Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde

Fristen for ansøgning er 1. november.

Vi anbefaler at du inden start på udfyldelse af felterne, klargør følgende filer:
  • Budget for aktiviteten, der søges om tilskud til
  • Foreningens/organisationens seneste regnskab
  • Bilag med uddybende beskrivelse af aktiviteten (eventuelt)
  • Foreningens vedtægter (eventuelt)
Udfyld de påkrævede felter og tryk Send

Beskrivelse af aktiviteten

Hivs der er tale om en aktivitet på tværs af kommunegrænser, så anfør forventet antal borgere fra Frederikssund Kommune. Beskriv også hvordan dette antal er beregnet (ex. kendskab til konkrete borgere, statistik, tidligere erfaringer eller skøn).

Der kan evt. vedlægges bilag med uddybende beskrivelse.

Har samme aktivitet tidligere modtaget § 18 støtte

Budgettet skal indeholde forventede udgifter og indtægter. Under indtægter oplyses forventet brugerbetaling ved afholdelse af sociale- og kulturelle udflugter og rejser. Hvis der søges om tilskud andre steder fra, oplyses det og, hvor meget der er søgt om.

Erklæring om indhentelse af børneattester

Frivillige sociale foreninger, der modtager økonomisk støtte via Servicelovens § 18, stk. 2, skal overfor kommunen erklære at foreningen overholder loven. Det gælder også, selvom foreningen på ansøgningstidspunktet ikke har aktiviteter, hvor undervisere/ledere eller andre har kontakt med børn under 15 år. Her erklærer foreningen, at foreningen vil indhente børneattester, hvis der senere kommer børn og unge under 15 år i foreningen.

Med afkrydsning af dette felt, erklæres det, at foreningen vil indhente børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har kontakt med børn under 15 år.

Samtykke

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af § 18 i lov om social service og databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.