyrelse med uændrede vedtægter. Der har i februar været gennemført valg til kulturhusets bestyrelse.

Administrationen er blevet opmærksom på, at Fritids- og Kulturudvalget 6. september 2018 i sag 78 træf beslutning om, at Kulturhusene Elværket, Rejsestalden og bibliotekerne ikke skulle slås sammen til en enhed. Drøftelsen i 2018 og frem havde primært fokus på Kulturhuset Elværkets aftale med Frederikssund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget besluttede en model, hvor de tre institutioner skulle samarbejde, men ikke slås sammen. Da der med nævnte beslutning tidligere er truffet politisk beslutning om organisering af Rejsestalden, fremlægges denne organisationsændring til godkendelse hos Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Bestyrelsen for Rejsestalden, samt Rejsestaldens personale har været inddraget i arbejdet med den fremtidige organisering af Rejsestalden. Organiseringen af Rejsestalden har ligeledes været i høring i MED-systemet. De nævnte parter har alle udtrykt deres opbagning til organiseringen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

49Drøftelse af forslag til strategi for tidlig forebyggende indsats 0-18 år

Resume

En strategi for tidlig forebyggende indsats på 0-18-års-området er under udarbejdelse. Børn, familier og forebyggelse har på sit møde 15. marts 2023 besluttet at sende strategien i høring. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til strategi for tidlig forebyggende indsats, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i Folkeoplysningsudvalget, Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt samt Social og Sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte udkast til strategien for tidlig forebyggende indsats (Bilag 1 og Bilag 2) og give kommentarer hertil.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

En væsentlig del af Børne- og Ungepolitikken er at styrke det tidlige, forebyggende arbejde. Tidlig forebyggende indsats blev med budgetaftalen for 2022 prioriteret som et særligt indsatsområde. Strategien for tidlig forebyggende indsats, Fælles tilgang – fælles ansvar, skal sætte retning for alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge på 0 til 18-års-området. Formålet med strategien er at sikre, at alle ved, hvordan de kan sætte tidligt ind med helhedsorienterede, koordinerede og virksomme indsatser, før problemer vokser sig store.

Strategien indeholder tre spor:

 • Spor #1: Værdisæt for tidlig forebyggende indsats
 • Spor #2: Fælles tilgang – fælles ansvar
 • Spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats.

Strategiudkastet vedhæftes som bilag (Bilag 1). Layout følger og vil lægge sig op ad layout i Børne- og Ungepolitik, klubstrategi mv. Til strategien hører også en grafisk illustration af spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats (Bilag 2).

Den endelige strategi for tidlig forebyggende indsats vil blive forelagt Børn, familier og forebyggelse den 7. juni 2023. Der vil løbende følges op på strategiens indhold og implementering i arbejdet med børn og unge.

Inddragelse

Medarbejdere og ledere har været inddraget i tilblivelsen af strategiudkastet, gennem deltagelse i workshops i løbet af efteråret 2022 samt i udarbejdelse af første skitse til strategien i strategiseminaret i januar 2023. Den 21. december 2022 havde Byrådet en temadrøftelse vedrørende tidlig forebyggende indsats.

Strategi for tidlig forebyggende indsats sendes i høring hos MED-organisationen i Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole, Sundhedsplejen samt Tandplejen, Handicaprådet, BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Kulturrådet, Idrætssamrådet, Fælleselevrådet, KUF (Kulturforeningernes Samråd), Ungeråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser for dagtilbud, bestyrelse for Campus U10, klubbernes forældrebestyrelse og Ungekontakten. Strategien sendes også i høring til fagudvalgene Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Job, erhverv og kultur og Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

50Orientering om skole-virksomhedssamarbejde i Frederikssund Kommune

Resume

Skole, klub og SFO har bedt om en orientering om skole-virksomhedssamarbejdet i Frederikssund Kommune. Med denne sag orienteres om samarbejdet mellem lokale folkeskoler og erhvervsliv i Frederikssund Kommune. Til orienteringen vedlægges tillige informationsfolderen ”Virkelighedsnær Skole i Frederikssund Kommune – oversigt og handlinger”, hvori det lokale skole-virksomhedssamarbejde også beskrives. Sagen sendes videre til orientering i Job, erhverv og kultur, samt i Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget foreslår, at der afholdes et fælles temamøde om skole-virksomhedssamarbejdet, herunder MakerVærket for Skole, klub og SFO og Job, erhverv og kultur.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres først baggrunden for det nuværende skole-virksomhedssamarbejde samt proces og milepæle under etableringen. Dernæst beskrives de tre nuværende indsatser i skole-virksomhedssamarbejde i Frederikssund Kommune samt virksomhedsnetværk i skole-virksomhedssamarbejdet. Afslutningsvist introduceres informationsfolderen ”Virkelighedsnær Skole i Frederikssund Kommune – oversigt og handlinger”.

Det er indledningsvis vigtigt at påpege, at skole-virksomhedssamarbejde også foregår som en integreret del af folkeskolernes undervisning. Det er fx at en lærer selv organiserer samarbejde med en lokal restaurant i faget madkundskab. Eller at en skole selv tager initiativ til at deltage i fx en national opfinderkonkurrence som Edison eller samarbejde med det lokale handelsliv om udvikling af det lokale byrum.

Baggrund for skole-virksomhedssamarbejde

Med Budget 2017 vedtog Byrådet at styrke indsatsen om skole-virksomhedssamarbejde med det formål, at "sikre den strategiske udvikling og et struktureret samarbejde mellem grundskolerne og det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af erhvervspraktikforløb, og bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering." Det er det samarbejde, der i daglig tale omtales som skole-virksomhedssamarbejdet.

Med beslutningen om at prioritere skole-virksomhedssamarbejde, kom Byrådet i Frederikssund Kommune den ændring af folkeskoleloven der, pr. 1. august, 2017, forpligtigede folkeskolerne til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler i regi af Åben Skole, i forkøbet. Formålet med lovændringen var at gøre undervisningen mere praksisfaglig og samtidig give den enkelte elev et bedre indblik i samfundets forskellige job- og uddannelsesmuligheder.

Etablering af skole-virksomhedssamarbejde

Med det formål at udvikle og implementere et stærkt skole-virksomhedssamarbejde i Frederikssund Kommune blev der i perioden 2017-2020 udarbejdet udviklingsplaner for området. Her blev mål, proces og ønskede – samt opnåede - resultater for skole-virksomhedssamarbejdet i kommunen formuleret (bilag 1).

Hovedfokus i perioden var at få lavet en strategi og handleplan på hver skole og Campus U10, eksperimentere med aktiviteter med henblik på et mere varigt undervisningstilbud på hver skole samt relations-arbejde med det formål at opbygge tværgående netværk, projekter og aktiviteter.

I samme periode (2017-2020) var Frederikssund Kommune en del af FUEL-projektet (Før, Under, Efter, Læringsmiljøer), som var et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne U/Nord, TEC, SOSU H, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune om at få flere unge til at vælge og ikke mindst gennemføre en erhvervsuddannelse. Det havde stor betydning for hvordan der blev arbejdet med skole-virksomhedssamarbejdet i de år, herunder hvordan ressourcerne blev anvendt og hvilke indsatser der blev iværksat. Blandt andet blev der udviklet en række konkrete tilbud om skole-virksomhedssamarbejde til skolerne, hvoraf en del tilbydes den dag i dag gennem indsatsen ”Erhverv i Skolen”.

MakerVærket, den næstfølgende store indsats i skole-virksomhedssamarbejdet, udspringer af projektet FUEL. Baggrunden var at Campus Frederikssund, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, via samarbejdet i FUEL, oplevede værdien i at samarbejde på tværs af sektorer i forhold til at løse tværgående problemer. Og også, hvor vigtigt det er at have erhvervslivet med helt fra grundskoleniveau og op til færdiggjort ungdomsuddannelse. MakerVærket er således et samarbejde der foregår på tværs af politiske overbevisninger, børn og unges læringsmiljøer i folkeskolerne og virksomhedernes behov for innovation og arbejdskraft.

Udover MakerVærket er erhvervspraktikken et vigtigt fokusområde i skole-virksomhedssamarbejdet samme periode.

De tre nuværende indsatser i skole-virksomhedssamarbejde

Frederikssund Kommune har i dag tre indsatser i skole-virksomhedssamarbejdet, som kommunens folkeskoler deltager i: Erhverv i Skolen, Bedre Erhvervspraktik og MakerVærket. De er tilrettelagt med forskellige formål, fagligheder og organisering. De tre indsatser er grundigt beskrevet i folderen ”Virkelighedsnær Skole i Frederikssund Kommune – oversigt og handlinger” (bilag 2).

1) Erhverv i Skolen

Med Erhverv i Skolen er fokus primært på de unges kendskab til arbejdsmarkedet og det at vælge ungdomsuddannelse. En mindre del af indsatsen har også fokus på elevernes faglige udbytte af undervisningen. Erhverv i Skolen er målrettet 7.-9. klasse og udbydes til skolerne gennem Center for Børn og Skole, som også organiserer aktiviteterne. Det er frivilligt hvor meget skolerne ønsker at deltage, men alle skoler deltager i dele af Erhverv i Skolen. De konkrete aktiviteter er:

 • Kloge Hænder – virksomhedsbesøg på én dag
 • Stemmer fra Markland Kommune – spil om lokaldemokrati på Frederikssund Rådhus
 • Karriereagenterne – virksomhedsbesøg og undervisningsforløb over fire dage
 • Campusdag – en hel dags karriere-event på Campus Frederikssund
 • Virksomhedssafari - lærere rejser samlet rundt til lokale virksomheder

2) Bedre Erhvervspraktik

Med Bedre Erhvervspraktik gives elever i 8. klasse mulighed for at opleve dagligdagen på en arbejdsplads med det formål at styrke deres senere valg af uddannelse og job. I Frederikssund Kommune planlægger alle folkeskoler i løbet af året en uges erhvervspraktik for elever i 8. klasse. Skolerne vælger typisk forskellige uger, men alle afholder en uges erhvervspraktik. Indsatsen Bedre Erhvervspraktik er et forsøg på at øge kvaliteten af erhvervspraktikken, som både politikere, erhverv og skoler har forpligtiget sig til. Indsatsen, som forventes fuldt implementeret på alle skoler fra skoleåret 2024/25, omfatter tre dele:

 • "Før, under og efter” erhvervspraktik - ensartede undervisningsplaner gennemføres af alle skoler
 • Erhvervspraktik portal – digital platform hvorigennem der skabes kontakt mellem elever, der skal i erhvervspraktik, og lokale virksomheder
 • Et virksomhedskoncept for hvad virksomheder leverer - og får igen - når de tager imod erhvervspraktikanter

3) MakerVærket

Skole-virksomhedssamarbejde i MakerVærket indebærer at børn og unge har adgang til et værksted - et såkaldt makerspace, hvor de kan arbejde med innovation, teknologi og produktion i forhold til virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet. MakerVærket er målrettet alle klassetrin og orienteret mod fagligt udbytte og elevers trivsel mere end på elevers valg af job og uddannelse - omend job og uddannelse også gives fokus. Det varierer fra skole til skole hvor meget der arbejdes i MakerVærket, men alle skoler har fokus på indsatsen. Centrale elementer i MakerVærket er:

 • Ét centralt MakerVærk på Campus Frederikssund og decentrale satellitter på alle folkeskoler. Fyldt med nye teknologier, klassisk håndværktøj og materialer
 • Børn, unge, medarbejdere på skolerne og virksomheder er sammen om med den ’Frederikssundske innovationsmodel’ - en værktøjskasse til problemløsning
 • MakerVærket, og dermed også skole-virksomhedssamarbejde i MakerVærket, er integreret i skolernes hverdag - i fag, projekter, fejringer - og dermed skole og lærerdrevet. Det sidste betyder at der er et relativt stort fokus på kompetenceudvikling af lærere og på udvikling af undervisningsmaterialer, herunder cases fra erhvervslivet

Virksomhedsnetværk i skole-virksomhedssamarbejdet

I Frederikssund Kommune er virksomhedsengagementet i skole-virksomhedssamarbejde betydeligt og har stor betydning for elevernes møde med virksomhederne. Følgende netværk eller grupperinger af virksomheder er særligt engagerede i skole-virksomhedssamarbejde:

 • Campusambassadørkorpset: Blev etableret af primært Frederikssund Erhverv under FUEL-projektet. Det omfatter cirka 35 af Frederikssund Kommunes største virksomheder, herunder Frederikssund Kommune selv. Campusambassadørkorpset er aktivt i både Erhverv i Skolen, Bedre Erhvervspraktik og MakerVærket
 • Erhvervspraktiknetværk: Blev etableret under perioden i 2017-2020, hvor der eksperimenteredes med nye former for erhvervspraktik. Netværket omfatter cirka 60 virksomheder. De 60 virksomheder forventes at spille en væsentlig rolle som nogle af de første erhvervspraktikværter på Frederikssund Kommunes kommende erhvervspraktikportal
 • Virksomheder der samarbejder med MakerVærket. Omfatter virksomheder som bidrager med virkelighedsnære problemstillinger til det centrale MakerVærk på Campus Frederikssund og ligeledes indgår i som erhvervscases i undervisningsmaterialet på MakerVærket.dk, som kan hentes af alle skoler. Derudover er alle skoler i gang med at opbygge en portefølje af lokale virksomheder som de samarbejder med lokalt i deres lokale MakerVærk (bilag 3). I alt er cirka 50 virksomheder lige nu engagerede i MakerVærket på en eller anden vis.

Informationsfolderen ”Virkelighedsnær skole – oversigt og handlinger i Frederikssund Kommune”

Formålet med en informationsfolderen er at give børn, unge og forældre mulighed for at få overblik over hvad de kan forvente at møde på området ”virkelighedsnær skole” (Åben Skole) gennem skoletiden. Samtidig kan folderen bruges af ledere og medarbejdere i det daglige arbejde med virkelighedsnær undervisning og læring på skolerne. Sidst, men ikke mindst, ønsker Center for Børn og Skole at bruge informationsfolderen i kommunikationen med samarbejdspartnere, hvis vedvarende engagement naturligvis er betydningsfuldt i en virkelighedsnær skole.

Folderen, som er vedhæftet denne sag som bilag 2, distribueres som tryksag på alle skoler og til lokale samarbejdspartnere i den virkelighedsnære skole - som fx erhvervslivet. Derudover vil informationsfolderen være tilgængelig på Frederikssund Kommunes hjemmeside og også på MakerVærket.dk. I forbindelse med offentliggørelsen af informationsfolderen produceres en nyhed, som deles på relevante sociale medier.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

51Orientering om deltagelse i udviklingsprojektet ”Spil Sammen!”

Resume

Frederikssund Kommune deltager sammen med fire andre kommuner i et udviklingsprojekt med titlen ”Spil Sammen”. Projektet handler om at udvikle metoder til at hjælpe borgere med alvorlig psykisk mistrivsel til at indgå i fællesskaber uden for de kommunale tilbud, da fællesskaber og netværk har stor betydning for både livskvalitet og mulighederne for at opnå job og uddannelse. Projektet skal blandt andet ses i forlængelse af kommunens nye handicap- og psykiatripolitik og dennes indsatsområde om at støtte borgere med handicap og psykisk mistrivsel i at deltage i fællesskaber. Velux-fonden finansierer projektet, som løber over 3½ år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen om deltagelse i projekt ”Spil Sammen!” til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune deltager sammen med fire andre kommuner i projektet ”Spil Sammen!”. Projektet handler om at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere og tilbud og netværk i lokalsamfundet.

Borgere, medarbejdere og ledere fra følgende tilbud og afdelinger deltager i projektet:

 • De socialpsykiatriske botilbud Skibbyhøj og Klintegården
 • Støtte og Udvikling (socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til borgere over 30 år)
 • Ungekontakten (socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet støtte og rådgivning til borgere under 30 år)
 • Livskilden og Reboot, som er aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Social og sundhed; Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur orienteres parallelt om projektet.

Projektets indhold og formål

Forskning viser, at det at indgå i relationer og at deltage i fællesskaber er helt centralt for muligheden for, at mennesker med psykiske vanskeligheder kan opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Erfaringerne er imidlertid, at mennesker med psykiske vanskeligheder ofte har svært ved at blive en del af fællesskaber uden for de kommunale tilbud. Derfor har projektet til formål at udvikle nye metoder, der kan understøtte, at mennesker med psykiske vanskeligheder bliver en del af flere fællesskaber i lokalsamfundet.

Projektet skal resultere i en ”manual”, som beskriver, hvordan man kan lykkes med at støtte borgernes vej ind i disse fællesskaber. Denne manual skal kunne bruges af andre kommuner og civilsamfundsaktører, for eksempel foreninger.

Fællesskaber defineres bredt og kan både være frivillige foreningstilbud, uformelle fællesskaber drevet af frivillige og fællesskaber på en arbejdsplads eller en uddannelse.

Både unge og voksne borgere fra de deltagende tilbud vil blive inddraget aktivt i processen med at udvikle nye metoder og samarbejder mellem borgere, lokalsamfund og kommunale tilbud. Ligesom aktører fra lokalsamfundet (foreninger og organisationer), herunder idrætsforeningen IF Vikingerne, som er målrettet psykisk sårbare borgere, vil blive inddraget i projektet

Projektet taler ind i kommunens nye Handicap- og psykiatripolitik, der blandt andet har fokus på, at kommunen skal støtte borgere med handicap og borgere med psykiske vanskeligheder i at blive inkluderet i almene fællesskaber. Derudover har projektet en forbindelse til målsætningerne i handleplanen om ”Flere i fællesskaber”, som er et led i udmøntningen af kommunens sundhedspolitik. Endelig vil projektets fokus på at få psykisk sårbare borgere til at kunne indgå i fællesskaber, og dermed udvikle stærkere sociale kompetencer, også kunne bidrage positivt til beskæftigelsesplanens mål om, at flere unge kommer i uddannelse og flere psykisk sårbare borgere integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Organisering og økonomi

Projektet styres af Socialt Udviklingscenter SUS, der er en non-profit projekt-virksomhed. Socialt Udviklingscenter SUS har søgt finansiering hos Velux-fonden og har inviteret Frederikssund Kommune samt Esbjerg, Aarhus, Rudersdal og Furesø kommuner til at deltage i projektet.

Velux-fonden gav i september 2022 tilsagn om knap 4,5 mio. kr. til projektet, som løber over 3½ år. Heraf tilfalder i alt cirka 250.000 kr. Frederikssund Kommune, hvilket dækker en del af arbejdstiden i projektet. Derudover vil kommunen have en medfinansiering i projektet i form af tid til administration, afprøvning af metoder mv. ud over projektaktiviteterne, hvilket holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Der er også afsat en pulje på 50.000 kr. med aktivitetsmidler til hver kommune, som for eksempel kan bruges til at opkvalificere aktører fra lokalsamfundet i at arbejde med mennesker med alvorlig psykisk mistrivsel. Puljen kan også bruges til at give et beskedent beløb til kontingent, udstyr eller lignende, der kan understøtte borgerens vej ud i lokalsamfundet.

Projektet startede op i efteråret 2022 og løber frem til udgangen af 2025. De tre politiske udvalg vil blive orienteret igen, når projektet midtvejs i perioden har afprøvet forskellige samarbejder og metoder samt ved afslutning og evaluering af projektet.

I Frederikssund Kommune er projektet organiseret i fire lokale projektgrupper, som består af ledere, medarbejdere og borgere. Repræsentanter fra lokalsamfundet inddrages løbende i projektet efter relevans.

Der er derudover nedsat en styregruppe for projektet i Frederikssund, som går på tværs af Center for Voksenstøtte og Omsorg og Center for Job og Rådgivning. Kommunens frivillighedskonsulent indgår også i styregruppen for at bidrage med viden om de lokale foreninger og civilsamfundsorganisationer. I styregruppen deles projektrelateret viden og erfaringer mellem de deltagende tilbud. Projektet understøtter samtidig det generelle samarbejde på tværs af centre og enheder, som har borgere med alvorlig psykisk mistrivsel som målgruppe. Derved bidrager projektet også til at indfri ambitionerne om at samarbejde om de gode løsninger i Frederikssund Kommunes strategi ”Sammen om Frederikssund”.

Inddragelse

Unge og voksne borgere fra de deltagende tilbud vil blive inddraget aktivt i hele projektforløbet. Det forventes at der vil være minimum 20 borgere, der bidrager til projektet på forskellig vis. Nogle vil indgå i en idégruppe sammen med andre borgere. Andre vil bidrage med ideer og input via interviews og samtaler. Relevante lokale foreninger og organisationer inddrages løbende i projektet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Økonomi

Orienteringen om deltagelse i projekt ”Spil Sammen!” har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

52Orientering om regnskab 2022

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2022 på Job, erhverv og kultur forstået på den måde, at der redegøres for regnskabsresultatet på de bevillingsområder, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser driftsregnskabet et mindreforbrug på 0,069 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,069 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

 • Administrationen mv. Mindreforbrug på 0,390 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der bl.a. dækker over mindreforbrug som følge af vakante stillinger og merforbrug til eksterne konsulenter.
 • Beskæftigelsesindsats. Merforbrug på 1,483 mio. kr. fordelt med:
  • Merforbrug på 0,585 mio. kr. på serviceudgifter, der primært kan henføres til merudgifter som følge af Møder, rejser og repræsentation samt IT, inventar og materiel.
  • Merforbrug på 0,898 mio. kr. på overførselsudgifter, der bl.a. dækker over merforbrug på løntilskud og mindreforbrug på sygedagpenge og kontant- og uddannelseshjælp.
 • Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,107 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes, en mindre afholdelse af Erhvervskonference grundet Folketingsvalg.
 • Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,259 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, der primært skyldes mindreforbrug på kulturpuljen.
 • Social service. Mindreforbrug på 0,797 mio. kr. fordelt med:
  • Mindreforbrug på 0,618 mio. kr. på serviceudgifter, der primært kan henføres til mindreudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge samt begravelseshjælp.
  • Mindreforbrug på 0,179 mio. kr. på overførselsudgifter, der kan henføres til lavere udgifter til flygtninge.

I vedlagte Regnskab 2022 drift - Job, erhverv og kultur udspecificeres ovenstående nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kultur- og havnebad

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag "Anlæg 2022 - Job, erhverv og kultur".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

53Beslutning om overførsel 2022

Resume

I nærværende sag redegøres for overførsler fra regnskab 2022 til Job, erhverv og kultur på de bevillingsområder, der er på udvalget.

På drift søges om at mindreforbrug på 0,207 mio. kr. overføres til 2023.

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr., som overføres til 2023

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende tillægsbevilling på 0,207 mio. kr. i form af overført mindreforbrug til 2023 på drift.
 2. Godkende tillægsbevilling på 2,262 mio. kr. i form af overført mindreforbrug til 2023 på bruttoanlægsudgifter.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set viser driften under Job, erhverv og kultur et mindreforbrug på 0,069 mio. kr., der fordeler sig på bevillingsområder på følgende måde:

Administration mv. Mindreforbrug på 0,390 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats. Merforbrug på 1,483 mio. kr.

Erhverv og turisme. Mindreforbrug på 0,107 mio. kr.

Kultur og fritid. Mindreforbrug på 0,258 mio. kr.

Social service. Mindreforbrug på 0,797 mio. kr.

Heraf overføres i alt 0,207 mio. kr. til 2023 alene på bevillingsområdet kultur og fritid.

Overførslen på kultur og fritid består konkret af følgende:

Folkebiblioteker: Merforbrug på 0,082 mio. kr.

Kulturhuse: Mindreforbrug på 0,076 mio. kr.

Kulturpuljen: Mindreforbrug på 0,096 mio. kr.

Frederikssund Friluftsscene: Mindreforbrug på 0,060 mio. kr.

Biograf, Den gamle smedje mv.: Mindreforbrug på 0,021 mio. kr.

Musikskolen: Mindreforbrug på 0,034 mio. kr.

For en nærmere specifikation af ovenstående henvises til bilag, Overførsler drift - Job, erhverv og kultur.

Anlæg

På Job, erhverv og kultur er der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,3 mio. kr., som overføres til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens museum
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kultur- og havnebad

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Anlæg 2022 – Job, erhverv og kultur - overførsel"

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant.

Økonomi

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,207 mio. kr. i 2022 på drift, samt tillægsbevilling til overførsel af bruttoanlægsudgifter på 2,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Bilag

54Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer.

Bilag

55Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.