Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 04. maj 2022

Fjordlandsskolen, afd. Skuldelev, Sølvkærvej 8, 4050 Skibby kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

43Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

44Drøftelse om budget 2023 - 2026

Resume

Byrådet har på sit møde den 2. marts besluttet, at samtlige udvalg på deres maj møder skal forelægges en status på administrationens arbejde med forslag til budgetinitiativer, til brug for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2023-2026, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2023-2026.
 3. Drøfte inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet indenfor udvalgets område.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning, dog uden at udvalget dermed har taget stilling.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Indstillingspunkt 3: Drøftet. Udvalget ønsker at inddrage bestyrelsesformænd for skoler og klub inden sommerferien.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af rammerne for arbejdet med budget 2023-2026 – den 2. marts 2022, blev det besluttet at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.
 • Budgetinitiativerne vil udover forslag til effektiviseringer samt egentlige reduktioner af kommunens serviceudgifter, også kunne indeholde andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler m.v.

Status på arbejdet med budgetinitiativer:

Som en del af den vedtagne politiske tidsplan for budgetarbejdet, skal samtlige fagudvalg på deres maj møder, forelægges en status på administrationens arbejde med budgetinitiativer.

Til brug for dette, er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil blive opdateret med eventuelle politiske ønsker, og vil derefter indgå i Byrådets første temamøde om Budget 2023 – 2026 den 2. juni, mens de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2023-2026 den 22. juni.

Fortsat politisk proces:

Der afholdes tre temamøder om budget 2023-2026 for det samlede Byråd henholdsvis den 2. juni, 22. juni samt 24. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2023-2026 den 2. juni afholdes de indledende politiske drøftelser i juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2023-2026 den 24. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 31. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2023-2026 planlægges i weekenden den 16.-18. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling, skal fremsendes senest tirsdag den 20. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 12. oktober.

Inddragelse

I de vedtagne rammer for budgetlægningen, har byrådet den 2. marts besluttet, at høringsperioden om budget 2023-2026 ligger fra fredag den 26. august til fredag den 9. september.

I den forbindelse gøres 1. behandlingsforslaget og samtlige budgetinitiativer tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar bliver løbende offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Derudover er der planlagt en inddragelse af Hoved-MED udvalget.

Endelig har Økonomiudvalget den 19. april besluttet følgende yderligere borgerinddragelse:

 1. Der iværksættes en digital borgerinddragelse med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet, og give borgere m.fl. mulighed for at indsende konkrete forslag og ideer til budgettet.
 2. De enkelte fagudvalg inviterer i relevant omfang brugerbestyrelser, råd og nævn til en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
 3. Der gennemføres to borgermøder omkring arbejdet med budget 2022, som begge vil blive afholdt fysisk, men med mulighed for digital deltagelse:

  Borgermøde 1 – Afholdes i foråret 2022, omhandlende de overordnede rammer for budgetlægningen

  Borgermøde 2 – Afholdes i forbindelse med at budgetforslaget udsendes i høring

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 12. oktober.

45Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Skole, klub og SFO.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på -3,1 mio. kr. svarende til mindreforbruget på bruttoanlægsudgifterne i 2022. Mindreforbruget overføres til 2023.
 2. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning, herunder at Økonomiudvalget og Byrådet på møder henholdsvis 18. maj og 2. juni tager de beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 31. marts for kommunen som helhed et forventet merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, der primært kan henføres til ældreområdet. Dertil kommer usikkerhed i forhold til, om stigende serviceudgifter til energi på 15-20 mio. kr. og udgifter til Ukraine-indsatsen kompenseres som led i økonomiaftalen for 2023. Endelig viser opfølgningen et merforbrug på ca. 28 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsudgifter. På møder henholdsvis 18. maj og 2. juni vil Økonomiudvalget og Byrådet tage de bevillingsmæssige beslutninger, som er nødvendige, for at sikre balance i kommunens økonomi.

Drift

Budgetopfølgningen på Skole, klub og SFO viser, at der forventes balance på området.

De samlede COVID 19 udgifter på Skole, klub og SFO udgør et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2022, som primært er udgifter til vikarer. COVID 19 merforbruget kan finansieres indenfor rammen.

På specialundervisningsområdet forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr., hvilket skyldes et øget antal elever visiteret til specialundervisning. Merforbruget forventes at kunne finansieres indenfor områdets ramme via vakante stillinger, færre børn indmeldt på SFO mv.

Af vedlagte bilag 1. Drift - budgetopfølgning pr. 31/3 (SKS) beskrives budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget overføres til 2023.

Mindreforbruget kan konkret henføres til følgende:

 • Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende Klub. Klubben er flyttet til midlertidig placering på Trekløverskolens afd. Falkenborg.

Efter nedskrivningen af budgettet vil budgettet i 2022 udgøre 1,2 mio. kr.

I 2023 er der i forvejen afsat 9,5 mio. kr., mens der i 2024 og 2025 er afsat henholdsvis 20 mio. kr. og 8,5 mio. kr. til anlægsprojektet.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (SKS) beskrives de enkelte anlæg under Skole, klub og SFO nærmere.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til budgetændringer, hvorfor budgetopfølgningen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2023.

Bilag

46Orientering om opfølgning på Budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Center for Økonomi fremsender status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 31/3-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 38 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 19 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 20 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Skole, klub og SFO indeholder bilag 2 fire initiativer, hvoraf to er implementeret, én delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Bilag

47Drøftelse af indsatser i forhold til tryghed og kriminalitetsforebyggelse

Resume

Byrådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at igangsætte en proces i forhold til at afdække og eventuelt iværksætte initiativer for at sikre tryghed og kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte, hvordan man hver især inden for eget område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Udvalget drøfter, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til det kriminalpræventive arbejde.
 2. Udvalget drøfte, hvordan der indenfor udvalgets område kan bidrages til øget tryghed i det offentlige rum.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Drøftet, idet udvalget lægger vægt på betydningen af det vigtige tidlige forebyggende trivselsarbejde som sker for og med alle børn i skoler, klub og SFO.

Udvalget er optaget af relevant råd, vejledning og hjælp til de unge og deres familier, som måtte være på vej ud i et misbrug.

Udvalget vil i sit videre arbejde med realisering af klubstrategien - i samarbejde med Unge, fritid og idræt og i dialog med klubbestyrelser m.fl.- have fokus på hvordan det tidlig forebyggende og opsøgende arbejde kan styrkes og udvikles.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at den videre proces for arbejdet med at udforske, belyse og drøfte viden og initiativer i forhold til kriminalitetsforebyggelse og tryghed, indebærer et borgermøde i foråret 2022 og at der på baggrund heraf iværksættes digital borgerinvolvering via platformen Citizen Lab. Citizen Lab er en platform til borgerinddragelse, med det formål at sikre borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder fremadrettet.

Byrådet besluttede også, at processen forankres i Økonomiudvalget med inddragelse af alle fagudvalg med henblik på at sikre bidrag på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Der samles op med temamøder i Byrådet og konkrete initiativer på tværs.

Alle fagudvalg bedes derfor, som input til den videre proces, drøfte hvordan man hver især inden for eget udvalgs område kan bidrage til kriminalpræventive- og tryghedsskabende initiativer i Frederikssund Kommune.

Erfaringerne fra borgermødet, Citizen Lab og drøftelserne i fagudvalgene vil herefter blive fremlagt for Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet, med det formål at konkrete løsningsforslag drøftes og besluttes.

Inddragelse

Borgere i Frederikssund Kommune inviteres til et borgermøde den 25. april og efterfølgende til digital borgerinvolvering med det formål at sikre borgernes mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag til eventuelle indsatsområder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

48Drøftelse af afholdt dialogmøde mellem Skole, klub og SFO og skolebestyrelserne

Resume

Skole, klub og SFO holdt den 6. april 2022 dialogmøde med skolebestyrelserne for kommunens folkeskoler.

Med denne sag forelægges administrationens opsamling på mødet.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte opsamling på dialogmødet.
 2. Drøfte, hvilke temaer, der vil være relevant at sætte på dagsordenen i de kommende dialogmøder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Drøftet, idet udvalget ønsker på fremtidige møder dialog om trivsel og inklusion i de almene læringsfællesskaber samt specialundervisning, skolernes økonomiske frihedsgrader, inspiration til rekruttering til skolebestyrelser samt den fortsatte udvikling af dialog og dialogformer mellem bestyrelser og udvalg.

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO afholdt den 6. april 2022 dialogmøde med skolebestyrelserne for de 6 skoler. Udover udvalget og administrationen deltog 18 personer i mødet, heraf 11 forældrerepræsentanter. En enkelt skolebestyrelse var ikke repræsenteret ved forældrerepræsentanter, da der på dagen var afbud pga. sygdom.

Følgende temaer var centrale i de spørgsmål, der blev stillet dels i forbindelse med præsentation af området, dels i den efterfølgende debat.

 • Inklusion, det rigtige tilbud til alle børn – opmærksomhed på, at der er tilbud til alle børn, og at der skal tales om tilbud til børn fremfor at anvende begrebet ’inklusion’. Fokus på at styrke PPR.
 • Ét fælles skolevæsen i Frederikssund kommune.
 • Der var et ønske fra skolebestyrelserne om, at medlemmerne af Skole, klub og SFO inviteres til at deltage i skolebestyrelsesmøder, hvor hyppigt var der ikke entydigt billede af.
 • Et styrket samarbejde med familieområdet i administrationen, så hele familien er i fokus, når et barn har brug for hjælp og støtte.
 • Rekruttering af medarbejdere til skolerne – her var der en opmærksomhed på at styrke beskrivelsen af børnehuse, skoler mm for på den måde at fremstå som en attraktiv arbejdsplads og en attraktiv kommune at bosætte sig i.
 • Flere gav udtryk for et ønske om øgede frihedsgrader i forhold til at disponere økonomien internt på den enkelte skole.

Udover ovenstående temaer, så blev spørgsmålet om mødefora drøftet. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ønsker at genindføre møder mellem bestyrelsesformand og centerchef. Der var også et ønske om, at udvalgsmedlemmerne deltager i møder i skolebestyrelserne som et supplement til dialogmøderne. Det blev foreslået, at der udarbejdes en ’arbejdsprogram’ for dialogmøderne, så temaerne for møderne meldes ud i god tid.

Næste møde er planlagt til afholdelse den 30. august 2022 kl. 16-18.

Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelsen i Skole, klub og SFO og ovenstående input fra mødet et forslag til temaer for dialogmødet i august samt 2 dialogmøder i 2023. Forslag forelægges på møde i Skole, klub og SFO i juni. Der planlægges et formøde mellem Skole, klub og SFO og bestyrelsesformændene ½ time forud for hvert dialogmøde, hvor dagens tema og kommende temaer drøftes.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

49Orientering om elevprognose 2022

Resume

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever, der forventes at gå på skolerne i de kommende skoleår. Sagen indeholder en beskrivelse af udviklingen. Prognosen viser at fra 2022/2023 til 2026/2027 forventes et fald i elevtallet fra 3.504 elever til 3.358 elever. Herefter vil elevtallet stige jævnt i de følgende år. Trekløverskolen, Slangerup Skole og Fjordlandsskolen forventes at have faldende elevtal minimum frem til 2026/2027. Jægerspris Skole forventes at have et stabilt elevtal i perioden. Ådalens Skole forventes at have stigende elevtal fra 2025/2026.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever der forventes at gå på skolerne i de kommende skoleår - herunder på de enkelte klassetrin. Elevprognosen udarbejdes af COWI på baggrund af den befolkningsprognose, som Skole, SFO og klub fik forelagt på aprilmødet. Befolkningsprognosen indeholder antal 6-16 årige, mens skoleprognosen gennem tilslutningsprocenter forsøger at forudsige hvordan de 6-16 årige fordeler sig på forskellige skoler og skoletyper. Bilaget indeholder årets elevprognose i detaljer.

Som det fremgår af notatet er der følgende væsentlige resultater:

Fra 2022/2023 til 2026/2027 forventes et fald i elevtallet fra 3.504 elever til 3.358 elever. Herefter vil elevtallet stige jævnt i de følgende år.

Opdelt på skolerne:

 • Trekløverskolen forventes at have faldende elevtal frem til og med 2026/2027, hvorefter det stiger frem mod til 2039/2040. Elevtallet når ikke det nuværende elevtal på noget tidspunkt i perioden.
 • Slangerup Skole forventes at have faldende elevtal frem til og med 2027/2028, hvorefter det stiger frem mod til 2039/2040. I 2032/2033 forventes det samme antal elever som i år.
 • Jægerspris Skole forventes at have et stabilt elevtal på 360-400 elever hele perioden frem til 2039/2040.
 • Fjordlandsskolen ser ud til at få faldende elevtal frem til og med 2026/2027, hvor efter det stiger frem mod til 2039/2040. I 2034/2035 har skolen det samme antal elever som i år.
 • Ådalens Skole ligger elevantallet i de kommende skoleår stabilt for herefter stige fra 2025/2026. Ådalens Skole kan rumme børnene fra Vinge indtil skoleåret 2024/2025. Dette er dog under forudsætning af den beregnede udvikling i privatskolefrekvensen. Hvis eleverne i stedet vælger Ådalens Skole kommer kapacitet under pres tidligere.

Opdeles elevprognosens antal på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling fremgår det:

 • Indskolingen er relativ stabil frem til 2024/2025 og stigning begynder i 2026/2027 og frem.
 • Der er fald i elevantal frem til 2025/2026 på mellemtrinet
 • Der er fald i elevantal frem til 2028/2029 i udskolingen.

Elevprognosen opgør endvidere, hvor skolestartere fra hvert distrikt forventes at starte i 0. klasse. Som det fremgår af vedhæftede notat, er det på Slangerup Skole, at den største andel af elever fra eget distrikt starter (83,4 %), mens det er på Trekløverskolen (49,5 %) og Jægerspris Skole (55 %), at den mindste andel starter. Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at en stor andel af eleverne fra Trekløverskolen og Jægerspris Skole vælger privatskoler fremfor den kommunale skole. For Ådalens Skole forventes 72 % af eleverne at starte og for Fjordlandsskolen er andelen 70 %.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

50Orientering om forlængelse af frihedsgrader i folkeskolen i skoleåret 2022/2023

Resume

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om, at der den 11. marts 2022 er indgået en bred politisk aftale mellem regeringen og flere af folketingets øvrige partier om at forlænge de eksisterende frihedsgrader i folkeskolen til også at omfatte det kommende skoleår 2022/23. Med aftalen forlænges muligheden for at konvertere al understøttende undervisning til to-voksenordning eller andre aktiviteter samt muligheden for at fravige krav om fuld kompetencedækning i fagene. Desuden tilføjes en mulighed for at anvende fjernundervisning i op til 20 % af undervisningstiden.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Skole fremsender sagen til orientering af Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2021 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om fire områder, hvor folkeskolerne i Danmark fik øgede frihedsgrader som følge af Corona-pandemien.

Den større fleksibilitet og frihed for de enkelte skoler havde til hensigt at sikre bedre og mere fleksible rammer for at løfte fagligheden og sikre den gode trivsel efter en lang periode, efter flere år, hvor COVID-19 har udfordret både elever og ansatte i folkeskolen.

Aftalepartierne har erfaret, at skolerne og kommunerne har sat stor pris på friheden til at tilrettelægge undervisningen ud fra, hvad der giver mest faglig mening for eleverne. Det er derfor aftalt at nogle af disse frihedsgrader skal forlænges ind i kommende skoleår med det formål at kunne samle flere erfaringer med frihedsgraderne og på den baggrund drøfte med folkeskolens parter, hvordan frihedsgraderne eventuelt implementeres fremover.

Aftalen om at forlænge de udvidede frihedsgrader på to områder i kommende skoleår 2022/23 indebærer følgende:

 1. Muligheden for at fravige kravet om fuld kompetencedækning, altså at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i. Aftalepartierne er enige om, at denne frihedsgrad forlænges, til også at gælde for skoleåret 2022/23. Det betyder, at skolerne i det kommende skoleår igen har mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning). Det giver skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærere princippet”, så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.
 1. Muligheden for at konvertere al den understøttende undervisning til tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, f.eks. til to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag, hvis skolen vurderer, at det er et egnet redskab til at understøtte elevernes faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.

Desuden udvides frihedsgraderne til yderlige at omfatte følgende tredje frihedsgrad:

 1. Permanent mulighed for at anvende fjernundervisning i grundskolen. Aftalepartierne er optaget af at bygge videre på den positive læring fra håndteringen af COVID-19-pandemien i grundskolen, herunder skolernes erfaringer med at anvende fjernundervisning og virtuel undervisning i grundskolen. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at skolerne skal have mulighed for at anvende fjernundervisning i begrænset omfang som led i den almindelige undervisning i grundskolen. Fjernundervisningen må maksimalt udgøre 20 pct. af den samlede undervisningstid.

Der fremsættes lovforslag om ovenstående aftale i april 2022, hvorefter der forventes en endelig bekendtgørelse, der kan danne rammer om skolernes anvendelse af de øgede frihedsgrader. Desuden vil aftalepartierne drøfte erfaringerne fra forlængelsen af frihedsgraderne og brugen af fjernundervisning på skolerne igen med parterne fra initiativet "Sammen om skolen" i sommeren 2023. "Sammen om skolen" består af regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen.

Det tidligere uddannelsesudvalg besluttede på møde den 22. juni 2021 de overordnede rammer for håndteringen af frihedsgraderne, herunder at den konkrete udmøntning skulle ske lokalt på skolerne, med det formål at lade være op til den enkelte skole at vurdere hvilke indsatser, der bedst muligt sikrer et fagligt- eller trivselsmæssigt løft.

Skolerne i Frederikssund Kommune er på nuværende tidspunkt, ligesom resten af landets skoler, i gang med fagfordeling og planlægning af kommende skoleår, hvorfor det endnu er for tidligt at beskrive, hvordan skolerne vil arbejde med de øgede frihedsgrader i kommende skoleår. Desuden afventes den endelige bekendtgørelse.

Det tidligere Uddannelsesudvalg blev på møde den 3. november 2021 orienteret om skolernes arbejde med de øgede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022. En lignende orientering vil Skole, klub og SFO modtage i november 2022.

Inddragelse

Den konkrete, lokale udmøntning af frihedsgraderne foregår i et samarbejde mellem Center for Børn og Skole og skolelederne. Herudover inddrager skolernes ledelser både skolebestyrelser og medarbejdere i omsætningen af frihedsgraderne på egen skole.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

51Orientering om arbejdet med udeskole på Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev

Resume

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om Fjordlandsskolens igangværende arbejde med at udvikle læringsmiljøer på en af skolens små matrikler; udeskole på afdeling Skuldelev.

Indstilling

Centerchef for Børn og Skole fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Frederikssund Kommune har flere mindre undervisningsmatrikler, og Byrådet har derfor gennem flere års budgetter afsat midler specifikt til driften af mindre skoleafdelinger.

Af aftaleteksten vedrørende Budget 2021 fremgår det, at forligspartierne ønsker at sikre, at de små undervisningsmatrikler fortsat er bæredygtige og attraktive skoletilbud til kommunens børn og unge. Forligspartierne har derfor ønsket, at der specifikt på Fjordlandsskolens afdeling Skuldelev og afdeling Dalby i skoleåret 2021/2022 arbejdes med nye attraktive læringsmiljøer, der sikrer høj faglig kvalitet og trivsel for eleverne. Nedenfor beskrives status på Fjordlandsskolens arbejde med udeskole på afdeling Skuldelev.

Udeskole på afdeling Skuldelev

På afdeling Skuldelev arbejder de under overskriften 'Fjordlandsskolen afdeling Skuldelev - Udeskole i landsbyen', og er i en løbende proces med at udvikle sig til en skole med udeundervisning som ramme for hele skolens undervisning.

Med udeskole-profilen tager undervisningen på afdeling Skuldelev konkret afsæt i lokalmiljøet og nærområdet og sikrer en tæt sammenhæng mellem skolens aktiviteter, undervisning og udeområderne i lokalmiljøet.

Der er særligt fokus på at bringe undervisningen ud til de omkringlæggende områder som kilde til elevernes læring i autentiske omgivelser samtidig med, at undervisningen i klasserne baseret på gennemgående tematikker. Blandt andet danner nærområder som Skuldelev strand, Aasen, og Skuldelev landsby, rammen om elevernes undervisning. Det er en afgørende forudsætning for arbejdet med udeskole på afdeling Skuldelev, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesser, nysgerrighed, spørgsmål og i deres kropslige og sanselige oplevelser i naturen.

For at sikre gode betingelser for udeskolen prioriteres der samarbejdstid med SFO og Klub. Herudover inddrager afdeling Skuldelev lokalsamfundet og lokaleforeningskræfter i deres undervisning og udeskole ved at indgå samarbejder med de lokale virksomheder og fritidsorganisationer samt lokale ildsjæle, der kan aktualisere elevernes undervisning ved at inddrage dem i projekter og aktiviteter.

Afdeling Skuldelev har desuden et løbende, tæt samarbejde med Center for Børn og Skoles naturkonsulent, som inddrages løbende med det formål at få bistand til at udtænke og udarbejde udeskoleforløb, -aktiviteter og -temauger der understøtter elevernes læring og trivsel.

Erfaringer og eksempler fra afdeling Skuldelev

Fjordlandsskolen har gennem hele perioden med corona haft vanskelige vilkår for at arbejde med udeskole på den måde, som skolen har ønsket og tiltænkt, idet det ikke har været tilladt at blande klasserne. Fjordlandsskolens tilgang til arbejdet med udeskole er, som beskrevet ovenfor, bygget op omkring et tæt samarbejde med lokalsamfundet og relevante parter i fritids-, forenings- og erhvervslivet. Den type samarbejder har været svære at indgå i den forgange periode grundet corona.

Fjordlandsskolen samarbejder for nuværende tæt med Østby Bylaug, Skjoldungernes Land og kommunens naturfagskonsulent og indgår aftaler om det videre arbejde med udeskolen. Der arbejdes med initiativer omkring fangst og undersøgelse af hav- og vandområder.

Desuden har skolen i indeværende skoleår samarbejdet med Selsø Slot, hvor alle elever har været ude og arbejde med geometri i kirken som matematikundervisning, kirkens figurer i billedkunstundervisningen og på selve slottet blev eleverne undervist i historie med tilhørende opgaver. Her hjalp de store elever de yngre elever med at løse opgaverne inden de store selv skrev en historie. De var også i skoven, hvor de fandt urter og lavede mad.

Ved gadekæret i Skuldelev er der arbejdet med natur/teknik ved at tage vandprøver. I Skuldelev Kirke er der arbejdet med figurer og udsmykning samt kristendom. Derudover bruges skolens udeområder i fagene.

Der er på nuværende tidspunkt blandt andet planlagt skraldeindsamling for hele skolen, hvor fokus vil være på at få samlet skrald ved Selsø Slot og Frederikssund Havn og snakke om plastiks indvirkning på miljø og klima. Derudover er der i juni måned planlagt undervisningsforløb v. Selsø Slot for alle 2. og 3. klasser i dansk, hvor de gennem praksisnær undervisning skal udfolde temaet "instruerende tekster". Og i forbindelse med den naturvidenskabelige festival i uge 39 er det planlagt, at afdeling Skuldelev Skole skal være med i kriblekrable-forløb og arbejde via mikroforsker-metoden med insekter og biodiversitet i indskolingen.

Udeskoleaktiviteterne kan følges på Fjordlandsskolens facebookside og via Aula.

Effekter af udeskoleindsats

Fjordlandsskolen er for nuværende ved at planlægge at evaluere effekten af udeskolen via spørgeskema til eleverne. Formålet er at blive klogere på, hvilke arbejdsformer og metoder eleverne oplever mest værdifulde, spændende, lærerige mv.

Fjordlandsskolen afventer pt. resultatet af elevernes trivselsundersøgelse og er i gang med de nationale og kommunale tests, men har heller ikke resultaterne af dem.

Udeskoleprofilen er relativt ny og har haft sin opstart i en periode, hvor Corona dels har fyldt meget på skoleområdet og dels har givet andre betingelser og begrænsninger i forhold til planlægning og strukturering af undervisningen. Det er derfor vanskeligt at pege på en egentlig effekt af udeskoleindsatsen og desuden vil være svært at isolere effekten af denne indsats efter så kort tid.

Det er ikke muligt at se effekten af udeskoleindsatsen direkte i elevtallet, og det er heller ikke skolens oplevelse, at elever har tilvalgt Fjordlandsskolen med udeskoleindsatsen som begrundelse. Dertil kommer, at det under alle omstændigheder vil være vanskeligt at påvise en direkte kausalitet mellem indskrivning af elever på Fjordlandsskolen og udeskoleprofilen på afdeling Skuldelev, uden at der direkte spørges ind til dette forhold ved indskrivning. Man må desuden forvente, at en eventuel positiv effekt på elevtallet på afdeling Skuldelev vil ske gradvis over en periode og først vil kunne ses efter tid.

Inddragelse

Medarbejdere og elever på Fjordlandsskolens afdeling Skuldelev har været aktivt involverede i udtænkningen af udeskoleprofilen, ligesom skolebestyrelsen er blevet hørt i processen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

52Orientering om Ramme for Handleplan for flere i fællesskaber under Sundhedspolitikken 2022 - 2026

Resume

Byrådet godkendte i marts 2022 Social og sundheds anbefaling om at formulere tre tværgående handleplaner som et led af implementering af Sammen om sundhed i 2022, herunder at udarbejde en handleplan med fokus på at forebygge ensomhed og styrke borgenes mentale sundhed ved at fremme fællesskaber. Social og sundhed godkendte i april en ramme for udarbejdelse af en handleplan for flere i fællesskaber (vedlagt sagen). Da handleplanen går på tværs af kommunens centre, vil rammen i maj 2022 blive forelagt Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO til orientering.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse fremsender sagen til orientering for Skole, klub og SFO.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken 2022 – 2025 Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere i Frederikssund Kommune skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner i de kommende fire år.

Et af temaerne i politikken sætter fokus på borgernes mentale sundhed. Under dette tema er det besluttet, at der i 2022 udarbejdes en handleplan for at få flere borgere i fællesskaber. Formålet med handleplanen er, at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år.

Nyeste tal fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil viser, at 1 ud af 9 borgere i Frederikssund Kommune på 16 år og opefter føler sig ensom. Værst ser det ud blandt unge kvinder i alderen 16 - 24 år hvor op i mod hver fjerde føler sig ensom. Ensomhed er en subjektiv følelse, der er relateret til følelser som for eksempel at være ulykkelig, oplevelsen af at stå alene, være ude af stand til at handle og at have et stærkt savn af tilhørsforhold til andre og menneskeligt nærvær. Når man føler sig ensom, har man derudover også øget risiko for at udvikle flere forskellige sygdomme.

Forskning fortæller os samtidig, at fællesskaber har stor betydning for den enkeltes sundhedstilstand. Er man f.eks. en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv i denne ugentligt, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed, sammenlignet med hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation. Omvendt ved vi, at ensomhed forbindes med dårlig trivsel og samtidig giver øget risiko for udvikling af en række sygdomme.

Formålet med handleplanen er at skabe grundlaget for en fælles retning for arbejdet med flere i fællesskaber i Frederikssund Kommune i de kommende år. Handleplanen skal bidrage til at styrke adgangen til positive fællesskaber for alle målgrupper – og særligt for de mennesker, der har svært ved selv at knytte an. Der er allerede i dag en række fællesskabsorienterede initiativer i Frederikssund Kommune. Handleplanen vil både bidrage til bedre synliggørelse af eksisterende tiltag og foreslå nye tiltag af både forebyggende og afhjælpende karakter. Handleplanen vil også gå på tværs og understøtte, at relationer og fællesskaber tænkes ind som naturlig del af den måde, hvorpå vi:

 • tilrettelægger vores institutioner, skoler og miljøerne omkring fællesskaber
 • tilrettelægger fritidsaktiviteter og andre sociale fællesskaber med fokus på brobygning og inkluderende fællesskaber
 • forebygger, behandler og støtter patienter og borgere i sundhedsvæsenet og plejesektoren
 • bygger og udvikler vores byrum, lokalmiljøer og infrastruktur.

Rammen for handleplanen (vedlagt sagen) indeholder forslag til afsættet for handleplanen samt organisering og tids- og procesplan. Handleplanen vil tage udgangspunkt i politikkens grundlæggende principper og i data om borgernes sundhed. Herunder data fra bl.a. Region Hovedstadens Sundhedsprofil og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) Ungeprofilundersøgelse, der begge måle udviklingen af trivsel og sundhed over tid, samt en rapport om bevægelsesvaner fra Syddansk Universitet m.fl. Indsatserne i handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens centre og tager afsæt i nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter samt nyeste viden om god praksis og erfaringer fra andre kommuner. Derudover vil handleplanen følge op på konkrete inputs fra den inddragelsesproces, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelse af sundhedspolitikken. Handleplanen strækker sig over minimum 2 år.

For at sikre at handleplanernes indsatser er konkrete og mulige at omsætte til virkelige handlinger vil fagpersonale, samarbejdspartnere, brugere og borgere blive inddraget. Da handleplanen går på tværs vil nærværende sag efterfølgende blive fremlagt relevante politiske fagudvalg (Omsorg og ældre; Job, erhverv og kultur; Plan og teknik; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; samt Skole, klub og SFO) i maj 2022.

Skole, klub og SFO godkender egne initiativer i handleplanen til efteråret. Social og sundhed godkender derefter den samlede handleplan endeligt.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen for flere i fællesskaber vil der blive sikret inddragelse på flere måder, bl.a.:

 1. Kickoff: Til Kickoff af Sundhedspolitikken inviteres borgere, foreninger og sygdomsbekæmpende organisationer. Der vil være workshops, hvor det er muligt at komme med inputs til, hvilke tiltag under sundhedspolitikken man finder relevant.
 2. Under Sundhedsugen: Under afholdelse af sundhedsugen planlægges et arrangement, hvor der vil være fokus på at inddrage borgere, foreninger og organisationer.
 3. Brug af Citizenlab: En online platform til borgerinddragelse, som vil blive brugt løbende for at nå ud til flere borgere.
 4. Biblioteker: Ikke alle borgere orienterer sig via digitale medier. Derfor vil bibliotekerne blive indtænkt som et udgangspunkt for borgerinddragelse til denne målgruppe.

Økonomi

Godkendelse af ramme for udarbejdelse af Handleplan for flere i fællesskaber har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

53Meddelelser

Beslutning

 • KLs Folkeskolekonference den 22. september
 • Sager på vej 2022 - årshjul opdateres med 'Strategi for omlægning til tidligere, forebyggende indsatser'

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Tilbagemelding om udviklingsforløbet med formand, næstformand og direktør som blev faciliteret af Komponent
 • Praktiske aftaler vedrørende deltagelse i KL’s Børne- og Ungetopmøde den 16.-17. maj 2022
 • Aftaler om tid til rundvisning i forbindelse med udvalgsmøder på folkeskoler mv.
 • Orientering om seneste nyt i forhold til modtagelse af børn fra Ukraine i skoler
 • Orientering om KL's Folkessundhedskonference den 22. september
 • Sager på vej 2022

Bilag

54Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-