Frederikssund Kommunes logo

Regler og vejledninger

Hvad står der i planloven? Se vejledning til loven og find relevante afgørelser fra klagenævnet.

Planloven

Reglerne om landzone kan du læse i planlovens § 34-38. 

Vejledning fra Miljøministeriet

I  Miljøministeriets Vejledning om landzoneadministration er planlovens bestemmelser uddybet og forklaret.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Vores administration af landzonebestemmelserne er baseret på blandt andet Planklagenævnets afgørelser i andre sammenlignelige sager.

Generelle regler for andet byggeri i landzone

Læs eventuelt mere her om de generelle landzoneregler for boliger, sommerhuse, udhuse, hobbylandbrug, terrænregulering, tekniske anlæg m.m.