Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 21. juni 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter

108Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var indkommet to skriftlige spørgsmål til Byrådets spørgetid om henholdsvis belysning og biodiversitet. Disse spørgsmål og svar er tilgængelige på kommunens hjemmeside (frederikssund.dk/spoergetid).

Derudover blev der fremsat tre mundtlige spørgsmål i spørgetiden - om henholdsvis en regional løsning vedr. kystsikring, trafikale forhold omkring Sundbylille samt sagsbehandlingstid for byggesager.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

109Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring at den lukkede sag 126 udgik af dagsordenen som følge af nye oplysninger.

Der var afbud fra Poul Erik Skov Christensen (A). I stedet deltog Jesper Henriksen (A).

Der var afbud fra Jesper Wittenburg (A). I stedet deltog Sanne Johansen (A).

Der var afbud fra Charlotte Drue.

110Beslutning om godkendelse af årsregnskabet for 2022 samt beretning fra revisionen

Resume

Kommunens revision (BDO) har afgivet beretning om årsregnskabet for 2022 (beretning nr. 23).

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Beretning om årsregnskabet for 2022 (beretning nr. 23) godkendes.
 2. Årsregnskabet for 2022 godkendes endeligt.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 140:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 26. april 2023 at oversende Frederikssund Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionen. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab. Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

BDO har den 31. maj 2023 afgivet beretning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2022. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante bekendtgørelser. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningen, revisionspåtegningen samt det endelige årsregnskab for 2022 er vedlagt som bilag.

Lasse Jensen og Maj-Britt Aabrink fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

111Beslutning om Klimaplan 2045

Resume

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020 om at udvikle ambitiøse klimaplaner efter en bestemt metode. Frederikssund Kommunes klimaplan er forhåndsvurderet af Concito og klar til certificering efter Byrådets behandling. Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommunes Klimaplan 2045 godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. juni 2023, pkt. 51:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Regionerne, KL, Realdania og den grønne tænketank CONCITO, som tilbyder kommuner rådgivning og sparring til udvikling af lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen om CO2-neutralitet og -robusthed inden 2050.

Ved tilslutningen til DK2020 har kommunerne mulighed for at få klimaplanen certificeret af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework'.

Klimaplan 2045, Indsatskatalog og Climate Action Planning Framework er forhåndsvurderet hos CONCITO i april 2023. CONCITOs bemærkninger krævede få justeringer i bilagsmaterialet til Climate Action Planning Framework, bilagene er justeret og fremsendt til C40-certificering. Administrationen forventer, at certificeringen modtages umiddelbart efter, at klimaplanen vedtages.

Klimaplanen består af 3 dele:

Klimaplan 2045

Indsatskatalog

Dokumentationsrapport 'Climate Action Planning Framework'.

Byrådet vedtog allerede i 2019 et ambitiøst klimamål om, at Frederikssund Kommune som geografisk enhed skal være CO2-neutral senest i 2045.

Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier (s. 7 i Klimaplan 2045). Det skal endvidere fremhæves, at planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give merværdi for Frederikssund Kommune (s. 12 i Klimaplan 2045).

Indsatskataloget angiver en model for prioritering af indsatser, giver overblik over de enkeltes indsatser sammenhæng til øvrige planer og angiver økonomi og ressourcer til gennemførelsen af indsatsen.

Evaluering, monitorering og revurdering af planen:

En gang årligt vurderes fremdriften af igangværende klimaindsatser. Klimaplanen revurderes hvert fjerde år, og der udarbejdes i den forbindelse et opdateret klimaregnskab og mobilitetsregnskab for at følge op på klimamål.

Økonomi:

Ingen i forbindelse med vedtagelse af planen.

Med den nuværende økonomiske ramme er det nødvendigt at prioritere klimaindsatserne.

Inddragelse

Inddragelse er sket i forbindelse med udvikling af delplanerne, som klimaplanen bygger på:

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022

Mobilitetsplan 2023

Klimatilpasningsplan 2023

Klimahandleplan 2020-2024

Ovenstående planer har alle været i offentlig høring og relevante nøgleaktører har været med til at udvikle planerne.

Klimarådet har desuden fået forelagt klimaplanens indsatskatalog på den 9. marts 2023.

Det er ikke et krav i C40-certificeringen, at klimaplanen sendes i offentlig høring. Det skyldes, at klimaplanen er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører og at klimaplanen bygger på eksisterende planer, som har været i høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

112Beslutning om vedtagelse af lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge. Formålet med planen er at muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde med god plads til grønne og blå strukturer, gode forbindelser og mulighed for produktion af vedvarende energi. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 164 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 143:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Lokalplanen fastlægger, at planområdet nord for Haldor Topsøe Park i Vinge skal anvendes til erhvervsformål, herunder produktionserhverv, transport- og logistik samt lager. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 15 meters højde indenfor fastlagte byggelinjer, og det sikres, at de nære arealer langs åen friholdes for bebyggelse. Maksimalt 50 % af grundarealet må bebygges. Vejbetjening vil ske fra Haldor Topsøe Park og lokalplanen indeholder mulighed for en fremtidig vejføring med tilkobling til den kommende udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Erhvervsbyggeriet øst for vejtilkoblingen bæredygtighedscertificeres efter DGNB.

Planen tager afsæt i de naturværdier, der findes i området og understøtter disse med grønne og blå landskabstræk. Lokalplanen har bestemmelser om friarealer og stiforbindelser, så disse indgår i områdets overordnede grønne struktur bl.a. med en sti langs Sillebro Å.

Høringssvar og tilpasning af planen

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 2. marts til den 30. marts 2023. I høringsperioden er der modtaget 18 høringssvar fra borgere i og omkring Sundbylille, Plan- og landdistriktsstyrelsen samt Vejdirektoratet.

Høringssvarene omhandler bl.a. Fingerplanens bestemmelser for det ydre storbyområde og principper for stationsnærhed og trafikale forhold, herunder de kommunale vejes tilslutning til Frederikssundsmotorvejens 3. fase. Høringssvar fra beboere i og omkring Sundbylille vedrører primært trafikforhold, belysning, beplantning, højde på bebyggelsen. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen.

Høringssvarene har ført til tekniske rettelser af lokalplanen. Herunder er nogle af de væsentligste ændringer oplistet:

 • Lokalplanforslagets delområde 2 er, efter dialog med Plan- og landdistriktsstyrelsen, taget ud af lokalplanen, så planafgrænsningen reduceres til kun at omfatte arealer inden for Fingerplanens byfinger. Der er lavet konsekvenstilretning i lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.
 • Bestemmelse om kontorarbejdspladser er, efter dialog med Plan- og landdistriktsstyrelsen, tilføjet til § 6.1: ”Faste kontorarbejdspladser til egen administration må maksimalt udgøre 1.500 etagemeter”, og afsnittet om Fingerplanen er præciseret i lokalplanens redegørelse.
 • Afsnittet om ”Planlagte trafikanlæg” er, efter dialog med Vejdirektoratet, udvidet og præciseret i redegørelsesteksten. Det er således udfoldet, at planområdet grænser op til Frederikssundsvej, der er en statsvej, og der er redegjort for planer for udbygning af Frederikssundsmotorvejens 3. fase, byggelinje, vejinteressezone mv.
 • Lokalplanen er suppleret med visualiseringer, der viser hhv. det forventede erhvervsbyggeri (fase 1) og erhvervsbyggeri vist i lokalplanens maksimalt tilladte højde på 15 meter fra hhv. nordvest (Ågade), nord (Sundbylillevej) og nordøst (Oppe-Sundbyvej).
 • Bestemmelse om nord-sydgående vej mellem Haldor Topsøe Park og Ågade er præciseret, så forhold udenfor lokalplanens afgrænsning flyttes til kommentarfelt. Dertil er lokalplanen tilpasset, så det tydeligt fremgår, at det ikke er et tilslutningsanlæg til den kommende motorvej, men et vejstykke.
 • Der er indarbejdet teknisk rettelse i form af afsnit om skovbyggelinje i lokalplanens redegørelse.

Borgernes fremsatte bekymringer om trafikale forhold i Sundbylille er uden for selve lokalplanafgrænsningen og medfører derfor ikke ændringer i selve lokalplanen. Der vil blive foretaget en ny og opdateret trafiktælling på vejene til og fra Sundbylille, der kan give et retvisende billede af den aktuelle trafikmængde, herunder mængden af tunge køretøjer. Derudover afsøger administrationen mulighederne for afprøvning med forskellige afværgetiltag, herunder fx lukning af veje.

Samlet set har høringen således givet anledning til, at lokalplanforslagets delområde 2 er taget ud af lokalplanen og at der er flere tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplan 164, høringssvar og hvidbogen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

I april 2023 har administrationen afholdt et dialogmøde for de borgere, der har indsendt høringssvar til planforslaget. På mødet blev der givet en status for planarbejdet og en gennemgang af de indkomne høringssvar, herunder en drøftelse af borgenes bekymringer og mulige afværgetiltag ift. den øgede trafikmængde i og omkring Sundbylille.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

113Beslutning om fastsættelse af serviceniveauer for tag- og overfladevand i Frederikssund Kommune

Resume

I forbindelse med den nye spildevandsplan skal Byrådet træffe beslutning om et overordnet spor til fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand i kommunen. Der fremlægges to spor i sagen - spor A og spor B.

I spor A har kommunen ansvaret for fastsættelsen af serviceniveau. I spor B uddelegeres ansvaret til Novafos. Valget mellem spor A og spor B afgør derfor, om dokumentationen for et højere serviceniveau skal finansieres via kommuneskatten eller via takterne på forsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende valg af spor B, således at Novafos pålægges ansvaret for at fastsætte serviceniveau for tag- og overfladevand i kommunen.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 146:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Chrisensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Kommunerne kan vælge mellem to tilgange (spor A eller spor B) til fastsættelse af det serviceniveau for tag- og overfladevand, som Novafos skal leve op til. Det valgte spor skal fremgå af spildevandsplanen. For begge spor gælder det, at en klimatilpasningsløsning skal være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt for, at forsyningsselskabet må finansiere et højere serviceniveau end den nationale standard (=det nuværende serviceniveau). Serviceniveauet bestemmer hvor godt forsyningsselskabet skal sikre det offentlige afløbssystem i forhold til hvor ofte, der må forekomme oversvømmelse. på terræn.

 • Spor A - Kommunen har ansvaret for at udføre beregningerne, som begrunder valget af et serviceniveau. Kommunen skal dække de fleste omkostninger ved anvendelsen af metoden. Kommunen kan bede Novafos om at stå for oversvømmelseskortlægning og beregning af priser på løsninger.
 • Spor B - Kommunen pålægger Novafos at fastsætte serviceniveau for tag- og overfladevand. Novafos har ansvaret for at udføre beregninger, som begrunder valget af et serviceniveau. Novafos kan også vælge at bibeholde det nuværende serviceniveau, som følger skrift 27.

Det valgte serviceniveau vil være bindende for kommunen og Novafos. Novafos skal dimensionere løsningen til det valgte serviceniveau, men Novafos er underlagt selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet og skal vælge den billigste løsning til det valgte serviceniveau.

Fordele og ulemper ved hvert spor for Frederikssund Kommune er angivet i tabellen nedenunder.

SporFordele for Frederikssund KommuneUlemper for Frederikssund Kommune
Spor AKommunen kan frit prioritere mellem, hvilke områder som undersøges.Kommunen skal afholde udgifterne til udførelsen af de samfundsøkonomiske beregninger.

Kommunen skal varetage en ny opgave, som vil medføre et behov for nye ressourcer.

Spor BNovafos skal afholde omkostningerne af de samfundsøkonomiske beregninger og disse omkostninger finansieres via taksterne.

Novafos har erfaring med denne type opgave.

Kommunen uddelegerer ansvaret til Novafos.

Novafos kan vælge, at de ikke vil undersøge, om et øget serviceniveau er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

Økonomiske overvejelser

Hvis kommunen skal afholde disse omkostninger (spor A) vil udgifterne være underlagt de kommunale regler for serviceramme/anlægsloft. Hvis Novafos skal afholde omkostningerne vil udgifterne indgå i den samlede anlægsøkonomi, herunder mulighederne for at afdrage omkostningerne i takstberegningerne.

Administrationen anbefaler spor B

Administrationens anbefaling af spor B bygger primært på:

- de økonomiske overvejelser i sagen om fordeling af omkostninger

- faglige overvejelser om, at de faglige kompetencer i dag primært er hos Novafos

- der er behov for yderligere undersøgelser af muligheder og behov for opgradering af afløbssystemet eller beslutning om separatkloakering i de enkelte kloakoplande, før det er muligt at beslutte en plan for, hvor der ønskes et øget serviceniveau.

Det vil være muligt at ændre valg af spor A eller spor B ved en senere revision af spildevandsplanen.

Videre proces for ny spildevandsplan

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, hvor valget af spor A eller B skal fremgå. Under udarbejdelsen skal kommunen afdække målsætninger og planindsatser for den kommende planperiode. Det forventes, at udkastet til en ny spildevandsplan skal godkendes i Byrådet ved årsskiftet inden offentlig høring.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

114Beslutning om frigivelse af midler til udvidelse af daghjemmene

Resume

De nuværende fysiske rammer på Frederikssund Kommunes daghjem på Østergården i Frederikssund vurderes at være utilstrækkelige i forhold til at sikre et optimalt tilbud til kommunens borgere. Der er på kommunens anlægsbudget afsat midler til afdækning og etablering af daghjemmene i en ny placering. I denne sag foreslår administrationen, at en mindre andel af de afsatte midler anvendes til en udvidelse af daghjemmene og opgradering af toiletfaciliteterne i den nuværende placering på Østergården. Det vurderes, at den foreslåede udvidelse vil betyde en væsentlig forbedring af de fysiske rammer på en omkostningseffektiv måde og samtidig fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende den foreslåede udvidelse af daghjemmene på Østergården.
 2. Frigive 300.000 kroner til den foreslåede udvidelse af daghjemmene på Østergården.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 1. juni 2023, pkt. 53:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 147:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunens daghjem er et visiteret dagtilbud til hjemmeboende borgere. Tilbuddet er placeret på Østergården i Frederikssund og består af et somatisk daghjem og et demensdaghjem med plads til henholdsvis 18 og 24 daglige brugere.

I budget 2022 blev der afsat 300 t. kr. mio. kr. til at afdække mulighederne for ny placering og udvidelse af daghjemmene. I budget 2023 er der afsat 1.030 t. kr. til forundersøgelser til etablering af daghjemmene i 2023 samt 5.458 t. kr. hvert år i henholdsvis 2024 og 2025 til etablering af daghjemmene. På nuværende tidspunkt er placeringen af et nyt daghjem uafklaret og ovenstående midler har ikke været anvendt.

Årsagen til ønsket om at finde en nye placering af daghjemmene udspringer af, at de nuværende fysiske rammer på Østergården er utilstrækkelige. Daghjemmene er kapacitetsmæssigt udfordret som følge af, at der kun er indrettet ét hygiejnerum med loftslift og vaskeleje. En betydelig andel af borgerne i somatisk daghjem har brug for disse faciliter ved toiletbesøg. Derudover har demensdaghjemmene brug for mere plads og toiletter for at skabe trygge og rammer for borgerne. Endelig foregår træningen i dag i det tidligere caféområde på Østergården, som deles med de øvrige funktioner på matriklen, hvilket ikke er optimalt for borgerne.

I forbindelse med fraflytning af sygeplejeklinikken og Klub Stjerneskud er der opstået nye muligheder for at udvide daghjemmenes areal. Således er Klub Stjerneskuds tidligere areal allerede taget i anvendelse som nyt træningsrum.

Administrationen foreslår på denne baggrund en udvidelse af daghjemmene på Østergården, som består af følgende elementer:

 • Indretning af nyt hygiejnerum med loftslift og vaskeleje i tilknytning til somatisk daghjem. Hygiejnerummet indrettes i det nuværende grovkøkken til træningskøkkenet. Grovkøkkenet er ikke i anvendelse i dag.
 • Installering af loftslift i toilet i kælderafsnit i tilknytning til nyt træningslokale. Hermed slipper man som borger for at skulle op til stueetagen for at gå på toilettet, når man er til træning.
 • Udvidelse af demensdaghjem i fraflyttet sygeplejeklinik med toilet og indretning af sanserum. Toilet i sygeplejeklinikken kan anvendes af demensdaghjemmet, mens det nuværende klinikrum kan anvendes som sanserum. Udvidelsen omfatter genetablering af adgang mellem daghjemmene og sygeplejeklinikken samt indretning af klinikrummet.
 • Nedtagning af køkken i demensdaghjem for at skabe mere plads til aktiviteter. Køkkenet anvendes ikke i dag. Nedrivning vil således give mere rum til borgerne inden for de eksisterende rammer og bedre mulighed for opdelte aktiviteter.

Udgiften til ovenstående er ca. 600 t. kr., jf. vedlagte budget, som kan finansieres af de 300 t. kr. afsat i budget 2022 samt ved frigivelse af 300 t. kr. af de afsatte midler til forundersøgelse i 2023.

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede udvidelse vil betyde en væsentlig forbedring af de fysiske rammer på en omkostningseffektiv måde og samtidig fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Nyt navn til daghjemmene

Blandt brugere og pårørende på daghjemmene er der udtrykt ønske om, at daghjemmene skifter navn, da det nuværende navn kan virke ekskluderende og kan bidrage til en negativ forståelse af tilbuddet. Administrationen vil derfor igangsætte en proces med inddragelse af borgere og pårørende, som skal udmunde i at daghjemmene får et nyt navn. Forslag til nyt navn vil blive forelagt Omsorg og ældre til godkendelse.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i den foreslåede udvidelse af daghjemmene, som vil betyde en forbedring af de fysiske rammer og fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til udvidelse af daghjemmene. Der er i budget 2023 afsat 1.030 t. kr. samt 5.458 t. kr. i 2024 og 2025 til forundersøgelse af etablering af daghjem. Administrationen foreslår at bruge kr. 300.000 til udvidelse af daghjemmene på Østergården i de fraflyttede lokaler fra sygeplejeklinikken og Klub Stjerneskud. Seniorrådet ser indstillingen som en stor forbedring af forholdene på daghjemmene- og anbefaler indstillingen overfor udvalget.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,330 mio.kr. til styrkelse af daghjem. I nærværende sag søges 0,300 mio.kr. af de budgetterede midler frigivet i 2023.

Bilag

115Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for pergolaer, Ådalens skole

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Anlægsregnskabet er afholdt inden for den afgivne bevilling, og alle midler er anvendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 101:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 148:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Anlægsprojektet vedrører renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Der blev på Byrådets møde den 30. september 2020 givet en anlægsbevilling på 2,99 mio. kr. til renovering af pergolaerne.

Der er anvendt 2,99 mio. kr. til projektet. Alle midler er anvendt indenfor den afgivne bevilling, hvorfor der ikke er nogen afvigelse i økonomien for projektet.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter2,992,990,0

Anlægsprojektet vedrører renovering af pergolaerne ved Ådalens Skole. Som oplæg til beslutning om anlægsbevilling til renovering udarbejdede administrationen et oplæg til renoveringsplan, som var opdelt i to etaper. Oplægget er vedhæftet som bilag 2. Det blev besluttet at give en anlægsbevilling til etape 1 og afvente med etape to til senere. Under udførelse af etape 1 viste tilbudspriserne sig så gunstige, at det var muligt at medtage dele af etape 2 inden for anlægsbevillingen. Der er tale om den del af etape 2, som i oplægget til renovering står opført som : ”Renovering af pergolaer ind mod gården på bygning B og C”.

Der henvises til vedlagte bilag 1 for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

116Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Fjordforbindelsen

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Tilslutning til Fjordforbindelsen.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et mindreforbrug på 2,33 mio. kr., samt en mindreindtægt på 0,71 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 149:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Tilslutning til Fjordforbindelsen.

Anlægsprojektet vedrører etablering af vejanlæg mv. i forbindelse med tilslutning til Fjordforbindelsen.

Byrådet har i perioden fra 22.06.2016 til 27.02.2019 besluttet at afgive fem anlægsbevillinger til projektet, fordelt med bruttoanlægsudgifter på i alt 28,00 mio. kr., samt bruttoanlægsindtægter på 3,0 mio. kr.

På udgiftssiden er der anvendt 25,62 mio.kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,33 mio. kr., svarende til 9,0 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter27,9525,622,33

Anlægsmidlerne er anvendt til vejanlæg til Vinge (S-anlæg), forlægning af Onsvedvej, udvidelse af Marbækvej indeholdt trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af mindre anlæg som tillige er anlagt, er tunnel ved Torøgelgårdsvej, beplantning på sideanlæg, samt etablering af buslæskærme mv. Mindreforbruget på 2,33 mio. kr. skyldes, at tilbuddene på anlægsprojekterne ved henholdsvis Marbækvej og Onsvedvej var lavere end estimeret.

På indtægtssiden er der tilgået 2,29 mio.kr., hvorfor projektet er afsluttet med en mindreindtægt på 0,71 mio. kr., svarende til 30,8%, i forhold til anlægsindtægtsbevillingen på 3,0 mio. kr.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Indtægter3,002,290,71

Der blev på Byrådets møde den 22. juni 2016 frigivet bruttoanlægsindtægt på 3 mio. kr., som dækker over tilskud fra Vejdirektoratet. Tilskuddet blev givet til forlægning af Onsvejvejen, mod at Vejdirektoratet kunne anvende vejen til arbejdsvej til byggepladsen på Fjordforbindelsen. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at det efterfølgende blev aftalt, at en del af tilskuddet, svarende til 0,71 mio. kr., skulle anvendes til ekspropriationsudgifter i forbindelse med forlægning af Onsvedvejen.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen, for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

117Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Udskiftning af affaldsbeholdere

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for udskiftning af affaldsbeholdere.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 0,27 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 103:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 150:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for udskiftning af affaldsbeholdere.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på Byrådets møde den 22. juni 2022 på 42,62 mio. kr. til anlægsprojektet.

Der er anvendt 42,89 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,27 mio. kr., svarende til 0,63 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter42,6242,890,27

I forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger, som blev besluttet forår 2021 på daværende Teknisk Udvalg, er der efterfølgende indkøbt ca. 81.000 nye affaldsbeholdere og minicontainere, samt 22.300 miljøkasser og et mindre antal miljøskabe. Indkøb, udbringning og etablering af det nye affaldsmateriel er finansieret over den afgivne bevilling på anlægsprojektet.

Årsagen til merforbruget på 0,27 mio. kr. skyldes, at det var oprindeligt forudsat, at en større del af andels- og grundejerforeninger m.v. skulle have haft fælles affaldsbeholdere/minicontainere, men undervejs i udrulningen viste det sig, at flere af disse bebyggelser i stedet fik individuelle affaldsbeholdere. Dette medførte behov for indkøb og ”reservation” af ekstra to-hjulede affaldsbeholdere, samt ekstra kørsel i forbindelse med ombytning fra fælles affaldsbeholdere til individuelle affaldsbeholdere.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

118Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Pulje til klima og miljø.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. juni 2023, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 151:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø.

I budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Pulje til klima og miljø.

Der er anvendt 2,81 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr., svarende til 14,1 %, af anlægsbevillingen.

Mio kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter3,22,810,39

Puljen til Klima og miljø skulle medvirke til en realisering af kommende klimahandlingsplan med afsæt i vedtaget Klimastrategi. Puljen skulle bl.a. finansiere ansættelse af to projektmedarbejdere til bl.a. at konkretisere initiativerne. Baggrunden for mindreforbruget er, at de to klimamedarbejdere, som var finansieret med denne pulje, blev en del af en fast driftsbevilling som en del af budgetaftalen for 2022. Her blev tilført fire årsværk til klimaindsatsen.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

119Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nyt børnehus i Skibby

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for etablering af nyt børnehus i Skibby.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et mindreforbrug på 0,24 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 152:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for opførelse af nyt børnehus i Skibby.

Der blev på Byrådets møder 30. marts 2016 og 29. november 2017 givet anlægsbevilling på 20,45 mio. kr. og 4,9 mio. kr., d.v.s. samlet 25,34 mio. kr., til opførelse af nyt børnehus i Skibby.

Der er anvendt 25,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,24 mio. kr., svarende til 1,0 %, af anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter25,3425,10,24

Der er opført et nyt børnehus i Skibby, nu døbt Savannen, på i alt 912 m2. Byggeriet indeholder ligeledes legeplads, diverse udhuse, bålhytter og udeværksted. Byggeriet er opført i totalentreprise. Institutionen består af 4 børnehavegrupper beregnet for 84 børn og 1 vuggestuegruppe beregnet til 15 børn.

Byggeriet er opført med et mindre overskud, da de uforudsete udgifter har været mindre end forudsat

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

120Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for pavillon ved Marbækvej 43A

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for etablering af pavillon ved Marbækvej 43A i forbindelse med etableringen af Børnehuset Gyldensten. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et merforbrug på 0,020 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 60:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 153:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for etablering af pavillon på Marbækvej 43A i forbindelse med etablering af Børnehuset Gyldensten.

Der blev på Byrådets møde 26. juni 2020 givet en anlægsbevilling på 6,43 mio. kr. til etablering af pavillon på Marbækvej 43A i forbindelse med etablering af Børnehuset Gyldensten.

Der er anvendt 6,45 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,02 mio. kr., svarende til 0,3 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter6,436,450,02

Bevillingen er anvendt til opsætning af midlertidig pavillon for modtagelse af børn opskrevet i Børnehuset Gyldensten, i forbindelse med ombygning af de lokaler der tidligere husede Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm, til et dagtilbud, Børnehuset Gyldensten. Pavillonen har været anvendt fra august 2020 til og med november 2021. Pavillonen er efterfølgende nedtaget og området er reetableret til legeplads, samt at dagtilbuddet Gyldensten er blevet færdigbygget og ibrugtaget.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

121Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af eksisterende bygning på Marbækvej 43A

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for ombygning af Marbækvej 43A til nyt dagtilbud, Børnehuset Gyldensten. Det var tidligere Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm der lå på adressen.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,044 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 61:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 154:

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for ombygning af Marbækvej 43A, der tidligere husede Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm, til nyt dagtilbud - Børnehuset Gyldensten.

Der blev på Byrådets møde 24. juni 2020 givet en anlægsbevilling på 26,21 mio. kr. til ombygning af den bygning på Marbækvej 43A, hvor afdeling Kølholm tidligere lå, til nyt dagtilbud, Børnehuset Gyldensten, grundet kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Frederikssund Syd.

Der er anvendt 26,166 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,044 mio. kr., svarende til 0,17 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio.kr.

Udgifter

Bevilling

26,21

Regnskab

26,166

Afvigelse

0,044

Bygningen på Marbækvej 43A er i perioden fra januar 2021 til november 2021 blevet ombygget til nyt Børnehuset Gyldensten. Der er nedrevet to eksisterende træbygninger, som er erstattet af nyopført tilbygning, samt ombygning af eksisterende lokaler. Ydermere er der bygget ny legeplads til dagtilbuddet.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen, for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

122Beslutning om frigivelse af midler til velfærdsteknologiske indsatser i første halvår af 2023

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke projekter man overfor Byrådet vil anbefale får tildelt midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Sagen er behandlet sideløbende i Omsorg og ældre, Social og sundhed samt Børn, familie og forebyggelse, hvor udvalgene har taget stilling til ansøgte projekter indenfor eget område. Beslutningerne fra møderne i fagudvalgene fremgår nedenfor under overskriften Historik. Sagen fremlægges for Økonomi og Byråd med henblik på beslutning om prioritering af ansøgningerne samt frigivelse af midlerne hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Projekterne: Monitor til måling af vitale parametre (a), App - trivsel hos medarbejderne (b), Af- og påklædningsstol med el (c), Toiletbadestol med el-hejs og - kip (d), Hjælpemotorer til fælles kørestol (e), Projektet Velfærdsteknologi og arbejdsmiljø i børnehuse (g) tildeles i alt 1.479.379 kr. og at midlerne frigives fra den velfærdsteknologiske pulje.
 2. Midler til sengebund, der automatisk tipper/vender borger (f) i alt 270.000 kr. ikke tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 1. juni 2023, okt. 54:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Social og sundhed, 1, juni 2023, pkt. 57:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt.

Anbefales.

Udvalget ønsker at følge prøvehandlingerne med velfærdsteknologi i dagtilbud med en sag i 2. halvår 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 163:

Indstillingspunkterne fra udvalgene anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik skov Christensen (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal, som følge af Byrådets beslutning på møde 30. marts 2022 (sag nummer 59), træffe beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, indenfor udvalgets område, der skal anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, hvorefter midlerne kan frigives.

Der er i alt 1.593.844 kr. til rådighed i 2023 i den velfærdsteknologiske pulje. I første ansøgningsrunde, ud af to i 2023, er der er modtaget ansøgninger for et samlet beløb på 1.749.379 kr. til den velfærdsteknologiske pulje.

Det er ikke umiddelbart programstyregruppens forventning, at der kommer mange eller store ansøgninger til den anden ansøgningsrunde i 2023. I vedhæftet bilag beskrives de indkomne ansøgninger mere detaljeret, herunder formålet med teknologien, det ansøgte beløb, området som teknologien skal implementeres i samt programstyregruppens prioritering og begrundelse.

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har i denne ansøgningsrunde lagt vægt på, at den velfærdsteknologiske pulje skal anvendes til indkøb af teknologier, hvoraf flere er afprøvet med stor effekt. Puljen bidrager til en opskalering og yderligere implementering med forventning om udbredelse af gevinsterne. Derudover er enkelte teknologier udvalgt på baggrund af et ønske om afprøvning via pilotprojekt, da der ligeledes er en forventning fra afdelingerne om en stor effekt.

Modtagne ansøgninger

Indenfor Omsorg og ældre og Social og sundhed har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 1 projektansøgning.

a) Apparater til måling af vitale parametre.

Målinger af vitale parametre skal medvirke til at øge patientsikkerheden, forebygge utilsigtede hændelser samt forebygge genindlæggelser, i alt 464.800 kr.

Indenfor Omsorg og ældre har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 5 projektansøgninger.

b) App – trivsel hos medarbejderne

Appen skal medvirke til at skabe et overblik over medarbejdernes trivsel, således at lederne kan reagere og håndtere mistrivsel rettidigt, i alt 41.500 kr.

c) Af-/påklædningsstol med el

Af-/påklædningsstol skal give medarbejderne mulighed for at udføre personlig pleje med færre forflytninger, når de skal hjælpe beboerne, i alt 359.200 kr.

d) Toilet/badestole med el-hejs og -kip

Toiletbadestol med el hejs og kip skal aflaste medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, når borgerne skal hjælpes omkring toiletbesøg, i alt 263.879 kr.

e) Fælles kørestol med hjælpemotor

En hjælpemotor muliggør, at særligt vægttunge borger kan komme på tur i kørestol udenfor med en anden person, i alt 50.000 kr.

f) Soft Tilt sengebunde

Sengebunden medvirker til forebyggelse af borgers tryksår på kroppen i liggende stilling, i alt 270.000 kr.

Indenfor Børn, familie og Forebyggelse har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget i alt 1 projektansøgning.

g) Velfærdsteknologi og arbejdsmiljø i børnehuse

Formålet er således afprøvning af målrettede velfærdsteknologiske prøvehandlinger i et børnehus, som skal medvirke til mindre sygefravær gennem et bedre fysisk arbejdsmiljø, i alt 300.000 kr.

Formål og ramme for prioritering

Midlerne til velfærdsteknologiske indsatser er prioriteret til:

 1. Afprøvning af nye velfærdsteknologier til enkelte afprøvninger (prøvehandlinger og valg af ”rette model”)
 2. Indkøb i forbindelse med en opskalering af en velafprøvet teknologi (overgangen til implementeringsprojekt, hvor der indkøbes flere af den udvalgte teknologi til implementering)

Teknologierne skal medvirke til at følgende formål opnås:

 • Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for understøttelse til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.
 • Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
 • Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Dokumentet ”Ramme for ansøgning om midler til velfærdsteknologiske indsatser” uddyber rammen for prioriteringer af velfærdsteknologiske indsatser i Frederikssund Kommune. Dokumentet er bilagt.

Opfølgning på velfærdsteknologiske indsatser

Når en velfærdsteknologi er afprøvet og evt. implementeret evalueres velfærdsteknologien. Det undersøges, om der er et match mellem organisationen, teknologi, borger og økonomi. I evalueringen tages også stilling til et fremtidigt brug af velfærdsteknologien. Såfremt det besluttes at teknologien skal udbredes yderligere inden for området og/eller andre områder, udarbejdes en særskilt plan for finansiering og implementering.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet går ud fra, at programstyregruppen sikrer, at de indkomne ansøgninger lever op til målsætningens 3 formål og overlader det i øvrigt til programstyregruppen at udvælge de rigtige løsninger.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre skal prioritere den velfærdsteknologiske indsatser for første halvår af 2023.

Der forelægges 6 forslag til velfærdsteknologi indenfor en budgetramme på alt ca. 2 mio. kr. for 2023.

a. Apparat til måling af vitale parametre (kr.464.800)

b. App - trivsel hos medarbejderne (kr. 41.500)

c. Af-/påklædningsstol med el (kr. 359.200)

d. Toilet/badestol med el-hejs og -kip (kr. 263.879)

e. Fælleskørestol med hjælpemotor (kr.50.000)

f. Soft Tilt sengebunde (kr.270.000 for 9 stk.)

De første 5 foreslås iværksat indenfor denne ramme, mens det sidste foreslås "afholdes indenfor områdets eksisterende ramme". Seniorrådet finder, at pkt. b) App - trivsel hos medarbejdere bør kunne afholdes af ramme for personaleomkostninger. Seniorrådet finder desuden, at punkt f) Soft Tilt sengebunde bør kunne afholdes indenfor den aktuelle ramme for velfærdsteknologi, idet en henvisning til "områdets eksisterende ramme" vil kunne betyde en nedprioritering af denne fra Seniorrådets synspunkt væsentlige velfærdsteknologiske indsats.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen, idet anbefalingerne vedrørende tildeling af midler fra den velfærdsteknologiske pulje holdes indenfor eksisterende budgetmæssige rammer.

Bilag

123Drøftelse om videreudvikling af de politiske dagsordener

Resume

Frederikssund Kommune har siden slutningen af sidste byrådsperiode arbejdet med at videreudvikle de politiske dagsordener. Dette arbejde tager primært afsæt i tilbagemeldinger fra det daværende Byråd og forsøger samtidig også at understøtte udvalgenes og Byrådets arbejdsform. I udviklingsarbejdet har også indgået input fra det nuværende Byråd.

Formålet med denne sag er at give en status på arbejdet. Samtidig lægges der - på baggrund af en effektmåling fra februar måned - op til en drøftelse af, hvor administrationen sætter fokus i det videre arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Sagen drøftes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 156:

Drøftet.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Charlotte Drue.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i evaluering af byrådsperioden 2018-2021 efterspurgte Byrådet bedre politiske dagsordener. I tilbagemeldingen fra Byrådet og de politiske udvalg var der blandt andet fokus på at få tilpasset skabelonen til sagsfremstillinger.

I december 2021 godkendte Byrådet den skabelon til sagsfremstillinger, som administrationen bruger i dag. Samtidig blev Byrådet orienteret om, at administrationen var i gang med at planlægge et udviklingsforløb for medarbejdere, som jævnligt skriver politiske sagsfremstillinger.

I 2022 igangsatte administrationen derfor et udviklingsforløb med en ekstern konsulent som underviser. Formålet med forløbet er at sikre målbart bedre og mere ensartede dagsordener, der er enkle og til at forstå (for såvel Byrådets medlemmer som omverdenen). Forløbet har bl.a. betydet, at over 100 medarbejdere har været på uddannelse i at skrive gode dagsordener.

Administrationens fokus er nu på at forankre og fastholde gode vaner. Der sker bl.a. gennem introduktionskurser for nye medarbejdere, et digitalt årsmøde for alle, der skriver politiske sagsfremstillinger samt en tværgående gruppe af dagsordensansvarlige, som løbende mødes og drøfter relevante problemstillinger, gode tips m.m.

Det nuværende Byråd blev orienteret om arbejdet på Byrådets seminar i marts 2022, og der blev opfordret til, at input til processen blev indsendt til administrationen. Dette er sket i en række tilfælde. Dertil kommer, at administrationen har bragt forskellige problemstillinger fra udvalgenes møder i relation til udarbejdelse af dagsorderne ind i udviklingsforløbet.

Effektmåling

Som opfølgning på udviklingsforløbet er der i februar måned 2023 gennemført en effektmåling (ved den eksterne konsulent). Effektmålingen, der er vedlagt som bilag, er et øjebliksbillede, målt på de konkrete sager, der var på dagsordenen i februar måned.

Målingen er gennemført på følgende fem målepunkter (som også har været omdrejningspunktet i udviklingsforløbet): Overskrift, resumé, indstilling, fokus på politisk relevans, længde, inddragelse og formidling (sprog). Der er også målt på mængden og omfanget af bilag.

Opsummeringen på effektmålingen (der er gennemført af den eksterne konsulent) viser:

 1. Den røde tråd (er der sammenhæng mellem overskrift, resumé og indstilling)

  Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Brugervenligt sprog og formidling

  Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Inddragelse (vurdering af indholdet under punktet). Det var en ny overskrift, som blev besluttet i forbindelse med, at Byrådet godkendte en ny dagsordensskabelon i december 2021.

Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Politisk relevans (vurdering af indholdet, plads til debat og fokus på det politisk relevante).

På tværs i kommunen er der leveret en bevidst og målrettet indsat for at skabe politisk relevans og råderum i sagerne. Fokus skal fastholdes.

 1. Længde: Optælling af sider i alle punkter og bilag.

Effektmålingen viser, at der forelægges alt for mange og for lange dagsordener og for mange bilag (også i sammenligning med andre kommuner). Det kræver en ekstra indsats fremover at få reduceret i antal og mængde.

Det videre forløb

Effektmålingen viser, at der er brug for en skærpet opmærksomhed omkring antallet af sager og bilag på udvalgsmøderne. Det nuværende store antal sager og bilag betyder, at udvalgsmedlemmerne bruger meget tid på læse dagsordener og bilag samt forberede sig til møderne. I et lidt mere overordnet perspektiv handler det om byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, og hvordan man kan balancere byrådsarbejdet med familieliv, sit civile erhverv m.m. Det betyder samtidig også, at administrationen bruger mange ressourcer på at skrive og kvalitetssikre dagsordener.

Under overskriften "Byrådets arbejdsvilkår" kan der peges på forskellige række dilemmaer og spørgsmål til drøftelse:

Tid er en væsentlig faktor

Mange udvalgsmøder, meget mødeforberedelse, antallet af uformelle temamøder m.m. er altsammen med til at definere arbejdsvilkårene for Byrådets medlemmer. De formelle politiske beslutninger træffes i møder, og jo mere mødeaktivitet der er, jo mere tid skal den enkelte investere i byrådsarbejdet. Derfor er det vigtigt indimellem at drøfte, hvordan man holder fast i gode arbejdsvilkår, og hvordan man kan justerer på evt. ubalancer.

Eventuelle ubalancer kan f.eks imødegås ved at justere på antallet af politiske sagsfremstillinger - og samtidig holde sagerne korte og vedlægge færre bilag. Det er vigtigt at skelne mellem, hvilke sager der er nødvendige, og hvilke der "bare" er interessante. Det kan også være, at der er orienteringssager, som i stedet kan gives via en mundtlig status under meddelelser.

Tempo er også en faktor

De politiske udvalg og Byrådet er optaget af at udvise handlekraft og træffe gode beslutninger på borgernes vegne. Dette kolliderer nogle gang med, at det kræver administrative ressourcer og tid at skrive gode sagsfremstillinger. Det bliver f.eks tydeligt i sager, som administrationen skal belyse yderligere og fremlægge igen - hvor hele tidsrammen omkring dagsordensproduktionen gør, at det kan være vanskeligt for administrationen at nå at kvalificere sagerne, så de kan komme med på dagsordenen på det næste møde.

Omvendt er der gode erfaringer med drøftelsessager, hvor større emner indledningsvist drøftes i udvalget, og hvor der udstikkes en retning, hvorefter der udarbejdes en efterfølgende beslutningssag.

På hvilket niveau skal man være klædt på for at træffe en beslutning

Udviklingsforløbet har lært os, at der er mange forskellige måder at forberede sig på til de politiske møder. Nogle læser resume, indstilling og evt. sagsfremstilling, og andre læser hele sagsfremstillingen og alle bilagene. En relevant drøftelse i Byrådet er derfor også forventningen til forberedelse i forhold til at være klædt på til at kunne træffe de overordnede politiske beslutninger i de sager, der lægges frem.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæsssige konsekvenser.

Bilag

124Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Charlotte Drue.

125Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Fraværende:

Charlotte Drue.

126Køb og salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Sagen udgik som følge af nye oplysninger og oversendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Charlotte Drue.

127Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.