Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 30. marts 2023

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

29Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D)

30Beslutning vedr. budgetanalyse af Rehabilitering og de midlertidige pladser

Resume

Administrationen har udarbejdet en budgetanalyse af Rehabilitering og de midlertidige pladser. Budgetanalysen peger på, at der er en lav personalenormering og for få pladser og kommer med fire anbefalinger, der skal adressere de strukturelle udfordringer og sikre stabil drift allerede i 2023. I forlængelse heraf er udfordringen adresseret i Økonomiudvalget den 22. marts (jf. sag nr. 78 Beslutning om håndtering af budgetudfordring i 2023 på serviceudgifter) og administrationen forventer at lægge op til en budgettilførsel i indeværende år i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Med denne sag indstilles til Omsorg og ældre at oversende analysens anbefalinger til budgetforhandlingerne for 2024-27.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Oversende analysens anbefalinger B, C og D til budgetforhandlingerne for 2024-27.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Rehabilitering og de midlertidige pladser havde i 2022 et oprindeligt budget på 23,1 mio. kr. Tilbuddet er i forbindelse med budgettilpasninger i 2022 tilført i alt 2,6 mio. kr. (inklusive udgifter, som kan henføres til COVID-19) og gik ud af året med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget på i alt 3,2 mio. kr. skyldes primært et højt forbrug af vikarer. I 2022 er der brugt 3,5 mio. kr. på eksterne vikarer, dvs. 2,4 mio. kr. mere end budgetteret. Omsorg og ældre er tidligere orienteret herom, blandt andet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30 september (sag nr. 105, november 2022). Her var der også vedlagt en handleplan for genopretning af økonomien. Senest fik Omsorg og ældre på mødet den 17. januar 2023 forelagt en samlet udviklingsplan, der har til formål at stabilisere forholdende på Rehabilitering og de midlertidige pladser og ruste tilbuddet til fremtidens nære sundhedsvæsen (sag nr. 3).

Som led i arbejdet med at sikre en stabil drift på Rehabilitering og de midlertidige pladser har administrationen udarbejdet en budgetanalyse (se bilag), der undersøger budgetudfordringerne i 2022, herunder personalenormering og budgetdækning, samt antallet af pladser. Det sker med henblik på at anbefale initiativer, der kan adressere de strukturelle udfordringer og sikre fundamentet for en stabil drift fremover – og dermed både imødegå fremtidige merforbrug og sikre borgerne et tilbud af høj kvalitet.

Analysen peger på, at budgetudfordringerne i 2022 ikke alene skyldes et højt sygefravær og en højere personaleomsætning end tidligere år. Den viser, at der er en lav personalenormering – og at nogle vagtlag er særligt udfordret.

Frederikssund Kommune har således de laveste omkostninger pr. plads blandt kommunerne i Klynge Nord. Samtidig viser en sammenligning med omsorgscentrene, at normeringerne i antal årsværk svarer til antal årsværk pr. plads på omsorgscentrene. Dette til trods for at der er tale om en langt større og helt anden opgave.

Hertil kommer, at tilbuddet er langt mere sårbart på grund af dets størrelse. Den lave personalenormering gør tilbuddet meget sårbart i forbindelse med sygdom, vakancer og den store andel af borgere med komplekse udfordringer. Det betyder, at der hyppigt indkaldes vikarer for at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at støtte borgerne og sikre en forsvarlig vagtdækning.

Analysen viser også, at antallet af pladser er lav sammenlignet med andre kommuner, og at det kan være med til at udfordre hjemtagningen af færdigbehandlede ventepatienter fra hospitalet. De foreslåede initiativer forventes derfor både at have positiv effekt på forbruget på Rehabilitering og de midlertidige pladser og på budgettet for ventepatienter.

Analysen anbefaler, at der allerede i 2023 iværksættes konkrete initiativer, der skal nedbringe det forventede merforbrug i 2023 og stabilisere tilbuddet. Økonomiudvalget behandlede d. 22. marts sagen Beslutning om håndtering af budgetudfordring i 2023 på serviceudgifter, der er et oplæg til finansieringsmuligheder til det kommende arbejde med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, som forelægges i maj 2023. I sagen indgår det at tilføre Rehabilitering og midlertidige pladser i alt 2,1 mio. kr. i 2023 til dækning af øgede vikarudgifter i 2023, samt bedre normering fra maj 2023 og 2 ekstra pladser fra 1. august 2023.

Konkret anbefalede Økonomiudvalget d. 22. marts, at Rehabilitering og de midlertidige pladser indgår blandt de aktiviteter, som indgår i måltallene for 1. budgetopfølgning, men også at dele af finansieringen af de samlede måltal, skal afklares.

Administrationen indstiller til, at Omsorg og ældre oversender udfordringerne for 2024 og frem til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2024-27. Konkret anbefales det, at oversende analysens anbefaling B, C og D oversendes, mens anbefaling A udgår, da den er sammenfaldende med anbefaling D. Derfor udgår anbefaling A, hvis indstillingen følges.

Analysens fund og anbefalinger

Anbefaling A: Personaleopnormering på Rehabiliteringsafdelingen

Frederikssund Kommune har de laveste omkostninger pr. plads blandt kommunerne i Klynge Nord. Samtidig viser analysen, at normeringerne i antal årsværk svarer til antal årsværk pr. plads på omsorgscentrene. Dette til trods for, at der er tale om en langt større og helt anden opgave, da borgernes helbredstilstand er mere ustabil end på omsorgscentrene og der er samtidig tale om en intensiv og midlertidig rehabiliterende indsats, der skal sikre, at borgerne kan komme retur til eget hjem.

Den lave personalenormering gør tilbuddet meget sårbart i forbindelse med sygdom, vakancer eller de mange borgere med komplekse behov. Ofte kan opgaverne ikke løses, når der ikke er et fuldt vagthold. Det betyder, at der hyppigt indkaldes vikarer for at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at støtte borgerne og sikre en forsvarlig vagtdækning. Der er i 2022 anvendt knap 3,3 mio. kr. på vikarer svarende til 17,8 procent af det samlede lønforbrug. Den første budgetopfølgning for 2023 viser også et forventet merforbrug på vikarer i 2023.

Det anbefales derfor at øge personalenormeringen på Rehabilitering og de midlertidige pladser pr. 1. maj 2023. En højere fast normering forventes at mindske det høje vikarforbrug. Udgiften hertil er 1,2 mio. kr. i 2023. Helårsudgiften er 1,8 mio. kr.

Forslaget kan erstattes af anbefaling D nedenfor.

Anbefaling B: Flere terapeuter styrker mulighederne for at rehabilitere borgerne

Formålet med et ophold er primært at blive rehabiliteret og genoptrænet i et omfang, der gør, at borgerne kan komme hjem i eget hjem og fortsætte træningen der. Det er derfor vigtigt, at borgerne får den nødvendige træning. Rehabiliteringsafdelingen har den næstlaveste terapeutnormering blandt nordklyngens kommuner og har en tredjedel færre ressourcer end gennemsnitsnormeringen blandt kommunerne i Klynge Nord.

Det anbefales derfor, at oversende et forslag til budgetforhandlingerne for 2024 om at opnormere Rehabiliteringsafdelingen med en fysioterapeut (32 timer pr. uge) for at styrke borgernes udbytte af opholdet på afdelingen og mindske risikoen for genindlæggelse. Udgiften hertil er 411.000 kr. årligt.

Anbefaling C: Budget til nattevagt på Afdeling C forbedrer vilkår på aflastningspladser

Der er ikke normeret med nattevagter på Afdeling C og nattevagten dækkes derfor i samarbejde med omsorgscentret De Tre Ege. Når der er behov for en fast nattevagt til fx demente borgere eller borgere i aflastning, benyttes vikarer. Analysen peger på, at der i 2022 har været omkostninger til vikarer på 387.200 kr. til nattevagter på Afdeling C.

Det anbefales, at afsætte midler til finansiering af vagtdækning om natten i forbindelse med aflastningsborgere i 2023. Udgiften hertil er 387.200 kr. årligt.

Anbefaling D: Opnormering med 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen forbedrer mulighederne for at hjemtage ventepatienter

Frederikssund Kommune har i store dele af 2022 haft store udfordringer med at hjemtage færdigbehandlede ventepatienter, der har afsluttet deres forløb på hospitalet. I alt havde Frederikssund Kommune en merudgift på 3 mio. kr. til venteborgere i 2022. Analysen viser, at der var behov for flere Rehabiliteringspladser i 160 dage ud af årets 365 dage.

Allerede ved indgangen af marts måned 2023 har Frederikssund Kommune brugt halvdelen af budgettet til færdigbehandlede ventepatienter. Der er bogført en nettoudgift på 262.446 kr. Der har været fuld belægning på Rehabiliteringsafdelingen i de dage, hvor der har været ventepatienter og altså ikke kapacitet til at hjemtage borgere hertil.

Det anbefales snarest muligt at opnormere Rehabiliteringsafdelingen med 2 pladser, dels for at imødegå presset på budgettet til ventepatienter, dels for at sikre en mere stabil drift af Rehabilitering og de midlertidige pladser. Udgiften hertil er 1,6 mio. kr. pr. 1. maj 2023. Helårsudgiften er 2,3 mio. kr.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet

Administrationen har udarbejdet en budgetanalyse af Rehabilitering og de midlertidige pladser og indstiller, at analysens punkt B, C og D oversendes til budgetforhandlingerne for 2024-27.

Seniorrådet har tidligere gjort opmærksom på, at det var uhensigtsmæssigt at nedlægge pladser, da udgiften til ventepatienter i så fald ville stige.

Det er også en velkendt problematik, at træningstilbuddet på Rehabiliteringsafdelingen ikke fungerer optimalt.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet er enig i, at det er vigtigt at rette op på den lave personalenormering og dermed reducere tilbuddets sårbarhed samt mindske det høje vikarforbrug og styrke kvaliteten for borgerne.

Vi anbefaler derfor også, at udvalget oversender udfordringerne for 2024 og frem til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2024-27 på linje med budgetanalysens anbefalinger.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at udfordringerne på Rehabilitering i 2023 svarende til 2,1 mio. kr. håndteres i forbindelse med sagen "Beslutning om håndtering af budgetudfordring i 2023 på serviceudgifter den 22. marts 2023" og herefter i den politiske budgetopfølgning pr. 31/3-23. I 2024-2027 svarer udfordringen på Rehabilitering til 3,2 mio. kr. Dette håndteres i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027.

Bilag

31Beslutning om overførsler 2022 - OÆ

Resume

I nærværende sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab 2022 på Omsorg og Ældre.

Den samlede indstilling på udvalget udgør i alt 1,3 mio. kr. til overførsel i 2023 fordelt på 0,6 mio. kr. på driften og 0,7 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. der på baggrund af regnskab 2022 overføres:
 • 0,6 mio. kr. på driften fra 2022 til 2023.
 • 0,7 mio. kr. på bruttoanlægsudgifter fra 2022 til 2023.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2022 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Ældreområdet - serviceudgifter

På trods af et merforbrug på 8,8 mio. kr. overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på konkrete tidsbegrænsede puljer, og overførsel, der er aftalt i Sundhedsklynge Nord.

Konkret består overførslen af følgende:

 • Mindreforbrug vedrørende sundhedsklynger på 0,1 mio. kr., som følge af beslutning i Sundhedsklynge Nord om, at region Hovedstaden og kommunerne hver især vil overføre de nationalt afsatte midler fra 2022 til 2023.
 • Mindreforbrug på statslige tidsbegrænsede puljemidler tildelt i forbindelse med covid-19, herunder 0,3 mio. kr. vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien og 0,2 mio. kr. vedrørende dagsture.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at såfremt kommunens overførselsregler var blevet fulgt fuldstændigt rigidt, ville det have givet anledning til overførsel af merforbrug på i alt 7,5 mio. kr. til 2023 – fordelt med 5,1 mio. kr. på de kommunale omsorgscentre samt 2,5 mio. kr. på den kommunale døgnpleje, rehabiliteringsafdelingen og træningsenheden. Dette er midlertidigt fravalgt for ikke at presse økonomien på ældreområdet yderligere.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 1 - Overførsler 2022 - OÆ

Anlæg

På Omsorg og Ældre var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,7 mio. kr., som overføres til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemer i plejeboliger

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Overførsler 2022 anlæg - Omsorg og ældre".

Inddragelse

Det vurderes ikke relevant at inddrage eksterne parter.

Høringssvar fra Seniorrådet

På anlægsområdet foreslås overført et uforbrugte beløb på 0,683

mio.kr. vedrørende låsesystemer i plejeboliger. Det oprindelige budget i 2022 var på 1,497

mio.kr., korrigeret budget 0,949

mio.kr., forbrugt i 2022 0,266

mio.kr.

Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget om at overføre den uforbrugte del af budgettet til 2023, men må samtidig udtrykke sin undren over, at den planlagte installation af nyt låsesystem i plejeboliger ikke er gennemført.

På driftsområdet foreslås et mindreforbrug på 0,585

mio.kr., som især vedrører oplevelsesindustri og dagture, overført til 2023.

Seniorrådet kan tilslutte sig forslag om overførsel af dette beløb.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet bakker op om forslaget om overførsler på 1,3 mio. kr. i 2023.

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2023.

Anlæg

Der søges tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende overførsel af bruttoanlægsudgifter til 2023

Bilag

32Orientering om regnskab 2022 - OÆ

Resume

I denne sag redegøres for det endelige regnskab for 2022 på Omsorg og ældre. Heri indgår en redegørelse for regnskabsresultatet sammenholdt med korrigeret budget for 2022.

Samlet set på Omsorg og ældre udviser regnskabet et merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for driften.

For anlæg ses et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Drift

Overordnet set udviser OÆ et merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fordelt med et merforbrug på 12,1 mio. kr. på ældreområdet og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sundhed og forebyggelse.

Sundhed og forebyggelse - serviceudgifter

Der har været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der alene kan henføres til bygningsdrift.

Ældreområdet - serviceudgifter

I løbet af 2022 er budgettet blevet øget med 34,1 mio. kr., der primært skyldes øget budget til de kommunale omsorgscentre og døgnpleje.

Herefter udgør det korrigerede budget 511,7 mio. kr., og med et forbrug på 520,5 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 8,8 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på de tre kommunale omsorgscentre og døgnplejen bl.a. som følge af vikarforbrug.

Ukraine og Covid-19

Der har været afholdt udgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge og 5,1 mio. kr. vedr. Covid-19, hvilket giver et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf er 5,1 mio. kr. finansieret ved tillægsbevillinger, mens 0,5 mio. kr. er finansieret inden for området.

Ældreområdet - den centrale refusionsordning

I løbet af 2022 er indtægtsbudgettet blevet øget med 1,1 mio. kr. grundet forventning om flere dyre enkeltsager.

Herefter udgør det korrigerede budget 3,0 mio. kr., og med en udgift på 0,2 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 3,2 mio. kr. Et resultat, der kan henføres til berigtigelser fra tidligere år.

Ældreområdet - ældreboliger

I løbet af 2022 er indtægtsbudgettet øget med 0,3 mio. kr., der alene kan henføres til genåbningen af pladser på Pedershave.

Herefter er det korrigerede budget 21,6 mio. kr., og med en indtægt på 21,6 mio. kr. er der balance mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet.

I vedlagte bilag 1 - Regnskab 2022 - OÆ udspecificeres resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemer i plejeboliger.

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Anlæg 2022 - Omsorg og ældre".

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter vurderes ikke relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet

I orienteringen om regnskab for 2022, ses et samlet merforbrug på 12 mio. kr. set i forhold til det korrigerede driftsbudget.

Budgettet blev i 2022 øget med 34.1 mio. kr. på Omsorg og ældreområdet til øgede udgifter til vikarforbrug på plejehjemmene og Døgnplejen.

Seniorrådet tager orientering om regnskab til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tager regnskabsforklaringerne på drift og anlæg til efterretning.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

33Orientering om kontrakt om hjemmeplejeydelser 2023-2026

Resume

Med denne sag orienteres Omsorg og ældre om revision af kontrakt om levering af hjemmeplejeydelser indenfor fritvalgsområdet i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune anvender godkendelsesmodellen til fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. De enkelte leverandørers levering af ydelser og samarbejde med kommunen reguleres i en kontrakt om levering af fritvalgsydelser. Den gældende rammeaftale (kontrakt) udløber med udgangen af maj 2023. Sagen fremstiller den resterende proces indtil den nye kontrakt træder i kraft samt det overordnede indhold i aftalen, hvor administrationen har udarbejdet væsentlige ændringer af indholdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Kontrakt om levering af hjemmeplejeydelser 2023-2026 er færdigrevideret og sendt til de nuværende private leverandører. Kontrakten inkl. kravsspecifikationer er vedlagt denne sag som bilag.

Den endelige kontrakt er udarbejdet med input fra Omsorg og ældre (sag nr. 128/2022, sag nr. 96/2022, sag nr. 10/2022, sag nr. 142/2021) samt de nuværende private leverandører, Dansk Erhverv, Frederikssund kommunes Kontrakt og Udbud, Økonomi samt Visitation og Hjælpemidler.

Kontrakten har ændret struktur, så den består at en hovedkontrakt og dertilhørende bilag. Herunder kravsspecifikationer mv.

Godkendelsesproces

De private leverandører skal inden den nuværende rammeaftales udløb genansøge om at vedblive at være leverandører af hjemmeplejeydelser i Frederikssund Kommune.

Godkendelseskriterierne er nedskrevet og indgår som en del af den nye kontrakt. Dette gælder bl.a. krav om serviceattest, nøgletal, opfyldelse af økonomiske mindstekrav samt virksomhedens evne til at udfører ydelserne i henhold til kontrakten. Det er et krav, at de nuværende private leverandører til stadighed opfylder godkendelseskriterierne.

Anvendelsen af Kontrakten som dialogredskab til samarbejde

Kontrakten har til formål at:

 • Beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter overfor hinanden såvel som overfor Kommunens borgere.
 • Leverandøren har kendskab til og opfylder det af Kommunen fastlagte og ensartede service- og kvalitetsniveau for ydelserne i forhold til de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder.

I praksis har aftalen konkret bidraget til dialog og en fælles forståelse og retning for samarbejdet med fokus på opgaveløsningen hos borgerne. I forbindelse med private leverandørers opsigelse af kontrakten, har denne været anvendt to gange i løbet af de sidste tre år. Kontrakten har støttet både leverandørerne, Visitation og hjælpemidler samt Udbud og kontrakt, så overdragelsen er forløbet så gnidningsfrit som muligt for både borgere, den private leverandør og Frederikssund Kommune.

Væsentlige ændringer af indholdet i kontrakten for 2023 - 2025

Kontraktens grundstruktur ændres, så den fremover består af en hovedaftale, kravsspecifikationer og medfølgende bilag.

Nedenfor oplistes emner, som administrationen har ændret i den nye fritvalgsaftale.

Arbejdsklausuler:

I hovedaftalen uddybes afsnittet om arbejdsklausuler, så det er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes Indkøbspolitik 2022 - 2026, der blev godkendt af Byrådet på møde den 26. oktober 2022 (sag nr. 224).

Målrettede uddannelsesforløb:

I kravsspecifikationen for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp præciseres det, at den private leverandør er forpligtet til at udvikle og vedligeholde egne medarbejderes kompetencer, så leveringen af ydelserne foregår med det nødvendige kompetenceniveau.

Beredskabsplan:

Afsnittet om beredskabsplan uddybes, så det indeholder en præcisering af, hvordan og hvilke oplysninger leverandørerne konkret er forpligtet til at overdrage til kommunen ved konkurs eller anden uforudset hændelse.

Afregning og takster:

Afsnittet om økonomi, afregning og takster er efter flere dialoger mellem Frederikssund Kommune, de private leverandører og andre interessenter justeret. Timeprisberegningen er gennemgået med de private leverandører for at understøtte gennemsigtigheden i beregningsmetoden. Beregningsmetoden indeholder direkte og indirekte omkostninger forbundet med at levere hjemmehjælp i Frederikssund Kommune. Beregningen er koblet til aktivitetsniveauet i den kommunale døgnpleje, for derigennem at kunne fastsætte timepriserne for hjemmehjælp hos de private leverandører.

Timepriserne reguleres pr. 1. april 2023 på baggrund af dialogerne i høringsperioden.

Timepriserne er sammen med den reviderede kontrakt fremsendt til de eksisterende leverandører den 13. marts 2023 og offentliggøres snarest på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Inddragelse

Den endelige kontrakt er udarbejdet med involvering fra: Omsorg og ældre, de private leverandører, Dansk Erhverv, Frederikssund kommunes Kontrakt og Udbud, Økonomi samt Visitation og Hjælpemidler.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet

Da den gældende rammeaftale/kontrakt for hjemmeplejeydelser udløber maj 2023 og en ny aftale efterfølgende træder i kraft, har administrationen udarbejdet væsentlige ændringer i indholdet. Kontrakten har ændret struktur, så der fremover er en hovedkontrakt med nye kravsspecifikationer.

Nuværende private leverandører skal genansøge, hvis de fortsat ønsker at fortsætte med at være leverandører af hjemmepleje og opfylde kommunens fastlagte og ensartede serviceydelser i Frederikssund Kommune.

Ny kontrakt vil beskrive og regulere parternes indbyrdes rettigheder og pligter.

Leverandøren skal opfylde kommunens fastlagte og ensartede service- og kvalitetskrav efter den til enhver tid gældende kvalitetsstandard.

I kravsspecifikationen for personlig pleje og praktisk hjælp præciseres det, at den private leverandør er forpligtet til at udvikle og vedligeholde egne medarbejderes kompetencer.

Vedr. afregning og takster. Timepriserne reguleres pr. 1. april 2023 på baggrund af dialogerne i høringsperioden.

Seniorrådet kan tilslutte sig ovenstående.

Økonomi

Orientering om revideret kontrakt om levering af hjemmeplejeydelser indenfor fritvalgsområdet i Frederikssund Kommune, har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afregningen med private leverandører følges gennem den løbende budgetopfølgning.

Bilag

34Orientering om evaluering af tilbud om holdtræning for borgere med demenssygdom

Resume

Byrådet afsatte i budget 2022-2025 penge til et tilbud om holdtræning til borgere med demenssygdom i 2022 og 2023. Tilbuddet startede 1. maj 2022. I denne sag fremlægges en evaluering af tilbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Holdtræningstilbuddet for borgere med demenssygdom udspringer af kommunens Demensstrategi 2021-2025, som blev vedtaget i 2021. Det første tema i demensstrategien handler om, at Frederikssund Kommune skal tilbyde en tidlig og rehabiliterende indsats til borgere med demenssygdom, så borgeren bevarer sin mulighed for at leve et selvstændigt liv på trods af demenssygdommen. Træningstilbuddet skal bidrage til dette ved at medvirke til, at borgeren fastholder sin fysiske funktionsevne og sine sociale kompetencer.

Der blev afsat 870.000 kr. til tilbuddet i 2022 og 2023. Da det daværende Velfærdsudvalg besluttede at oversende forslaget om holdtræning til budgetforhandlingerne, indgik det, at tilbuddet skal evalueres primo 2023, hvorefter det vurderes, om der skal søges penge til at fortsætte tilbuddet i budgettet for 2024 og frem (10. august 2021, sag 110).

I bilag til sagen beskrives holdtræningstilbuddet, herunder blandt andet organisering og kapacitet, formål, målgruppe, indholdet i træningen, antal borgere i tilbuddet og omkostningerne.

Bilaget indeholder også en evaluering, som er foretaget på baggrund af interviews med borgere i tilbuddet, spørgeskemaundersøgelse til pårørende, fysisk test samt en faglig vurdering.

Evalueringen peger på at:

 • Borgerne er glade for at deltage i tilbuddet, både for den fysiske træning og for det fællesskab, som holdene tilbyder.
 • De pårørende udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Der peges blandt andet på, at de demensramte borgere bliver mere aktive i hverdagen, at træningstilbuddet giver indhold i hverdagen, og at borgerne får mulighed for at indgå i et socialt fællesskab uden for hjemmet.
 • Det er uhensigtsmæssigt, at træningen aflyses ved sygdom og ferie.
 • Tilbuddet bidrager til at fastholde borgernes fysiske funktionsniveau. Effekten af træningen er væsentligt større for borgere, der træner to gange om ugen, end for borgere, der træner én gang om ugen.
 • Det er den faglige vurdering, at tilbuddet bidrager til at fastholde borgernes sociale kompetencer.
 • Det er endvidere den faglige vurdering, at tilbuddet bidrager til livskvalitet og trivsel for de deltagende borgere, og at dette kan medvirke til, at borgernes behov for daghjem og plejebolig udskydes.

Omsorg og ældre vil på et kommende møde få forelagt en sag om indsatser fra demensstrategien, som forudsætter finansiering, med henblik på beslutning om at oversende forslag til budgetforhandlingerne.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet skal forholde sig til evaluering om holdtræning for borgere med demenssygdom. Tilbuddet udspringer af kommunens demensstrategi. Formålet med tilbuddet er, at borgeren fastholder fysiske og sociale færdigheder. Af interview af demensramte samt pårørende fremgår det, at målet nås ved fysisk aktivitet og socialt fællesskab uden for hjemmet. Hvor der gennemføres holdtræning 2 gange om ugen, er effekten væsentlig bedre end ved 1 gang om ugen. Der gives udtryk for det uhensigtsmæssige i aflysning af holdtræningen ved ferie og sygdom.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at holdtræningen har været en stor succes og har haft stor effekt på såvel deltagernes fysiske som sociale færdigheder, ligesom træningen har bidraget til at øge deltagernes trivsel og livskvalitet. Handicaprådet anbefaler på baggrund heraf, at indsatsen videreføres i 2024.

Økonomi

Orientering vedrørende tilbud om holdtræning for demensramte har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

35Orientering om befolkningsprognose 2023

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen på det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Helt overordnet viser prognosen en stigning i antallet af borgere på 1.602 i perioden 2023-2027.

Specifikt for Omsorg og Ældre forventes antallet af 65-74-årige at stige med 1.677 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 30 %; mens antallet af 75-84-årige stiger med 258 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 5,5 %; og antallet af 85+ årige stiger med 1.265 borgere i perioden 2023-2035, svarende til en stigning på 113 %.

I bilag 1 'Befolkningsprognose 2023' kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder ældreområdet – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af ældre.

På ældreområdet specifikt viser befolkningsprognosen 2023 at antallet af 65+ årige stiger med 1.101 borgere i perioden 2023-2027.

I forhold til demografireguleringen giver det stigende antal ældre anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler i 2024-2027. I 2024 skal der således udmøntes en samlet demografipulje på 12,3 mio. kr.

Stigningen i antallet af 65+ årige er imidlertid mindre i befolkningsprognosen 2023, end det var tilfældet i befolkningsprognosen 2022, hvilket giver anledning til, at den samlede demografipulje skal nedjusteres med 8,2 mio. kr. i 2024 i forhold til den samlede demografpulje, som er en del af det vedtagne budget for 2023-2026.

I bilag 2 'Forslag til demografiregulering 2024-2027' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2024-2027.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2023.

Høringssvar fra Seniorrådet

Udvalget bliver her orienteret om den årlige befolkningsprognose.

Årene 2023 – 2027 er naturligvis de mest aktuelle og interessante.

Iht. det omfattende statistiske materiale der er vedlagt sagsfremstillingen og ligger til grund for prognoserne ses nedenstående stigninger, der berører ældreområdet.

Generelt stiger kommunens indbyggerantal i perioden med 1602 borgere eller 3%. Aldersgruppen 65 - 74-årige stiger med 390 borgere eller 7%. Aldersgruppen 75 – 84-årige stiger med 286 borgere eller 6%.

Aldersgruppen 85+ stiger med 425 borgere eller hele 38%.

Tallene viser, at der inden for kort tid bliver et stort behov for en udvidelse af kapaciteten i ældreplejen. Seniorrådet har forventninger om, at udvalget tager aktion på dette også selvom der ift. sidste års prognose er et fald i antallet af de yngste ældregrupper. De er i forvejen ikke de mest omkostningstunge.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Som følge af befolkningsprognosen 2023 nedjusteres demografipuljen til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler med 8,2 mio. kr. i 2024.

Konkret vil disse ændringer blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med processen med budget 2024-2027.

Herefter fås der en udmøntet demografipulje på 12,3 mio. kr. i 2024.

Bilag

36Orientering om proces for udvikling af en ny model for tildeling af ressourcer til hjemmepleje

Resume

Som et led i implementeringen af Handleplan for bedre styring i Døgnplejen igangsættes en proces, der over det kommende år analyserer ressourcetildelingen i Døgnplejen, herunder den såkaldte BUM-model. Det sker med henblik på at stille forslag om en eventuel justering eller ændring af den nuværende ressourcetildelingsmodel. Analysen skal dels ses i lyset af de styringsudfordringer, der er på det samlede ældreområde, dels behovet for at styrke den rehabiliterende, forebyggende og helhedsorienterede støtte til borgere i eget hjem

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning om proces for udvikling af eventuel ny model for tildeling af ressourcer til hjemmepleje.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune oplever en vækst i antallet af ældre i disse år. Flere ældre betyder, at flere borgere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og flere borgere har behov for hjælp og behandling. Frederikssund Kommune skal derfor i lighed med andre kommuner levere stadig mere komplicerede ydelser til stadig flere borgere – og det i en tid med knappe ressourcer både hvad angår økonomi og medarbejdere.

Skal det lykkes, skal Frederikssund Kommune øge fokus på forebyggelse og rehabilitering i fremtiden for at hindre forværring i sygdom og hjælpe borgerne med at bevare og styrke deres funktionsniveau. Målet er at sikre borgerne et bedre liv og udskyde og mindske behovet for støtte til personlig pleje, praktisk hjælp og i sidste ende plejebolig. Det forudsætter, at vi styrker den organisatoriske helhedstænkning, så der sikres ressourcer til at løfte den stadig større opgave med at støtte ældre borgere. Som led i udviklingen af støtten til de hjemmeboende ældre er der derfor behov for at se på, hvordan ressourcerne bedst muligt tildeles fremadrettet. Samtidig har de seneste års budgetudfordringer på ældreområdet vist store udfordringer med at styre det samlede område.

Velfærdsudvalget godkendte den 5. oktober 2021 en Handleplan for bedre styring i Døgnplejen 2021-22, som bl.a. omfattede et initiativ vedrørende en analyse og en eventuel model for den fremtidige ressourcetildeling i Døgnplejen. Med afsæt heri igangsættes der over det kommende år en proces for analyse og udvikling af ressourcetildelingen i forhold til indsatsen til hjemmeboende ældre. Processen omfatter også en afdækning af egne og andre kommuners erfaringer, samt de nationale udviklinger på området. Formålet med en ny model er at skabe en gennemsigtighed og fremme en helhedsorienteret tilgang til at imødekomme borgerens behov for støtte.

Behov for en justeret eller ny model for ressourcetildeling

Hjemmeplejen – hvad enten den leveres af Døgnplejen eller private leverandører - tildeles ressourcer i en såkaldt BUM-model. Det sker dels via visitationen for så vidt angår personlig og praktisk hjælp, dels via sygeplejen for så vidt angår delegeret sygepleje. I forbindelse med Døgnplejens øgede fokus på styring i de seneste år er det blevet tydeligere, at muligheden for løbende at tilpasse ressourcer i den nuværende BUM-model til borgerens aktuelle behov er stadig vanskeligere i det aktuelle jobmarked. Det betyder, at det er vanskeligt på kort sigt at tilpasse lønudgifterne til Døgnplejens indtægter – og at der derfor til tider er en overnormering, mens der andre perioder må hyres ekstra vikarer og ydes overtidsbetaling mv.

Samtidig har indførelsen af tværfaglige selvstyrende teams i Døgnplejen vist, at der er behov for at undersøge, om den nuværende BUM-model i tilstrækkelig grad understøtter fleksibilitet i tildeling af støtte ud fra borgerens behov, herunder et helhedsorienteret og rehabiliterende perspektiv.

Endelig er organisationen per 1. marts 2023 ændret, således at Døgnplejen og Visitationen er samlet under samme centerchef og dermed også samme økonomiske ledelse. Organisationstilpasningen skal styrke indsatsen for den ældre borger i eget hjem ved i langt højere grad at samtænke støtten på tværs. I forbindelse med implementeringen af den nye organisation vil Visitationen og Døgnplejen i den kommende tid være nysgerrige på, hvordan en mere sammenhængene ressourcestyring kan understøtte målene på ældreområdet.

Både egne og andres erfaringer og perspektiver vil indgå i analysen.

De beskrevne udfordringer er ikke unikke for Frederikssund Kommune, men opleves i alle kommuner. I forarbejdet til en ny ældrelov nedsatte den tidligere regering et rådgivende ekspertpanel, som bl.a. anbefalede, at en ny lov skal understøtte nye modeller for visitation til ydelserne praktisk hjælp og personlig pleje på ældreområdet. Panelet pegede på, at visitationen fortsat skal tage udgangspunkt i et grundprincip om borgerens ret til hjælp efter behov og med en myndighed, som vurderer borgerens behov for hjælp. Men hvordan hjælpen konkret udmøntes hos borgeren i hverdagen, vurderes og planlægges af medarbejderne tæt på borgeren.

En række kommune er allerede i gang med at afprøve nye modeller for tildeling og styring af hjælp til hjemmeboende ældre, herunder modeller for ændrede organisatoriske set-ups mellem visitation og hjemmeplejen eller nye takst-, budget- og økonomistyringsmodeller.

Samlet set er der således såvel nationalt som kommunalt stort fokus på, hvordan ressourcestyringen af ældreområdet kan ske fremadrettet. Og dermed også hvordan de eksisterende modeller for ressourcestyring med udgangspunkt i BUM-afregning kan omlægges, så de i højere grad understøtter en bæredygtig opgavevaretagelse, hvor der er fokus på rehabilitering, samt der løbende tages udgangspunkt i borgernes aktuelle og varierende behov for støtte.

Der skal derfor besluttes en fremtidig model for tildeling af støtte til hjemmeboende ældre, hvor målet er at skabe en gennemsigtig, fleksibel og helhedsorienteret tilgang til at imødekomme borgerens behov for støtte i eget hjem – og samtidig sikre en stram ressourceanvendelse.

I det der er tale om en kompleks opgave, foreslås analysen delt i to faser: Dels en foranalyse foretaget af administrationen i samarbejde med driften, der samler egne og andres erfaringer med den nuværende og alternative modeller. Dels en analyse af de mere budgettekniske forudsætninger i den eksisterende model, herunder virkning og hensyn i forbindelse med både modellen og støttens formål. Dette med henblik på at stille forslag til justering eller ændring af ressourcetildelingsmodellen på ældreområdet. Processen er tilrettelagt således at det nationale lovgrundlag forventes at komme på plads inden endelig beslutning.

 • Fase 1: Afdækning af egne andres erfaringer og drøftelse af mål for Frederikssund Kommune.

Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre undersøger i samarbejde med Center for Økonomi frem til efteråret 2023 egne og andres erfaringer og modeller. Afdækningen skal danne grundlag for udarbejdelse af kommissorium for den specifikke analyse i fase to, som skal stille forslag til, hvordan Frederikssund Kommune fremadrettet skal understøtte ressourcestyringen i indsatsen til hjemmeboende ældre. Afdækning og udkast til kommissorium forelægges ultimo 2023 i Omsorg og ældre.

 • Fase 2: Analyse af ressourcetildeling til Døgnplejen og en styring heraf

Der gennemføres med ekstern konsulenthjælp fra januar 2024 – maj 2024 en analyse, som skal komme med anbefalinger, der kan danne baggrund for et beslutningsforslag til en revideret model for ressourcetildeling af Døgnplejen. Modellen skal tillige indtænke ressourcetildeling til private leverandører af hjemmeplejen. Beslutningsforslaget skal bestå af en afdækning af mulige modeller med angivelse af fordele og ulemper i forhold til de identificerede kriterier for en god styringsmodel. Det forventes, at analysen forelægges til politisk behandling i maj 2024, så den kan indgå i arbejdet frem mod budgetaftalen for 2025 - 2029.

Inddragelse

Sagen skal sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet

Der igangsættes en proces, der over det næste år skal analysere ressourcetildelingen i Døgnplejen.

Herunder BUM modellen (Bestille/Udføre/Modtage)

Flere ældre i kommunen betyder, at flere får brug for hjælp og behandling.

Proces for ændring vil foregå i to faser:

 1. Afdækning af erfaringer
 2. Analyse af ressourcetildeling og styre af Døgnplejen.

Analysen gennemføres de første 5 mdr. af 2024 med ekstern konsulenthjælp.

Seniorrådet tager orientering om proces til efterretning.

Nyt forslag:

Udvalget orienteres om processen for en ny model for tildeling af ressourcer til hjemmeplejen

Velfærdsudvalget godkendte i 2021 en handleplan for styring i Døgnplejen 2021- 2022 som bl.a. omfattede et initiativ vedrørende en analyse og evt. ny model for den fremtidige ressourcetildeling i Døgnplejen.

I dag tildeles ressourcerne efter BUM-modellen, som har vist sig vanskeligt at tilpasse lønudgifterne til Døgnplejens indtægter.

Samtidig er arbejdsmetoden

på ældreområdet under forandring, både pga. af at arbejdsmetoden går mod selvstyrende grupper, med større kompetence til medarbejderne og en kommende ny Ældrelov der sætter kommunerne mere fri på ældreområdet.

Da en ny model for tildeling af ressourcer skal skabe gennemsigtighed med en stram ressourceanvendelse, er der behov for en kompleks analyse, foreslås den opdelt i to faser:

Proces for ændring vil foregå i to faser:

 1. Afdækning af erfaringer
 2. Analyse af ressourcetildeling og styre af Døgnplejen. Analysen gennemføres de første 5 mdr. af 2024 med ekstern konsulenthjælp.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet synes, det er en god idé med en analyse af støtten til de hjemmeboende ældre med fokus på forebyggelse og rehabilitering i en tid med knappe ressourcer såvel personalemæssigt som økonomisk, og vi ser frem til at følge resultaterne af analysen.

Økonomi

Det forudsættes at udgifterne til analysen af ressourcetildelingen i Døgnplejen bliver afholdt inden for områdets eksisterende økonomisk ramme.

37Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D) fraværende.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Dialogmøde mellem Omsorg og ældre og Seniorrådet den 4. maj 20223 klokken 14-15. Dagsorden er vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Status på udvikling i ventelister for plejeboliger er vedlagt som bilag.

Bilag

38Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.