Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 10. maj 2023

Ekstraordinært møde - via teams kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

66Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

67Beslutning om bevilling fra Lokale og Anlægsfonden til Bikepark Frederikssund samt tilpasning af anlægsbudget

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden til etablering af bikepark i Idrætsbyen. Bevillingen er betinget af, at projektet gennemføres som aftalt med Lokale og Anlægsfonden. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling, bevillingskriterier samt frigive de 200.000 kr. til etablering af bikepark Endvidere skal der overføres 775.500 kr. af idræts- og spejderfacilitetspuljens anlægsbudget fra 2023 til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Øge bruttoanlægsindtægterne med 200.000 kr. samt godkende bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden, der samtidig frigives.
  2. Øge bruttoanlægsudgifterne med 200.000 kr. til at etablere Bikepark Frederikssund i Idrætsbyen, som samtidig frigives.
  3. Overføre 775.500 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljens anlægsbudget fra 2023 til 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Udvalget for Unge, fritid og idræt bevilligede 7. marts i sag 31, 600.000 kr. fra idræts- og spejderfacilitetspuljen som et deltilskud til etableringen af en ny bikepark i Idrætsbyen i Frederikssund. Udvalget gav ansøgerne fra Cykelklubben Viking mulighed for at rejse fondsmidler til en gennemførelse af hovedprojektet til en samlet anlægssum på 800.000 kr. Ansøgerne har fået en fondsbevilling på 200.000 kr. til gennemførelse af et samlet bikeparkprojekt. Fondsbevillingen er udstedt til Frederikssund Kommune som grundejer og bygherre. Byrådet bedes på baggrund heraf træffe beslutning om en indtægtbevilling på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden, samt frigivelse af samme beløb til Bikepark Frederikssund i Idrætsbyen.

Lokale og Anlægsfonden stiller som krav, at midlerne benyttes til det beskrevne projekt. Bevillingsbrevet fra fonden er vedlagt som bilag.

Fondsdonationen på 200.000 kr. udvider bruttoanlægsbudgettet. For at sikre at bruttoanlægsrammen for Frederikssund Kommune overholdes skal den tilpasses, så de 200.000 kr. kan indeholdes. Her anbefaler administrationen, at der overføres anlægsmider fra idræts- og spejderfacilitetspuljen fra 2023 til 2024 på i alt 775.500 kr.

De 775.500 kr. er midler som Unge, fritid og idræt har disponeret til konkrete projekter, som ikke bliver gennemført i 2023, men først i 2024. Dermed kan beløbet overføres til 2024. Det drejer som to projekter. Etablering af kunsttennisbane i Jægerspris. Hertil er afsat 610.000 kr. Tilsvarende er der afsat 165.500 kr. til udvidelsen af kunstgræsbanen i Dalby. Begge projekter kræver spildevandstilladelse, inden de kan etableres. Disse forventes tidligst klar i efteråret 2023. Dermed kan projekterne tidligst gennemføres i 2024.

Inddragelse

Projektet er udviklet af frivillige cykelryttere i Cykelklubben Viking og med en inddragelse af Frederikssund Idrætsanlæg.

Økonomi

Opskrivning af budgettet på 0,2 mio. kr. for bikeparken finansieres af tilsvarende fondsindtægt fra Lokale og Anlægsfonden.

Der overføres samtidig 775.500 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen fra 2023 til 2024 grundet udskydning af konkrete projekter fra 2023 til 2024.

Bilag

68Frederikssund Svømmehal (Lukket punkt)

69Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.