Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 10. august 2023

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

63Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

64Beslutning om at sende Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027 i høring

Resume

Omsorg og ældre har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for ældreområdet. Udvalget drøftede første udkast til strategien i marts 2023. Siden er der arbejdet videre med strategien, der også blev drøftet med Seniorrådet på dialogmødet den 4. maj 2023. I denne sag lægges op til, at Omsorg og ældre godkender, at strategien sendes i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende at ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027” sendes i høring i perioden 10. til 31. august 2023.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker at høringsperioden udvides til seks uger, således udvalgets endelige godkendelse flyttes til udvalgsmødet den 2. november 2023.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre besluttede på møde 31. marts 2022 (sag 34), at der skal udarbejdes en samlet strategi for det nære sundhedsvæsen på ældreområdet. Omsorg og ældre godkendte den 1. december 2022 (sag 122) en tids- og procesplan for udarbejdelse af strategien. Undervejs i processen er fokus i strategien udvidet, så den rummer ældreområdet bredt set og også tænkes sammen med kommunens værdighedspolitik (jf. sag 24 på Omsorg og ældre den 9. marts 2023). Det skyldes, at kerneværdierne i værdighedspolitikken er grundstenene for alt arbejde på ældreområdet. Når strategien omfatter ældreområdet bredt set, kan den samtidig bruges til at prioritere indsatser og sætte en retning for det samlede ældreområde i de kommende år.

Første version af ældrestrategien blev drøftet på mødet i Omsorg og ældre den 9. marts 2023 (sag 24). Administrationen har arbejdet videre med strategien på baggrund af drøftelserne på mødet. Det betyder blandt andet, at strategien er blevet sat op i et layout, der følger kommunens politikker ”Et godt sted og vokse op” og ”Sammen om sundhed”, hvor der er billeder og mindre tekst. Der er samtidig indsat et forord. Derudover er flere grafer i bilaget til strategien opdateret med nyere tal.

Omsorg og ældre forelægges nu et høringsudkast af ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027”, som administrationen foreslår at sende i offentlig høring fra 10. til 31. august 2023. Herefter forelægges strategien til endelig godkendelse i Omsorg og ældre.

Udmøntning af ældrestrategien

Beslutningen om, at der skal laves en strategi, blev truffet i forbindelse med en sag om håndtering af økonomiske udfordringer på ældreområdet. Afsættet for strategien er derfor, at den skal sikre en sammenhængende tilgang til de udfordringer, som ældreområdet står over for, herunder de økonomiske udfordringer. Strategien beskriver således tre væsentlige udfordringer på ældre- og sundhedsområdet.

Ældrestrategien adresserer, hvordan udfordringerne kan imødekommes, så Frederikssund Kommune fortsat er et godt sted at leve som ældre borger i fremtiden. Strategien understøtter den igangsatte udvikling, og rammesætter en række igangværende konkrete handleplaner. Strategien udmøntes ved, at bruges som pejlemærke for udviklingen på tværs af ældre- og sundhedsområdet. Det vil for eksempel være i forbindelse med politiske drøftelser og beslutninger, forslag til budgetforhandlingerne og i udviklingen af den daglige drift. Ældrestrategien er derfor ikke i sig selv udgiftsdrivende.

Omsorg og ældre vil få en status på udmøntningen af ældrestrategien hvert forår på et temamøde i udvalget.

Tids- og procesplan

Omsorg og ældre har på udvalgsmødet d. 1. december 2022 (sag 122) godkendt nedenstående tidsplan for arbejdet.

HvornårHvemHvad
9. marts 2023Omsorg og ældreTemamøde: Første udkast til strategien, inkl. forslag til politisk vision, drøftes i udvalget.
4. maj 2023Omsorg og ældre

Seniorrådet

Udkast til strategien drøftes.
10. august 2023Omsorg og ældreHøringsudkast godkendes.
10.-31. august 2023Borgere, foreninger, medarbejdere og øvrige interessenter og aktørerOffentlig høring.
28. september 2023Omsorg og ældreEndelig godkendelse af strategien.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer. Omsorg og ældre drøftede en tidligere version med Seniorrådet på dialogmødet den 4. maj. Hvis Omsorg og ældre godkender indstillingen, sendes strategien i offentlig høring fra 10. til 31. august 2023. Høringen lægges op på frederikssund.dk og sendes desuden direkte til parterne på den vedhæftede høringslisten og annonceres i lokalavisen.

Seniorrådets høringssvar:

Omsorg og ældre har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for Ældreområdet for bedre at kunne håndtere de økonomiske udfordringer på området.

Administrationen har nu udarbejdet et udkast til ældrestrategien for perioden 2023-2027 og foreslår, at den sendes i offentlig høring, før endelig godkendelse.

Seniorrådet anerkender det flotte materiale og kan kun være tilfreds med en offentlig høring.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har følgende kommentarer til høringsudgaven af ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027”.

Vi har noteret os, at udgaven har været drøftet med Seniorrådet på et dialogmøde.

Handicaprådet er enigt i behovet for at udvikle en strategi, som kan sætte retning for det samlede ældreområde.

Forslaget til visionen rummer en fin intention om at understøtte de ældres evner og motivation til at være herre over deres eget liv længst muligt.

Handicaprådet synes, de 6 skitserede veje til at arbejde med udfordringerne er fornuftige og vil gerne fremhæve, at det er positivt, at der også er fokus på de pårørende i strategien både hvad angår inddragelse og kommunikation til pårørende. Herved bliver det muligt at understøtte de pårørende i at være en ressource, men samtidig er det vigtigt at have for øje, at de pårørende også skal passe på sig selv og ikke føle sig overladt til sig selv.

Når strategien skal udmøntes i handleplaner, vil vi opfordre til, at der medtages et punkt om bekæmpelse af ensomhed: at der gøres en aktiv indsats omkring opsporing og afhjælpning af ensomhed blandt ældre borgere.

Endelig synes Handicaprådet, at den foreslåede høringsperiode på 3 uger er noget kort.

Økonomi

Center for Økonomi vurderer, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

65Beslutning om godkendelse af retningslinje for beboer- og pårørenderåd på omsorgscentre

Resume

Omsorg og ældre besluttede i februar 2023 at sende et udkast til en retningslinje for beboer- og pårørenderåd på Frederikssund Kommunes omsorgscentre i høring blandt beboere og pårørende. Høringen er nu afsluttet, og administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer. Retningslinjen forelægges derfor til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Retningslinje for Beboer- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre godkendes.

Beslutning

Det blev bragt til afstemning, om hvorvidt en repræsentant fra Seniorrådet skal have fast plads i beboer-/pårørenderådet som observatør.

For stemte:

Susanne Bettina Jørgensen (A) og Jesper Wittenburg (A).

Imod stemte:

Morten Skovgaard (V) og Inge Messerschmidt (O).

Ole Frimann Hansen (F) og Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Udvalget besluttede, at det skal præciseres i vedtægterne, at det enkelte beboer-/pårørenderåd kan vælge at invitere omsorgscentrets seniorrådsrepræsentant med som gæst.

Retningslinjerne blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Udvalget ønsker en evaluering af beboer-/pårørenderådene efter et års virke, herunder af rådenes sammensætning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre besluttede 11. august 2022, at administrationen skal udarbejde et oplæg om bruger- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre (sag 76). Udvalget behandlede et udkast til en retningslinje for beboer- og pårørenderåd 2. februar 2023 og besluttede at sende retningslinjen i høring blandt beboere og pårørende på omsorgscentrene i perioden 15. februar til 15. maj 2023 (sag 12).

Høringssvar

Der er indkommet ni høringssvar. Høringssvarene samt administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag til sagen.

De fleste høringssvar er positive over for idéen om at oprette beboer- og pårørenderåd. Administrationen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i retningslinjen.

I et enkelt høringssvar udtrykkes bekymring over, at beboere, herunder beboere med demens, har en central rolle i rådene. Det kan være en balancegang at holde møder, hvor for eksempel beboere med kognitive udfordringer deltager på en værdig måde, når mødedeltagerne har meget forskellige forudsætninger. Det fremgår dog af retningslinjerne, at lederen af omsorgscentret skal medvirke til at sikre, at møderne holdes på en måde, så alle medlemmer – uanset forudsætninger – kan deltage.

I et høringssvar er der forslag om, at Seniorrådets repræsentanter deltager i beboer-pårørenderådsmøderne som observatører. Det er ikke tænkt ind i retningslinjen, at Seniorrådets repræsentanter deltager i beboer-pårørenderåd-møderne som observatører. Det fremgår dog af retningslinjen, at beboer- og pårørenderådene kan invitere gæster til møderne. Det er således muligt for beboer- og pårørenderådet at invitere omsorgscentrets seniorrådsrepræsentant til konkrete møder. En repræsentant for Seniorrådet vil ligesom det politiske udvalg fortsat blive inviteret til de to årlige arrangementer for beboere og pårørende på omsorgscentrene, ligesom der inviteres en repræsentant fra Seniorrådet til beboermøderne i de enkelte huse eller afdelinger, hvis beboerne ønsker det.

Administrationen har foretaget en præcisering i afsnittet om beboer- og pårørenderådets sammensætning, så det nu fremgår, at hvis en beboerrepræsentant har en personlig værge, kan beboeren repræsenteres af sin værge i beboer- og pårørenderådet.

Om høringen

Høringen er foregået på beboermøder på omsorgscentrene og som en offentlig høring. Den offentlige høring er blevet annonceret på omsorgscentrenes kommunikationsplatform Dialognet, og der har været opslag på infoskærmene på omsorgscentrene. Nogle steder har dette været suppleret af information på opslagstavler.

Den offentlige høring er foregået via høringsportalen på kommunens hjemmeside, men omsorgscentrene har også været parate til at tage imod høringssvar fra beboere og pårørende, hvis de ikke var i stand til at indgive svar via hjemmesiden.

Høringssvar fra Seniorrådet er desuden vedlagt som bilag til sagen.

Videre proces

Hvis Omsorg og ældre godkender retningslinjen, vil der blive indkaldt til valg til beboer- og pårørenderåd på de enkelte omsorgscentre i 4. kvartal 2023.

Inddragelse

Retningslinjen har været i høring blandt beboere og pårørende på omsorgscentrene i perioden 15. februar til 15. maj 2023.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet er meget forundret over at Seniorrådets høringssvar ikke er med i bilaget med oversigten over høringssvar til retningslinjerne for beboer og pårørenderåd. Seniorrådet indsendte høringssvar, da vi blev bedt om det i februar, men det problematisk at det ikke er med i denne sagsfremstilling, hvor udvalget skal tage stilling til retningslinjerne, da vi ikke kan forvente, at udvalget kan huske et høringssvar fra februar måned.

Seniorrådet er meget positive overfor at formalisere Beboer- og pårørenderådene igen. Dette selvom beboerrådene har fungeret, med Ældre/Seniorrådets deltagelse på trods af at de blev nedlagt i 2010.

Seniorrådet mener, at det er en naturlig forlængelse af praksis at Seniorrådet tilknyttes som observatør i alle Beboer- og pårørenderåd

Ps. Seniorrådet har tilsendt udvalget vores høringssvar fra februar til udvalgsmedlemmerne.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet henviser til sit tidligere høringssvar, hvor vi bakker op om forslaget om etablering af beboer-og pårørenderåd på omsorgscentrene (Omsorg og Ældre 2.11.2022 sag 106).

Økonomi

Center for Økonomi vurderer, at etablering af et bruger- og pårørenderåd på kommunens omsorgscentre kan afholdes inden for områdets eksisterende økonomiske ramme.

Bilag

66Orientering om status på arbejdet med kvalitetsstandarder for 2024

Resume

Kommunens kvalitetsstandarder skal godkendes en gang årligt. På denne baggrund godkendte Omsorg og ældre en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne på møde den 1. juni 2023 (sag 55). I denne sag forelægges udvalget status på arbejdet med kvalitetsstandarderne for 2024 til orientering. Desuden bedes udvalget drøfte eventuelle ønsker til kvalitetsstandarderne for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Status på arbejdet med kvalitetsstandarderne for 2024 tages til efterretning
 2. Drøfte eventuelle ønsker til kvalitetsstandarder 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget ønsker, at serviceniveauet for bad præciseres i kvalitetsstandarderne, ligesom at muligheden for virtuel genoptræning præciseres.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for udvalget ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt tre målgrupper og formål:

 • Som information og forventningsafstemning i forhold til de indsatser og det serviceniveau, man som borger kan forvente.
 • Som politisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Som værktøj i forhold til afgørelser og udførelse af støtte for medarbejderne.

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne omfatter de mest anvendte former for støtte. Kvalitetsstandarderne afspejler samtidig, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Administrationen har påbegyndt den interne revision af kvalitetsstandarderne

På møde den 1. juni 2023 (sag 55) godkendte Omsorg og ældre en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne. Som led i processen foretages en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Herunder synliggørelse i alle kvalitetsstandarder af, om der er frit valg af leverandør eller ej.

Administrationen har efterfølgende påbegyndt arbejdet med revisionen af kvalitetsstandarderne i form af et internt kickoffmøde, hvor procesplanen for revisionen blev drøftet. Her blev det aftalt, at den administrative gennemgang af kvalitetstandarderne skulle påbegyndes den 8. juni 2023 med færdiggørelse den 28. august 2023.

Den nuværende skematiske opsætning af kvalitetsstandarderne gør det svært at leve op til kravene til tilgængelighed. For at kunne imødekomme tilgængelighedskravene vil kvalitetsstandarderne for 2024 derfor blive sat op med tydelige overskrifter fremfor den nuværende opsætning, hvor indholdet fremgår i skemaer. Et eksempel herpå er vedlagt som bilag.

På dagens møde har Omsorg og ældre mulighed for mundtligt at komme med ønsker til større ændringer/tilføjelser til kvalitetsstandarderne for 2024, eksempelvis en ny kvalitetsstandard.

På baggrund af den administrative gennemgang og udvalgets fremsatte ønsker, vil administrationen færdiggøre forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2024. Forslaget forelægges til politisk førstebehandling den 28. september 2023.

Inddragelse

Udkast til kvalitetsstandarder vil blive sendt i høring i oktober-november 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Seniorrådets høringssvar:

Seniorrådet anerkender det hensigtsmæssige i en lidt ændret præsentation af kvalitetsstandarder, hvis disse skal offentliggøres i form af pjece, men finder det samtidig hensigtsmæssigt at fastholde skema-formen for det hurtige overblik ved søgning på nettet.

Vi henviser til Seniorrådets bemærkninger til pkt. 21 til dagsorden for møde den 9. marts 2023 vedrørende samme emne.

Seniorrådet havde foreslået at den første kontakt til borgerne skulle foregå pr telefon, da mange ikke har IT-kvalifikationer. I administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar om at uddele leverandørfolder oplyses det, at visitatoren altid har leverandørfoldere med ud til borgerne. Når nu det er præcedens ville det være en forbedring, hvis det også skrives ind i kvalitetsstandarden så alle er klar over proceduren.

Vi har også med tilfredshed bemærket, at kvalitetsstandarderne er ændret, så kontakten til borgerne ifm. træning og visiteret sygepleje er tilpasset, så der er en mere konkret beskrivelse af den konkrete praksis.

Seniorrådet er også tilfredse med at ”egenbetalingen” er præciseret så det kan ses, hvad man betaler for.

Seniorrådet er dog stadig ikke enige i at Frederikssund Kommune har akutpladser efter sundhedsloven. Det er ikke nok at skrive at man har akutpladser, når de ikke bruges i lovens ånd.

Seniorrådet ser frem til at modtage udkast til kvalitetsstandarder i oktober-november.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager status på arbejdet til efterretning og har følgende ønske til kvalitetsstandard for 2024:

ny kvalitetsstandard for Akutophold for psykisk syge.

Handicaprådet har tidligere gjort opmærksom på, at der bør være ligestilling mellem fysisk og psykisk syge i forhold til de kommunale tilbud – helt i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention. Dette bør derfor også gælde for adgangen til kommunale akutophold, som i dag alene gælder borgere med somatiske sygdomme.

Akutophold for psykisk syge

Muligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.

Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp. Derfor er det helt utilstrækkeligt,

at man som i dag henvises til enten egen læge eller til sagsbehandler/Rådgivningshuset/Ungekontakten, idet sidstnævnte steder ikke har den nødvendige faglighed eller kompetencer til at håndtere psykisk sygdom.

Mange kommuner har oprettet steder, hvor syge og pårørende kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på, og de bliver overvældet af angst, magtesløshed, tristhed eller andre symptomer.

Frederikssund kommune bør have et døgnbemandet akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning. Tilbuddet skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation og foregående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social- og sundhedsmedarbejdere, og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem.

Handicaprådet er klar over, at forslaget vil betyde etablering af et nye kommunalt tilbud – et tilbud, som vil kræve en anden faglighed og kompetence, end der er i det nuværende tilbud for somatisk syge. Et sådant nyt døgnbemandet tilbud vil med fordel kunne etableres i forbindelse med kommunens eksisterende institutioner (f.eks. Klintegården), hvor den nødvendige faglighed og kompetence er til stede i medarbejdergruppen.

Økonomi

Center for Økonomi vurderer, at sagen vedrørende kommunens kvalitetsstandarder for 2024 ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

67Orientering om tværsektorielle indsatser i forhold til børn og unges mistrivsel, psykiske udfordringer hos unge (voksne) og den ældre medicinske patient

Resume

Med denne sag orienteres Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og Forebyggelse parallelt om mødet den 10. maj 2023 i Politisk sundhedsklynge Nord. Særligt fremhæves beslutningen om at implementere Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME) samt Koordineret Indsats på Tværs (KIT).

Orienteringen bliver desuden forelagt Byrådet, da der blev bevilliget klyngemidler til STIME.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord 23. september 2022 (se beskrivelsen af Politisk sundhedsklynge Nord nedenfor), blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

 • børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
 • den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

Byrådet har på mødet 1. marts 2023 (sag 34) bemyndiget borgmesteren til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel. Byrådet skal dog umiddelbart efter, der er udmøntet sundhedsmidler orienteres om, hvilke specifikke initiativer, sundhedsklyngemidlerne er anvendt til.

Der blev afholdt møde i Politisk sundhedsklynge Nord 10. maj 2023. Med denne sag orienteres Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse parallelt om mødet. Referatet er vedlagt.

Orienteringen bliver desuden forelagt Byrådet, da der blev bevilliget midler til et initiativ.

Den daværende regering indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform den 20. maj 2022. Som en del af denne sundhedsreform er der pr. 1. juli 2022 etableret politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Frederikssund Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor regionsrådsformanden for Region Hovedstaden og borgmestre fra Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner deltager, samt repræsentanter fra Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugere samt almen praksis.

Den politiske sundhedsklynge understøttes af en faglig sundhedsklynge med administrative repræsentanter for ovennævnte aktører.

Sundsklyngen igangsatte tre initiativer vedrørende børn og unges mistrivsel

Politisk sundhedsklynge Nord igangsatte tre initiativer målrettet børn og unges mistrivsel:

A: STIME (styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed

STIME hjælper børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at komme i psykiatrien.

STIME har været et projekt mellem 7 kommuner samt den regionale børne– og ungdomspsykiatri i perioden 2018 – 2022. Frederikssund kommune har ikke deltaget under projektperioden Indtil videre er der udviklet og implementeret fire nye lettere behandlingsforløb til børn og unge med udfordringer:

 1. Når svære følelser fører til selvskade
 2. Når tanker om krop og mad fylder for meget
 3. Når bekymring og tristhed fylder for meget
 4. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring

Politisk sundhedsklynge Nord godkendte, at alle kommuner får finansiering til at påbegynde implementeringen. Kommunerne tildeles midler til deltagelse i to spor i STIME. Midlerne fra det sundhedspolitiske klyngesamarbejde tildeles til dækning af udgifter det første år med henblik på implementering og forankring, hvorefter den enkelte kommune selv tager stilling til finansiering af den videre drift derefter. Udgifterne svarer til ca. 0,5 mio. kr. pr. kommune.

Deadline for indmelding af spor var den 15. juni. Administrationen har meldt ind til regionen, at Frederikssund Kommune ønsker at deltage i spor 3 og 4, da vi har vurderet, at vi har flest børn og unge i de målgrupper.

B: Koordineret Indsats på Tværs (KIT)

KIT sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, som gør familien tryg og giver barnet/den unges rettidig og relevant hjælp.

Politisk sundhedsklynge Nord godkendte, at Frederikssund, Helsingør og Hillerød Kommunes implementering af KIT (Koordineret indsats på tværs af sektorer) er en del af sundhedsklyngens fokus på mental mistrivsel hos børn og unge. Der er ikke tildelt klyngemidler til implementering af KIT, da det vurderes, at der ikke er direkte udgifter forbundet med implementeringen. KIT blev implementeret i Frederikssund i 2022, og udgiften afholdes indenfor rammen.

C: Klare kommunikationsveje

Politisk sundhedsklynge Nord godkendte, at de enkelte kommuner sammen med almen praksis og børne- og ungepsykiatrien drøfter, hvordan der kan findes en lokal model til at sikre klare kommunikationsveje om børn og unge i mistrivsel for at sikre tidlig opsporing og indsats. Det er repræsentanterne fra almen praksis, der i den faglige sundhedsklynge har gjort opmærksom på behovet.

Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU), der er Frederikssund Kommunes lokale samarbejdsorgan med almen praksis, drøftede i december 2022 den forebyggende indsat for børn og unge. Her blev der blandt andet talt om kommunikationsvejene. Efterfølgende blev der lavet en oversigt over kontaktoplysninger og telefontider til åben rådgivning hos hhv. Familie og Rådgivning, PPR og Sundhedsplejen, der blev sendt til de praktiserende læger. Til orientering er der dagsordenssat en opfølgende drøftelse om kommunikationsvejene på KLU-mødet i december.

Psykiske udfordringer hos (unge) voksne og den ældre medicinske patient

I den faglige sundhedsklynge arbejdes der aktuelt også med de øvrige områder, som den politiske sundhedsklynge har besluttet, at der skal være fokus på i klyngen: psykiske udfordringer hos (unge) voksne og den ældre medicinske patient. Det forventes, at det på et senere tidspunkt udmønter sig i forslag til egentlige initiativer. Politisk sundhedsklynge Nord blev orienteret om status på arbejdet de to resterende områder på mødet, og blev blandt andet præsenteret for det fælles udfordringsbillede vedrørende indlæggelser og udskrivelser. Udfordringsbilledet viser blandt andet, at der er flere +80-årige i klynge Nord end i de øvrige klynger i regionen og at antallet af +85-årige forventes at stige med 83 procent frem mod 2030. Ligesom den viser, at antallet af forebyggelige hospitalsophold blandt +80-årige er højere i klyngen end i resten af landet. Dette gælder også forebyggelige hospitalsophold med forudgående kontakt til kommunen eller almen praksis før den forebyggelige indlæggelse. Situationen kalder på et øget samarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis – og et større kendskab til hinandens mulighedsrum. Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe vedrørende det tværsektorielle samarbejde om indlæggelser og udskrivelser, der skal konkretisere udfordringsbilledet og komme med forslag til konkrete indsatser og løsninger.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Seniorrådets høringssvar:

Orientering om tværsektorielle indsatser i forhold til psykiske udfordringer hos den ældre medicinske patient.

Denne sag omhandler såvel børn og unge som ældre, Seniorrådet vil udelukkende kommentere på de psykiske udfordringer hos ældre medicinske patient.

Seniorrådet ser med bekymring på de udfordringer der viser at der er flere +80-årige i klynge Nord

end i de øvrige klynger i regionen og at antallet af +85-årige forventes at stige med 83 procent frem mod

2030. Ligesom den viser, at antallet af forebyggelige hospitalsophold blandt +80-årige er højere i klyngen

end i resten af landet. Dette gælder også forebyggelige hospitalsophold med forudgående kontakt til

kommunen eller almen praksis før den forebyggelige indlæggelse.

Seniorrådet opfordrer til et markant øget samarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis – og et større kendskab til hinandens mulighedsrum.

Vi ser frem til kommende forslag til egentlige initiativer fra den nedsatte arbejdsgruppe.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, det er utroligt positivt, at der igangsættes lettere behandlingsforløb for børn og unge, der er i psykisk mistrivsel.

STIME (styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et utroligt perspektivrigt og godt tiltag til børn og unge i alderen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden behov for at komme i psykiatrien. Det er nytænkende og omfatter tidlig opsporing og relevant hjælp og kan medvirke til at forebygge mere alvorlig psykisk sygdom. Der er gode resultater fra de kommuner, der har deltaget i udviklingen og afprøvningen af udviklingsprojektet, der er gået forud.

Handicaprådet ser frem til at følge resultaterne af kommunens deltagelse i spor 3 og 4, ligesom vi glæder os til at se forslag til egentlige initiativer på områderne: Psykiske udfordringer hos (unge) voksne og den ældre medicinske patient.

Økonomi

Orientering om møde 10. maj 2023 i Politisk sundhedsklynge Nord har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i 2023 afsat 380.000 kr. til sundhedsklynger og udgifterne forudsættes afholdt inden for eksisterende budgetmæssige rammer. Der er alene afsat midler til samarbejdet vedrørende sundhedsklynger i 2022 og 2023. Eventuel fortsat aktivitet i de omfattede initiativer vil således fra 2024 og frem skulle finansieres med ny bevilling.

Bilag

68Meddelelser

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Fælles dialogmøde om budget 2024-2027 den 31. august 2023 klokken 16-17 i Byrådssalen. Udkast til dagsorden er vedlagt som bilag.
 • Ønsker til emner for borgerrådgivers besøg på udvalgets møde den 7. september 2023.
 • KL's Ældre- og Sundhedskonference den 12. oktober 2023 i Kolding. Program for konferencen er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Monitorering af udviklingen i ventelister til plejeboliger er vedlagt som bilag.
 • Notat vedrørende muligheden for at blive visiteret til bad uden for hjemmet er vedlagt som bilag.

Bilag

69Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.