Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 06. marts 2024

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter

18Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Jørgen Bech (V)

19Beslutning om økonomiske konsekvenser af ressourcetildeling til folkeskolerne i skoleåret 2024/25

Resume

Med denne sag forelægges Skole, klub og SFO ressourcetildelingen til kommunens almene folkeskoler på baggrund af antal godkendte klasser i kommende skoleår, og de deraf forventede udgifter i 2025 i forhold til den samlede undervisningsramme. I alt skal skolerne have tildelt 288,61 årsværk som følge af den klassebaserede tildelingsmodel. Som følge af færre klasser i kommende skoleår end i skoleåret 2023/2024 forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2024/2025 til de fem almen folkeskoler godkendes.
 2. Der indarbejdes en korrektion til budgetudgangspunktet på -2,4 mio. kr. i 2025-2028 i forbindelse med budget 2025-2028 som følge af færre klasser i kommende skoleår.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Jørgen Bech (V) og Charlotte Drue (SocialLiberale) stillede forslag om, at de 2,4 mio undtagelsesvist forbliver indenfor skoleområdet.

For stemte: Jørgen Bech (V), Charlotte Drue (SocialLiberale) samt Anna Poulsen (F)

Imod stemte: Kenneth Jensen (A)

Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 28. februar 2024 (sag 37) en ny økonomitildelingsmodel for Frederikssund Kommunes folkeskoleområde, som giver skolerne større økonomiske frihedsgrader. Økonomitildelingsmodellen er fortsat en klassebaseret tildelingsmodel, som indebærer, at Skole, klub og SFO én gang om året skal tage stilling til at tilpasse ressourcetildelingen på folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende antal klasser. Udover den klassebaserede tildeling er øvrige undervisningsmidler nu samlet til én pulje under navnet ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter” og fordeles med et vist socioøkonomisk hensyn, således at puljen fordeles ud fra 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi til de enkelte skoler.

Se endvidere bilag 1 for yderligere gennemgang af økonomitildelingsmodellen.

Nærværende sag omhandler den konkrete ressourcetildeling til kommunens folkeskoler og de deraf forventede udgifter i 2025 på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår, i forhold til den samlede undervisningsramme i 2025.

Ressourcetildeling

Som en del af den klassebaserede økonomitildelingsmodel godkender Skole, klub og SFO én gang årligt antal klasser for næstkommende skoleår, på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen og Center for Børn og Skole. Disse blev godkendt på møde 7. februar 2023 (sag 12).

Ud fra de beskrevne forudsætninger i bilag 1 tildeles følgende ressourcer til undervisning til de fem almene folkeskoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding skoleår 24/25 (se bilag 2 "Ressourcetildeling skoleår 24-25)

Årsværk til skolerneI altFjordlandsskolenJægerspris SkoleSlangerup SkoleTrekløverskolenÅdalens Skole
Undervisningsressourcer288,6154,6834,9162,7963,3772,86
heraf lærerressourcer272,4651,4532,9259,2760,0468,78
heraf øvrige undervisningsressourcer (pædagog m.fl.)16,153,231,993,523,344,07

Det vil sige, at der i alt tildeles 288,61 årsværk til skolerne. I forhold til skoleåret 2023/2024, hvor der blev tildelt 295 årsværk ud fra den klassebaserede tildelingsmodel, betyder det en reduktion på 7 årsværk. Dette skyldes, at antallet af klasser er faldet fra 159 i skoleåret 2023/2024 til 155 i skoleåret 2024/2025.

Jf. bilag 2 medfører fordelingen med 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi følgende omfordeling af puljen ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter” mellem skolerne.

Tabel 2: Omfordeling i årsværk

I altFjordlandsskolenJægerspris SkoleSlangerup SkoleTrekløverskolenÅdalens Skole
I alt--0,80-0,85-0,151,94-0,14

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme

Til folkeskoleundervisning er der i alt en ramme på 184,5 mio. kr.

Ressourceudmeldingen svarende til de 288,61 årsværk koster for skoleåret 2024/2025 179,4 mio. kr. i 2025 (2025 priser). Dette giver samlet følgende overskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2025:

Tabel 3: Økonomi almen området 2025

2025
Undervisning - ramme184.524.894
Undervisning - udmøntning179.442.367
Undervisning - rest5.082.527

Øvrige rest (materialer, uddannelse mv.)475.535

I alt rest5.558.062

I 2025 er der således et overskud på 5,6 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler og mellemkommunale

I 2025 forventes nedenstående regulering for privat/friskoler, efterskoler og skoler i andre kommuner. Der forventes et merforbrug på samlet 3,2 mio. kr.

Tabel 4: Finansieringsbehov

2025
Regulering Privat/friskoler-3.211.156
Regulering efterskoler25.476
Mellemkommunale elever126
I alt finansiering-3.185.555

Merforbruget på 3,2 mio. kr. vedr. regulering af privat/friskoler skyldes flere elever samt en øget takst. Kommunerne betaler en takst pr. elev på privat/friskoler til staten. Udover den generelle statslige pris og lønfremskrivning, så er taksten øget som følge af en real stigning i de samlede kommunale enhedsudgifter pr. folkeskoleelev fra 2020-2021, som jf. lovgivning er beregningsgrundlaget for driftstilskud pr. elev og det kommunale bidrag til frie grundskoler. Takststigningen udgør omkring 2/3 af merforbruget, hvorimod stigningen i antal elever udgår 1/3 af merforbruget på de i alt 3,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I alt medfører ressourcetildelingen og reguleringen et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio. kr. (5,6 – 3,2 mio. kr.) i 2025.

Tabel 5: Økonomiske konsekvenser

2025
Overskud (tabel 3)5.558.062
Finansieringsbehov (tabel 4)-3.185.555
I alt2.372.507

Der skal jf. Styringsvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2025.

Det indstilles, at mindreforbruget i 2025-2028 på 2,4 mio. kr. indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2025-2028 og tilføres dermed kommunekassen jf. Byrådets økonomiske politik.

De økonomiske konsekvenser i 2024 som følge af ovenstående ressourcetildeling håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Inddragelse

Skolelederne har været inddraget i klassedannelsen, som ligger til grund for ressourcetildelingen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af mindreforbruget på 2,4 mio. kr. i 2025 og frem, som følge af færre klasser, indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2025-2028.

Bilag

20Beslutning om frigivelses af anlægsmidler - Makerværket

Resume

Med denne sag anmoder administrationen om, at der frigives de anlægsmidler der i 2024 er afsat til "Projekt Grønne Skolegårde", samt om at MakerVærket kan anvende den resterende fondsbevilling i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,464 mio. kr. til projekt MakerVærket
 2. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 0,282 mio. kr. til projekt MakerVærket
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 0,25 mio. kr. til projekt Grønne Skolegårde

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - 3: Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Makerværket

VILLUM FONDEN har støttet MakerVærket i Frederikssund Kommune med 6,7 mio. kr. over en treårige periode fra 2021-2023 og herefter forlænget projektet frem til juni 2024. Disse midler dækker både drifts- og anlægsudgifter. 2,464 mio. kr. af disse er anlægsudgifter, hvoraf Byrådet 27. april 2022 frigav 1 mio. kr. af disse i anlægsindtægter og anlægsudgifter til MakerVærket. Med denne sag ønskes de resterende 1,464 mio. kr. af fondsbevillingen frigivet.

Grønne Skolegårde

Med budget 2023-2026 afsatte Byrådet 0,25 mio. kr. i 2024 til etablering af grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. I 2024 anvendes midlerne til større projekter på få skoler, hvor skolernes elevråd udarbejder projektansøgninger og beskriver projekterne efter Maker-metoden. Det Fælles Elevråd prioriterer derefter ansøgningerne og fordeler midlerne for 2024. Hermed søges om frigivelse af anlægsmidlerne i 2024 til dette.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,464 mio. kr. samt bruttoanlægsindtægter på 0,282 mio. kr. til projekt MakerVærket, som søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 0,25 mio. kr. til projekt Grønne Skolegårde, som søges frigivet i nærværende sag.

21Drøftelse af udbytte af Kommunernes Landsforenings Børn og Unge Topmøde 2024

Resume

1. og 2. februar 2024 afholdte KL sin årlige kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet, "KLs Børn & Unge Topmøde 2024", i Aalborg Kultur og Kongres Center. Her mødtes kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører- og chefer, fagpersoner og andre interesserede på hele 0-18-årsområdet under overskriften "Fællesskaber som fundament". Skole, klub og SFO deltog i topmødet og skal med denne sag drøfte udbyttet heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte udbyttet af KLs Børn og Unge Topmøde 2024.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. februar 2024, pkt. 13:

Udsat.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

KL afholder årligt et børne -og ungetopmøde med det formål at facilitere politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter om de temaer der præger børne- og ungeområdet på landsplan. Ved dette års topmøde var fokus på, hvordan meningsfulde fællesskaber kan bruges som et værn mod stigende mistrivsel og ensomhed.

Fra Frederikssund Kommune deltog de to relevante fagudvalg; Skole, klub og SFO samt Børn, familier og forebyggelse. Herudover deltog direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, centerchefen for Børn og Skole samt centerchefen for Familie og Rådgivning. Desuden deltog fællestillidsrepræsentanterne fra BUPL, fra Frederikssund Lærerkreds, DLF og fra FOA.

Med denne sag skal Skole, klub og SFO drøfte udbyttet af dette års topmøde, herunder væsentlige opmærksomhedspunkter i relation til fremtidige indsatser på Skole, klub og SFOs område. Vedlagt denne sag og som inspiration til Skole, klub og SFOs drøftelse er programmet for topmødet.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

22Orientering om ny national brugertilfredshedsundersøgelse for folkeskoler og SFOer

Resume

Indenrigs- og sundhedsministeriet gennemfører årligt en brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet inklusive SFO. Undersøgelsen for 2023 blev 18. december 2023 offentliggjort og både nationale og kommunale resultater blev sendt til kommunerne. Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om undersøgelsen. Resultaterne vil desuden blive drøftet med skoleledelserne og skolebestyrelserne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. februar 2024, pkt. 14:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet inklusive SFO gennemføres blandt forældre til børn i 0.-9. klasse i folkeskoler, specialskoler og SFO, herunder blandt forældre til børn i SFO.

Gennemførelsen af undersøgelsen skete første gang i 2020 som en del af Aftalen om Ledelse og Kompetencer i den offentlige sektor, og med Aftalen om kommunernes økonomi for 2023 er det besluttet at videreføre arbejdet med undersøgelsen. Undersøgelsen er således en gentagelse af brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2020.

Resultaterne af undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed med undervisningen, personalets indsats for barnets trivsel, indsats mod mobning, skolens ledelse og den samlede tilfredshed med skolen eller SFO’en. Der er også medtaget baggrundsspørgsmål om bl.a. klassetrin, skoletype, sprog i hjemmet, og om barnet modtager særlig støtte, som der kan sorteres på, når resultaterne gennemgås.

Undersøgelsens nærmere indhold er opsummeret i kategorier i sagens bilag.

Overordnede tendenser i undersøgelsen

I sagens bilag er vedlagt både den nationale rapport samt rapporten for Frederikssund Kommunes skolevæsen. Her er det muligt at sammenholde eksakte tal for hvert spørgsmål ved hjælp af de tabeller der er produceret til formålet.

Generelt viser undersøgelsen, at landsgennemsnittet for den samlede tilfredshed med folkeskolen på en skala fra 1 til 5 på tværs af skoletype (almen folkeskole, specialskole og specialklasse) er 3,8, mens den i Frederikssund Kommune er 3,6.

I tabellen nedenfor er Frederikssund Kommune sammenholdt med omegnskommunerne, for så vidt angår den samlede tilfredshed med skolen på tværs af skoletype.

KOMMUNERESULTAT
Frederikssund Kommune3,6
Roskilde Kommune3,6
Lejre Kommune3,6
Halsnæs Kommune3,5
Egedal Kommune3,5

Fordelt på 0.-3. klasse på tværs af skoletype er den nationale samlede tilfredshed 4,0, mens den i Frederikssund Kommune er 3,7 og for elever i 4.-9. klasse er tallet nationalt 3,6, mens det i Frederikssund Kommune er 3,5. Nedenfor er Frederikssund Kommune sammenholdt med omegnskommuner.

KOMMUNE0.-3. KLASSE
Lejre Kommune3,8
Roskilde Kommune3,8
Halsnæs Kommune3,8
Egedal Kommune3,7
Frederikssund Kommune3,6
KOMMUNE4.-9. KLASSE
Frederikssund Kommune3,5
Roskilde Kommune3,5
Lejre Kommune3,4
Egedal Kommune3,4
Halsnæs Kommune3,2

Isolerer man til kun at kigge på specialskoler er tilfredsheden 4,0 på landsplan, mens den er 4,3 i Frederikssund Kommune. I tabellen nedenfor er Frederikssund Kommune sammenholdt med omegnskommuner.

KOMMUNERESULTAT
Frederikssund Kommune4,3
Lejre Kommune4,1
Roskilde Kommune3,8
Halsnæs Kommune3,2
Lejre KommuneIkke opgivet

Isoleret for de almene folkeskoler er den generelle tilfredshed 3,8 på landsplan og 3,5 i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune er sammenlignet med omegnskommuner i tabellen nedenfor.

KOMMUNERESULTAT
Lejre Kommune3,6
Roskilde Kommune3,6
Frederikssund Kommune3,5
Halsnæs Kommune3,5
Egedal Kommune3,5

Den samlede tilfredshed med SFO er på landsplan 4,0 og 3,9 i Frederikssund Kommune.

KOMMUNERESULTAT
Frederikssund Kommune3,9
Lejre Kommune3,9
Halsnæs Kommune3,9
Roskilde Kommune3,8
Egedal Kommune3,8

Isolerer man til elever i SFO på specialskole, er den nationale tilfredshed 4,1, mens den i Frederikssund Kommune er 4,3. For flere omegnskommuner er der ikke opgjort resultat for dette parameter, hvorfor det ikke er meningsfuldt at sammenligne dette parameter med omegnskommunerne.

Samarbejde med skoleledelser og skolebestyrelser om resultaterne

Undersøgelsen skal nationalt ses som et led i kvalitetsudviklingen af den offentlige sektor. I Frederikssund Kommune skal den viden om forældrenes oplevelse af deres børns skole- og SFO-tilbud, som brugertilfredshedsundersøgelsen giver indblik i, sammen med kommunens forældretilfredshedsundersøgelse, understøtte den lokale dialog om skolens og SFOens udvikling, og desuden anvendes når der skal træffes beslutninger af betydning for skolerne og SFOerne.

Brugertilfredshedsundersøgelsen vil blive gennemgået og drøftet på et kommende skoleledermøde med henblik på, sammen med skolelederne at identificere mulige udviklingsområder for skolerne lokalt og i samarbejde med Center for Børn og Skole.

Herudover vil brugertilfredshedsundersøgelsen danne grundlag for næstkommende møde mellem Center for Børn og Skole og skolebestyrelsesformændene. Her vil fokus være på, i samarbejde med skolebestyrelsesforpersonerne at få drøftet og via skolebestyrelsesforpersonerne at få nuanceret og uddybet resultaterne af undersøgelsen og få input til anvendelsen af undersøgelsens resultater lokalt.

Inddragelse

Skoleledelser og skolebestyrelsesformænd inddrages i bearbejdning af undersøgelsens resultater.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

23Orientering om status på naturvejledningsindsatsen

Resume

Byrådet besluttede med budget 2021 at etablere en naturvejledningsindsats for børn og unge i Frederikssund Kommune. Formålet er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune støttes i at udvikle en naturfaglig dannelse samt at det lokale naturkendskab styrkes. Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om status på naturvejledningsindsatsen. Børn, familier og forebyggelse har simultant en tilsvarende orienteringssag om naturformidlingsindsatsen på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. februar 2024, pkt. 15:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Naturvejledning er en prioriteret indsats i Frederikssund Kommune

Naturoplevelser i barndommen og ungdommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en læringsmæssig dimension. Med en naturvidenskabelig forståelse og evnen til at møde verden undersøgende og udforskende, bliver børn og unge i stand til at tilgå virkelige problemstillinger og forholde sig kritisk og kreativt. Derfor er naturvejledningsindsatsen en prioriteret indsats på børneområdet i Frederikssund Kommune.

I Frederikssund Kommunes naturvejledningsindsats er der ansat to naturvejledere i Center for børn og Skole, én med fokus på skoleområdet og én med fokus på dagtilbudsområdet.

Nedenfor præsenteres udvalget for naturvejledningsindsatsen på skoleområdet, herunder det overordnede fokus for - og erfaringer med initiativer i 2023, det samlede antal afholdte arrangementer i 2023 og deltagelsen i disse. Derudover præsenteres udvalget kort for det overordnede fokus for initiativerne i 2024.

Initiativer i 2023 på skoleområdet

Naturindsatserne på skoleområdet er rettet mod elever fra 0. til 9. klasse og henvender sig til alle folkeskoler i Frederikssund Kommune. I 2023 har der været mange indsatser og aktiviteter på skoleområdet, herunder 52 gennemførte aktiviteter med ca. 3533 deltagere i alt - heraf 3153 børn og 380 lærere eller pædagoger. 29 af aktiviteterne, med 763 børn og 91 lærer/pædagoger, har været mindre events i naturen med konkret introduktion til forløb og sidemandsoplæring. Disse aktiviteter har tydeligt vist sig som nogle af dem med højst tilmelding og interesse for fra det pædagogiske personale på skolerne. Herudover har der også været løbende sparring og besøg på skolerne til at understøtte igangsættelse at naturforløb, deltagelse i personalemøder, facilitering af opstartsindsats frem mod etablering af grønnere skolegårde på kommunens folkeskoler mv. Nedenfor ses nogle af naturvejledningsindsatsens hovedfokusområder i 2023.

Sidemandoplæring og faglig sparring til medarbejdere på skolerne:

Naturvejledningsindsatsen har i 2023 haft fokus på afholdelse af events for eleverne i naturen og introduktion for skolernes pædagogiske personale til konkrete forløb og aktiviteter på udvalgte lokationer nær skolerne. Sidstnævnte med det formål at forankre udeundervisning og naturrelaterede undervisningsaktiviteter i de enkelte skolers lokale naturområder. I denne sammenhæng har naturvejlederen ydet sidemandsoplæring af det pædagogiske personale, for derigennem at opkvalificere deres viden, give dem værktøjer til- og gøre dem bekendt med både didaktiske overvejelser og praktiske forhold, som kan være forbundet med undervisning udendørs.

Naturvejledningsindsatsen har oplevet stor opbakning til - og succes med ovenstående. Tilbagemeldingen fra det pædagogiske personale har været, at det er vigtigt, at naturaktiviteterne er let anvendelige og hurtigt kan omsættes til egen praksis. Naturvejlederen har blandt andet erfaret, at flere lærere der førhen har udtrykt usikkerhed i undervisning af elever i naturfaglige emner, nu giver udtryk for, at de er blevet komfortable med at stå for naturfaglige læringssituationer i naturen eller naturaktiviteter.

Etablering af støttepunkter og udbredelse af kendskab til disse:

Naturvejledningsindsatsen har ligeledes i 2023 fokuseret på etablering af nye støttepunkter og udbredelse af kendskab til eksisterende, som kan understøtte en lettilgængelig og praksisnær udeundervisning for skolerne. Et støttepunkt er et fysisk sted ude i naturen, som har et oplagt undervisnings- og naturdannelsesperspektiv. Naturvejlederen arbejder på at sikre, at der til det fysiske sted, støttepunktet, er relevant undervisningsmateriale og udstyr samt inspiration til undervisningstemaer- og aktiviteter. Flere lærere udtrykker at det er værdifuldt at understøtte læringssituationerne med disse støttepunkter og særligt at det hjælper til få viden og adgang til natur i nærområdet.

Projekt Fjordforsker:

Naturvejledningsindsatsen har i 2023 også arbejdet mod tilblivelsen er projekt Fjordforsker, som skal tilbyde en årlig tur for alle unge på 8. og 9. årgang, og understøtter den fællesfaglige naturfagsprøve med fokus på Roskilde Fjord. Med dette tilbydes et fællesfagligt fokusområde, der tager udgangspunkt i benyttelse og beskyttelse af Roskilde Fjord. Alle klasser, der vælger at arbejde med fokusområdet vil få tilbudt en ekskursionsdag på fjorden med en naturvejleder, hvor der kan undersøges og diskuteres fysiske, kemiske og biologiske forhold på fjorden med inddragelse af geografiske forhold og friluftsliv.

Bliv Skjoldunge:

Naturvejlederindsatsen står ligeledes for koordinering og torvhold af kommunens samarbejde Bliv Skjoldunge. Et projekt hvor der gennem Nationalpark Skjoldungernes Land tilbydes ture i og omkring nationalparken to gange årligt for børn på tredje til syvende klassetrin. Ved tilbagemelding udtrykker 94 procent at turene har været gode eller rigtig gode og 79 procent får inspiration til selv at tage på tur. Hertil giver 97 procent udtryk for at Bliv Skjoldunge konceptet er godt eller rigtig godt. (Se bilag 1 – Bliv Skjoldunge, evaluering).

I forbindelse med det løbende samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land har naturvejlederindsatsen ligeledes bidraget til ideudvikling og afprøvning af aktiviteter ved udarbejdelsen af folderen ’Leg og læringshæfte i Skjoldungernes land’. Denne folder er et aktivitetshæfte til dagtilbud og børnehaveklasser, som skal bidrage til inspiration til at arbejde med temaerne natur, udeliv og science samt kommunikation og sprog.

Tæt og blivende kontakt/samarbejde:

På skoleområdet har naturvejledningsindsatsen særligt haft fokus på opbyggelsen af en tæt kontakt og et blivende samarbejde med det pædagogiske personale på skolerne, gennem deltagelse og oplæg ved skolemøder, faglige kurser mv. Dette oplever naturvejlederne er essentielt, da samarbejdet og deltagelsesniveauet har vist sig afhængig af, at det pædagogiske personale stoler på værdien i prioriteringen af, at deres elevgruppe eller de selv anvender naturvejledningsindsatsen tilbud.

Derudover har den løbende kontakt vist sig vigtig i udviklingen af naturindsatsen, da skolerne udtrykker forskellige behov. I tråd med dette opleves det vigtigt, at naturvejledningsindsatsens tilbud er fleksible og kan målrettes efter den enkelte skoles behov.

Lærernes tilbagemelding er, at naturvejlederindsatsens tilbud har en stor værdi og indeholder gode og relevante aktiviteter. Særligt i forbindelse med at opkvalificere lærernes praktiske viden og gøre dem bekendt med både didaktiske overvejelser og praktiske metoder. Nogle lærere giver dog udtryk for, at det kan opleves udfordrende at få tilbuddene indarbejdet i en travl skolehverdag. Overordnet er tilbagemeldingen, at der foretrækkes tilbud hvor naturvejlederne kommer ud som facilitatoren og tovholder, særligt grundet naturvejledernes brede naturfaglige viden og evne. Dertil udtrykkes det, at det kan opleves udfordrende for lærerne selv at skulle ’overtage’ denne rolle og være tryg i det, hvorfor indsatsen fortsat har fokus på styrkelse af sidemandsoplæringen og opkvalificering.

Initiativer i 2024 på skoleområdet

Det kommende år vil naturvejledningsindsatsens fokus, i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, være at styrke samarbejde med naturfagskoordinatorerne på kommunens skoler. Dette for at bidrage til vedligeholdelse og styrkelse af den tætte kontakt til det pædagogiske personale og dermed sikre kendskab til naturvejledningsindsatsens tilbud og et samarbejde rettet mod skolernes behov.

For at imødekommende det brede behov, vil naturvejledningsindsatsen fortsat tilbyde en bred og fleksibel portefølje af aktiviteter, både konkrete forløb og aktiviteter med lærer-/elevgrupper i naturen samt kurser for det pædagogiske personale med fokus på kompetenceudvikling og -opbygning.

I et vidensdelingsperspektiv vil naturvejledningsindsatsen oprette en lukket Facebook gruppe, hvor medarbejdere på skolerne kan dele gode ideer og erfaringer, samt få information om de mange tilbud der kommer fra andre udbyder af aktivitet/materiale f.eks. Krible-krable. Derudover vil naturvejlederindsatsen komme på Frederikssund Kommunes hjemmeside og intranet.

Inddragelse

Indsatserne tilrettelægges i tæt samarbejde med skoler, Nationalparken Skjoldungernes land og andre relevante samarbejdspartnere.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

24Orientering om magtanvendelser på skoleområdet i 2023

Resume

I henhold til Frederikssund Kommunes procedure ved magtanvendelser i dagtilbud og skoler skal fagudvalget én gang årligt orienteres om antallet af magtanvendelser på udvalgets område. Skole, klub og SFO orienteres derfor med denne sag om antallet af magtanvendelser på skolerne i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har en procedure der skal tages i anvendelse ved magtanvendelse i dagtilbud og skoler. Proceduren beskriver gældende regler ved magtanvendelse i forhold til børn og unge i alderen 0-18 år i kommunes dagtilbud, folkeskoler, sfo’er og klubtilbud, og er seneste revideret i februar 2018. Proceduren er vedlagt denne sag som bilag 2.

Desuden er som bilag 1 vedlagt en kort gennemgang af væsentlige retningslinjer ved magtanvendelser i skolerne.

I det følgende gennemgås det registrerede antal magtanvendelser i kalenderåret 2023, samt skolernes beskrivelse af årsager hertil og forebyggende initiativer.

Overblik over magtanvendelser på skoleområdet i 2023

JAN.FEB.MAR.APR.MAJJUN.JUL.AUG.SEP.OKT.NOV.DEC.I ALT
ÅDALENS SKOLE

212

13

2

11
TREKLØVER-SKOLEN11

2

4445223
FJORDLANDS-SKOLEN

11

2
SLANGERUP SKOLE

2

11

4553324
JÆGERSPRIS SKOLE4

1

2

45

1

17
KÆRHOLM7764210

81642

66
I ALT121097513

223413135143

NB! Data for Skolen i Herredet er ikke indeholdt i denne opgørelse, da Jægerspris Skole ikke kan fremskaffe data for kalenderåret 2023. Administrationen er i tæt dialog med Jægerspris Skole med henblik på at sikre korrekt registrering og journalisering af magtanvendelser på Skolen i Herredet.

Magtanvendelser registreres ud fra et enkeltsagsprincip og hver enkelt magtanvendelse kræver en selvstændig registrering og udfyldelse af et unikt indberetningsskema. Antallet i skemaet ovenfor er dermed et udtryk for antal gange der har fundet magtanvendelse sted og ikke antal elever der har været foretaget magtanvendelse overfor. Der kan således være flere af de registrerede magtanvendelser der har fundet sted overfor den samme elev.

Skolelederne er i forbindelse med nærværende sag blevet bedt om at beskrive, hvad de typiske årsager til magtanvendelserne har været, hvordan der lokalt følges op på magtanvendelserne og hvordan der lokalt arbejdes med at forebygge magtanvendelser.

Skolelederne giver udtryk for, at magtanvendelserne oftest finder sted i forhold til elever i skolernes specialpædagogiske gruppetilbud eller i forhold til elever der afventer visitation til anden specialpædagogisk undervisningstilbud. Herudover går det igen på alle skolerne, at magtanvendelserne først og fremmest finder sted i situationer, hvor elever handler udadreagerende i affekt, og hvor det faglige personale vurderer at der har været risiko for at andre elever - og i enkelte tilfælde voksne - ville være blevet udsat for fare. Der er desuden tilfælde af magtanvendelse for at forhindre eleven i at gøre skade på sig selv, samt enkelte tilfælde, hvor magtanvendelsen tages i brug for at forhindre en elev i at forlade skolen.

Antallet af magtanvendelser er samlet set steget fra 101 magtanvendelser i 2022 til 143 magtanvendelser i 2023. Specialskolen Kærholm har i 2023 haft markant flere magtanvendelser end 2022, hvor tallet var 37 i alt. Kærholm oplyser, at de 66 magtanvendelser i 2023 er fordelt på 20 elever, hvoraf 48,5 % af det samlede antal magtanvendelser fordeler sig på 3 elever. De resterende 51,5 % af magtanvendelser fordeler sig på 17 elever.

Opfølgning på- og forebyggelse af magtanvendelser

Skolelederne oplyser, at en magtanvendelse først og fremmest følges op af øjeblikkelig kontakt til forældrene til den berørte elev. Desuden orienteres forældre til elever der måtte have overværet magtanvendelsen, skriftligt. Lærere og pædagoger i de berørte klasser gennemgår desuden episoden med eleverne. Herefter drøfter skolens ledelse episoden med medarbejderen, samt sikrer udfyldelse af magtanvendelsesskemaet. I den dialog drøftes det også om, og i givet fald hvordan, episoden kunne have været håndteret anderledes.

Skolerne arbejder på forskellig vis med forebyggelse af magtanvendelse. På Trekløverskolen har alle skolens medarbejdere været på kursus i skånsom magtanvendelse. På Fjordlandsskolen arbejder man efter retningslinjen "Håndtér, evaluér, forandr", som udgør en systematik der skal sikre, at der opnås læring og forandringsmuligheder i den pædagogiske praksis. I forhold til magtanvendelser, således at anvendelsen af magt reduceres. På flere skoler arbejdes der desuden med at sikre særlige aftaler for nogle elever, således at eleverne ikke kommer i affekt.

Center for Børn og Skole har desuden nedsat en arbejdsgruppe med to skoleledere, hvor de nuværende procedurer for magtanvendelser er blevet gennemgået med henblik på at justere disse. Herudover vil arbejdsgruppen arbejde videre med at identificere behov for fælles kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.

Opfølgning på magtanvendelser vil fremover ske mellem skoler og Center for Børn og Skole

Orienteringen om magtanvendelser har hidtil været en del af basiskvalitetsoplysninger på skoleområdet, og er siden blevet fastholdt som årlige orienteringer af udvalget. Kvalitetsrapporterne, samt basisoplysningerne, er nu helt afskaffet på skoleområdet, og erstattet af skoleudviklingssamtaler. På skoleudviklingssamtalerne mellem den enkelte skole og Center for Børn og Skole vil relevante data vedrørende skolen blive drøftet, ligesom der årligt er møde mellem Center for Børn og Skole og skolelederne om skolens data. Administrationen anbefaler derfor at Center for Børn og Skole sammen med skolerne fremadrettet står for den relevante opfølgning på magtanvendelser.

Inddragelse

Skolernes ledelser har været inddraget i udarbejdelsen af denne sag. Skolelederne indgår desuden i en arbejdsgruppe med det formål at justere de nuværende retningslinjer og identificere behov for eventuel kompetenceudvikling lokalt. Herudover henstiller administrationen til, at skolelederne inddrager skolebestyrelsen på egen skolen i en drøftelse af udviklingen i antallet af magtanvendelser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

25Orientering om status på Program for stærkere læringsfællesskab

Resume

9. august 2023 godkendte Skole, klub og SFO en flerårig handleplan arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber i regi af Program for stærkere læringsfællesskab. I den forbindelse blev det besluttet, at det politiske udvalg, i samarbejde med øvrige aktører på området, løbende vil følge op på handleplanen. Med denne sag får Skole, klub og SFO en status på Program for stærkere læringsfællesskab med afsæt i de fem spor beskrevet i handleplanen. Skolelederne, udviklingskonsulent Christina Thenning Hansen og PPR leder Lene Maagøe deltager under punktet. Derudover vil der blive vist en kort film til præsentation af anbefalinger fra programmets tænketank.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune arbejdes der for en skole, hvor børn og unge oplever at være en del af et læringsfælleskab, hvor de glade for at være og hvor de har mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. En skole hvor mangfoldigheden i børnegruppen er en styrke, der gør læringen mere berigende og fremmer forståelsen for hinanden. Program for stærkere læringsfællesskaber er et skoleudviklingsprojekt der skal understøttet dette arbejde gennem gode løsninger i klasserummet, i ledelse og på tværs af kommunen.

Program for stærkere læringsfællesskaber er udmøntet i en handleplan, som udgør rammen for det udviklingsarbejde, der pågår på skoleområdet nu og i de kommende år.

I handleplanen inddeles arbejdet i programmet i fem spor - fire udviklingsspor og ét strukturelt spor. Skole, klub og SFO fik 29. november 2023, sag nr. 125, en status for dette arbejde. Med denne sag gives en tilsvarende status, med særlig fokus på arbejdet omkring tænketankens anbefalinger i udviklingsspor et og arbejdet med mellemformer i udviklingsspor to, da disse har haft stort fokus siden seneste status.

Udviklingsspor 1: Fælles sprog, fælles systematik og fokus på ledelse af læringsmiljøer

Udviklingsspor et har fokus på, at udbrede og anvende et fælles sprog, en fælles forståelsesramme og et fælles metodeafsæt i arbejdet at styrke deltagelsesmuligheder i læringsfællesskaber. Blandt andet har en tænketank udarbejdet anbefalinger til pædagogiske metoder der kan anvendes i klasserummet. Derudover er der udarbejdet og der anvendes lokalt en børnesynspakke når skolerne arbejder med børnesyn.

Ovenstående uddybes i sagens bilag.

Administrationen konkrete understøttelse af implementeringen af tænketankens anbefalinger præsenteres på mødet.

Udviklingsspor 2: Mellemformer

Udviklingsspor 2 har til formål at sikre en tættere kobling mellem specialundervisningsområdet og de lokale læringsfællesskaber i klasserne. Herudover arbejdes der med at skabe et fælles vidensbaseret afsæt i forbindelse med etablering af mellemformer på tværs af kommunens skolevæsen, herunder i kommunens SFO’er og fritidsklubber.

I forbindelse med nærværende sag gives en mundtlig orientering om de samlede tendenser i arbejdet med mellemformer på skolerne. Her vil skoleledere desuden bidrage med konkrete eksempler på mellemformer i skoleåret 2023/2024 og erfaringer med disse.

Udviklingsspor 3: PPR og hvilke tilbud, der er behov for

I udviklingsspor 3 er der fokus på at skabe overblik over - og data om det oplevede efterslæb for pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV’er) på skolerne og ventetiden på at få udarbejdet en PPV er som følge heraf nedbragt. Derudover er der fokus på at gentænke og opdatere kommunens overblik over specialpædagogiske tilbud, så målgruppebeskrivelserne - og dermed også tilbuddene - matcher elevernes behov. Dette overblik og en beskrivelse heraf forventes færdig til kommende skoleår. Uddybning findes i sagens bilag.

Udviklingsspor 4: Interne og eksterne ressourcepersoner på skoler og deres samarbejde

I udviklingsspor 4 afklares og fastlægges Center for Familie og Rådgivning samarbejde med skolens ressourcepersoner med henblik på kapacitetsopbygning på skolerne. Derudover er der fokus på skabe en fælles forståelse og fagligt udgangspunkt for sammenhængen mellem - og arbejdet med - PPV'en (pædagogisk, psykologisk vurdering) og handleplanen i skolehverdagen. Der er blandt andet udarbejdet en ny skabelon til PPV'er som tages i brug til kommende skoleår. Dette er yderligere uddybet i sagens bilag.

Strukturelt spor: tilpasning af budgetmodel og visitationsproces

I det strukturelle spor har der været fokus på at tilvejebringe en mulig ny og tilpasset økonomitildelingsmodel på skoleområdet. Denne behandles af Byrådet på møde 28. februar 2024. Herudover arbejdes der på skabe en visitationsproces med tydelig opgave- og rollefordeling, og som samtidig giver et stærkt fagligt fundament for visitiationsafgørelser. Disse to elementer er beskrevet i sagens bilag.

Kommunikation

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for at sikre god kommunikation til relevante interessenter om arbejdet i Program for stærkere læringsfællesskab. Indholdet i denne er præsenteret i sagens bilag.

Inddragelse

Skolernes ledelsesteams, pædagogisk personale og de faglige organisationer på skoleområdet er løbende inddraget i arbejdet med programmet. Dette blandt andet via faste møde i programarbejdsgruppe, fælles pædagogiske dage for pædagogisk personale og ved møder med en referencegruppe med repræsentanter for de faglige organisationer. Derudover har forældrerepræsentanter bidraget til komponents analyse og vil bidrage med et erfaringsgrundlag for skolernes arbejde med mellemformer. Skolebestyrelserne og MED-udvalg inddrages løbende blandt andet via høring om en ny tildelingsmodel.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

26Orientering om data for antallet af børn og unge, der visiteres til specialundervisning

Resume

Nyeste nøgletal i forhold til specialundervisning viser en fortsat stigning i antallet af børn i segregerede specialundervisningstilbud i Frederikssund Kommune samt at andelen af elever i disse tilbud er høj - både i forhold til sammenligningskommuner og i forhold til landsplan. Med denne sag præsenteres Skole, Klub og SFO for relevant ny data, der viser udviklingen i antallet af børn og unge, der visiteres til specialundervisning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO vil med denne sag blive præsenteret kommunens segregeringsgrad, dvs. andelen af elever der visiteres til specialundervisning. Dette tal sammenlignes både med landsgennemsnit og sammenligningskommuner. Data viser, at Frederikssund Kommune har en høj segregeringsgrad både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til sammenligningskommuner. Data udfoldes i sagens bilag.

Der findes forskellige opgørelsesmetoder, som overordnet adskiller i forhold til hvordan der sammenlignes med andre kommuner og i forhold til hvordan øvrig data inddrages i opgørelsen af den forventede segregeringsgrad.

Segregeringsgrad i Frederikssund Kommune ift. landsgennemsnit

Opgørelsen af Frederikssund Kommunes segregeringsgrad er beregnet ud fra ECO Nøgletal, og ses i tabellen nedenfor.

ECO Nøgletal giver også indblik i kommunernes forventede segregeringsgrad på baggrund af socioøkonomi. Den forventede segregeringsgrad baseret på socioøkonomi viser, at Frederikssund Kommune er mere udfordret i forhold til socioøkonomi end sammenligningskommunerne. Herudover har Frederikssund Kommunes udvikling i andelen af 0-16 årige været mindre end sammenligningskommunerne, hvilket også har konsekvenser i sammenligningen.

2021FrederikssundSammenligningsgruppeRegionLandsgennemsnit
Faktisk andel5,8 %4,6 %4,7 %4,9 %
Forventet pga. socioøkonomi5,2 %4,0 %4,2 %4,9 %
2022FrederikssundSammenligningsgruppeRegionLandsgennemsnit
Faktisk andel7 %4,7 %5 %5,2 %
Forventet pga. socioøkonomi5,9 %4,2 %4,4 %5,2 %

Forventet segregeringsgrad baseret på kommunernes rammevilkår

Som beskrevet medtager ECO Nøgletal socioøkonomi når den forventede segregeringsgrad beregnes. En ny analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed tager højde for kommunernes rammevilkår. Rammevilkår betegner de strukturelle forhold, som den enkelte kommune opererer under og er generelt kendetegnet ved, at de ikke kan ændres af kommunerne på kort eller mellemlang sigt.

I denne opgørelse er Frederikssund Kommunes faktiske segregeringsgrad samlet på 6,1 % for perioden 2020/2021- 2022/2023. Frederikssunds Kommunes forventede segregeringsgrad er ud fra denne metode 6,0 % for samme periode.

I Benchmarkingenhedens sammenligning af landets kommuner ligger Frederikssund Kommune i tredje kvartil ud af fire mulige. Kommunerne i fjerde kvartil er den fjerdedel af kommunerne der har flest segregerede specialundervisningselever, i forhold til hvad man kunne forvente.

Det betyder, at selvom Frederikssund Kommune ligger sig tæt op ad vores forventede segregeringsgrad, så ligger vi forsat højt i forhold til en sammenligning på landsplan, hvor mange andre kommuner formår at have en lavere segregeringsgrad end forventet.

Udvikling i faktisk antal segregerede elever i Frederikssund Kommune

I tabellen nedenfor sammenholdes antallet af børn og unge, der visiteres til specialundervisning i 2021 og 2022 i tre forskellige opgørelser; ECO Nøgletal, Børne- og Undervisningsministeriets (UVM) data og Frederikssund Kommunes egne data, baseret på kommunens interne registrering på specialområdet.

ECO nøgletal opgøres årligt i april, UVM årligt i september og Frederikssund Kommunes opgørelse er fra august måned.

2021 (3787 elever i almen)2022 (3755 elever i almen)Forskel
ECO nøgletal (april)287342+55
UVM tal (september)329364+35
Egne tal (august)358382+24

Overordnet set er andelen af elever i specialundervisningstilbud højere i Frederikssund Kommunes egen opgørelse. Forskellen kan for hovedparten forklares med, at ikke alle elever i kommunens lokale gruppeordninger er medregnet i ECO Nøgletal og UVM's opgørelse. Fra 2023 kommer gruppeordningerne også til at tælle med i disse opgørelser, idet man i den nationale elevadministration (TEA) er begyndt at registrere disse som specialtilbud.

Tilbagemelding fra kommunens folkeskoler og Program for stærkere læringsfællesskaber

Frederikssund Kommunes skoleledere udtrykker samstemmigt, at den kommunale segregeringsgrad kalder på handling på skoleområdet. Skolelederne har tiltro til, at det arbejde der pågår nu med at skabe stærke læringsfællesskaber, som giver flest mulige børn deltagelsesmuligheder i kommunens folkeskoler kan mindske kommunens segregeringsgrad. Skolelederne udtrykker hertil, at tænketankens anbefalinger giver en retning og fælles sprog for det fælles arbejde.

I denne forbindelse henvises til sagen ”Orientering om status på Program for stærkere læringsfællesskab” som behandles på dette møde. Her fremgår det, at der i regi af Program for Stærkere Læringsfællesskaber arbejdes med en afdækning af Frederikssund Kommunes specialtilbud, for derigennem at påbegynde et strategisk arbejde der skal sikre, at kommunens specialiserede undervisningstilbud er målrettet og organiseret optimalt i forhold til børnenes behov samt at der i dette arbejdes aktivt med børnenes udvikling og mulige tilbagevenden til klassefællesskabet i folkeskolerne.

Inddragelse

Ledelsen på skoleområdet har været inddraget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

27Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Social og sundhed vedtog i marts 2023 Handleplan for Flere i fællesskaber som led i implementeringen af sundhedspolitikken (sag nr. 25). I denne sag forelægges en status på implementering af handleplanen parallelt for udvalgene Social og sundhed; Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante mål.

Handleplanen Flere i fællesskaber blev godkendt i Social og sundhed 9. marts 2023 (sag nr. 25). Handleplanen ses i bilag 1. Der vedlægges et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken (bilag 2).

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for, hvordan kommunens medarbejdere sammen med frivillige foreninger kan arbejde med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber. Hensigten er, at flere borgere får øje på de mange muligheder for fællesskaber i kommunen og at støtte borgere, der har brug for en hjælpende hånd til at komme ind i et fællesskab. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare og ambitiøse mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, fra 11 procent i 2021 til syv procent i 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Handleplanen for Flere i fællesskaber hører under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed.

Handleplanen blev til med afsæt i en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen, herunder workshops om sundhedspolitikkens tema Mental sundhed og selve handleplanen med borgere, medarbejdere, politikere og en række institutioner om input til handleplanen. Derudover blev der holdt møder med relevante foreninger m.fl. for at kvalificere idéer fra workshops. Det samlede billede fra inddragelsesprocessen var, at kommunen har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Alle skoler, børnehuse, fritids- og ungdomsklubber, frivillige foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, kirker, sociale væresteder og caféer, botilbud og administrationen modtog handleplanen fysisk eller online i løbet af august og september 2023. Der blev i udsendelsen opfordret til at hænge handleplanen op, synliggøre egne relevante tilbud og bringe handleplanen ind i relevante fora. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra foreningerne på det styrkede fokus på fællesskaber fra kommunen side.

Implementeringen af handleplanen skal i høj grad løftes på tværs af kommunens fagområder, jf. beslutning om ramme for handleplanen (Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36). Det betyder, at det er de enkelte fagområder, som tager initiativ til og implementerer konkrete indsatser under handleplanen. I denne sag orienteres der derfor om eksisterende og fremtidige indsatser med relevans for fællesskaber på udvalgets eget ansvarsområde (se eksempler på eksisterende og planlagte indsatser på hvert udvalgsområde i bilag 3).

Der blev i december 2023 - januar 2024 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelings- og områdeledere på alle relevante områder for at kortlægge tilbud finansieret af kommunen for borgere, som ønsker at være med i et fællesskab (svarprocent: 80 pct.). Undersøgelsen viser overordnet set, at (se detaljeret oversigt i bilag 3):

 • Der er generelt mange tilbud i kommunen, som giver borgerne mulighed for at være med i et fællesskab. Det gælder både tilbud målrettet børn og unge, voksne og ældre. Eksempler på tiltag under udvalget Skole, klub og SFO er arbejdet med styrkede læringsfællesskaber på skoleområdet samt skolernes og klubbernes arbejde med at styrke børnefællesskaber på tværs med fokus på sociale relationer og udvikling af sociale færdigheder.
 • Der er en række udfordringer for, at borgerne bliver en del af de mange forskellige tilbud. Det handler primært om, at det kan være svært for den enkelte borger være afsted på egen hånd, hvorfor der kan være brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet fx den første gang.
 • Medarbejderne bruger ofte kommunens hjemmeside eller fysiske møder, når de skal fortælle om deres tilbud eller indhente viden om andres tilbud. Kommunens Facebook-side og siden platformen Oplev.frederikssund.dk bruges i mindre grad. Det er i spørgeskemaet ikke undersøgt, hvilke kanaler borgerne bruger til at finde de forskellige tilbud. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen været dialog med en række foreninger om blandt andet synligheden af deres tilbud. Her var det foreningernes erfaring, at borgerne i deres tilbud finder dem via trykte medier, særligt lokalaviserne og egne nyhedsbreve, samt egen hjemmeside og Facebook-side.

Der vil på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab.

Samtidig kan det være relevant at fokusere på, hvordan der kan sikres kompetenceudvikling af relevante medarbejdere for at skabe viden og forståelse for udfordringer og løsninger med henblik på at styrke fællesskaber.

Inddragelse

Der har i forbindelse med udarbejdelse af Handleplan for Flere i fællesskaber været en bred inddragelse på tværs af kommunen, herunder workshops og møder med foreninger, medarbejdere m.fl. med henblik på at indhente og kvalificere input til handleplanen. Afdelings- og områdeledere på alle relevante områder har bidraget til besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger kommunens tilbud på området.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

28Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Status på mulighed for samlæsning af undervisning på Fjordlandsskolen

Bilag

29Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.