Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 30. marts 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

29Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

30Orientering om Regnskab 2022 - Social og sundhed

Resume

Regnskabet for 2022 udviser for Social og sundhed et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, mens der på anlæg ses et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat under udvalget Social og sundhed et merforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører de samlede serviceudgifter. Resultatet fordeler sig som følge på bevillingsområderne:

 • Social service: Merforbrug på 4,5 mio. kr. fordelt med merforbrug på 1,96 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og mindreindtægter på 2,57 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning.
 • Sundhed og forebyggelse: Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter

I vedlagte Bilag 1. Regnskab 2022 Drift - Social og sundhed er resultatet gennemgået nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende anlægsprojektet AKU-Center i Slangerup. Anlægsprojektet fortsætter i 2023.

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte Bilag 2. Regnskab 2022 Anlæg – Social og sundhed".

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet

Udvalget får her en orientering om regnskabet for Social og sundhedsområdet i 2022.

I forhold til det korrigerede budget rammer resultatet meget flot inden for skiven og Seniorrådet tager derfor regnskabet til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

31Beslutning om Overførsler 2022 - Social og sundhed

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab for 2022 på Social og sundhed.

Samlet set indstilles der på baggrund af regnskab for 2022 en overførsel af merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2023 og merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2024 vedrørende drift, mens der på anlæg overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2022 på driftssiden overføres et merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2023 og et merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2024.
 2. Der på baggrund af regnskab 2022 overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2023 på bruttoanlægsudgifterne.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2022 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Serviceudgifterne under udvalget Social og sundhed er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionsloven, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindelige vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførslerne skal ses i forhold til likviditetsmæssige forhold mv.

Vedrørende de samlede serviceudgifter under udvalget Social og sundhed var der i 2022 et merforbrug på 2,5 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 2,0 mio. kr. under Social service og et merforbrug på 0,5 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse.

Der indstilles under Social service samlet overførsel af merforbrug på 0,6 mio. kr. til 2023 og merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2024. Overførslen består af mindreforbrug på 0,390 mio. kr. vedrørende den almindelige drift, som overføres til 2023, mens der vedrørende takstfinansierede institutioner overføres et driftsorienteret underskud på 1,002 mio. kr. til 2023 og 4,385 mio. kr. til 2024.

I forhold til de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde, sker disse i henhold til særskilte, bundne regler i takstbekendtgørelsen (BEK nr. 219 af 10/02/2022) samt KKRs retningslinjer.

Der indstilles ingen overførsler vedrørende bevillingsområdet Sundhed og forebyggelse.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 1. Overførsler 2022 Drift - Social og sundhed.

Anlæg

På Social og sundhed var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,3 mio. kr., som overføres til 2023.

Overførslen vedrører:

 • 0,276 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte Bilag 2. Overførsel 2022 Anlæg – Social og sundhed.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet

På anlægsområdet foreslås et mindreforbrug på 0,3

mio.kr. vedrørende et ikke afsluttet anlægsprojekt på AKU-center Slangerup overført til 2023.

Seniorrådet kan tilslutte sig dette forslag.

På driftsområdet foreslås et merforbrug på 5

mio.kr. overført til 2023 med 0,6

mio.kr. og 2024 med 4,4

mio.kr.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,4

mio.kr., især indenfor områderne socialpsykiatri og oplevelsesindustri, og et merforbrug indenfor det takstfinansierede område på 5,4

mio.kr..

På det takstfinansierede område betyder dette altså, at der skal budgetteres med en forøgelse af taksterne med 1

mio.kr. i 2023 og 4,4

mio.kr. i 2024.

Seniorrådet frygter, at en så voldsom forøgelse af takster på et område, hvor brugerne generelt er økonomisk udsatte, kan have utilsigtede konsekvenser for brugen af faciliteter på dette område til skade for trivsel og sundhed.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2023 og -4,4 mio. kr. i 2024 vedrørende drift og 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023 vedrørende anlæg.

Bilag

32Beslutning om handleplan under Sammen om sundhed i 2023

Resume

Byrådet vedtog den 21. december 2022 (sag nr. 129) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed for perioden 2022-2026. Sammen om sundhed danner rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden. Det er aftalt i forbindelse med sundhedspolitikken, at Byrådet hvert år godkender forslag til nye handleplaner under politikken. I sagen foreslås det at formulere én handleplan i 2023 af hensyn til ressourcer og implementering af de allerede vedtagne handleplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt.

Beslutning

Anbefalet idet udvalget afventer en nationaludmelding.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 21. december 2022 (sag nr. 129) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed for perioden 2022-2026. Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Samtidig danner politikken rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden.

Det er aftalt i forbindelse med sundhedspolitikken, at politikken skal realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer. Idet politikken er tværgående og skal realiseres på tværs, beslutter Byrådet nye handleplaner under politikken.

Forslag om at fokusere på kronisk sygdom og overvægt i én handleplan i 2023

Det foreslås at udarbejde en handleplan for borgere med kronisk sygdom i 2023. Det skyldes, at en af de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet i Frederikssund Kommune er en stor andel af borgere med kronisk sygdom, og der forventes flere i de kommende år. Sundhedsprofilen for 2021 viser, at Frederikssund Kommune generelt ligger højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden med hensyn til andelen af borgere med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdom, KOL, slidgigt m.fl.

Desuden forventes Sundhedsstyrelsen at komme med nye nationale retningslinjer for kronisk sygdom i efteråret 2023. Med retningslinjerne skal alle kommuner forholde sig til deres indsatser og forløb for borgere med kronisk sygdom.

Handleplanen vil fortrinsvist tage afsæt i sundhedspolitikkens tema vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse, vil fortrinsvist indeholde indsatser under udvalgene Social og sundhed og Omsorg og ældre.

Social og sundhed besluttede den 11. august 2022 (sag nr. 75) i forbindelse med arbejdet med sundhedspolitikken, at der skal arbejdes videre med overvægt, kost og fysisk aktivitet. Både overvægt og inaktivitet er en udfordring i relation til flere kroniske sygdomme. Blandt andet kan for lidt motion forværre den kroniske sygdom og borgernes livskvalitet generelt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der laves en helhedsorienteret indsats i kommunerne, når det handler om overvægt og fysisk aktivitet. Det skal ske ved at sætte ind på flere områder og ikke kun lave enkeltstående indsatser. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at kommunernes forebyggelsesindsats til kronisk syge borgere fokuserer på flere forskellige områder, herunder fysisk aktivitet og kost. Derved bidrager indsatsen til at styrke borgerens egenkontrol, forebygge forværring af sygdommen og forbedre livskvaliteten blandt borgere med kronisk sygdom.

Samtidig er der generelt meget lidt viden om, hvilke indsatser der skaber varige ændringer for borgere med overvægt. Der vil derfor ikke være sikker viden om, hvilke indsatser der kan satses på i en selvstændig indsats mod overvægt. Administrationen anbefaler derfor at integrere et fokus på overvægt og fysisk aktivitet i en kommende handleplan for kronisk sygdom.

Samtidig er der på børneområdet allerede to store indsatser i gang, hvor der arbejdes med overvægt, fysisk aktivitet og kost. Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at iværksætte nye initiativer i forhold til børneområdet. Indsatserne er:

 • Forskningsprojektet HOT i Sundhedsplejen, som undersøger to forskellige indsatser mod overvægt hos børn og vil give vigtig viden om, hvilke indsatser der virker (Børn, familier og forebyggelse den 22. august 2022, sag nr. 75)
 • Børneliv i Sund Balance (2020-2024) i både Sundhedsplejen, skoler, daginstitutioner og lokalsamfund, som har fokus på sund mad og drikke, madkultur, bevægelse, sundhedsfremme mv. (Børn, familier og forebyggelse den 17. august 2022, sag nr. 78).

Det foreslås kun at udarbejde én ny handleplan i 2023 for at sikre den fornødne fokus på implementering af de to handleplaner, der allerede er vedtaget i marts 2023. Derudover er der igangsat flere større udviklingsprojekter på sundheds- og ældreområdet, som har sammenfald med sundhedspolitikkens målsætninger. Det gælder eksempelvis i forhold til udvikling af det samlede ældreområde samt arbejdet med et kommende sundhedshus.

De to handleplaner som allerede er vedtaget i marts 2023 er

 • Handleplan for Flere i fællesskaber, som har til formål at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber (Social og sundhed sag nr. 25).
 • Handleplan for Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet, der har til formål at sikre, at ældre borgere oplever sammenhæng og høj kvalitet i behandling, pleje og praktisk hjælp (Omsorg og ældre sag nr. 21).

Desuden arbejdes der med forskellige indsatser målrettet unge og tobak, snus og lign. Social og sundhed forelægges status for disse indsatser på udvalgsmødet i maj 2023.

Inddragelse

I forbindelse med Kick Off for Sundhedspolitikken i foråret 2022 formulerede deltagerne fra bl.a. de frivillige foreninger inden for social og sundhed samt folkeoplysning og idræt en række forslag til kommende indsatser og handleplaner, heriblandt temaer i relation til (forebyggelse af) kroniske sygdomme, herunder kost, fysisk aktivitet mv.

Høringssvar fra Seniorrådet

Byrådet vedtog den 21. december 2022 Frederikssund Kommunes sundhedspolitik "Sammen om sundhed".

Administrationen indstiller nu, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning og imødeser handleplanen.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet er enig i, at der skal sættes ind ift. overvægt, kost og motion ved at sikre sund kost, bevægelse og forebyggelse. Det er dog vigtigt at gøre en særlig indsats for at gøre op med den stigende ulighed – og indtænke at f.eks. sårbare borgere ikke selv har de nødvendige ressourcer, og derfor har brug for særlig støtte for at leve sundt og aktivt.

Det er derfor nødvendigt med særlige indsatser i forhold til de grupper, der er mindst aktive (førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, borgere med funktionsnedsættelse, mv.) – hvilket primært skyldes deres sociale situation.

Vi er også enige i, at der bør udarbejdes en handleplan for borgere med kronisk sygdom, men om det er hensigtsmæssigt at koble de to temaer i samme handleplan er vanskeligt at vurdere – ud over at fysisk aktivitet og sunde kostvaner er gavnligt for begge målgrupper men næppe løsningen på alle kroniske sygdomme.

Vi opfordrer desuden til, at der samarbejdes med relevante lokale foreninger for borgere med kronisk sygdom.

Handicaprådet kunne godt tænke sig en overordnet plan for arbejdet med handleplaner i sundhedspolitikkens for perioden 2022-26. Der udestår eksempelvis handleplaner for temaet mental sundhed, hvor der alene har været fokus på at bekæmpe ensomhed via handleplanen for Flere i Fællesskaber, hvilket kun er en del af problematikken knyttet til mental sundhed nemlig de sociale relationer. Men derudover har Frederikssund kommune også en lav score på mentalt helbred i Sundhedsprofilen for 2021, hvor angstsymptomer og depressive symptomer samt selvmordstanker fylder. Der bør ligeledes udarbejdes en handleplan for mentalt helbred ligesom temaet Det nære Sundhedsvæsen udestår.

Økonomi

Godkendelse af, at der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

33Drøftelse af forslag til strategi for tidlig forebyggende indsats 0-18 år

Resume

En strategi for tidlig forebyggende indsats på 0-18-års-området er under udarbejdelse. Børn, familier og forebyggelse har på sit møde 15. marts 2023 besluttet at sende strategien i høring. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til strategi for tidlig forebyggende indsats, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i Folkeoplysningsudvalget, Job, erhverv og kultur, Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Drøfte udkast til strategien for tidlig forebyggende indsats (Bilag 1 og Bilag 2) og give kommentarer hertil.

Beslutning

Sagen drøftet. Udvalget bemærker at handicap- og psykiatripolitikken indeholder et fokusområde vedrørende overgangen fra ung til voksen samt at tandplejen har fokus på indsatser målrettet den tidlig forebyggende indsats.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

En væsentlig del af Børne- og Ungepolitikken er at styrke det tidlige, forebyggende arbejde. Tidlig forebyggende indsats blev med budgetaftalen for 2022 prioriteret som et særligt indsatsområde. Strategien for tidlig forebyggende indsats, Fælles tilgang – fælles ansvar, skal sætte retning for alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge på 0 til 18-års-området. Formålet med strategien er at sikre, at alle ved, hvordan de kan sætte tidligt ind med helhedsorienterede, koordinerede og virksomme indsatser, før problemer vokser sig store.

Strategien indeholder tre spor:

 • Spor #1: Værdisæt for tidlig forebyggende indsats
 • Spor #2: Fælles tilgang – fælles ansvar
 • Spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats.

Strategiudkastet vedhæftes som bilag (Bilag 1). Layout følger og vil lægge sig op ad layout i Børne- og Ungepolitik, klubstrategi mv. Til strategien hører også en grafisk illustration af spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats (Bilag 2).

Den endelige strategi for tidlig forebyggende indsats vil blive forelagt Børn, familier og forebyggelse den 7. juni 2023. Der vil løbende følges op på strategiens indhold og implementering i arbejdet med børn og unge.

Inddragelse

Medarbejdere og ledere har været inddraget i tilblivelsen af strategiudkastet, gennem deltagelse i workshops i løbet af efteråret 2022 samt i udarbejdelse af første skitse til strategien i strategiseminaret i januar 2023. Den 21. december 2022 havde Byrådet en temadrøftelse vedrørende tidlig forebyggende indsats.

Strategi for tidlig forebyggende indsats sendes i høring hos MED-organisationen i Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole, Sundhedsplejen samt Tandplejen, Handicaprådet, BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Kulturrådet, Idrætssamrådet, Fælleselevrådet, KUF (Kulturforeningernes Samråd), Ungeråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser for dagtilbud, bestyrelse for Campus U10, klubbernes forældrebestyrelse og Ungekontakten. Strategien sendes også i høring til fagudvalgene Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Job, erhverv og kultur og Folkeoplysningsudvalget.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet bakker op om indsatsen for en tidlig opsporing og håndtering af mistrivsel hos børn med henblik på at undgå, at problemerne vokser sig større, og ender med bekymrende skolefravær og i sidste instans skolevægring.

Vi er helt enige i visionen og støtter op om, at alle børn og unge der rammes af mistrivsel, får samme muligheder som alle andre for at gennemføre grundskolen og en efterfølgende uddannelse.

Det er ligeledes positivt, at der hele vejen igennem strategien er fokus på at inddrage såvel børn som forældre/familie/netværk i indsatsen.

Vi er enige i, at ”alle ledere på 0-18 års området skal sikre kendskab til og skal udmønte strategien på egen arbejdsplads, i tæt samarbejde med medarbejderne”. Det er imidlertid ikke nok at kende til strategien – en pligt til at handle og igangsætte relevant indsats forudsætter, at personalet har den fornødne faglige viden til at kunne spotte mistrivsel og dernæst sætte ind med eksempelvis trivselsfremmende aktiviteter.

Derfor vil vi foreslå, at der under et af sporene tilføjes et afsnit om systematisk udvikling af medarbejdernes kompetencer. Dette kan ske i tværfagligt samarbejde (som beskrevet i spor 3): hvor det sikres, at kompetencer og viden fra f.eks. kommunens specialundervisningstilbud bringes i spil på de forskellige institutioner.

Spor 2

Det er positivt, at forældrene skal tilbydes sparring og rådgivning , for mistrivsel rammer hele familien: Forældre og eventuelle søskende belastes, når et barn viser tegn på mistrivsel, men hvis årsagen til barnets mistrivsel ikke skal findes i elevens personlige forhold eller udfordringer i hjemmet, men snarere i rammerne i daginstitution / skole: mobning, social isolation, konflikter med kammerater, faglige udfordringer, misforhold mellem målet om inklusion og socialpædagogiske kompetencer mv. , så har forældrene brug for råd og vejledning i forhold til at understøtte de trivsels-orienterede indsatser og ikke i ”hvordan de kan styrkes i at håndtere udfordringer i deres forældreskab”. (side 5, 2. dot). Denne sætning er uheldig og kan misforstås i retning af ”forældre-bashing”.

Vi vil derfor foreslå, at denne sætning ændres til:

”Alle skal tage ansvar for at give forældrene sparring og rådgivning om, hvordan de kan understøtte barnet og den unge i at mestre livet og at indgå i uddannelse og overgangen til arbejdslivet.”

Supplerende forslag

Strategien tager udgangspunkt i, at medarbejdere i daginstitutioner/skoler/fritidstilbud mv. er bekymrede for et barns trivsel og handler på dette.

Der er ligeledes behov for klarhed i arbejdsgange mv., når bekymringen for barnets trivsel opstår hos forældrene. Forældrene oplever alt for ofte, at de ikke ved, hvem de skal kontakte i en sådan situation.

Derfor bør kommunen oprette én tydelig indgang for henvendelser fra familier, der er bekymrede over deres barns trivsel.

Endelig skal der være god og lettilgængelig skriftlig information om kommunens tilbud til både børn og de pårørende.

Grafisk Illustration af Vejviser

Ser meget overskuelig og let forståelig ud.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

34Orientering om deltagelse i udviklingsprojektet ”Spil Sammen!”

Resume

Frederikssund Kommune deltager sammen med fire andre kommuner i et udviklingsprojekt med titlen ”Spil Sammen”. Projektet handler om at udvikle metoder til at hjælpe borgere med alvorlig psykisk mistrivsel til at indgå i fællesskaber uden for de kommunale tilbud, da fællesskaber og netværk har stor betydning for både livskvalitet og mulighederne for at opnå job og uddannelse. Projektet skal blandt andet ses i forlængelse af kommunens nye handicap- og psykiatripolitik og dennes indsatsområde om at støtte borgere med handicap og psykisk mistrivsel i at deltage i fællesskaber. Velux-fonden finansierer projektet, som løber over 3½ år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Orienteringen om deltagelse i projekt ”Spil Sammen!” tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune deltager sammen med fire andre kommuner i projektet ”Spil Sammen!”. Projektet handler om at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere og tilbud og netværk i lokalsamfundet.

Borgere, medarbejdere og ledere fra følgende tilbud og afdelinger deltager i projektet:

 • De socialpsykiatriske botilbud Skibbyhøj og Klintegården
 • Støtte og Udvikling (socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til borgere over 30 år)
 • Ungekontakten (socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet støtte og rådgivning til borgere under 30 år)
 • Livskilden og Reboot, som er aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Social og sundhed; Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur orienteres parallelt om projektet.

Projektets indhold og formål

Forskning viser, at det at indgå i relationer og at deltage i fællesskaber er helt centralt for muligheden for, at mennesker med psykiske vanskeligheder kan opnå et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Erfaringerne er imidlertid, at mennesker med psykiske vanskeligheder ofte har svært ved at blive en del af fællesskaber uden for de kommunale tilbud. Derfor har projektet til formål at udvikle nye metoder, der kan understøtte, at mennesker med psykiske vanskeligheder bliver en del af flere fællesskaber i lokalsamfundet.

Projektet skal resultere i en ”manual”, som beskriver, hvordan man kan lykkes med at støtte borgernes vej ind i disse fællesskaber. Denne manual skal kunne bruges af andre kommuner og civilsamfundsaktører, for eksempel foreninger.

Fællesskaber defineres bredt og kan både være frivillige foreningstilbud, uformelle fællesskaber drevet af frivillige og fællesskaber på en arbejdsplads eller en uddannelse.

Både unge og voksne borgere fra de deltagende tilbud vil blive inddraget aktivt i processen med at udvikle nye metoder og samarbejder mellem borgere, lokalsamfund og kommunale tilbud. Ligesom aktører fra lokalsamfundet (foreninger og organisationer), herunder idrætsforeningen IF Vikingerne, som er målrettet psykisk sårbare borgere, vil blive inddraget i projektet

Projektet taler ind i kommunens nye Handicap- og psykiatripolitik, der blandt andet har fokus på, at kommunen skal støtte borgere med handicap og borgere med psykiske vanskeligheder i at blive inkluderet i almene fællesskaber. Derudover har projektet en forbindelse til målsætningerne i handleplanen om ”Flere i fællesskaber”, som er et led i udmøntningen af kommunens sundhedspolitik. Endelig vil projektets fokus på at få psykisk sårbare borgere til at kunne indgå i fællesskaber, og dermed udvikle stærkere sociale kompetencer, også kunne bidrage positivt til beskæftigelsesplanens mål om, at flere unge kommer i uddannelse og flere psykisk sårbare borgere integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Organisering og økonomi

Projektet styres af Socialt Udviklingscenter SUS, der er en non-profit projekt-virksomhed. Socialt Udviklingscenter SUS har søgt finansiering hos Velux-fonden og har inviteret Frederikssund Kommune samt Esbjerg, Aarhus, Rudersdal og Furesø kommuner til at deltage i projektet.

Velux-fonden gav i september 2022 tilsagn om knap 4,5 mio. kr. til projektet, som løber over 3½ år. Heraf tilfalder i alt cirka 250.000 kr. Frederikssund Kommune, hvilket dækker en del af arbejdstiden i projektet. Derudover vil kommunen have en medfinansiering i projektet i form af tid til administration, afprøvning af metoder mv. ud over projektaktiviteterne, hvilket holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Der er også afsat en pulje på 50.000 kr. med aktivitetsmidler til hver kommune, som for eksempel kan bruges til at opkvalificere aktører fra lokalsamfundet i at arbejde med mennesker med alvorlig psykisk mistrivsel. Puljen kan også bruges til at give et beskedent beløb til kontingent, udstyr eller lignende, der kan understøtte borgerens vej ud i lokalsamfundet.

Projektet startede op i efteråret 2022 og løber frem til udgangen af 2025. De tre politiske udvalg vil blive orienteret igen, når projektet midtvejs i perioden har afprøvet forskellige samarbejder og metoder samt ved afslutning og evaluering af projektet.

I Frederikssund Kommune er projektet organiseret i fire lokale projektgrupper, som består af ledere, medarbejdere og borgere. Repræsentanter fra lokalsamfundet inddrages løbende i projektet efter relevans.

Der er derudover nedsat en styregruppe for projektet i Frederikssund, som går på tværs af Center for Voksenstøtte og Omsorg og Center for Job og Rådgivning. Kommunens frivillighedskonsulent indgår også i styregruppen for at bidrage med viden om de lokale foreninger og civilsamfundsorganisationer. I styregruppen deles projektrelateret viden og erfaringer mellem de deltagende tilbud. Projektet understøtter samtidig det generelle samarbejde på tværs af centre og enheder, som har borgere med alvorlig psykisk mistrivsel som målgruppe. Derved bidrager projektet også til at indfri ambitionerne om at samarbejde om de gode løsninger i Frederikssund Kommunes strategi ”Sammen om Frederikssund”.

Inddragelse

Unge og voksne borgere fra de deltagende tilbud vil blive inddraget aktivt i hele projektforløbet. Det forventes at der vil være minimum 20 borgere, der bidrager til projektet på forskellig vis. Nogle vil indgå i en idégruppe sammen med andre borgere. Andre vil bidrage med ideer og input via interviews og samtaler. Relevante lokale foreninger og organisationer inddrages løbende i projektet.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet forholder sig til et udviklingsprojekt, - Spil sammen, hvor handicappede og psykisk sårbare borgere skal støttes i at inkluderes i almene fællesskaber uden for kommunale tilbud.

Med flere i fællesskaber, - et led i kommunens sundhedspolitik, vil man udvikle stærkere kompetencer og derved kunne bidrage til mål om, at flere integreres.

Forskning viser, at deltagelse i fællesskaber skaber relationer, der er betydende for at opnå et meningsfuldt liv.

Projektet skal afføde en manual, der beskriver, hvordan man lykkes i at støtte borgeren ind i et fællesskab således, at man bliver en del af lokalsamfundet. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet synes, projektets formål: at understøtte at psykisk sårbare bliver en del af flere fællesskaber i kommunen - er meget perspektivrigt. Netop denne målgruppe har i særlig grad brug for hjælp til at komme i gang med sociale aktiviteter.

Det er ligeledes meget positivt, at erfaringerne fra projektet vil blive stillet til rådighed også for kommunens frivillige foreninger, som ad denne vej kan få inspiration og konkrete anvisninger på at inkludere psykisk sårbare i deres aktiviteter.

Handicaprådet ser frem til at følge med i projektets resultater.

Økonomi

Orienteringen om deltagelse i projekt ”Spil Sammen!” har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

35Orientering om befolkningsprognosen 2023

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 1.602 i perioden 2023-2027.

I bilag 1. 'Befolkningsprognose 2023' kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder tandplejen – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i patientgruppen. Tandplejen er det eneste område under Social og Sundhed, der er demografireguleret.

Tandplejens tidligere patientgrundlag af 0-17-årige øges i løbet af 2023-2026 med ét alderstrin for hvert år, således at patientgrundlaget fra 2026 udgør 0-21-årige. Tandplejens budget er tilpasset dette.

Befolkningsprognosen 2023 viser en stigning det første år og derefter et fald i patientgruppen i perioden 2025-2027. Udviklingen giver anledning til en forøgelse af de afsatte demografimidler på området i 2024, hvorefter demografipuljen nedjusteres i 2025-2027. I 2024 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 0,02 mio. kr., i 2025 -0,1 mio. kr., i 2026 -0,2 mio. kr. og -0,2 mio. kr. i 2027.

I bilag 2. 'Forslag til demografiregulering 2023-2026' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2024-2027.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose, der giver et skøn over befolkningsudviklingen de kommende år.

Overordnet viser prognosen en befolkningsudvikling på 1.602 antal personer i 2023-2027.

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med kommunen udarbejdet prognose 2023, og på den baggrund opjusteres demografipuljen med 0,1 mio. i 2024.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Nyt forslag:

Social og sundhed får her orientering om befolkningsprognosen 2024- 2027 med fokus på de befolkningsgrupper, der inden for udvalgets område, er omfattet af demografireguleringen:

 • Dagplejen
 • Vuggestuepladser
 • Børnehavepladser
 • SFO
 • Tandplejen
 • Døgnplejen
 • Delegeret sygepleje
 • Engangs- og genbrugshjælpemidler.

På dagtilbudsområdet forventes antallet af 0-5-årige at stige i perioden 2024 til 2027.Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 5,1 mio. kr. i 2024.

På SFO-området forventes antallet af børn i SFO-alderen at stige med 171 i perioden 2024 til 2027. Stigningen giver anledning til en samlet udmøntning på 1,5 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsområdet demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-18 (21) årige. (Tandplejens patientgruppe udvides trinvist hvert år med ét alderstrin fra 2022-2026). Antallet af 0-18 (21) årige forventes trods udvidelsen af patientgruppe at falde med 75 i perioden fra 2023-2027 grundet fald af 0-18-årige. Forventningen giver anledning til en samlet udmøntning på 0,025 mio. kr. i 2024.

Seniorrådet tager befolkningsanalysen og demografireguleringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2023 opjusteres demografipuljen med 0,1 mio. kr. i 2024.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2024-2027.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 0,02 mio. kr. i 2024.

Bilag

36Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Social og sundhed og Handicaprådet den 20. april 2023 klokken 16.00-17.30. Dagsorden og tilhørende bilag er vedlagt som bilag.
 • Social og sundhed temamøde om Budget 2024 og handicap og psykiatripolitik den 4. maj 2023 klokken 10.30-12.30.

Meddelelser:

 • Tilsynsrapport for Bofællesskabet Lykke Marie er vedlagt som bilag.

Bilag

37Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.