Frederikssund Kommunes logo
9. april 2021

Forbedring af Dalvejen

På Byrådets møde i januar blev der afsat 9,8 mio. kr. til at forbedre Dalvejen i Vinge, og der er yderligere afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2022. På Teknisk Udvalgs møde den 7. april godkendte politikerne så skitseprojektet for etape 1, der viser, hvordan Dalvejen i fremtiden kommer til at forløbe.

Forbedringerne betyder blandt andet at vejen bliver bredere, svingene knap så skarpe og vejens forløb bliver ændret, så den kommer til at løbe lidt  tættere på Deltakvarteret.

Udføres i to etaper

Forbedringen af Dalvejen kommer til at ske i to etaper. Første etape etableres i 2021 og 2022, mens anden etape etableres i takt med, at områderne omkring Dalvejen udbygges.

Første etape

Ca. 100 meter vest for byskiltet ved Dalvejen 2 videreføres den eksisterende dobbeltrettede sti på nordsiden af Dalvejen frem til Dalvejen 1. Fra Dalvejen 1 og frem til T-krydset ved Gl. Slangerupvej etableres en 2 minus 1-vej.

Fra T-krydset Dalvejen/Gl. Slangerupvej til Deltavej etableres en 6,5 meter bred vej med sti i begge sider af vejen.

Fra Deltavej til T-krydset ved Snostrupvej etableres en 6 meter bred vej uden sti eller fortov, da vejen udbygges i forbindelse med etape 2. Der etableres en byport for at begrænse hastigheden. Der etableres samtidig en midlertidig sti til busstoppestederne ved Mekongvej.

Dette arbejde ventes at kunne gå i gang til efteråret, og naboerne til Dalvejen kan vente at blive kontaktet af kommunen inden da.

Anden etape

De foreløbige streger til projektets anden etape blev også forelagt Teknisk Udvalg til orientering. Der er således ikke truffet endelig beslutning om den præcise udformning af etape 2, men udgangspunktet er følgende:

På strækningen mellem Deltavej og T-krydset ved Snostrupvej udvides vejen. Der etableres rabat til beplantning og parkering samt cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Vejens tværsnit svarer til lokalplan 065 for Deltakvartet med tre meter midterrabat til svingbaner og støttepunkter for krydsende bløde trafikanter.

Dette arbejde ventes at kunne udføres i 2022.

Kort der viser Dalvejens fremtidige forløb. Grafik: Frederikssund Kommune.Kort der viser Dalvejens fremtidige forløb. Klik for større billede. Grafik: Frederikssund Kommune.

Signaturforklaring til kortet. Grafik: Frederikssund Kommune.Signaturforklaring til kortet. Grafik: Frederikssund Kommune.