Frederikssund Kommunes logo
26. august 2021

Klimahandleplan for CO2-reduktioner vedtaget

Frederikssund Kommune skal som virksomhed være uafhængig af fossile brændsler i 2030. Og kommunen skal som geografisk område være CO2-neutralt i 2045. Disse mål blev sat allerede i 2019 i Byrådets Klimastrategi, og siden da er der arbejdet på at konkretisere hvilke indsatser, der skal til for at opnå målsætningerne. Disse indsatser er nu beskrevet i Klimahandleplan 2020 – 2024, der blev enstemmigt vedtaget på Byrådets møde den 25. august.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er et enigt Byråd, der har tiltrådt Teknisk Udvalgs indstilling om at godkende Klimahandleplan 2020 – 2024. I Frederikssund Kommune vil vi vise vejen til grøn omstilling. Vi ønsker – i samarbejde med borgere, organisationer og erhvervslivet – at bidrage til at opfylde den nationale målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Derfor har vi sat ambitiøse mål i vores klimastrategi, og med den nye klimahandleplan prioriterer vi de indsatser, der skal til for at opfylde målene, forklarer borgmester John Schmidt Andersen (V).

Arbejdet med tilblivelsen af Klimahandleplanen er foregået i Teknisk Udvalg på baggrund af blandt andet et temamøde for Byrådet samt høring af de øvrige fagudvalg, og derfor er formanden for udvalget, Tina Tving Stauning (S) også glad for Byrådets samlede opbakning:

- Det betyder, at rammerne for vores klimaindsats – og prioriteringen af de mange indsatser – vil give en sikker og stabil retning hen imod at kommunen bliver fossilfri i 2030. Med klimahandleplanen sikrer vi, at kommunen går forrest og viser vejen for det omgivende samfund. Samtidig er jeg meget tilfreds med at vi har besluttet, at kommunens indtægt i 2021 fra opløsningen af det tidligere HMN Naturgas I/S skal bruges til den grønne omstilling. For vi skal i mål med at blive CO2-neutrale. Dels fordi det kan lade sig gøre, og dels fordi vi har pligt til at gøre alt, hvad vi kan for at imødegå de klimaforandringer, vi ellers kommer til at overlevere til vores børn og børnebørn, fastslår Tina Tving Stauning.

Fokus på transport og energi

Klimahandleplanen 2020 – 2024 har tre overordnede spor. Dels at gøre kommunens egen drift fossilfri i 2030 og dels at fokusere på de to sektorer, der rummer det største potentiale for at reducere CO2-udledningen. Det drejer sig om transport- og energisektorerne, hvor en kortlægning af drivhusgasser viser, at de tilsammen står for 86% af den samlede CO2-udledning inden for Frederikssund Kommunes geografiske område. Derfor prioriterer planen disse områder højt for at opnå mest klima for pengene.

Planen skal således sikre, at varmeforsyningen i kommunens bygninger bliver omlagt til fossilfri drift og at kommunes biler bliver udskiftet til el-biler inden 2030. Derudover rummer planen krav til kommunens driftskontrakter, om at leverandører skal reducere CO2-udledning, ligesom der arbejdes med en klimavenlig indkøbspolitik. Øvrige konkrete indsatser i planen er blandt meget andet, at:

  • Reducere strømforbruget i kommunes gadebelysning med 35 procent i 2030 set i forhold til 2019.
  • Stille krav til bæredygtigt byggeri i egne udbud af bygge- og anlægsopgaver senest i 2025.
  • Stille krav om grønne drivmidler i den kollektive trafik.
  • Oprette et klimaråd for studerende på Campus Frederikssund.
  • Forbedre kvaliteten af cykelstinettet og gennemføre cykelkampagner.
  • Fremme vedvarende energiformer i form af solenergi ved at udarbejde retningslinjer for solenergianlæg i Frederikssund Kommune.
  • Udarbejde en strategisk varmeplan, der skal sikre omstilling til en bæredygtig varmeforsyning.
  • I samarbejde med Frederikssund Erhverv vejlede virksomheder om omstilling til en mere bæredygtig produktion.
  • I samarbejde med Frederikssund Erhverv undersøge muligheder for at etablere et energiklyngesamarbejde med lokale energitunge virksomheder for at opnå en energineutral industrisektor og varmeforsyning i Frederikssund Kommune.

Samlet set beskriver Klimahandleplanen en række indsatser med både korte og lange perspektiver og gælder frem til og med 2024. Men planen er også dynamisk, da den skal kunne rumme nye indsatser eller tilrettes hvis staten ændrer kommunernes rammebetingelser.

Med i DK2020 og Energi på Tværs

Udover selve klimahandleplanen og dens mange indsatser har Byrådet også vedtaget at Frederikssund Kommune skal deltage i DK2020-samarbejdet. I dette samarbejde får kommunerne rådgivning og sparring til at videreudvikle deres klimahandleplaner. Planerne skal på baggrund af data og en systematisk tilgang, synliggøre effekten af klimaindsatser og prioritere nye nødvendige tiltag.

Frederikssund Kommune deltager endvidere i Energi på Tværs i hovedstadsregionen, som har til formål at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem.

Flere årsværk

Realiseringen af klimahandleplanens mange indsatser vil kræve store investeringer. Men allerede med budgetaftalen for Budget 2021 – 2024 afsatte forligspartierne 73 mio. kr. til realisering af klimastrategiens handleplaner.

Det er endvidere tidligere besluttet at øge kommunens nuværende to årsværk på klimaområdet til fire årsværk fra 2022, hvilket man besluttede at afsætte penge til samtidig med vedtagelsen af klimahandleplanen.

Læs hele Klimahandleplan 2020 – 2024 på kommunens hjemmeside.

Cyklist på cykelsti langs S-banen. Foto: Supercykelstierne, Region Hovedstaden.Bedre cykelstier er et af grebene i den nye klimahandleplan.

Foto: Supercykelstierne, Region Hovedstaden.