Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 10. april 2024

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter

30Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

31Orientering om regnskab 2023 - Skole, klub og SFO

Resume

I denne sag redegøres for det endelige regnskab for 2023 på Skole, klub og SFO's område. Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i forhold til det korrigerede budget og en mindreindtægt på 0,18 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne i forhold til det korrigerede budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,37 mio. kr. på Skole, klub og SFO (kun serviceudgifter).

I løbet af 2023 er det oprindelige budget under Skole, klub og SFO på 497,5 mio. kr. blevet øget med 16,2 mio. kr. Dette kan primært henføres til følgende:

 • Øget budget på 15,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet som følge af øget antal elever i specialtilbud.
 • Øget budget på 6,2 mio. kr. til fordrevne ukrainere primært i forhold til modtageklasser.
 • Øget budget på 1,0 mio. kr. til sygeundervisning, som følge af flere børn, der er indlagt
 • Budgetreduktion på 2,7 mio. kr. på SFO-området som følge af færre børn.
 • Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. på almenskolerne bl.a. som følge af lavere gennemsnitsløn.
 • Budgetreduktion på 2,3 mio. kr. i Center for børn og skole bl.a. som følge af færre udgifter på de centrale kompetencemidler, vakante stillinger og skole It

Herefter udgør det korrigerede budget 513,7 mio. kr. og med et forbrug på 511,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,37 mio. kr. svarende til 0,5 % af det korrigerede budget.

Resultatet dækker over en række modsatrettede effekter, som primært er:

Der er følgende mindreforbrug:

 • Mindreforbrug på skoler, SFO og klubber på 5,7 mio. kr., som primært skyldes rekrutteringsudfordringer og træghed i ansættelserne

Der er følgende merforbrug:

 • Merforbrug som følge af højere gennemsnitsløn på skoler og SFO end forventet på 1,0 mio. kr.
 • Merforbrug på PPR svarende til 0,8 mio. kr., hvilket skyldes flere medarbejdere end budgetlagt
 • Merforbrug på undervisning til børn, som er indlagt på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes flere børn der er indlagt på hospital.
 • Merforbrug på ledelse til SFO og skole på 0,8 mio. kr. pga. langtidssygemeldinger.

Ukraine

De samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine udgør et merforbrug på 8,0 mio. kr., som primært er udgifter til modtageklasser og SFO. Der er i budgetopfølgningerne i 2023 blevet givet tillægsbevillinger på i alt 6,2 mio. kr. Det resterende merforbrug til Ukraine er finansieret indenfor rammen.

I vedlagte bilag: "Bilag 1 - Regnskab 2023 - SKS" udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr.

Merforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 1,0 mio. kr. (merforbrug) - Klub
 • 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) - Makerværket
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) - Grønne skolegårde
 • 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) - Ombygning af Ådalens skole (Gl. tandklinik

Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekt:

 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) - Makerværket

I vedlagte bilag: "Bilag 2 - Anlæg Regnskab 2023 - SKS" udspecificeres resultatet nærmere.

Inddragelse

Center for Økonomi har i samarbejde med Center for Børn og skole gennemgået regnskab 2023.

Økonomi

Denne regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

32Beslutning om overførsler 2023 - Skole, klub og SFO

Resume

I denne sag redegøres for Administrationens indstillinger til overførsler på baggrund af det endelige regnskab for 2023 på Skole, klub og SFO's område. Samlet set indstilles der på baggrund af regnskab for 2023 at der overføres 3,8 mio. kr. i 2023 på driften på Skole, klub og SFO's område. På anlægsområdet indstiller Administrationen, at der overføres bruttoanlægsudgifter for 0,3 mio. kr., og bruttoanlægsindtægter for 0,2 mio. kr. til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Der på baggrund af regnskab 2023 overføres 3,8 mio. kr. i 2024 i driftsudgifter.
 2. Der på baggrund af regnskab 2023 overføres bruttoanlægsudgifter på 0,3 mio. kr. til 2024.
 3. Der på baggrund af regnskab 2023 overføres bruttoanlægsindtægter på 0,2 mio. kr. til 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

På Skole, klub og SFO's område var der i 2023 et mindreforbrug på 2,37 mio. kr. (kun i serviceudgifter). På trods heraf overføres 3,8 mio. kr. til 2024, idet der er tale om mindreforbrug på institutionerne.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

 • Mindreforbrug på skoler og SFOer på 2,1 mio. kr.
 • Mindreforbrug på fritidsklubber på 0,2 mio. kr.
 • Mindreforbrug på institutioner (Kærholm, Videnscenter) som er omfattet af KKRs (kommunekontaktråd) retningslinjer svarende til 1,6 mio. kr.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag "Bilag 1 - overførsler 2023 - SKS".

Anlæg

Samlet set er der et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,18 mio. kr.

Overførsel af bruttoanlægsudgifter

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter på 0,3 mio.kr. til 2024, som fordeler sig på følgende projekter:

 • 1,0 mio. kr. (merforbrug) - Klub
 • 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) - Makerværket
 • 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) - Grønne skolegårde
 • 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) - Ombygning af Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Overførsel af bruttoanlægsindtægter

Der overføres samlet bruttoanlægsindtægter på 0,18 mio. kr. til 2024, som fordeler sig på følgende projekter:

 • 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) - Makerværket

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 2 "Anlæg 2023 overførsler -SKS"

Inddragelse

Center for Økonomi har sammen med Center for Børn og skole gennemgået årets resultat for 2023 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år på Skole, klub og SFO.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2024 på 3,8 mio. kr.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 2,99 mio.kr., samt tillægsbevilling på -0,18 mio.kr. vedrørende bruttoanlægsindtægterne i 2024.

Bilag

33Beslutning om delegering af beslutningskompetence som følge af ændret lovgivning om behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem

Resume

Byrådet i Frederikssund Kommune skal, som følge af ændret lovgivning, indgå og godkende kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere dagbehandlingsskoler) samt børne- og ungehjem (tidligere anbringelsessteder). Kvalitetsaftalen udgør grundlaget for, at børn og unge kan henvises til specialundervisning på behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem. Skole, klub og SFO skal med denne sag beslutte at delegere kompetencen til at godkende kvalitetsaftalerne til centerchefen for Center for Børn og Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte, at kompetencen til at godkende kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt børne- og ungehjem delegeres til centerchefen for Børn og Skole.
 2. Beslutte, at centerchefen for Børn og Skole bemyndiges til at træffe beslutning ift. de øvrige centrale områder i loven vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem, som er oplistet i sagen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget vedtog pr. 1. januar 2024 ny lovgivning om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for børn og unge i behandlings- og specialundervisningstilbud (tidligere skole/dagbehandlingstilbud) og på børne- og ungehjem (tidligere anbringelsessteder).

Med den nye lovgivning får beliggenhedskommunen ansvaret for at sikre kvaliteten i specialundervisningen på behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem. Kvaliteten skal blandt andet sikres ved, at beliggenhedskommunen indgår en såkaldt kvalitetsaftale vedrørende undervisningen med behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem. Herudover skal beliggenhedskommunen sikre kvaliteten gennem opfølgning på elevernes udbytte af undervisningen og ved at sikre, at de korrekte kompetencer er til stede i eller for ledelsen i undervisningstilbuddet.

Kvalitetsaftaler

Kvalitetsaftalen udgør grundlaget for, at børn og unge med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan henvises til specialundervisning på behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem.

Er der ikke indgået kvalitetsaftaler mellem beliggenhedskommunen og behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem, kan der ikke henvises børn og unge til specialundervisning.

Administrationen anbefaler, at Centerchefen for Center for Børn og Skole bemyndiges til at indgå kvalitetsaftaler vedrørende undervisningen i ovenstående tilbud.

Øvrig sikring af kvalitet

Herudover er beliggenhedskommunen ansvarlig for:

 • at udpege en skoleleder til at træffe beslutning om den enkelte elevs fritagelse fra fag og fra deltagelse af prøver samt sikring af nødvendigt dokumentationsgrundlag for dette.
 • at udpege en skoleleder, der er ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling.
 • at sikre, at lederen i tilbuddet har de nødvendige kompetencer til at tage de beslutninger, der henlægges til tilbuddets leder, eller at de nødvendige kompetencer er til rådighed på anden vis
 • at vurdere i samarbejde med anbringende eller henvisende kommune, om den iværksatte specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til den pågældende elev skal fortsætte eller ændres, eller om eleven skal henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen, herunder til et undervisningstilbud i en specialklasse eller en specialskole (visitation og revisitation af elever)

Administrationen anbefaler, at centerchefen for Center for Børn og Skole bemyndiges til at træffe beslutning på ovenstående områder i loven vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem.

Formalia

Frederikssund Kommune er beliggenhedskommune for følgende undervisningstilbud i den kategori:

 • Skolen i Skibby: Et selvejende behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Nexus: Et børne- og ungehjem drevet af Københavns Kommune, som er beliggende i Jægerspris
 • Slotsskolen: Et selvejende børne- og ungehjem
 • Sølager, afdeling Udsigten: En døgnsikret institution, som er drevet af Region Hovedstaden.

Der skal være indgået kvalitetsaftaler mellem Frederikssund Kommune og de fire skoler/institutioner, der er nævnt ovenfor senest 30. juni 2024, hvorfor Administrationen beder om at kompetencen til at indgå disse kvalitetsaftaler samt til at foretage øvrige kvalitetstilltag i henhold til loven delegeres til Centerchefen for Børn og Skole, således at Administrationen kan få afsluttet arbejdet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

34Drøftelse om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor. I denne sag har udvalget en indledende drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte om der er politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles.
 2. Drøfte om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.
 3. Drøfte udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Drøftet.

Udvalget ønsker at arbejde med frisættelse og afbureaukratisering med det formål at bidrage til at styrke særligt den almene folkeskole for flest mulige børn og unge.

Udvalget ønsker at drøfte en mulig revision af styrelsesvedtægten for skolerne. Endvidere ønsker udvalget at arbejde med forenkling og fokusering af styringshierarkiet samt muligheder for forenkling af kontrol og opfølgning - alt sammen for at frigive tid til kerneopgaven. I løbet af efteråret 2024 vil udvalget invitere skolelederne til en dialog om skolernes ønsker til og arbejde med frisættelse og afbureaukratisering.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Byrådet har besluttet, at der skal ske en afrapportering af arbejdet i det tre spor ultimo 2024 og ultimo 2025.

I vedlagte bilag 1 er administrationens tilgang til arbejdet i de spor beskrevet nærmere. Notatet har ligeledes været drøftet i Hoved MED-udvalget.

Fagudvalgene har en indledende drøftelse af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor på møderne i april med henblik på forelæggelse af en beslutningssag på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Det lokalpolitiske spor handler om, hvordan udvalg og Byråd kan understøtte øget frisættelse og regelforenkling og derigennem frigøre tid til kerneopgaven. Helt konkret foreslås dette at ske ved følgende tiltag, jf. Byrådets beslutning 25. oktober 2023:

At der frem mod næste byrådsperiode gennemføres en sanering i politikker og strategier med henblik på at forenkle ”styringshierarkiet”.

 • Udvalget skal beslutte, om de eksisterende politikker og strategier, herunder handlingsplanerne, indenfor udvalgets område, fremadrettet kan forenkles. På sigt bør der arbejdes henimod at have færre niveauer i ”styringshierakiet” på det politiske niveau. I dag findes der 4 niveauer på det politiske niveau, herunder en overordnet vision, politikker, strategier og handlingsplaner i kommunens ”styringshieraki”.

At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

 • I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

At fagudvalgene drøfter input til formulering af målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. På sagen i maj fremlægger administrationen forslag til målsætninger ud fra udvalgenes input, som Byrådet orienteres om i 1. halvår 2024.

 • Der formuleres et enkelt mål for udvalgets samlede arbejde i det lokalpolitiske spor. Et mål, der gerne må afspejle de forskellige vilkår, målgrupper og medarbejdergrupper, som udvalget agerer overfor.

Fagområdets overvejelser om forenkling af ”styringshierakiet”, delegering, opfølgning, kontrol m.v. inden for udvalgets område, herunder forslag til evt. ændringer.

Procesplan for skole- og klubområdets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling

Administrationen anbefaler, at der på skole- og klubområdet er tæt samspil og vekselvirkning mellem det organisatoriske spor og det lokalpolitiske spor. Særligt skoleområdet er kendetegnet ved at skolerne, i modsætning til andre områder, er selvstændige myndigheder. Den enkelte skoleleder har således efter Folkeskoleloven en stor beslutningskompetence til at drive egen skole, inden for lovens rammer og de lokalpolitiske beslutninger.

Administrationen finder det derfor afgørende med en inddragende proces, hvor skolens ledelser sammen med deres medarbejdere bidrager til at pege på, hvordan der bedst kan arbejdes med frisættelse for skolerne. Den foreslåede proces i det organisatoriske spor er kendetegnet ved at være inddelt i to faser: Fase et er en afdækkende fase, hvor områdets ledere og medarbejdere får mulighed for at give input til en hensigtsmæssig frisættelse af området. Medarbejderne i skoler og klubtilbud vil blive inddraget i hele det organisatoriske spor, og i særdeleshed i fase to, hvor de faktiske rammer for frisættelse kendes, og medarbejderne dermed inden for disse rammer kan bidrage til at udvikle praksis.

Formålet med fase to er først og fremmest at understøtte frisættelse i praksis, herunder at sikre fokus på ledelse af frisættelse i den pædagogiske praksis.

Procesplan

HvadHvem
FASE 1 – april 2024 – august 2024

Kick-off på frisættelsesdagsordenAlle pædagogiske ledere for skole, klub og SFO
Arbejdsgrupper arbejder med frisættelseLederrepræsentanter for hvert område
Lokal dialog i MED-udvalg og med medarbejdere med udgangspunkt i faciliteringspakkeLedere, medarbejdere og MED-udvalg
Fælles dialog om arbejdsgruppens anbefalinger til frisættelseAlle pædagogiske ledere for skole, klub og SFO
Beslutningssag på SKS om frisættelse på baggrund af områdets anbefalingerSkole, klub og SFO
FASE 2 – september 2024 – juni 2025

Kick-off på frisættelse i praksis –

”frisættelse og indflydelse”

Alle pædagogiske ledere for skole, klub og SFO
Medarbejderinddragelse i arbejdet med den lokale frisættelseLedere og medarbejdere
Lokal understøttelse af ledernes arbejde med frisættelseDe enkelte ledelsesteams

Reduktion af styringsdokumenter for området ved fokus på overordnede politikker

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede lokalpolitiske ramme for skole- og klubområdet.

En mulig forenkling af styringshierakiet er at udfase alle underlæggende dokumenter, eksempelvis ’Strategi for tidlig forebyggende indsats’ (2024), ’Fælles vision for skolerne i Frederikssund Kommune’ (2020), ’Strategi for fremtidens klubber’ (2022) mv. Herudover helt at afskaffe centrale handleplaner eller tilsvarende, som eksempelvis fælles faglige grundlag for læsning og for matematik, da disse kan være hæmmende for at forfølge de mest aktuelle og vigtige lokale dagsordener på den enkelte skole eller i den enkelte klub.

Skole, klub og SFO vil på temamøde den 16. april 2024, sammen med Børn, familier og forebyggelse og Unge, fritid og Idræt, drøfte de styringsdokumenter der i Frederikssund Kommune er besluttet for børne- og skoleområdet, herunder sammenhængen mellem disse.

Revision af styrelsesvedtægt for skoleområdet

På skoleområdet udgør kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet de politisk besluttede styringsmæssige og strukturelle rammer for skolerne. Styrelsesvedtægten er således enkeltstående det mest styrende dokument for skolerne, efter Folkeskoleloven. Skolerne kan ikke træffe lokale beslutninger der er i modstrid med styrelsesvedtægten og beslutningskompetencen til at dispensere for – eller ændre i styrelsesvedtægten ligger hos Byrådet.

Styrelsesvedtægten indeholder eksempelvis krav om skolernes organisering af klasser på skolens afdelinger, hvilket udgør en væsentlig begrænsning i skolernes frihed til at tilrettelægge undervisningen på en måde der både fagligt, pædagogisk og økonomisk er hensigtsmæssig for den enkelte skole. Herudover indeholder styrelsesvedtægten begrænsninger i sammensætningen af skolebestyrelsen, som med fordel kunne lempes med det formål at den enkelte skole, indenfor folkeskolelovens rammer, kan sammensætte den skolebestyrelse som de finder mest hensigtsmæssig.

Administrationen anbefaler, at Skole, klub og SFO som en del af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling påbegynder en revision af styrelsesvedtægten, med det formål at reducere i de lokalpolitiske bindinger på skolernes organisering samt at gentænke hvor beslutningskompetencerne retmæssigt bør være i et frisættelsesperspektiv. Administrationen anbefaler at udvalgets revision tager udgangspunkt i de anbefalinger og ønsker til frisættelse der følger af den inddragende proces med områdets ledere, som beskrevet indledningsvis.

Fagområdets beskrivelse af, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, m.v., der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

Administrationen foreslår, at løbende orienteringssager med status på forskellige emner og temaer ændres fra skriftlige orientering til en årlig dialog med hver skoleleder og med klublederne, med fokus på udvikling. Det vil ændre fokus fra opfølgning på enkeltsager til mere udviklingsorienteret fokus fx pr. skole/klub. Dialogen tilrettelægges som en del af udvalgets ordinære møder.

Administrationen anbefaler at Skole, klub og SFO præsenteres for et forslag til initiativer der sigter mod at afskaffe eller tilrettelægge opfølgning og kontrol på en mere hensigtsmæssig måde som en del af den inddragende proces der er beskrevet ovenfor, således at egentlige beslutninger om de hensigtsmæssige politiske opfølgninger og kontroller med området, tages samlet og på baggrund af en grundig analyse i samarbejde med området.

Eksempelvis ved at opfølgningerne alene foregår mellem Administrationen og skolerne/klubberne. Et konkret eksempel er skolernes magtanvendelser, som i dag også fremsendes til politisk orientering grundet tidligere politisk beslutning herom. En mere hensigtsmæssig opfølgning på magtanvendelser kan eksempelvis være at der foregår en faglig drøftelse mellem Administrationen og skolerne med henblik på at identificere mulige udviklingsområder, frem for at der sker en politisk afrapportering.

Ét politisk udvalg

Den politiske ramme for børen- og ungeområdet kan forenkles ved at samle dagtilbuds, skole, klub og familieområdet i ét politisk udvalg. Dette vil åbne for et mere sammenhængende og helhedsorienteret blik på det samlede 0-18 års område, som må forventes at have positiv betydning for sammenhængen i de indsatser og prioriterede dagsordener der arbejdes med – til gavn for børn og unges udvikling, læring og trivsel. Udover at det vil frigive mere tid i Administrationen til at understøtte den direkte drift og udvikling af skoler, klubber og de øvrige driftsområder.

En sådan forenkling forudsætter ændring af Byrådets styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

Færre udvalgsmøder

Alternativt til en sammenlægning af fagudvalg, foreslås en reducering af Skole, klub og SFO’s udvalgsmøder – fra én gang månedligt til hver 2. måned. Dette kan bidrage til at sikre, at der er en tydelig prioritering i hvilke sager der er væsentlige for det politiske udvalg at behandle, samt bedre tid mellem møderne til at sikre kvalitet i de sager, der lægges frem til politisk behandling.

Færre opfølgninger til udvalget vedr. indsatser på skolerne

Center for Børn og Skole anbefaler at udvalget får færre orienteringssager, fx vedr. status på arbejdet med realisering af politikker. I dag modtager Skole, klub og SFO jævnligt opfølgninger indeholdende status på- eller erfaring med en lang række indsatser på skoleområdet. Det kan eksempelvis være skolernes arbejde med naturindsatser, skolernes anvendelse af særlige puljemidler, skolernes arbejde med mellemformer, med trivsel eller lign. Herudover modtager udvalget status på magtanvendelser på skolerne, på elevernes fravær mv. Disse politiske opfølgninger er administrativt tidskrævende og tager tid fra skoleledernes arbejde med kerneopgaven, og kan afskaffes eller reduceres.

Uddelegering af kompetence til Administrationen

Center for Børn og Skole anbefaler, at der delegeres kompetencer til Administrationen, der hvor det er juridiske muligt, fx at Administrationen gives kompetence til at dispensere i forhold til styrelsesvedtægten, til at overstige klasseloft mv.

Fagområdets inspiration til udvalgets drøftelse af et muligt mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor.

En målsætning for Skole, klub og SFO’s arbejde med frisættelse gennem tillid og afbureaukratisering af skole- og klubområdet kunne sigte mod at tilvejebringe en styringsmæssig ramme om skole- og klubområdet der begrænser sig til at sætte overordnede politiske hegnspæle for området, og dermed giver øget råderum og frihed til lokale løsninger.

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål. Her vil både ledere, medarbejdere, faglige organisationer og forældrebestyrelser blive inddraget – blandt andet i regi af Sammen om folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

35Orientering om befolkningsprognose 2024

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI udarbejder kommunen hvert år en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Resultatet af befolkningsprognosen 2024 viser en samlet stigning i antallet af borgere på i alt 1.146 borgere fra 1. januar 2024 til 1. januar 2028.

Specifikt for Skole, klub og SFOs område har antallet af 6-16 årige siden 2013 været faldende, hvilket generelt forventes at fortsætte frem mod 2028, hvorefter antallet af børn i skolealderen stiger frem mod prognoseperiodens udløb. Frem mod 2028 forventes der en stigning i antallet af elever i Ådalens Skoles skoledistrikt, en stagnation i Trekløverskolens skoledistrikt, imens der ses et fald i de øvrige tre skoledistrikter: Slangerup Skole, Fjordlandsskolen og Jægerspris Skole. Efter 2028 forventes det, at elevtallet i Slangerup Skoles skoledistrikt og Fjordlandsskolens skoledistrikt stagnerer for derefter at stige en smule, imens der i Jægerspris Skoles skoledistrikt ikke vil være en stigning elevtallet.

I bilag 1 "Befolkningsprognose 2024" kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografiregulering på SFO-området med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af 5-10 årige. SFO-området er det eneste område under Skole, Klub og SFO, der er demografireguleret, idet ressourcetildelingen til folkeskolerne sker på baggrund af antal klasser.

På SFO-området viser befolkningsprognosen 2024, at antallet af 5-10-årige stiger med 112 borgere i perioden 2024-2028. I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal 5-10-årige anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler på området for i alt 7,3 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt således: 1,6 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 1,9 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028.

Stigningen i antallet af 5-10 årige er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2024, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2023, med en lavere forventning på 53 færre elever i perioden 2025-2028. Dette giver anledning til, at demografipuljen på SFO-området nedjusteres med samlet 0,7 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt med -0,07 mio. kr. i 2025, -0,15 mio. kr. i 2026, -0,27 mio. kr. i 2027 og -0,21 mio. kr. i 2028.

I bilag 2 'Forslag til demografiregulering 2025-2028' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2025-2028.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2024.

Økonomi

Konkret vil ændringer i forbindelse med befolkningsprognosen 2024 blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2025-2028.

Bilag

36Meddelelser

Beslutning

Invitation fra Københavns Professionshøjskole til politikermøde på læreruddannelsen i Hillerød 6. november 2024 kl. 16.30 - 18.00

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Nyt kvalitetsprogram for folkeskolen: Frihed og fordybelse
 • Orientering vedr. Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev
 • Orientering vedr. Trekløverskolen, tilsyn
 • Forældrehenvendelser
 • Fælles temamøde (Børn, familier og forebyggelse; Skole, klub og SFO; Unge, fritid og idræt) om Børne- og Ungepolitikken 16. april kl. 15.30-17.30
 • Dialogmøde med skole- og klubbestyrelserne 13. maj 2024
 • Forældrehenvendelser
 • Orientering om status på ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til Fjordlandsskolen
 • Orientering vedrørende Trekløverskolen

Bilag

37Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.