Frederikssund Kommunes logo

Kommissorium for det gode borgerforløb

Byrådet har fastlagt følgende rammer for § 17 stk. 4-udvalgets arbejde fra oktober 2023 til oktober 2024.

Formål og afgrænsning

Der er mange henvendelser hver eneste dag til kommunens administration – fra borgere, erhvervsliv og foreninger m.fl. Det er bl.a. henvendelser indenfor socialområdet, til borgercentret, byggesager, pladsanvisningen, foreninger der søger om tilskud og meget mere.

Det er Byrådets intension, at enhver henvendelse og ethvert forløb foregår med den bedst mulige dialog og samarbejde. Der tages her udgangspunkt i lovgivning, faglighed og de ønsker, behov og rettigheder, som den, der henvender sig, har.

Med § 17, stk. 4 udvalget sættes fokus på mødet mellem kommunen og borgere, erhvervsliv og foreninger.

Opgaver der skal løses

Udvalget skal være undersøgende og nysgerrige på, hvad det gode møde, digitalt og fysisk, samt den gode dialog, rummer i forhold til tre målgrupper:

  • Borgere
  • Erhvervsliv
  • Foreninger og organisationer

Opgaven for udvalget er at komme med konkrete forslag til handlinger og initiativer, som styrker det gode møde og den gode dialog samt viser nye veje i samarbejdet. Det kan både være anbefalinger i forhold til den enkelte målgruppe eller helt generelt.

Udvalgets arbejde tager afsæt i fire temaer

  • Kommunens forskellige roller (som myndighed, som udbyder af service, som facilitator, samarbejdspartner m.fl.)
  • Det fysiske møde
  • Digital kommunikation og selvbetjening
  • Skriftlig kommunikation

Udvalgets arbejde skal bygge på viden om, hvad vi gør i dag med inspiration og input fra en bred kreds af borgere, virksomheder og foreninger. Der kan også hentes inspiration fra andre kommuner og´organisationer.

Mødeform og metoder

Udvalget samles forventeligt fem gange.

Det indledende møde har fokus på fælles forventningsafstemning og afklaring af, hvordan udvalgets arbejde skal forløbe.

Dernæst planlægges et afsøgende og udviklende forløb (møderække), som sætter fokus på udarbejdelse af anbefalinger til den gode dialog m.m. i forhold til de tre målgrupper. Her kan der fx indgå:

  • Afdækning af, hvordan vi arbejder i dag, herunder om mulighederne for videreudvikling af allerede igangværende tiltag.
  • Målrettede workshops/events for og med borgerne, foreninger og erhvervsliv - fx én workshop pr. målgruppe.
  • Udvikling af brugerrejser.

Der afsættes 1 hel dag, hvor de konkrete anbefalinger udarbejdes – det kan være som en form for workshop med bred inddragelse.

Reference

Udvalget refererer til Økonomiudvalget