Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 06. juni 2023

Mødelokale F 1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

47Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

48Beslutning om videre proces for etablering af trampestien ved Græse Å

Resume

Klima, natur og energi skal med denne sag beslutte den videre proces i sagen om en trampesti langs med Græse Å.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Administrationen afsøger muligheden for at lave aftale om en trampesti ved frivillige aftaler og dermed udsætter sagen om igangsættelse af ekspropriation.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt et borgermøde den 25. april 2023, hvor også repræsentanter fra udvalget deltog. På mødet blev det klart, at grundejerne ønskede, at administrationen indkaldte til møder med mindre grupper af lodsejere for hver enkelt delstrækning, således at et muligt stiforløb om muligt kunne fastlægges. Dermed anmoder administrationen om, at udvalget godkender et andet forløb for sagsbehandlingen end den tidligere beslutning af 6. december 2022, som var opstart af en ekspropriationssag, hvor en redegørelse skulle fremlægges med omkostninger og tidsplan for dette. I stedet vil administrationen fortsat afsøge muligheden for etablering af en trampesti indgået ved frivillig aftale.

Status

Administrationen har fremsendt et høringsbrev den 7. september 2023 til berørte grundejere med et forslag til sti og har afholdt 2 borgermøder - Første borgermøde var d. 3. november 2022 i Slangerup Administrationscenter.

Andet borgermøde var d. 25. april 2023 på Åbrinken.

Resume fra første borgermøde den 3. november 2022:

Hovedparten af de fremmødte grundejere var ikke interesseret i at lægge en sti på deres ejendom. På mødet blev der foreslået en alternativ rute, som ikke havde tracé langs åen og derfor ikke berørte de grundejere, som deltog i mødet.

Efter en høring af forslaget samt et afholdt borgermøde, står det klart, at stien, i det ønskede tracé, ikke kan etableres ved hjælp af frivillige aftaler. Høringssvar i form af en hvidbog er vedlagt som bilag.

På borgermødet den 3. november 2023 fremkom lodsejere med deres bemærkninger og holdninger til etablering af en trampesti langs Græse Å. Hovedparten var uforstående over, hvorfor en sti søges anlagt i et enestående naturområde, hvor naturen netop får fred, vildet raster og færdes. Her vil være indkik til ejendommene og desuden er arealerne meget våde i store dele af året, derved er det ikke muligt at færdes langs åen. På mødet foreslog lodsejere at lægge stien i et nyt tracé, hvor de går allerede nu. Her er størstedelen allerede nu sti og private fællesveje. Her skal dog også indgås frivillige aftaler.

Resume fra andet borgermøde den 25. april 2023:

Holdningerne var delt mellem lodsejerne. Nogle var positive, mens andre ikke var interesseret i en stiføring på deres ejendom. Der var en del frustration blandt de fremmødte, hvor de følte, at de ikke var blevet hørt tilstrækkeligt eller tidligt nok i processen. Mange problemstillinger blev drøftet fx., hvor bilerne skulle holde, når der skulle vandres på stien, hvordan man sikrede, at hunde ikke var løse og at stien ikke blev brugt af cyklister og knallertkørere. Mødet sluttede med et ønske om, at der ville blive afholdt møder med få grundejere ad gangen, hvor de enkelte delafsnit af stien drøftes.

Økonomi

Plan- og Miljøudvalget frigav den 20. februar 2021 (sag nr. 14) 200.000 kr. til brug for det indledende arbejde. Disse midler er endnu ikke brugt. I denne periode har administrationen arbejdet med flere løsningsmodeller. Endeligt godkendte udvalget den 5. oktober 2021 (sag nr. 131) etablering af trampestien, dog under forudsætning af, at stien kunne etableres med indgåelse af frivillige aftaler. Ved denne sag blev 300.000 kr. fra puljen til skilte og stier i det åbne land frigivet til etablering af stien. Disse midler er heller ikke brugt.

Forslag til fremtidig proces

Administrationen anbefaler, at muligheden for at lave aftale om en trampesti ved frivillige aftaler afsøges nærmere og dermed at sagen om igangsættelse af ekspropriation udsættes.

Administrationen vil invitere grundejerne til møde i mindre grupper svarende til de enkelte delstrækninger. Disse møder vil blive afholdt hen over sommeren og vil være afsluttet hen mod efteråret 2023. Når administrationen har været i dialog med borgerne, vil en sag på ny blive forelagt Klima, natur og energi.

Inddragelse

Der har været afholdt borgermøder som nævnt i sagsfremstillingen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

49Beslutning om det videre arbejde for adgang på Skuldelev Ås

Resume

Klima, natur og energi besluttede på mødet d. 11. april 2023, pkt. 28, at udvalget ønskede at få forelagt en sag om Skuldelev Ås. I denne sag redegøres for mulighederne for færdsel på åsen. Klima, miljø og natur anmodes om at beslutte hvilke løsningsforslag, som administrationen skal arbejde videre med.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte hvilke af nedenstående løsningsmuligheder, som administrationen skal arbejde videre med:

1. Frivillig aftale omkring naturpleje,

2. Ekspropriation af areal til etablering af ny sti,

3. Ekspropriation ved eksisterende stistrækning eller

4. Ny fredning som gavner mulighederne for både sti og naturpleje.

Beslutning

Udvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med indstillingspunkt 1.1: Frivillig aftale omkring naturpleje.

Sagsfremstilling

Der har gennem mange år været et ønske fra borgere om at kunne færdes på åsen. Det er nu umuligt grundet selvsået vegetation. Udvalget har derfor besluttet, at der skal forelægges en sag - nærværende sag, som beskriver løsningsmodeller for en genskabelse af adgangsmulighederne på åsen. På Skuldelev Ås er to problemer, som begge relaterer sig til en gældende fredning for området. Fredningen er vedtaget i 1951. Fredningen blev vedtaget med det formål at bevare åsen og det landskab, der var omkring åsen. Fredningen forbyder visse aktiviteter, fx byggeri og plantning af træer, men i den er der ikke taget højde for den naturlige udvikling, at naturen "springer i skov". I praksis er ulemperne med træbevoksning og den heraf manglende udsigt ens uanset, om træer er plantet eller er selvsået.

Tilsvarende er der en bestemmelse om, at man må gå langs med diget på toppen af åsen. Da fredningen blev skrevet, var der hovedsageligt marker og folde langs med diget. Fredningen gav således lov til, at man måtte gå i kanten af marken. Men udviklingen af området har gjort, at marker og folde er forsvundet og beplantningen har indfundet sig. Den gældende fredning fastsætter ingen forpligtelser til vedligehold af en sti på toppen. På kortbilaget vises, at stien ender blindt. I fredningen er ikke angivet, at man fra åsen kan gå ned på Skuldelev Strand.

Kommunen har 3 muligheder for at løse udfordringerne:

 • Frivillig aftale
 • Ekspropriation
 • Ny fredning

Frivillig aftale

Administrationen har gennem flere år og senest primo 2023 været i dialog med nogle af grundejerne på Skuldelev Ås omkring etablering af den manglende sti. Administrationen vurderer, at en frivillig aftale ikke er en mulighed. Holdningerne blandt nogle af grundejerne er meget klare, de ønsker ikke en sti.

Frivillig aftale kan måske benyttes til at lave noget vedligehold af den eksisterende sti. Men der er ingen garanti for, at alle grundejere ønsker at deltage. Hvis bare en enkelt grundejer ikke ønsker at deltage og derved lader stien vokse til på sin ejendom, er hele stiforbindelsen reelt lukket.

En frivillig aftale kan måske bruges i forhold til naturpleje. Men det er vanskeligt, da naturområderne er delt over flere ejendomme. Der skal derfor laves aftaler med mange grundejere, hvis det skal være muligt at lave større sammenhængende naturpleje. Der er derfor en væsentlig risiko for, at naturplejen bliver på nogle små og spredte områder, hvilket ikke er optimalt i forhold til sikring af naturen.

Ekspropriation

Det kan være en mulighed at erhverve et areal langs med toppen af åsen, så der kan laves en sti på den manglende del. Tilsvarende vil det være en mulighed at købe en et areal ved den eksisterende sti, således at kommunen nu og i fremtiden har mulighed for at vedligeholde stien.

Ulempen ved denne løsning er, at det koster en del penge at opkøbe et areal. Beløbets størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

En anden ulempe ved ekspropriation til en sti er, at det ikke har nogen virkning i forhold til muligheden for naturpleje på arealerne.

Ny fredning

Kommunen kan ansøge Fredningsnævnet om udarbejdelse af en ny fredning. Denne fredning kunne have bestemmelser om etablering og pleje af en sti samt mulighed for, at kommunen har en ret til at lave naturpleje på det øvrige areal.

Ulemperne ved en ny fredning er, at det kan koste et beløb til erstatning til grundejerne. Typisk betaler kommunen 25 % af udgiften til erstatning og staten betaler resten. Dog vil staten typisk kun bidrage økonomisk, hvis det har væsentlige naturmæssige fordele. Vi kan derfor ikke forvente, at staten bidrager, hvis ny fredning kun har sti som formål.

Ved udarbejdelse af en fredning er kommunen ansøger, mens Fredningsnævnet er myndighed. Kommunen kan komme med et forslag, men den endelige beslutningsmyndighed til indholdet er Fredningsnævnet.

Det er ikke usædvanligt, at det tager flere år at lave en ny fredning. Fx gik der over 20 år med at få vedtaget fredningen ved Lille Rørbæk.

Fremtidig drift

Administrationen anbefaler, at der afsøges en løsning om fremtidig friholdelse af sti og eventuelt naturpleje ved hjælp af frivilligt arbejde, da der ikke er ramme til vedligeholdelse indenfor den nuværende drift.

Administrationen anmoder om, at Klima, natur og energi beslutter, hvilke løsningsmodeller som administrationen skal arbejde videre med.

Inddragelse

Der er ikke lavet nogen høringer i forbindelse med denne sag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

50Beslutning om støttepunkter til friluftsliv i 2023

Resume

I denne sag skal Klima, natur og energi overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, hvilke forslag fra borgerinddragelsen omkring støttepunkter til friluftsliv, der skal gennemføres i 2023 og hvilke der skal søges gennemført i de følgende år. Derudover skal udvalget anbefale frigivelse af midler fra puljen Støttepunkter til friluftsliv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte, om forslag skal udgå af det videre administrative arbejde
 2. Beslutte gennemførelse i 2023 af de 11 anbefalede forslag, der er opmærket med kategorien høj, jf. sagsfremstillingen.
 3. Der frigives puljemidler for 2023 kr. 1.156.250.

Beslutning

Udsat, idet sagen ønskes yderligere belyst.

Sagsfremstilling

Puljen for støttepunkter til friluftsliv er en tilbagevendende årlig pulje på ca. 1. mio. kr. Puljen har til formål at etablere støttepunkter for friluftslivet i Frederikssund Kommune. Friluftsliv forstås bredt og omfavner både friluftsliv på jorden og på vandet. Udvalget blev på møde den 11. april 2023 orienteret om status for de initiativer, der blev besluttet igangsat i 2022. Efterfølgende har der den 11. april 2023 været afholdt møde mellem Hammergårdens bestyrelse og Borgmesteren, hvor der blev aftalt, at Hammergårdens bestyrelse arbejder videre med konkretisering af projektideen på området og at rejse medfinansiering.

For så vidt angår puljen for 2023 har borgere og kommunens fagcentre i alt afgivet 85 forslag. De indkomne forslag er screenet og sorteret med deltagelse fra Center for Kultur, fritid og ungeliv, Center for By og Landskab (natur, landzone, vej og trafik) og Center for Ejendomme og IT (vej og park samt kommunale ejendomme). Som følge af den tværgående administrative gennemgang er de indkomne forslag nu sorteret i fire kategorier i forhold til, hvorvidt det vil være realistisk at gennemføre forslagene:

 • Kategorien høj, som indeholder 14 forslag, hvoraf 11 vurderes som realistiske at kunne udføre i 2023.
 • Kategorien mellem, som indeholder 20 forslag, der umiddelbart vurderes at ville kunne gennemføres, men som kræver en nærmere undersøgelse eller afklaring af placering, lokal opbakning og/ eller tilladelser, typisk fra Kystdirektoratet.
 • Kategorien lav, som indeholder 35 forslag, der anses for vanskelige at gennemføre, fordi de involverer flere private matrikler og/ eller nabokommuner samt at de kræver en nærmere undersøgelse eller afklaring af placering, lokal opbakning og/ eller tilladelser.
 • Kategorien udgår, som indeholder 16 forslag, der involverer fredninger, hører hjemme under anden kommunal aktivitet eller pulje eller er forslag, der tidligere er afvist af grundejer.

De 11 forslag i kategorien "høj" omhandler blandt andet en naturlegeplads, en sti på 200 m, ophængningssteder til hængekøjer i skove, bålhytte, bænke, et toilet og bedre skiltning. Forslagene skønnes at kunne gennemføres for ca. 965.000 kr. og medfører en årlig drift på 122.000 kr., der ligeledes skal dækkes i kommende års puljer. Ønskerne er geografisk fordelt med 1 i Slangerup, 6 i Frederikssund, 1 i Jægerspris og 3 i Skibby. Hertil kommer et antal bænke, der kan fordeles.

De 20 forslag i kategorien "mellem" indeholder blandt andet shelters, fugletårn, trold, træningsredskaber, stigrus, 2 toiletter, 3 legepladser, grill samt bord og bænkesæt. Forslagene skal analyseres yderligere for så vidt angår omkostninger, men vurderes umiddelbart økonomisk mulige at gennemføre fordelt over puljemidler i årene 2024 og 2025. Derudover vil der skulle arbejdes videre med at undersøge placering, behov, dialog med eventuelle private grundejere og Naturstyrelsen samt at søge Kystdirektoratet om tilladelser. Behandlingstid hos Kystdirektoratet er pt. ca. et år. Januar 2024 vil der kunne fremlægges en ny statussag og hvor puljemidlerne for 2024 prioriteres.

Kategorien "lav" indeholder blandt andet en bro, flere stier, lys langs sti, udkigstårn, 8 legepladser, bålpladser, ridesti, skur til vinterbadere, badebroer, træsti, træningsredskaber, skilt og bænke. Forslagene skal analyseres yderligere for så vidt angår omkostninger, når det er klarlagt, hvilke der reelt vil kunne gennemføres. Mange af de indkomne forslag i denne kategori er på privat grund, vedrører mange private grundejere, involverer en nabokommune, kræver en ekspropriation, kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, involverer naturbeskyttede områder eller de vurderes at være omkostningstunge.

Kategorien "udgår" indeholder blandt andet forslag til sti, shelters, bro, p-plads, badebro med vippe, havnebad, fejning af sti, bålsted, toilet. Nogle hører under biodiversitetspuljen, et vedrører en sti, der er på vej til realisering i regi af Vej og trafik, andre forslag vedrører havnebad eller badebro med vippe, der er under etablering. Endelig indeholder kategorien også forslag, der tidligere er blevet afvist af grundejer.

Alle forslag er nærmere beskrevet og vurderet i bilag 1. Forslagene er samlet i en overordnet oversigt i bilag 2.

Administrationen anbefaler, at midlerne for 2023 benyttes til gennemførelse af forslag i kategorien høj. I det omfang puljemidlerne rækker, vil der kunne sættes bænke op og/ eller der kan gennemføres initiativer fra kategorien mellem.

Inddragelse

Ejere af involverede matrikler vil blive kontaktet for samarbejde eller aftaler.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,068 mio.kr. til støttepunkter til friluftsliv. I nærværende sag søges 1,156 mio.kr. af de budgetterede midler frigivet i 2023.

Bilag

51Beslutning om Klimaplan 2045

Resume

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020 om at udvikle ambitiøse klimaplaner efter en bestemt metode. Frederikssund Kommunes klimaplan er forhåndsvurderet af Concito og klar til certificering efter Byrådets behandling. Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommunes Klimaplan 2045 godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Regionerne, KL, Realdania og den grønne tænketank CONCITO, som tilbyder kommuner rådgivning og sparring til udvikling af lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen om CO2-neutralitet og -robusthed inden 2050.

Ved tilslutningen til DK2020 har kommunerne mulighed for at få klimaplanen certificeret af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework'.

Klimaplan 2045, Indsatskatalog og Climate Action Planning Framework er forhåndsvurderet hos CONCITO i april 2023. CONCITOs bemærkninger krævede få justeringer i bilagsmaterialet til Climate Action Planning Framework, bilagene er justeret og fremsendt til C40-certificering. Administrationen forventer, at certificeringen modtages umiddelbart efter, at klimaplanen vedtages.

Klimaplanen består af 3 dele:

Klimaplan 2045

Indsatskatalog

Dokumentationsrapport 'Climate Action Planning Framework'.

Byrådet vedtog allerede i 2019 et ambitiøst klimamål om, at Frederikssund Kommune som geografisk enhed skal være CO2-neutral senest i 2045.

Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier (s. 7 i Klimaplan 2045). Det skal endvidere fremhæves, at planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give merværdi for Frederikssund Kommune (s. 12 i Klimaplan 2045).

Indsatskataloget angiver en model for prioritering af indsatser, giver overblik over de enkeltes indsatser sammenhæng til øvrige planer og angiver økonomi og ressourcer til gennemførelsen af indsatsen.

Evaluering, monitorering og revurdering af planen:

En gang årligt vurderes fremdriften af igangværende klimaindsatser. Klimaplanen revurderes hvert fjerde år, og der udarbejdes i den forbindelse et opdateret klimaregnskab og mobilitetsregnskab for at følge op på klimamål.

Økonomi:

Ingen i forbindelse med vedtagelse af planen.

Med den nuværende økonomiske ramme er det nødvendigt at prioritere klimaindsatserne.

Inddragelse

Inddragelse er sket i forbindelse med udvikling af delplanerne, som klimaplanen bygger på:

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022

Mobilitetsplan 2023

Klimatilpasningsplan 2023

Klimahandleplan 2020-2024

Ovenstående planer har alle været i offentlig høring og relevante nøgleaktører har været med til at udvikle planerne.

Klimarådet har desuden fået forelagt klimaplanens indsatskatalog på den 9. marts 2023.

Det er ikke et krav i C40-certificeringen, at klimaplanen sendes i offentlig høring. Det skyldes, at klimaplanen er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører og at klimaplanen bygger på eksisterende planer, som har været i høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

52Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Pulje til klima og miljø.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø.

I budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Pulje til klima og miljø.

Der er anvendt 2,81 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr., svarende til 14,1 %, af anlægsbevillingen.

Mio kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter3,22,810,39

Puljen til Klima og miljø skulle medvirke til en realisering af kommende klimahandlingsplan med afsæt i vedtaget Klimastrategi. Puljen skulle bl.a. finansiere ansættelse af to projektmedarbejdere til bl.a. at konkretisere initiativerne. Baggrunden for mindreforbruget er, at de to klimamedarbejdere, som var finansieret med denne pulje, blev del af fast driftsbevilling som en del af budgetaftalen for 2022. Her blev tilført fire årsværk til klimaindsatsen.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

53Orientering om inddragelse i forbindelse med idéoplæg til Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord

Resume

I april og maj 2023 er idéoplæg til projektet ”Frederikssund møder vandet – livet mellem by og fjord” blevet fremlagt for både fagudvalg, borgere og de relevante fagligheder i kommunen.

Næste fase i projektet er udarbejdelse af projektforslaget. Her vil administrationen og rådgivere arbejde videre med projektet på baggrund af de indsamlede input og de tekniske undersøgelser, der i mellemtiden bliver udført.

Input fra den gennemførte inddragelse giver ikke anledning til store ændringer i projektet, men har bidraget til præciseringer og prioriteringer i projektet. Administrationen forventer derfor at arbejde videre med et projekt, der bygger på idéoplæggets formgivning og elementer, når projektet skal detaljeres i projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at der skal afholdes et temamøde efter sommerferien.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Politisk drøftelse

Administrationen fremlagde den 14. marts 2023 et idéoplæg til projektet på et temamøde for Klima, natur og energi samt Plan og teknik. Til dette temamøde blev projektet drøftet og forslag til tilretninger blev noteret. Disse er med i sammenfatningen til det videre arbejde.

Nabomøder med berørte borgere

Administrationen har i maj 2023 afholdt møder med to beboergrupper, der bliver særligt berørt af projektet. Et møde med borgerne bosat i Amsterdamhusene og et møde med beboere med udkørsel til den del af Stenværksvej, der er omfattet af projektet. På begge møder blev projektet drøftet og borgerne kom med input til den del af idéoplægget, der er i nærhed til deres bolig. Begge møder blev gennemført i en konstruktiv dialog og projektet blev positivt modtaget. Disse møder danner ikke grundlag for markante ændringer i projektet. Dialogen med disse to borgergrupper fortsættes i den næste fase.

Dialogmøde for alle borgere

Den 10. maj 2023 afholdte administrationen et åbent borgermøde på havnepladsen, hvor projektet blev præsenteret og alle borgere havde mulighed for at spørge ind og komme med kommentarer. På mødet blev der udvist stor interesse for projektet, og projektets idé blev positivt modtaget.

Kommentarer fra dialogmødet giver ikke anledning til større ændringer i projektet, men kan bidrage med opmærksomhedspunkter og til en fremtidig prioritering af elementer i projektet.

Digital inddragelse

Projektsiden på vi.skaber.frederikssund.dk har været aktiv med mulighed for at indsende kommentarer til idéoplægget. Der er kommet to bidrag, som er enslydende med de input der kom til de fysiske møder.

Se bilag for en sammenfatning af de punkter, der tages med videre fra inddragelsen, samt det idéoplæg der er blevet præsenteret for borgerne.

Idéoplægget til projektet er også blevet fremlagt internt i Frederikssund Kommunes administration samt hos Frederiksborg Brand og Redning. Der er generelt blevet udvist stor begejstring for projektets hovedgreb og de funktioner, som idéoplægget forslår. Opmærksomhedspunkter omkring afledt drift mm. indtænkes i anlægsprojektet.

Administrationen vil udarbejde en beslutningssag efter sommerferien, hvor projektets byggeprogram behandles. Byggeprogrammet kommer bl.a. til at indeholde beskrivelse af de nødvendige tekniske undersøgelser og tilladelser. Byggeprogrammet fastlægger også projektets sikringshøjde.

Inddragelse

Fremadrettet vil vi.skaber.frederikssund.dk fortsat være en aktiv side, der bliver opdateret, så borgere og andre interesserede kan orientere sig om projektet.

Dialogen med de tætte naboer til projektet vil også fortsættes i det videre arbejde med udvikling af projektet.

I forbindelse med myndighedsbehandling af projektet gennemføres den/de lovpligtige høringer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

54Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Pulje til udrulning af cykelknudepunktsnetværk:

Administrationen agter at ansøge puljen til udrulning af cykelknudepunktsnetværk. Puljen er i alt på 1,5 mio. kr., hvoraf kommuner kan søge op til 150.000 kr. Puljen udmøntes af Dansk Kyst- og Naturturisme og har til formål at støtte udrulningen af et nationalt cykelnetværk i Danmark, der skal være med til at opnå bedre vilkår for cykelturismen og sikre bedre rammer for fritidscykling og gode cykeloplevelser. Ud over Frederikssund Kommunes administration er Destination Fjordlandet, Dansk Kyst- og Naturturisme, evt. private lodsejere samt potentielt frivillige i kommunens respektive relevante foreninger parter i projektet. Puljen er underlagt Dansk Kyst- og Naturturismens projekt ’Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark’. Med projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark’ gøres op med primært at skilte ruter, der går fra a-b, men aktivere endnu flere eksisterende cykelvenlige strækninger og forbinde dem i et landsdækkende netværk forbundet af knudepunkter. Knudepunkter er der, hvor strækninger krydser hinanden, og hvor cyklister skal træffe et valg om at cykle til højre, venstre eller køre lige ud. Et knudepunktsnetværk giver derved cyklister bedre mulighed for at planlægge en cykeludflugt efter deres interesser. Og destinationer og turismeaktører kan lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Derudover giver det mulighed for at sikre sammenhæng mellem overnatningssteder og private serviceudbydere og den cykelvenlige infrastruktur. For yderligere information følg dette link: https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/programmer/pulje-til-udrulning-af-cykelknudepunktsnetvaerk

Bilag

55Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.