Frederikssund Kommunes logo

Partistøtte

I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier (partistøtteloven) har de kandidatlister, der deltog i byrådsvalget den 16. november 2021, ret til økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Det er et krav, at partiet/listen har fået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet for 2024 udgør kr. 8,25 pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2024 skal indgives senest den 31. december 2024. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2024, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2024.

Hvilke aktiviteter må partistøtten anvendes til?

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde. Definitionen af politisk arbejde er bred, og omfatter enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater, eller fremme bestemt resultat af en folkeafstemning. Herunder at udbrede politiske synspunkter, at etablere og drive politisk organisation, og at samarbejde med andre organisationer og lign. Der stilles ikke krav om, at det politiske arbejde udføres af partiet selv.

Regional og kommunal partistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for den respektive kommune eller region. Der er ikke krav om, at aktiviteterne retter sig mod valg til et bestemt organ eller udøves af partiet selv. Tilskuddet kan derfor også rette sig mod folketingsvalg, europaparlamentsvalg, eller folkeafstemninger, og evt. udføres af tredjemand.

Ansøgning kan indsendes digitalt via borger.dk - og underskrives med MitID.

Oversigt over partistøtte: 

2024:
Dansk Folkepart (O)

2023:
Oversigt over partistøtte 2023