Frederikssund Kommunes logo
26. august 2021

Høje omgørelsesprocenter men relativt få klager

For nyligt kom det frem, at der på børnehandicapområdet i Frederikssund Kommune er en høj omgørelsesprocent på 81 procent på de sager, som er blevet indbragt for Ankestyrelsen. Men kun 21 ud af 350 sager har været forbi Ankestyrelsen i 2020.

Når der bliver klaget over en sag til Ankestyrelsen, behandler de sagen og afgør, hvorvidt sagen skal hjemvises, det vil sige sendes tilbage til kommunen til en ny gennemgang, om sagen skal omgøres fordi kommunens afgørelse skal ændres eller om sagen skal stadfæstes og afgørelsen dermed er korrekt og forbliver som kommunen har besluttet. Af de 21 sager Ankestyrelsen behandlede i 2020, er 13 hjemvist, fire er omstødt og fire er stadfæstet. Det vil sige, at 17 af sagerne skulle omgøres på den ene eller anden måde og det giver en omgørelsesprocent på 81 procent.

- Der er ingen, der synes, at en omgørelsesprocent på 81 er godt nok, og vi i Center for Familie og Rådgivning er nok nogle af dem, der allermest ønsker at få nedbragt det tal. Vi er dog også optagede af, hvad baggrunden for den høje omgørelsesprocent er. Det er et stort og komplekst område, som kræver særlige kompetencer og god socialfaglig og juridisk viden. I perioden hvor de 21 sager blev behandlet i Specialtemaet, var der en del vakante stillinger og nye medarbejdere, der skulle sættes ind i fagområdet, idet de kom med gode kompetencer fra andre fagområder, og derfor skulle tilegne sig den specialviden, der er nødvendig på børnehandicapområdet. Samtidig var der en pukkel af sager som konsekvens af de vakante stillinger, siger chef for Center for Familie og Rådgivning, Laila Lunddorf.

I dag er specialteamet i Center for Familie og Rådgivning stabilt, og der er kommet den fornødne erfaring ind i teamet. Samtidig er det prioriteret højt, at teamet bliver ved at udvikle sig fagligt, blandt andet via faglig opkvalificering hver måned. Teamet har ligeledes ugentlige sagsmøder, hvor sager drøftes og der sparres med teamlederen om konkrete sager. Og så bruger teamet afgørelser i klagesager til at trække læring ud, både når Ankestyrelsen stadfæster, hjemviser eller omstøder en afgørelse.

- Vi ønsker i lige så høj grad som familierne at træffe de rigtige afgørelser i sagerne. Alle sagsbehandlerne ønsker at gøre deres job godt og sikre, at alle afgørelser er fagligt velbegrundede og lever op til borgernes rettigheder. Vi får intet ud af at trække sager i langdrag, hverken økonomisk eller på anden måde i vores daglige arbejde. Når Ankestyrelsen omstøder en afgørelse, skal kommunen betale med tilbagevirkende kraft, så der er ingen økonomisk vinding i at trække en sag i langdrag. Og personligt vil alle i teamet helst træffe den rigtige beslutning i første omgang og dermed hjælpe familierne bedst muligt inden for de rammer, der er, siger Laila Lunddorf.

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år kommunefordelte Danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Danmarkskortene over omgørelsesprocenter for 2020 blev offentliggjort i juni 2021.