Bevillingsnævnet

Byrådet har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager, der ud fra Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om:

  • Alkoholbevilling
  • Fornyelse af alkoholbevilling
  • Godkendelse af bestyrer
  • Udvidet åbningstid
  • Ændring af sammensætning i bestyrelse 

Medlemmer i byrådsperioden 1. januar 2014- 31. december 2017:

Tina Tving Stauning (A) Formand
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Mette Bjørn Tange (A)
Kasper Andersen (O)
Bo Willadsen (Horesta)
En repræsentant fra politiet

Blanketter til de forskellige ansøgninger kan findes på www.politi.dk

Ansøgning med tilhørende bilag sendes til

Nordsjællands Politi
Tilladelses- og Bevillingsafsnittet
Østergade 1
3400 Hillerød

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med politiets indstilling.

Bevillingsnævnet holder møde ca. hver anden måned. Nævnets sager behandles på lukkede dagsordener.

Bevillingsnævnets afgørelser sendes til bevillingsansøgere, men kan ikke rekvireres.

 

Anke af Bevillingsnævnets afgørelse
Bevillingsnævnets afgørelser kan ankes til Byrådet. Anken skal være modtaget hos Byrådssekretariatet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt. I overensstemmelse med almindelig forvaltningsretlig praksis tillægges klager til Byrådet, under forudsætning af at de forvaltningsretlige regler er overholdt, som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

 

Ansøgning om tilladelse til udendørs servering
Ansøgning om tilladelse til udendørs servering skal sendes til Bevillingsnævnets Sekretariat, att: Karin Petersen på mail til karpe@frederikssund.dk

 

Bevillingsnævnet anbefaler
At du orienterer dig om procedure for opnåelse af alkoholbevilling mv., tilladelse fra Fødevareregionen, brandmyndigheden, lovgrundlag og de krav der stilles, inden du investerer i restaurationsbranchen.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om Bevillingsnævnet, er du velkommen til at kontakte Bevillingsnævnets sekretær Karin Petersen på telefon 4735 1172 eller mail: karpe@frederikssund.dk

Hvis du har spørgsmål om alkoholbevilling m.v. skal du kontakte Nordsjællands Politi.