Frederikssund Kommunes logo

Mast til mobilantenner

Nye master til antenner kræver landzonetilladelse. Ekstra antenner og tilhørende teknik på en eksisterende mast kræver ikke en landzonetilladelse. Læs mere her om Frederikssund Kommunes krav til din ansøgning.

Vores krav til din ansøgning

For at vi kan vurdere din ansøgning, skal vi som udgangspunkt have:

 • En situationsplan
 • Tegninger af masten og tilhørende anlæg
 • Produktblad
 • Dækningskort
 • Redegørelse for alternative placeringer - særligt hvis du ønsker at opføre byggeri i det åbne land
 • Visualiseringer

Sådan vurderer vi sagen

En mast bør som udgangspunkt blive placeret i tilknytning til en by eller landsby, hvis det er muligt. 

Når vi skal vurdere, om vi kan tillade en mast i landzone, lægger vi vægt på, at:

 • Masten er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
 • Der ikke er andre høje konstruktioner i området, som antennerne kan blive monteret på.
 • Masten bliver placeret et sted, hvor den påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt.
 • Masten bliver udformet, så den påvirker oplevelsen af landskabet mindst muligt. Vi anbefaler normalt rørmaster op til en højde på ca. 30 m. Til master højere end 30 m anbefaler vi gittermaster.
 • Master så vidt muligt er placeret udenfor beskyttede områder og områder med særlige landskabelige værdier.

Sundhedsfare

Sikkerheden i forhold til sundhed, bliver vurderet af andre instanser fx ved typegodkendelsen af antennerne. I vores sagsbehandling af landzonetilladelsen, må vi ikke tage hensyn til argumenter om sundhedsfare.