Frederikssund Kommunes logo
5. september 2022

Klare visioner for Maritimt Center

En bynær, rekreativ og grøn havn for alle. Det er drømmen, som politikerne deler med de maritime foreninger for arealerne omkring Frederikssund Lystbådehavn. Det Maritime Center skal nemlig være et sted, hvor alle har lyst til at komme, uanset om de er aktive på eller ved fjorden.

Arbejdet med et konkurrenceprogram til en arkitektkonkurrence for Maritimt Center er i fuld gang. Udvalget Unge, fritid og idræt har været på studietur til havne i lokalområdet for at få inspiration til, hvordan man kan lave en åben og attraktiv havn. De har været i Lynæs og i Rørvig og set, hvordan de to havne er lykkedes med at skabe et rum for alle borgere, og fået ideer med hjem til Maritimt Center på Frederikssund Lystbådehavn.

- Det er vigtigt, at vi tænker i helheder og laver en langsigtet udviklingsplan, som har fokus på visionen om at gøre havnen til en bynær, rekreativ og bæredygtig havn. Det tror vi på, kan lade sig gøre ved at lave en havn, hvor flest mulige både bliver i vandet hele året rundt, så vi frigør et stort areal på land, der kan bruges til eksempelvis grønne områder, legeplads eller noget tredje, der kan skabe et attraktivt byrum for de borgere, der ikke sejler eller bruger vandet, siger Niels Martin Viuff (C), formand for udvalget for Unge, fritid og idræt.

Også muligheden for flere turister ligger udvalgsformanden meget på sinde:

- Vi ved, at sejlere er utrolig gavmilde turister at få besøg af for den lokale detailhandel. Frederikssund Lystbådehavn har potentialet til at blive den havn, gæstesejlere søger hen til i Roskilde Fjord, fordi dens mangfoldighed i tilbud bliver en attraktion. Jeg håber på, at der kan komme spisesteder, mulighed for at få en tår at drikke eller en is på en varm dag, og måske noget sjovt og lærerigt for børn. Det er noget af det, der er med til at tiltrække mange gæster i Lynæs og Rørvig havne, og på den måde kommer projektet både borgere og turister til gavn, siger Niels Martin Viuff.

Udvalget for Unge, fritid og idræt har haft flere workshops med Frederikssund Lystbådehavns brugere, Lokale- og Anlægsfonden med flere for at afklare, hvad Maritimt Center skal indeholde, hvad foreningerne ønsker sig og hvad der er brug for. Det hele skal ende ud i en arkitektkonkurrence, som forventes at blive i foråret 2023. Målet er at Maritimt Center kan indvies i 2025.

En flok mennesker står rundt om et bord og er i samtale.Deltagerne på en af flere workshops om Maritimt Center har haft mange samtaler om, hvordan det nye maritime center skal se ud og hvad det skal kunne. 

Visionerne

Arbejdet med at udvikle Maritimt Center tager udgangspunkt i fire visioner, der tilsammen skal skabe et attraktivt havneområde for alle borgere.

De fire visioner er:

Byrummet helt ned til havnen

Frederikssund Lystbådehavn ligger i dag for enden af en blind vej og med en lukket oplevelse for ankommende gæster. Visionen er, at Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere. Når man ankommer til lystbådehavnen, skal det maritime miljø møde øjet, gerne med tydelige sigtelinjer til fjorden og havnen. Man skal hurtigt kunne danne sig et overblik ved ankomstvejen over områdets muligheder.

Nytænkende maritime faciliteter

Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De eksisterende maritime faciliteter huser én forening pr. facilitet. Der er ingen synergi, samarbejde eller fælles udnyttelse. Samtidig er faciliteterne lukket for alle andre end medlemmerne. De nye fælles faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles, offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer. Det skal være lettere at blive inviteret indenfor i en maritim forening i Frederikssund.

En åben havn for alle

Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter. Der skal skabes muligheder fir, at der kan opstå interessante aktivitetstilbud. Lystbådehavnen skal være et sted, man besøger, bruger og taler om – uanset om man dyrker maritime eller rekreative aktiviteter på havnens område. Områderne omkring havnen skal invitere til igangsættelse af spontane og selvorganiserede fællesskaber, i synergi med de organiserede og strukturerede aktiviteter.

En moderne bæredygtig havn

Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Lystbådehavnen i Frederikssund drives i dag som de fleste danske lystbådehavne. Bådene bruges primært i sommerhalvåret og sættes på land fra oktober til april. Det efterlader havnens område som et opbevaringsareal i seks måneder om året. For at kunne indfri projektets ambitiøse visioner for havnens transformation skal bådopbevaringen nytænkes, således majoriteten af bådene opbevares i havnebassinet året rundt. Et mindre areal disponeres til bådoplag på land i vinterhalvåret. Denne vision betyder, at havnens faciliteter skal optimeres til at kunne beskytte bådene mod vejrlig i havnebassinet. Samtidig skal havnens drift af bådoptagning og bådoplag forbedres sådan, at bådene på land opbevares tættere og behandles miljømæssigt forsvarligt med skyllepladser og klargøringspladser, der sikrer imod udvaskning af farlig kemi fra bådene.

Illustration af havn med bådene til vinteropbevaring på land og et tomt havnebassin.  Illustration: JAJA architects ApSIllustration af havn med bådene til vinteropbevaring på land og et tomt havnebassin. 

Illustration af havn med bådene i vandet og havneplads med grønt område, siddepladser og plads til ophold. Illustration: JAJA architects ApS.Illustration af havn med bådene i vandet og havneplads med grønt område, siddepladser og plads til ophold.

Billede: RUM as. Illustrationer: JAJA architects ApS