Frederikssund Kommunes logo

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder ved, at:

 • finde vej til den rette person eller afdeling i kommunen.
 • hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra kommunen.
 • vejlede om borgerens rettigheder, når en sag bliver behandlet, fx information om aktindsigt, partshøring, mv.
 • skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og administrationen.
 • vejlede om hvilke muligheder borger har for at klage indenfor kommunens rammer og til relevante myndigheder eller klageinstanser samt hjælpe med at formulere en klage.
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden.
 • tage imod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres.

Hvad kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe med

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • Indholdet af kommunens afgørelser og kan ikke ændre en afgørelse.
 • Spørgsmål, hvor der er en anden klageinstans.
 • Sager, der er indbragt for Ankestyrelsen, herunder det kommunale tilsyn, Folketingets ombudsmand eller domstolene.
 • Politiske beslutninger, f.eks. om kommunens serviceniveau, strategier, handleplaner, mv.
 • Sager om ansættelsesforhold eller privatretlige forhold.
 • Forhold, der falder uden for kommunens virksomhed.