Frederikssund Kommunes logo
26. august 2021

Ny udviklingsplan for Vinge

Fremtiden for byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund er nu bedre beskrevet end nogensinde før. En ny udviklingsplan sætter retningen for byudviklingen i området de næste mange år. Det ligger fast efter at Frederikssund Byråd på sit møde onsdag den 25. august vedtog Udviklingsplan 2021 – Fremtidens Vinge endeligt.

- Det har utroligt stor betydning for Vinge, at der nu er en langsigtet og opdateret plan for den videre udvikling. Derfor glæder det mig meget, at et enigt Byråd nu har vedtaget udviklingsplanen for Vinge. Vi oplever stor interesse fra markedet for at være med til at bygge i Vinge, og med planen kan vi nu lægge en køreplan for hvilke områder, der skal i udbud i næste runde. Derfor ser jeg frem til, at Byrådet inden længe skal behandle sager om udbud af flere nye arealer i Vinge, fastslår borgmester John Schmidt Andersen (V).

Fra vision til plan

Udviklingsplanen omsætter Byrådets vision for Vinge til en overordnet strategisk plan for byen og en retningsgivende etapeplan, der skal sikre princippet om, at bydele færdiggøres, der hvor infrastrukturen er klar. Planen gør det muligt at arbejde videre med konkrete udbud, øvrig planlægning og byggemodning, så både ønskerne fra markedet kan imødekommes såvel som overordnede mål om bæredygtig byudvikling og Byrådets øvrige visioner for byen.

- Markedssituationen gør, at vi allerede nu arbejder på, at byudviklingen de næste år vil kræve aktivering af de første to etaper i udviklingsplanen, så vi kan imødekomme den store interesse fra investorerne, vurderer borgmester John Schmidt Andersen.

Planen består af fire indbyrdes afhængige planer for henholdsvis strategi, økonomi, fysisk udvikling og en etapeplan. Tilsammen skal planerne sikre, at alle aspekter bliver inddraget i byudviklingen og at visionerne for Vinge dermed bliver til virkelighed i udviklingen af byen.

Udviklingsplanen skal i første omgang munde ud i en rammelokalplan for den centrale del af Vinge, hvor borgerne i området og andre interesserede vil blive inddraget tidligt i forløbet.

Illustration af natur og bebyggelse i Vinge. Illustration: Arkitema. Illustration af natur og bebyggelse i Vinge.

Illustration: Arkitema.

Bro over banen

I forhold til tidligere planer indeholder den nye udviklingsplan flere opdateringer. Det kommer blandt andet til udtryk i forslaget til en passage over S-banen, som skal binde den nordlige og sydlige del af Vinge sammen. Her præsenterer planen en landskabsbro for bløde trafikanter, som giver mulighed for, at det grønne hjerte kan strække sig gennem Vinges centrum. Dette nye forslag til en baneovergang er en væsentlig redefinering af Vinge Centrum, og skal bidrage til et bycentrum, hvor naturen og byen sameksisterer og understøtter den attraktive levede by.

Naturbaseret byudvikling

Når Vinge er anderledes end andre byudviklingsprojekter, så skyldes det i særlig grad naturens samspil med byen, som er udførligt beskrevet i udviklingsplanen. Ud af Vinges samlede arealudlæg på 368 hektar vil de 42 hektar være natur. I takt med etableringen af Vinge bevares eksisterende naturværdier og gamle biotoper. Regnvandet, som håndteres på overfladen i bassiner, og naturen skal tilsammen styrke biodiversiteten.

Centralt i byudviklingen er fortsat Vinges Grønne Hjerte. En stor grøn byfælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen, med plads til fælles aktiviteter for byens beboere. De grønne korridorer, der udgår fra det Grønne Hjerte i Vinge, skal indrettes, så de rummer en bred variation af naturtyper som; overdrev, tørre og våde enge, samt skov og krat – i modsætning til de tidligere landbrugsarealer med monokultur. Beplantningen i de grønne korridorer mellem byens boligområder bør hovedsageligt udgøres af hjemmehørende arter og træer gerne med bær, nødder og stenfrugter.

Nyt fundament for Vinge

Udviklingsplan 2021 - Fremtidens Vinge bygger på tidligere planer samt et grundigt politisk og administrativt forarbejde. Således har Byrådet arbejdet med Vinge – og visionen for Vinge – på flere temamøder, ligesom Økonomiudvalget løbende er inddraget i arbejdet med planen.

Den nye udviklingsplan erstatter både den tidligere helhedsplan for området fra 2013 og den tidligere udviklingsplan fra 2019 og udgør således et nyt fundament for udviklingen af Vinge. Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplanen (KIB-planen) fra 2016 vil fortsat være en del af plangrundlaget for den nye by.

Med Byrådets godkendelse af udviklingsplanen begynder arbejdet nu med at forberede de kommende politiske beslutninger om udbud af byggegrunde, anlæg og placering af det Grønne Hjerte og de naturlige korridorer mellem bebyggelserne, landskabsbroens udformning og funktion, samt nødvendige ændringer på vejstrukturer mv. Det ventes, at der vil blive taget beslutning om nye udbud allerede i løbet af efteråret.

Du kan læse hele udviklingsplanen under pkt. 179 på dagsordenen for Byrådets møde den 25. august 2021.