Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2023

Byrådssalen kl. 17.00

Tillægsreferat
Fold alle punkter

162Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

163Beslutning om frigivelse af midler til velfærdsteknologiske indsatser i første halvår af 2023

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke projekter man overfor Byrådet vil anbefale får tildelt midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Sagen er behandlet sideløbende i Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familie og forebyggelse, hvor udvalgene har taget stilling til ansøgte projekter indenfor eget område. Beslutningerne fra møderne i fagudvalgene fremgår nedenfor under overskriften Historik. Sagen fremlægges for Økonomi og Byråd med henblik på beslutning om prioritering af ansøgningerne samt frigivelse af midlerne hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

  1. Projekterne: Monitor til måling af vitale parametre (a), App - trivsel hos medarbejderne (b), Af- og påklædningsstol med el (c), Toiletbadestol med el-hejs og - kip (d), Hjælpemotorer til fælles kørestol (e), Projektet Velfærdsteknologi og arbejdsmiljø i børnehuse (g) tildeles i alt 1.479.379 kr. og at midlerne frigives fra den velfærdsteknologiske pulje.
  2. Midler til sengebund, der automatisk tipper/vender borger (f) i alt 270.000 kr. ikke tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 1. juni 2023, okt. 54:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Social og sundhed, 1, juni 2023, pkt. 57:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt.

Anbefales.

Udvalget ønsker at følge prøvehandlingerne med velfærdsteknologi i dagtilbud med en sag i 2. halvår 2023.

Beslutning

Indstillingspunkterne fra udvalgene anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal, som følge af Byrådets beslutning på møde 30. marts 2022 (sag nummer 59), træffe beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, indenfor udvalgets område, der skal anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, hvorefter midlerne kan frigives.

Der er i alt 1.593.844 kr. til rådighed i 2023 i den velfærdsteknologiske pulje. I første ansøgningsrunde, ud af to i 2023, er der er modtaget ansøgninger for et samlet beløb på 1.749.379 kr. til den velfærdsteknologiske pulje.

Det er ikke umiddelbart programstyregruppens forventning, at der kommer mange eller store ansøgninger til den anden ansøgningsrunde i 2023. I vedhæftet bilag beskrives de indkomne ansøgninger mere detaljeret, herunder formålet med teknologien, det ansøgte beløb, området som teknologien skal implementeres i samt programstyregruppens prioritering og begrundelse.

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har i denne ansøgningsrunde lagt vægt på, at den velfærdsteknologiske pulje skal anvendes til indkøb af teknologier, hvoraf flere er afprøvet med stor effekt. Puljen bidrager til en opskalering og yderligere implementering med forventning om udbredelse af gevinsterne. Derudover er enkelte teknologier udvalgt på baggrund af et ønske om afprøvning via pilotprojekt, da der ligeledes er en forventning fra afdelingerne om en stor effekt.

Modtagne ansøgninger

Indenfor Omsorg og ældre og Social og sundhed har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 1 projektansøgning.

a) Apparater til måling af vitale parametre.

Målinger af vitale parametre skal medvirke til at øge patientsikkerheden, forebygge utilsigtede hændelser samt forebygge genindlæggelser, i alt 464.800 kr.

Indenfor Omsorg og ældre har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 5 projektansøgninger.

b) App – trivsel hos medarbejderne

Appen skal medvirke til at skabe et overblik over medarbejdernes trivsel, således at lederne kan reagere og håndtere mistrivsel rettidigt, i alt 41.500 kr.

c) Af-/påklædningsstol med el

Af-/påklædningsstol skal give medarbejderne mulighed for at udføre personlig pleje med færre forflytninger, når de skal hjælpe beboerne, i alt 359.200 kr.

d) Toilet/badestole med el-hejs og -kip

Toiletbadestol med el hejs og kip skal aflaste medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, når borgerne skal hjælpes omkring toiletbesøg, i alt 263.879 kr.

e) Fælles kørestol med hjælpemotor

En hjælpemotor muliggør, at særligt vægttunge borger kan komme på tur i kørestol udenfor med en anden person, i alt 50.000 kr.

f) Soft Tilt sengebunde

Sengebunden medvirker til forebyggelse af borgers tryksår på kroppen i liggende stilling, i alt 270.000 kr.

Indenfor Børn, familie og Forebyggelse har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget i alt 1 projektansøgning.

g) Velfærdsteknologi og arbejdsmiljø i børnehuse

Formålet er således afprøvning af målrettede velfærdsteknologiske prøvehandlinger i et børnehus, som skal medvirke til mindre sygefravær gennem et bedre fysisk arbejdsmiljø, i alt 300.000 kr.

Formål og ramme for prioritering

Midlerne til velfærdsteknologiske indsatser er prioriteret til:

  1. Afprøvning af nye velfærdsteknologier til enkelte afprøvninger (prøvehandlinger og valg af ”rette model”)
  2. Indkøb i forbindelse med en opskalering af en velafprøvet teknologi (overgangen til implementeringsprojekt, hvor der indkøbes flere af den udvalgte teknologi til implementering)

Teknologierne skal medvirke til at følgende formål opnås:

  • Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for understøttelse til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.
  • Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
  • Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Dokumentet ”Ramme for ansøgning om midler til velfærdsteknologiske indsatser” uddyber rammen for prioriteringer af velfærdsteknologiske indsatser i Frederikssund Kommune. Dokumentet er bilagt.

Opfølgning på velfærdsteknologiske indsatser

Når en velfærdsteknologi er afprøvet og evt. implementeret evalueres velfærdsteknologien. Det undersøges, om der er et match mellem organisationen, teknologi, borger og økonomi. I evalueringen tages også stilling til et fremtidigt brug af velfærdsteknologien. Såfremt det besluttes at teknologien skal udbredes yderligere inden for området og/eller andre områder, udarbejdes en særskilt plan for finansiering og implementering.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet går ud fra, at programstyregruppen sikrer, at de indkomne ansøgninger lever op til målsætningens 3 formål og overlader det i øvrigt til programstyregruppen at udvælge de rigtige løsninger.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre skal prioritere den velfærdsteknologiske indsatser for første halvår af 2023.

Der forelægges 6 forslag til velfærdsteknologi indenfor en budgetramme på alt ca. 2 mio. kr. for 2023.

a. Apparat til måling af vitale parametre (kr.464.800)

b. App - trivsel hos medarbejderne (kr. 41.500)

c. Af-/påklædningsstol med el (kr. 359.200)

d. Toilet/badestol med el-hejs og -kip (kr. 263.879)

e. Fælleskørestol med hjælpemotor (kr.50.000)

f. Soft Tilt sengebunde (kr.270.000 for 9 stk.)

De første 5 foreslås iværksat indenfor denne ramme, mens det sidste foreslås "afholdes indenfor områdets eksisterende ramme". Seniorrådet finder, at pkt. b) App - trivsel hos medarbejdere bør kunne afholdes af ramme for personaleomkostninger. Seniorrådet finder desuden, at punkt f) Soft Tilt sengebunde bør kunne afholdes indenfor den aktuelle ramme for velfærdsteknologi, idet en henvisning til "områdets eksisterende ramme" vil kunne betyde en nedprioritering af denne fra Seniorrådets synspunkt væsentlige velfærdsteknologiske indsats.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen, idet anbefalingerne vedrørende tildeling af midler fra den velfærdsteknologiske pulje holdes indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

164Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.