Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 15. august 2023

Mødelokale F 1 kl. 08.45

Referat
Fold alle punkter

56Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

57Beslutning om støttepunkter til friluftsliv i 2023

Resume

Klima, natur og energi besluttede på møde d. 6. juni 2023 at udsætte sagen om støttepunkter til friluftsliv (sag 50), idet udvalget ønskede sagen yderligere belyst. Henset til de omfattende ændringer i sagsteksten, er der udarbejdet en ny sag fremfor en supplerende sagsfremstilling.

Med denne sag orienteres udvalget om historik forud for sag 50. Derudover er alle indkomne forslag fordelt tematisk og det er administrativt vurderet, hvorvidt det er muligt at overføre forslagene til evt. prioritering under andre puljer.

Klima, natur og energi skal beslutte, hvorvidt forslagene skal oversendes til evt. prioritering under andre puljer, ligesom udvalget skal prioritere hvorvidt og hvordan, der skal arbejdes videre med de resterende forslag. For de resterende forslag har administrationen vurderet indenfor hvilken tidshorisont, det enkelte forslag vil kunne gennemføres og hvilken økonomi, der knytter sig hertil.

Endelig skal udvalget anbefale frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af mulige projekter under puljen for 2023 og løbende drift af tidligere besluttede projekter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte, hvorvidt forslag i bilag 3 skal overføres til prioritering under Klima, natur og energi – stipuljen.
 2. Beslutte, hvorvidt forslag i bilag 4 skal oversendes til Unge, fritid og idræt med henblik på evt. prioritering under Idræts og spejderfacilitetspuljen.
 3. Beslutte, hvilke forslag i bilag 5 (private matrikler) administrationen skal arbejde videre med de kommende år.
 4. Beslutte, hvilke forslag i bilag 6 (resterende forslag), kolonne Budget 23, administrationen skal arbejde videre med i 2023.
 5. Beslutte, hvilke forslag i bilag 6 (resterende forslag), kolonne Budget 24+, administrationen skal arbejde videre med de kommende år.
 6. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet en frigivelse af 0,411 mio. kr. af de i budget 2023 afsatte midler.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. juni 2023, pkt. 50:

Udsat, idet sagen ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Behandling af forslagene foretages på et kommende udvalgsmøde i Klima, natur og energi.

Indstillingspunkt 2: Godkendt. Forslagene oversendes til Unge, fritid og idræt.

Indstillingspunkt 3: Udsat.

Indstillingspunkt 4: Udvalget besluttede, at administrationen ikke skal arbejde videre med forslag med løbenr. 2, 10, 13 og 29. Administrationen arbejder videre med de resterende forslag for 2023. Midler for forslag, der ikke prioriteres, skal anvendes i Sillebro Ådal til shelters, bålhytte, naturlegeplads og skraldespande i det omfang, de resterende midler i puljen for 2023 rækker.

Indstillingspunkt 5: Udsat.

Indstillingspunkt 6: Anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalgets seneste drøftelse viste, at der var usikkerhed om, hvad der tidligere er besluttet omkring puljen Støttepunkter til friluftsliv. Det redegøres der for her:

Puljen til etablering af Støttepunkter til friluftsliv blev første gang besluttet ved budget 2021. Puljen har til formål at etablere støttepunkter for friluftslivet i Frederikssund Kommune. Friluftsliv forstås bredt og omfavner både friluftsliv på jorden og på vandet. Det er ikke i budgetaftalen nærmere defineret, hvilke typer af initiativer puljen skal benyttes til.

I 2021 blev puljen anvendt til etablering af 3 offentlige toiletter.

På møde den 8. marts 2022 (sag 26) besluttede Klima, natur og energi at anvende puljen i 2022 til:

 • hærværkssikring af toiletter opført i 2021,
 • at igangsætte proces for afklaring af Ejendomsfonden Hammergårdens mulighed for finansiering af toiletter ved Hammergården,
 • at igangsætte indledende undersøgelser af plangrundlaget for servicebygning ved Hammergården
 • at administrationen skulle udarbejde en bruttoliste over forslag til senere beslutning. I udarbejdelsen skulle ske bredest muligt inddragelse af øvrige centre. For indhentelse af forslag til disponering af 2023-puljen kunne der ske inddragelse af borgere via den digitale platform ”Vi skaber Frederikssund”.

I samme sag (sag 26 af 8. marts 2022) blev der redegjort for Byrådets beslutninger og status omkring servicebygning ved Hammergården. Bilagt sagen var Hammergårdens projektforslag samt administrationens vurdering af omkostninger til etablering og løbende drift af de forskellige ønsker. Der er ikke afsat særskilt økonomi til gennemførelse af projektet, idet der fortsat afventes afklaring af Ejendomsfonden Hammergårdens medfinansiering. Borgmesteren har i april 2023 afholdt møde med Hammergårdens bestyrelse om sagen.

Klima, natur og energi besluttede på møde den 10. maj 2022 (sag 49) på baggrund af den fremlagte bruttoliste over mulige initiativer at igangsætte nedenstående og frigav samtidig t.kr. 775:

 • renovering og opgradering af legepladsen i Sillebro Ådal
 • renovering og opgradering af de to fitnesspladser i Sillebro Ådal
 • forebyggende vedligeholdelse af shelters, bålplads mv. i Sillebro Ådal
 • etablering af toilet på Vesterstrand
 • etablering af bålhytte i skoleskoven i Slangerup
 • indkøb og opsætning af bænke langs fjordstien for evt. overskydende beløb.

På møde den 2. juni 2022 (sag 114) besluttede Byrådet at bremse en række anlægsprojekter, som der endnu ikke var tegnet kontrakt på. Opbremsningen betød, at ud af de besluttede projekter i puljen Støttepunkter til friluftsliv for 2022 kunne kun 1 projekt gennemføres og 2 delvist gennemføres. Det drejede sig om hærværkssikring af toiletter ved Møllekrogen og demontering af 2 fitnesspladser i Sillebro Ådal. De resterende midler blev overført til budget 2023. Klima, natur og energi blev orienteret om dette på møde den 11. april 2023 (sag 32), hvor også status for de besluttede projekter blev oplyst.

For så vidt angår bålhytten i skoleskoven i Slangerup kan det yderligere præciseres, at den vil blive etableret, når der foreligger byggetilladelse. Til orientering for udvalget kan det oplyses, at der også arbejdes med etablering af en bålhytte i Vinge, som finansieres under Idræts og spejderfacilitetspuljen under Unge, fritid og idræt. Denne afventer ligeledes byggetilladelse.

Ved samme sag orienterede administrationen om, at den digitale forslagsindsamling var sat i gang via ”Vi skaber Frederikssund”.

Klima, natur og energi besluttede på møde 6. juni 2023 at udsætte drøftelserne om, hvilke tiltag der skulle iværksættes i 2023, idet udvalget ønskede sagen yderligere belyst.

Forslag til prioritering i 2023

Der er modtaget 88 forslag via ”Vi skaber Frederikssund”. Tekst og billeder fra platformen fremgår af bilag 1. Den forklarende proceslinje viser, at borgerne ikke har forventningen om at modtage særskilt kvittering for de indsendte forslag. Det er heller ikke kutyme på den type digitale platforme til inddragelse.

De indkomne forslag har en geografisk spredning i kommunen. De er screenet med deltagelse fra Center for Kultur, fritid og ungeliv, Center for By og Landskab (natur, landzone, vej og trafik) og Center for Ejendomme og IT (vej og park samt kommunale ejendomme) forud for møde den 6. juni 2023, hvor alle forslag var bilagt. De billeder, der var indsendt sammen med forslagene, fremgår af bilag 2 til dette møde.

Nogle indsendte forslag indeholder flere delforslag. Derfor kan samme beskrivelse fremtræde under flere af nedenstående temaer, men er medtaget som delelement, hvor det er relevant.

Forslag, der vurderes at ville kunne overføres til evt. prioritering under puljen til stier og skilte under Klima, natur og energi, fremgår af bilag 3. Herunder også forslag, der vedrører bænke langs stier.

De forslag, der vedrører ønsker om diverse træningsstationer i naturen, skøjtehal m.v., er samlet i bilag 4. Forslagene vil evt. kunne oversendes til Unge, fritid og idræt til mulig prioritering under Idræts og spejderfacilitetspuljen, som har til formål at skabe bedre rammer for idrætsaktiviteter og til renovering af spejderhytter.

I bilag 5 er samlet de forslag, der involverer andre, private matrikler som eksempelvis Kong Frederik den 7. stiftelse. Der har været kontakt til stiftelsen, og de ønsker ikke hverken bygninger, toiletter eller andre installationer på deres ejendom. Administrationen vurderer, at flere af forslagene vil være vanskelige eller umulige at gennemføre. Udvalget skal prioritere, hvilke af disse forslag administrationen skal arbejde videre med de kommende år.

De resterende forslag er samlet i bilag 6. Forslagene i denne gruppe er delt op i to kolonner; de der realistisk vil kunne etableres i 2023 (kolonne Budget 23), og de der kan etableres i 2024 og fremover (kolonne Budget 24+). De forslag, der først kan etableres i 2024 og frem, er typisk forslag, hvor placering eller indhold skal afklares nærmere, eller de kræver en byggetilladelse og/eller tilladelse fra Kystdirektoratet. Dette vil der kunne arbejdes videre med i resten af 23 og de kommende år, såfremt udvalget prioriterer, at der skal arbejdes videre med forslaget.

Kommunens økonomiske politik tilsiger, at der for hver anlægsinvestering skal afsættes driftsmidler til løbende drift og vedligeholdelse. Der er derfor ud for hvert forslag, hvor det indtil nu er belyst, angivet forventet årlig driftsudgift (kolonne Drift). Denne udgift vil ligeledes skulle afholdes af puljen Støttepunkter til friluftsliv, idet der ikke er afsat særskilt driftsramme til projekter under puljen.

Udvalget skal prioritere hvilke forslag i de to kolonner, der skal arbejdes videre med. Henset til den sene tid på året vurderes det realistisk i 2023 at kunne gennemføre følgende forslag, der fremgår af bilag 6, kolonne Budget 23, som er:

 • Forslag 07 - Skraldespande/ p-plads - Affaldsspande langs skolestien i Jægerspris. Det bemærkes, at Vej og Park ikke anbefaler forslaget, idet der ikke i forbindelse med den årlige Hold Danmark Rent-screening er fundet problemer med affald på disse områder.
 • Forslag 29 - Hængekøjer med myggenet - Etablering af ophængningspunkter/ pæle, hvor man kan hænge egne hængekøjer op. Vil kunne etableres i skove tilhørende Frederikssund Kommune eller Naturstyrelsen, efter nærmere dialog.
 • Forslag 34 - Naturlegeplads v. Kulhuse havn. Forslagets indeholder bl.a. efterlysning af skilt vedr. toiletters åbningstider og dette skilt kan etableres i år.
 • Forslag 37 – Skilt ved skov med fisketrappe en ved Græse Mølle. Det skal afklares, hvorvidt der er offentlig adgang til pågældende skov.
 • Forslag 57 - Skuldelev gadekær. Der kræves en nærmere afklaring af driftsansvar samt forslag om, at der foretages en opgradering af grusbelægning og beplantning.
 • Forslag 66 – Bålhytte. Er under etablering i skoleskoven i Slangerup.
 • Forslag 67 - Bord og bænkesæt. En placering og evt. tilladelser skal afklares.
 • Forslag 70 - Renovering af 3 stk. shelter i Sillebro Ådal.
 • Forslag 74 - Skilt - Etablering af skilt ved Kalvøen visende til roklub. Er udført.

Omkostningerne til ovenstående samt afledt drift af disse og tidligere projekter udgør 1,160 mio. kr. Heraf er i tidligere år frigivet 0,749 mio. kr., hvorfor restbehov til frigivelse i 2023 udgør 0,411 mio.kr.

Anbefalinger fra 2024 og frem

Af bilag 6, kolonne Budget 24+ fremgår forslag, som skal afklares nærmere med hensyn til placering, indhold og hvorvidt de repræsenterer et ønske hos flere end én personer samt om de kræver en byggetilladelse og eventuelt en tilladelse fra Kystdirektoratet. To forslag i Lystrup skov nødvendiggør en nærmere vurdering og samarbejde med Naturstyrelsen og Hillerød Kommune, da skoven ikke er stor og der findes bålsteder og legepladser i forvejen.

Det har ikke været muligt indtil nu at vurdere omkostningerne af alle forslag, da indholdet for eksempel kræver yderligere afklaring.

Inddragelse

Der har i idegenereringsfasen været inddragelse af administrative centre og kommunens borgere. Ejere af involverede matrikler vil blive kontaktet for samarbejde eller aftaler, hvor det er relevant efter politisk prioritering af forslag.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,068 mio.kr. til støttepunkter til friluftsliv. I nærværende sag søges 0,411 mio. kr. af de budgetterede midler frigivet i 2023.

Bilag

58Beslutning om høring af sag om lokalisering af el-ladestandere

Resume

Økonomiudvalget fik på deres møde 14. juni 2023 - på baggrund af indstilling fra Plan og teknik - forelagt en sag med forslag til principper for lokalisering af el-ladestandere. Udvalget besluttede i den forbindelse, at sagen skulle sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik, Økonomiudvalg og Byråd.

Klima, natur og energi skal derfor drøfte sagen (vedlagt som bilag) og beslutte et evt. høringssvar til Plan og teknik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte et eventuelt høringssvar til sag om lokalisering af el-ladestandere.

Beslutning

Søren Andreasen Weimann (B) stillede forslag om, at følgende sætning i bilag 1 (sagsfremstilling til Plan og teknik, 31. maj 2023) s. 2:

”Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.”

erstattes med:

"Udenfor byerne kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til større trafikknudepunkter, som eksisterende og kommende samkørselspladser, rundkørsler, og lyskryds."

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Ændringsforslaget anbefales til Plan og teknik.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

59Beslutning om energitjek til boligejere

Resume

Der ligger et stort potentiale for at reducere energiforbruget hos boligejerne i Frederikssund Kommune. Energirenovering af borgernes private boliger er derfor en indsats i kommunens klimaplan. Indsatsen går ud på at tilbyde energitjek til udvalgte boligejere med størst potentiale for energibesparelser gennem en ekstern energirådgiver. Byrådet skal beslutte, om indsatsen skal igangsættes og om boligejeren skal betale en del af energitjekket.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune tilbyder gratis energitjek til udvalgte boligejere i en 2-årig forsøgsperiode (model a) eller
 2. Frederikssund Kommune tilbyder energitjek til udvalgte boligejere med en egenbetaling på 500 kr. i en 2-årig forsøgsperiode (model b).

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev forkastet.

Indstillingspunkt 2 blev bragt til afstemning:

For stemte: Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Poul Erik Skov Christensen (A) og Jesper Wittenburg (A).

Indstillingspunkt 2 blev forkastet.

Ole Frimann Hansen (F) stemmer for indstillingspunkt 2, idet tiltaget bidrager til at nå kommunens CO2 mål.

Udvalget opfordrer administrationen til at fremlægge et forslag til en kampagne til energioptimeringer i samarbejde med energioperatører.

Sagsfremstilling

I indsatskataloget til Klimaplan 2045 er en lang række af tiltag, der løbende skal besluttes i arbejdet mod at nå vores mål om en fossilfri kommune. Det fremgår ligeledes, at størstedelen af vores CO2 udledning kommer fra energiforbruget fra erhverv, fra borgere og fra kommunen som virksomhed. Derfor ønskes der igangsat forskellige indsatser for at nedbringe energiforbruget hos forskellige målgrupper. Energibesparelser i private boliger er én af indsatserne i indsatskataloget under teamet "Energibesparelser" (indsats 1.11).

Energirenoveringer af danskernes boliger har været meget i fokus gennem de senere år og særligt hjulpet på vej af de svingende el- og gaspriser. Bygningsmassen i Danmark står for ca. 40 % af det samlede energiforbrug og energirenovering af bygninger er et af de områder, hvor man får mest CO2 for pengene i et samfundsøkonomisk perspektiv. Også for den enkelte borger er der økonomiske besparelser at hente, hvilket allerede har fået mange boligejere til at se på udskiftning af vinduer, døre, efterisolering af lofter m.m. Potentialet for energiforbedringer er dog stadig stort, og mange er ikke klar over det store forbedringspotentiale, som deres bolig rummer.

Mange boligejere i Frederikssund Kommune kan derfor få gavn af at få et energitjek af deres bolig, hvor de får indsigt i, hvilke muligheder for energirenoveringer som er rentable og som oftest også fører til bedre indeklima.

Borgerne vælges ud fra de boliger, der har det største besparelsespotentiale.

Energitjek

Energitjekket er en gennemgang af boligen, som bliver afholdt af en uvildig energirådgiver, som kommunen indgår en aftale med.

Selve energitjekket af boligen tager en times tid og boligen gennemgås for rentable energiforbedringer, hvilket bl.a. omfatter klimaskærm, tekniske installationer og energiforbrugende apparater. Derudover drøftes boligejerens erfaringer og hvilke forbedringer, der er realistiske at få udført, ejerens ønsker til løsninger og økonomi samt muligheden for at søge energitilskud.

Boligejeren modtager senest 14 dage efter mødet en energirapport, som indeholder:

 • Anbefalinger til energirenoveringstiltag
 • Besparelsespotentialer i kroner, kWh og CO2
 • Investering og tilbagebetalingstid
 • Gode råd til videre proces og implementering af tiltag

Fokus er blandt andet på at beskrive, hvad den enkelte boligejer finder relevant. Således er der større chance for, at tiltagene implementeres og dermed realiseres. Erfaringer fra andre kommuner, som tilbyder energitjek til boligejere, viser, at ca. halvdelen af de private boligejere, der får lavet et energitjek realiserer besparelser på mindst 4.000 kWh.

Administrationen modtager en afrapportering af rådgivningsforløbene med data på besparelser i kWh, økonomi og CO2 samt investeringer for de realiserede projekter, gennemsnitlig realisering pr. husstand ud fra de udførte rådgivninger og overblik over alle udførte projekter og anbefalinger.

Finansiering og effekt

Indsatsen vil blive finansieret af anlægspuljen til klimahandleplanen.

Administrationen forventer at indgå en aftale med en energirådgiver efter en ”No Cure, No Pay” model. Dette indebærer, at kommunen kun betaler for de energitjek, der fører til realiserede besparelser hos boligejeren. Herved undgås, at kommunen betaler for energitjek hos boligejere, som ikke fører til reelle besparelser. Samtidig er det også med til at sikre, at energirådgiveren følger op på boligejerens proces og hjælper dem bedst muligt i mål. Kommunens betaling for energirådgiverens ydelse fastlægges pr. realiseret kWh pr. bolig.

Administrationen er ved at indhente tilbud på opgaven. Udgiften forventes at være 1 kr. per kWh for kommunen. Der vil i kontrakten med rådgiveren blive sat et loft på 300.000 kr., således at kommunens udgift ikke overstiger de 300.000 kr. årligt, selvom der gennemføres realiserede besparelser over dette.

Projektet kan laves efter to modeller:

a) et gratis tilbud for boligejeren

b) boligejeren betaler en del af energitjekket selv med en egenbetaling på eksempelvis 500 kr.

Fordelene ved at tilbyde gratis energitjek er, at tilbuddet sandsynligvis når ud til et bredere segment og at boligejernes økonomiske situation ikke skal være afgørende for, at de tager imod tilbuddet. Ulempen kan være, at nogle ikke er nok motiveret til at gennemføre den efterfølgende renovering. Omvendt kan en egenbetaling på 500 kr. være med til, at boligejerne måske er mere dedikerede til at investere i en energirenovering efterfølgende og at kommunen kan tilbyde flere boligejere energitjek inden for de afsatte midler. Ulempen ved egenbetaling er dog, at det kan afholde nogle boligejere fra at tage imod tilbuddet. En egenbetaling på 500 kr. vurderer administrationen at være passende i forhold til at kunne nå bredt ud til boligejerne. Der kan også vælges et større beløb eksempelvis 1000 kr.

Hvis projektet gennemføres ved en model med egenbetaling for boligejeren, vil egenbetalingen faktureres uanset, om der efterfølgende gennemføres en energirenovering.

Administrationen vurderer, at vi opnår en større effekt ved model b (egenbetaling), fordi rådgiveren kan gennemføre flere energitjek da kommunens økonomiske ramme suppleres med indtægterne fra egenbetaling hos boligejerne.

Der går oftest et halvt til et helt år fra boligejeren får udført energitjekket af energirådgiveren til, at renoveringen er udført. Derfor ønsker administrationen at indgå en aftale med energirådgiveren i en forsøgsperiode på 2 år i årene 2024 og 2025. Indsatsen evalueres efter to år med henblik at vurdere, om indsatsen skal fortsætte.

Inddragelse

Klimarådet orienteres løbende om fremdriften af indsatserne i klimaplanen.

Økonomi

Udgiften til energitjek finansieres af afsatte midler i klimahandlingsplanen. Midlerne søges frigivet på møde den 15/8-23 for Klima, natur og energi, sag 60, "Beslutning om frigivelse af midler til klimahandleplanens indsatser i 2023".

60Beslutning om frigivelse af midler til klimahandleplanens indsatser i 2023

Resume

I investeringsoversigten for 2023-2026 er der afsat en årlig anlægspulje til klimahandlingsplan. I 2023 er der 13,1 mio. kr. til rådighed, hvoraf der allerede er frigivet 6,5 mio. kr. Med denne sag skal Klima, natur og energi træffe beslutning om at frigive 3,8 mio. kr. af den afsatte anlægspulje til at finansiere igangværende og nye indsatser i 2023. Indsatserne, som der søges frigivet midler til, fremgår af indsatskataloget til Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives 3,8 mio. kr. af anlægsmidlerne til klimahandlingsplan til indsatser i klimaplan 2045.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat en anlægspulje på 9,6 mio. kr. til klimahandlingsplan. Beløbet, der er til rådighed i 2023, er dog på nuværende tidspunkt 13,1 mio. kr., idet der er overført uforbrugte midler fra 2021 og 2022. Der er allerede frigivet ca. 6,5 mio. kr. En del af beløbet er øremærket til konvertering af varmeforsyning og etablering af ladeinfrastruktur. Resten af rådighedsbeløbet er afsat til at finansiere klimahandleplanens øvrige indsatser - igangværende som nye. Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at frigive 3,8 mio. kr. af den aftalte pulje til at finansiere de klimaindsatser, der udføres i 2023.

Klimaindsatser i 2023, der søges frigivet midler til

Indsatserne i tabellen nedenfor stammer oprindeligt fra klimahandleplan 2020-2024,"På vej mod en CO2 neutral fremtid" , som blev vedtaget af Byrådet i 2021. Klimahandleplanen er sidenhen afløst af Klimaplan 2045, som blev vedtaget af Byrådet den 21. juni 2023, pkt. 111. Indsatserne, der søges frigivet midler til, er videreført i indsatskataloget til Klimaplan 2045 (som øvrige indsatser fra den gamle klimahandleplan). Indsatserne kan genfindes i indsatskataloget under de numre, der angivet i midterste kolonne:

IndsatsNummer i indsatskatalog, Klimaplan 2045Beløb, der søges frigivet i 2023
Konvertering af varmeforsyning1.6, Energi0,6 mio. kr.
Etablering af ladeinfrastruktur2.6, Transport2,17 mio. kr.
Kommunikation, kampagner, events og test af mobilitetsløsninger2.6 og 2.4, Transport

5.5, Adfærd og forbrug

0,35 mio. kr.
Mobilitetsindsatser – First and last mile løsninger2.26, 2.27 og 2.9, Transport0,5 mio. kr.
Cykelregnskab1.3, 2.8, Transport0,15 mio. kr.
Total

3,8 mio. kr.

Administrationen vil fremlægge en status på klimaplanens indsatser i starten af 2024. Administrationen vil desuden fremlægge en ny frigivelsessag ved årsskiftet 2023/24 for de midler, der søges frigivet til implementering af klimaplanens indsatser i 2024.

Kort beskrivelse af anvendelse af de frigivne midler

Konvertering af varmeforsyning

Kommunen har et mål om, at varmeforsyningen i kommunens bygninger er omlagt til fossilfri drift inden 2023. Omlægningen er i fuld gang. Alle oliefyr er udskiftet og naturgasfyr udskiftes efter en plan. I 2023 er der et finansieringsbehov på 4,6 mio. kr. til varmepumper, hvoraf de 4 mio. kr. allerede er frigivet.

Etablering af ladeinfrastruktur

Ladestanderbekendtgørelsen foreskriver, at bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025. Frederikssund Kommune ejer 66 bygninger, hvor der er krav om etablering af ladestandere. Beløbet, der søges frigivet, dækker opsætning af 26 ladestandere, gravearbejde, kabeltrækning samt støbning og installationer og sikring af afregningssystem mm.

Kommunikation, kampagner, events og test af mobilitetsløsninger

Reduktion af klimapåvirkningen kræver ændring af vores vaner og stor opbakning blandt alle involverede. Der er derfor en del indsatser i klimaplanen, som knytter sig til at tilskynde til en mere klimavenlig adfærd. I 2023 er der fokus på at formidle budskabet gennem kampagner, events og målrettet kommunikation. Af eksempler kan nævnes test en el-cykel i periode på 3. mdr. i målgrupperne: elever på ungdomsuddannelser, borgere og virksomheder, samkørselskampagne med tilhørende events på campus og udvalgte virksomheder, etablering og test af 10 blafferstop og tilhørende events med fokus på fritidsrejser, klimahandlingsdag, cykelkampagner målrettet daginstitutioner mv.

Mobilitetsindsatser – First- og last-mile-løsninger

Nemme skift og attraktive "first-og last-mile"-løsninger skaber en bedre sammenhængende rejse fra dør til dør. Der skal skabes bedre mulighed for at kombinere kollektiv trafik med grønne transportformer ved at forbedre faciliteterne og adgangen til trafikknudepunkterne i kommunen. Tiltaget omfatter knudepunkts S-togsstationerne med henblik på at finde de bedste løsninger. Tiltaget omfatter også at skabe bedre mobilitet de steder, hvor adgange til kollektiv trafik er begrænset bl.a. gennem forsøgsordninger med flextur, etablering af opsamlingssteder, samkørsel mv. I 2023 fokuseres på at analysere nuværende forhold og udpeget en pilotlandsby, hvor der etableres opsamlingssted evt. forbindelse med eksisterende busholdeplads.

Cykelregnskab

Som en del af indsatsen med at få flere til at vælge cyklen frem for bilen, skal der udarbejdes et årligt cykelregnskab, som følger udviklingen. Cykelregnskabet bidrager endvidere til datagrundlaget for den løbende evaluering af den samlede klimaindsats, herunder revidering af mobilitetsregnskabet i 2025.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 13,1 mio. kr. til Klimahandlingsplan. Af disse søges 3,8 mio. kr. frigivet i nærværende sag.

61Beslutning om prioriteringsplan for kystbeskyttelsesprojekter

Resume

Efterhånden som igangværende kystbeskyttelsesprojekter færdiggøres, er det muligt at igangsætte nye digeprojekter. I sagen redegøres for status på igangværende kystbeskyttelsesprojekter og nye mulige kommunale fællesprojekter præsenteres sammen med administrationens anbefaling til en prioriteret rækkefølge med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen. Der er ikke afsat finansiering til opstart af nye kommunale fællesprojekter, og udvalget skal finde midler inden for egen ramme til nye projekter i 2024. Hvis udvalget vælger at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets ramme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende den foreslåede prioriteringsplan for igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekter i Frederikssund Kommune.
 2. Udvalget finder finansiering til projektering af et nyt kommunalt fællesprojekt i 2024 inden for egen ramme ud fra en senere prioriteringssag, der forelægges for udvalget.

Beslutning

Udsat.

Udvalget ønsker at få afdækket konsekvenserne af en ændret prioritering og forventet ressourceforbrug hertil.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen viser, at der i kommunen er flere områder, som er i risiko for oversvømmelse fra stormfloder. Der er i flere af disse områder stor interesse og pres fra grundejerne for at få igangsat processen med etablering af kystbeskyttelsesanlæg.

Igangværende kystbeskyttelsesprojekter

I årene efter Bodilstormen i 2013, hvor mange områder i kommunen blev oversvømmet, har kommunalbestyrelsen afsat midler til indledende projektering af kystbeskyttelsesprojekter seks steder i kommunen; Dalby Huse, Over Draaby, Neder Draaby, Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord.

I 2019 kunne administrationen konstatere, at der ikke var ressourcer til at drive alle projekterne, og derfor besluttede byrådet at prioritere projekterne ved Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord. De øvrige projekter blev sat i bero og har ikke haft fremdrift siden.

Herudover har Byrådet besluttet at igangsætte projektering af kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby. Undervejs i denne projektering har Byrådet besluttet, at afgrænse projektet til at beskytte den centrale del af byen omkring havnen og området Bløden. Derved er 3 delområder udgået af dette projekt. Sikring af de tre delområder er derfor også sat i bero. Se oversigtskort over igangværende kystbeskyttelsesprojekter i bilag 6.

Behov for prioriteringsplan

Efterhånden som de igangværende kommunale fællesprojekter afsluttes og overgår til drift, frigives medarbejderressourcer til at opstarte nye projekter. Der er kun medarbejderressourcer til at starte 1-2 projekter af gangen, hvorfor der er behov for at prioritere rækkefølgen for opstart af nye projekter. Igangsættelse af nye projekter kræver i alle tilfælde ny anlægsbevilling. I bilag 1 præsenteres kort de projekter, der venter på at blive fremmet som kommunale fællesprojekter samt de igangværende projekter med forventet tidsplan. Administrationen forventer at kunne påbegynde modningsfasen af et nyt kommunalt fællesprojekt i første halvdel af 2024 jf. prioriteringsplanen.

Kriterier for prioritering

Administrationen anbefaler, at rækkefølgen for igangsættelse af kommunale fællesprojekter prioriteres efter, hvor Frederikssund Kommune opnår den største gevinst ved at beskytte og dermed vil skabe mest samfundsmæssig værdi. Hertil har administrationen lagt vægt på flere andre væsentlige faktorer, heriblandt projekt- og oversvømmelseshistorik, borgertilslutning og om det er byzone eller sommerhusområde.

Den foreslåede prioriteringsplan (bilag 2) tager derfor udgangspunkt i risikokortet (bilag 3) fra Klimatilpasningsplanen. Risikokortet viser den forventede årlige skade ved oversvømmelse fra stormflod for perioden 2071 - 2100. Klimatilpasningsplanens risikokort viser tydeligt, at risikoen er størst i og omkring Frederikssund midtby, samt i Neder Dråby.

Foreslået prioriteringsplan

Administrationens foreslåede prioriterede rækkefølge for igangsættelse af kommunale fællesprojekter:

1) Frederikssund by delområde 1 og 2 påbegyndes samlet som ét projekt (se bilag 4)

2) Neder Dråby

3) Dalby Huse

4) Frederikssund by delområde 5

5) Over Dråby Strand

Konsekvenser ved prioriteringsplan

I Dalby Huse og Neder Dråby har der tidligere været afholdt borgermøder vedrørende muligheden for at oprette kystbeskyttelse. De aktive grundejergrupper har fået at vide, at de måtte vente, da projektområderne Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord blev prioriteret højere. Efterhånden som de igangværende projekter afsluttes, kan grundejerne i de afventende områder have en forventning om, at deres projekter er de næste i rækken til at blive fremmet til kommunale fællesprojekter.

I Frederikssund By er delområde 1 og 2 vigtige områder at beskytte mod oversvømmelse, jf. risikokortet og dispositionsprojekt for oversvømmelsesbeskyttelse af midtbyen. Det er endnu ikke undersøgt, om der er borgertilslutning til at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for disse områder hverken enkeltvist eller samlet. Det kræver tilstrækkelig borgertilslutning for, at projekterne kan fremmes til kommunale fællesprojekter, hvorfor det er nødvendigt først at modne projekterne fx ved borgermøder, så der skabes lokal opbakning. En forventet udfordring ved Frederikssund by delområde 1 og 2 er, at projekterne skal finansieres af grundejerne, hvor det i midtbyen (delområde 3 og 4) er Frederikssund Kommune, der finansierer projektet. Det er som udgangspunkt altid grundejernes eget ansvar at sikre deres ejendom.

Prioriteringsplanen skal være adaptiv

Byrådet kan beslutte ændringer i prioriteringsplanen, hvis fx ny viden og data tilgås. Administrationen er ved at få udarbejdet en kystanalyse, hvor Frederikssund Kommunes kystbeskyttelsesanlæg besigtiges og deres stand vurderes. Hertil beskrives risikoen og de eksisterende rekreative og kysttekniske forhold for udvalgte strækninger, som er i fare for oversvømmelse ved stormflod. Kystanalysen er fundamentet i Frederikssund Kommunes udarbejdelse af en Kyststrategi i 2024, der skal fungere som administrationspraksis på kystbeskyttelsesområdet. Blandt andet dette arbejde kan tilvejebringe ny viden, som er hensigtsmæssig at inkludere i prioriteringsplanen fremadrettet. Formålet med den adaptive prioriteringsplan er også, at der i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig lokal borgertilslutning til et projekt, kan sikres fortsat fremgang ved at igangsætte det næste prioriterede projekt i rækken.

Andre områder kan i fremtiden få brug for at blive beskyttet som følge af de klimatiske havspejlsstigninger også selvom de for nuværende ikke er inkluderet i prioriteringsplanen. Hvis der i disse områder skabes lokal opbakning, og de aktivt søger Frederikssund Kommunes hjælp til at opstarte kommunale fællesprojekter, bør de indtænkes i prioriteringsplanen.

Tidsplan

Projekterne igangsættes efterhånden, som der frigives medarbejderressourcer i forbindelse med, at igangværende projekter færdigmeldes og overgår til drift. Det forventes, at arbejdet med at modne prioriteringsplanens 1. prioritet kan påbegyndes i første halvdel af 2024 og at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i starten af 2025. Prioriteringsplanens 2. prioritet forventes at kunne opstartes i 2025 (se bilag 5). I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig lokal borgertilslutning til et projekt, kan det næste prioriterede projekt opstartes for at sikre fortsat fremgang.

Finansiering

Igangsættelse af et nyt kommunalt fællesprojekt i 2024 vil kræve en ny bevilling, idet de aktuelt afsatte midler er bevilget til igangværende fællesprojekter og til midtbyprojekterne i delområde 3 og 4. Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for en bevilling på 250.000 kr. i 2024 til igangsættelse af projekteringen af et nyt kommunalt fællesprojekt og forventet 750.000 kr. i 2025 til at drive projekteringen videre mod en myndighedsansøgning samt opstart af endnu et kommunalt fællesprojekt i 2025. Hvis udvalget vælger at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets ramme.

Når de igangværende fællesprojekter løbende bliver endeligt færdigmeldt og digelagene godkendt, optager digelagene for hvert projekt et samlet lån for udgifter til projektering og anlæg ved KommuneKredit, hvor Frederikssund Kommune stiller garanti. Frederikssund Kommune får sine udlæg til disse projekter tilbagebetalt på én gang, når lånet er godkendt. De tilbagebetalte midler bliver ikke automatisk øremærket til kystbeskyttelse, og det vil derfor kræve en ny politisk beslutning i forbindelse med budgetprocessen at sikre bevilling til projekteringen af kommunale fællesprojekter. Administrationen forventer, at Frederikssund Kommune får sine udlæg til de igangværende fællesprojekter tilbagebetalt i løbet af 2025. Frederikssund Kommune kan også vælge at meddele projektområderne på prioriteringslisten, at de selv skal afholde udgifterne til projekteringen, således at kommunen ikke har udlæg til at drive projekterne, men alene fungerer som projektansvarlige. Konsekvensen heraf vil være, at flere projekter sandsynligvis ikke vil blive igangsat, da det vil være svært for grundejerne i fællesskab selv at rejse finansieringen.

Regional løsning

Af klimatilpasningsplanen 2023 fremgår af handlingskataloget, at Frederikssund Kommune etablerer samarbejde for at modne processen om en regional løsning for kystbeskyttelse. Aktivering af denne handling fremgår ikke af ovenstående prioriteringsplan. Hvis Frederikssund Kommune derfor skal tage initiativ til, at der etableres et tværkommunalt samarbejde, der kan løfte større regionale projekter, vil fremdriften af i de ovenstående projekter blive nedsat.

Inddragelse

Inden nye kystbeskyttelsesprojekter fremmes, skal det undersøges, om der er tilstrækkelig lokal opbakning til det pågældende projekt. Det kan undersøges ved at inddrage grundejere og andre interessenter gennem bl.a. borgermøder. I projektforløbet skal grundejere og interessenter løbende inkluderes og orienteres i forhold til projekteringen. Dialogen vil her hovedsageligt foregå med en nedsat arbejdsgruppe, der repræsenterer grundejernes interesser. I myndighedsbehandlingen af det endelige projekt, skal projektet sendes i fire ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det vælges at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Bilag

62Orientering om fossilfri opvarmning af boliger i de små landsbyer

Resume

Sagen orienterer om, hvordan Frederikssund Kommune agter at udmønte den strategiske energi- og varmeplans indsats om at støtte udviklingen af fossilfri varmeløsninger i de landsbyer, hvor husene pt. opvarmes med gas, og hvor det ikke vil være samfundsøkonomisk muligt at udrulle traditionel fjernvarme. Konkret drejer det sig om Lyngerup, Dalby, Kyndby, Venslev og Ferslev.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommunes ”Strategiske Energi- og Varmeplan 2022” står, at kommunen vil støtte op om udviklingen af fossilfri varmeløsninger i de landsbyer, hvor husene pt. opvarmes med gas, og hvor det ikke vil være samfundsøkonomisk muligt at udrulle traditionel fjernvarme. Konkret drejer det sig om Lyngerup, Dalby, Kyndby, Venslev og Ferslev. Denne indsats er også en del af kommunens godkendte klimaplan 2045, med tilhørende indsatskatalog.

Derudover fremgår det af regeringens aftale ”Danmark kan mere 2”, at der er et ønske fra national side om at lukke for gassen til opvarmning af boliger senest i 2035. Der skal derfor findes fossilfri opvarmningsløsninger inden 2035 til alle de husstande, der opvarmes med gas, og hvor der ikke kommer traditionel fjernvarme, og hvor individuelle løsninger samtidigt heller ikke er mest fordelagtigt.

For at fremme dette arbejde, har Frederikssund Kommune indgået et samarbejde med GATE21 og Region Hovedstaden, som blandt andet resulterer i konkrete analyser, screeninger og strategier for, hvordan der teknisk, juridisk og finansielt (bruger- og samfundsøkonomisk) bedst muligt kan etableres fossilfri opvarmning af boligerne i de fem landsbyer. I dette analysearbejde ses der på både individuelle og fælles løsninger. Analyserne finansieres med 150.000 kr. fra GATE21 / Region Hovedstaden, og yderligere ca. 150.000 kr. fra de blokmidler, som kommunerne er blevet tildelt i forbindelse med regeringens aftale ”Danmark kan mere 2”.

De ønskede analyser forventes klar sidst på sommeren. Resultatet af disse analyser vil blive kommunikeret til borgerne i landsbyerne umiddelbart herefter. I de tilfælde, hvor analyserne viser, at fælles fossilfri varmeløsninger vil give de største økonomiske fordele, vil administrationen afholde informationsmøder med borgerne i de relevante landsbyer. Udvalget vil blive orienteret om fremdriften i projektet i forbindelse med den årlige status på indsatserne i klimaplanen.

I de landsbyer, hvor borgere ønsker at gå videre med etablering af deres egen fælles fossilfri varmeforsyning, vil kommunen indgå i tæt dialog med borgerne, og i samarbejde med GATE21 og Region Hovedstaden facilitere og støtte op om denne proces.

Administrationen inddrager erfaringer og sparring fra andre kommuner i samme situation i dette arbejde.

Inddragelse

Borger vil blive inddraget gennem informationsmøder og gruppemøder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

63Orientering om tilsagn om Plan22+ puljemidler til projekt om planlægning for solcelleanlæg

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget 300.000 kr. fra Plan22+ til et projekt, der skal afsøge, hvordan landskaber i kommunen kan bruges til at producere solenergi og samtidig skabe merværdi for borgere og natur i lokalområdet. Projektet bygger videre på allerede igangsat arbejde med energilandskaber og indgår som et delprojekt under Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik samt Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 9. august 2023, pkt. 131:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune har vi ambitiøse klimamål. Et af dem er at udbygge produktionen af vedvarende energi i kommunen i form af solceller i såkaldte energilandskaber. Det er i den fysiske planlægning, at dilemmaet opstår mellem at etablere nye energianlæg og samtidig sikre de landskabelige værdier samt tage hensyn til naboerne. Projektet vil bidrage med metoder og erfaring med dette.

Plan22+

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som har til formål at udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Ny viden skal i høj grad komme fra pilotprojekter i kommunerne. Derfor støtter Plan22+ en række projekter, der skal være frontløbere for at undersøge, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til at nå klimamålene.

Projekt ’God energi i Frederikssund – en trædesten til udvikling’

Byrådet besluttede i november 2022 at anlægge en helhedsorienteret tilgang til placering af tekniske anlæg, der fremmer den grønne omstilling og derfor udarbejde principper for placering af bl.a. solcelleparker. Dette projekt er en forlængelse heraf, der ydermere afsøger planredskabernes muligheder for at opsætte solceller midlertidigt samt mulighederne for at indtænke merværdi og dobbeltudnyttelse af arealer, som allerede er i udlagt i kommuneplanen, men ikke er i brug til dette endnu. Her tænkes på arealer som udviklingsområder, råstofområder eller eksisterende lokalplaner til andre formål end boligudvikling, der ikke planlægges udnyttet foreløbigt.

Projektet, som Frederikssund Kommune har fået midler til, har vi kaldt ’God energi i Frederikssund – en trædesten til udvikling’. Det har til formål at finde nye veje og værktøjer, der kan understøtte kommunens klimamål, så vi kan komme hurtigt i gang med en merproduktion af strøm ved hjælp af solceller. Det skal ske på en måde, hvor vi tager hensyn til vores landskaber, natur og naboer.

Projektet skal fokusere på to aspekter af at sikre god, fysisk planlægning af solcelleområder. Det ene aspekt er brug af planværktøjer til at arbejde med midlertidighed på arealer allerede udlagt i kommuneplanen. Det andet handler om, hvordan vi sikrer landskabshensyn og skaber merværdi for lokalsamfundet. Projektet vil undersøge, hvordan der fx kan skabes synergi og merværdi mellem byudvikling og etablering af energianlæg. Det kan være i forhold til natur, biodiversitet, stier, landskabselementer og rekreation, der kan skabe værdi for områdets beboere, både frem til byudviklingen sker og som afsæt for udviklingen.

Desuden vil vi i løbet af projektperioden identificere potentielle caseområder, hvor der er mulighed for at afprøve ovenstående. I ansøgningen om midlerne har administrationen identificeret fire potentielle områder, som skal undersøges nærmere ift. deres potentiale. Fælles for områderne er, at de er udlagt til en arealanvendelse i Kommuneplan 2021, men ikke i brug til dette. Administrationen har ikke været i dialog med lodsejerne endnu, hvilket er første skridt i arbejdet med potentielle caseområder.

Økonomi og proces

Den samlede projektøkonomi er 600.000 kr. 300.000 kr. fra Plan22+ puljen og 300.000 kr. i egenfinansiering, der finansieres af allerede afsatte driftsmidler til klimaindsatser. Heraf udgøres en del af administrationens egne arbejdstimer.

Projektet løber frem til udgangen af 2024 og afsluttes med en afrapportering af projektets resultater og læringsværdi til brug både internt og for andre kommuner. Projektfaser og delleverancer fremgår af milepælsplan i bilag.

Inddragelse

Det er afgørende for projektets succes, at der sker en inddragelse af lokalsamfund, virksomheder, solcelleaktører og interesseorganisationer, hvis der skal udvikles projekter på konkrete caseområder. Solcelleaktører skal bidrage til at kvalificere potentialerne sammen med lodsejere og lokalsamfund skal inddrages ved projekter i området ift. merværdi.

I løbet af projektet vil kommunen desuden være en del at et netværk med andre kommuner, der også har fået midler fra Plan22+. Netværket har til formål at dele viden og inspiration med blandt projektkommunerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

64Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Bilag

65Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.