Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 11. april 2023

Byrådssalen, F 1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

27Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet sag 31 udsættes.

28Drøftelse med Grønt Forum om udvalgte sager ved det årlige fællesmøde

Resume

Grønt Forum kan, jf. kommissoriet, få foretræde én gang årligt til et fællesmøde med Klima, natur og energi - typisk i forbindelse med et udvalgsmøde. Grønt Forum har ønsket at mødes med udvalget på nærværende udvalgsmøde med henblik på en drøftelse af Grønt Forums sager. Grønt Forum deltager i mødet under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Drøfte Grønt Forums sager med dem på mødet.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker en sag om Skuldelev Ås.

Udvalget ønsker en sag om, hvordan der kan arbejdes med et koncept for frivillighed.

Sagsfremstilling

Jf. kommissoriet (Bilag 1) kan Grønt Forum få foretræde én gang årligt til et fællesmøde med Klima, natur og energi - typisk i forbindelse med et udvalgsmøde. Grønt Forum har ved deres møde den 2. februar 2023 tilkendegivet, at de ønsker at drøfte nedenstående punkter med Klima, natur og energi på april-mødet. Grønt Forum ønsker, at de fremover har foretræde én gang årligt til mødet i februar.

Administrationen foreslår, at udvalget på baggrund af drøftelsen med Grønt Forum overvejer om, der ønskes en ny sag, hvor Grønt Forums kommissorium genbesøges.

Punkter ønsket af Grønt Forum:

 1. Stisystemer for gående på toppen af Skuldelev ås
 2. Sammenhængende stisystem i kommunen
 3. Generelt - at der bliver sat midler af til stisystemer. Vedligehold af stier til standard. Fx Fjordstien - cykel- og trampesti, hvor kommunen har en forpligtelse
 4. Forslag om 15 pct. reserveres til natur i lokalplaner

Ad 1)

Administrationen har i 2022 fået vurderet tilgængeligheden for vandring på toppen af Skuldelev Ås jf. Fredningsbestemmelserne. Bilag 2 viser den tilgængelige del af toppen af Skuldelev Ås. Det ses på kortbilaget, at det særligt er den nordøstlige del af Skuldelev Ås, der ikke er tilgængelig på grund af tilgroning af stien, der kan anes visse steder som en hævning af terrænet visse steder på toppen i den nordøstlige del. I den nuværende fredning er det ikke konkretiseret, hvem som har forpligtelsen til at holde en sti ryddet, så det er muligt af færdes i al fremtid. Der er således ikke taget stilling til, at arealerne vokser til.

Ad 2)

Politisk er besluttet to puljer til rekreative stier: Puljen til rekreative stier (2023 med 2,4 mio. kr. og i overslagsårene 1,06 mio. kr. og Puljen til stier og skilte i åbent land i 2023 med 0,589 mio. kr.) Disse midler er allerede prioriteret til stien mellem broerne og trampestien langs Græse Å. Begge er i proces. Ansøgning om etablering af sti mellem broerne afventer godkendelse ved Kystdirektoratet. Vedrørende Græse Å indkaldes der til lodsejermøde i slutningen af april 2023.

Ad 3)

Frederikssund Kommune vedligeholder stier og Fjordstien på kommunens egne arealer Bilag 3. Fjordstien er overdraget fra det tidligere amt. I amtets tid var der ikke lavet aftaler om fremtidig vedligeholdelse. Det er vurderet, at cykler og gående ikke laver de store skader på underlaget.

Mange af strækningerne på ruten ligger på private fællesveje, hvor færdsel er tilladt for almenheden. Enkelte steder går trampestierne igennem våde strandenge, hvor der er oversvømmet om vinteren. Man kan finde et kort over rekreative stier på hjemmesiden ved at søge enten på rekreative stier eller Frederikssund kommunes digitale kort (Link til kort: https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap). Her kan man desuden finde andre kort med temaer, så man kan se hvor der er rekreative stier og om de ligger tæt på f.eks. beskyttet naturtyper.

Ad 4)

I Planlovens § 15 katalog, er det fastlagt, hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. ”Naturen” er ikke et begreb, der indgår i kataloget. Planloven åbner derimod mulighed for regulering af udformningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af de ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde.

Det er ikke muligt at stille krav om fx 15 pct. til natur i lokalplaner, og Frederikssund Kommune kan ikke kræve arealer udlagt med naturgræs. Kommunen kan ikke regulere, hvor tit græsses indenfor et område skal slås, og om der må gødskes. Men der er andre mulighederne for at sikre det grønne gennem lokalplanerne. I kommunens planlægning udmønter det sig i følgende:

 1. At boliger skal have grønne tage. Det kan være ud fra et bygningsæstetisk hensyn. Det gør sig fx gældende i forbindelse med planerne om opførelse af etagehusene ved Vinge Station, hvor der stilles krav om grønne tage på de mindre bygninger. Mange beboere vil komme til at kigge ned på tagene, og det vurderes, at de grønne tage derfor vil give kvalitet til området.
 2. At der skal etableres grønne tage til forsinkelse af regnvandet i relation til spildevandshåndteringen.
 3. At der i planlægningen af det grønne hjerte i Vinge kræves grønne tage på de kommunale bygninger. Dette for at underbygge området grønne karakter.
 4. At bevare eksisterende beplantningsbælter for at skærme omkring erhvervs- og boligområder. Det kan også stilles krav om etablering af nye beplantningsbælter, fx om tekniske anlæg.
 5. At bevare specifikt udpegede træer, der vurderes at have en særlig betydning for bymiljøet. Det kan fx være i bevarende lokalplaner for kommunens landsbyer.
 6. At fastlægge omfanget af de grønne friarealer og befæstelsesgraden de i nye boligområder.
 7. At der plantes bestemte trætyper med særlige karakteristika, som passer til det pågældende område. Det kan fx bidrage til at understøtte et områdes naturpræg eller danne skygge i byen.
 8. At hække og træer ikke må overskride en bestemt højde for at undgå skyggevirkning og indbliksgener.
 9. At der ved etablering af bassiner til tilbageholdelse af regnvand på kanten af det åbne land indtænkes, hvordan disse kan få et naturligt udtryk og tilføre grønne og blå kvaliteter til området.

Inddragelse

Der har været inddragelse af Grønt Forum.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

29Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsregulativer

Resume

Med budgetaftalen 2023 er afsat 0,4 mio. kr. til vandløbsregulativer. Med denne sag ønskes de 0,4 mio. kr. frigivet til de mest akutte lovpligtige opgaver. I sagen redegøres for en prioritering af, hvordan midlerne kan anvendes samt hvad det betyder for den resterende lovpligtige opgaveportefølje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. fra puljen ”vandløbsregulativer” i budget 2023 jf. prioritering foreslået i denne sag.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev der afsat 0,4 mio. kr. til anlægsopgaver samt et årsværk til at sikre, at de store mængder nedbør kan afhjælpes forsvarligt.

Forud for budgetaftalen drøftede Klima, natur og energi i juni 2022 (sag nr. 67) de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet. Af sagen fremgik situationen på vandløbsområdet. Administrationen gennemgik, hvilke væsentlige lovpligtige opgaver, der hidtil ikke havde været ressourcer til at varetage:

 • dele af den lovpligtige vedligeholdelse af offentlige vandløb (opmåling og oprensning).
 • en gennemgang og revidering af de 34 regulativer for offentlige vandløb
 • ensretning af klassificering af kommunens vandløb

Samtidig fremlagde administrationen en mulig tids- og finansieringsplan for at nå i mål med opgaverne over en syv årig projektperiode og en efterfølgende driftsperiode. For 2023 forudsatte planen en samlet bevilling på 1,45 mio. kr. (drift og anlæg) samt 2 årsværk.

Ved udvalgsmødet ønskede Klima, natur og energi yderligere at få screenet områder, hvor det er muligt at udvikle vådområder. Denne opgave indgår ikke i den tidligere fremlagte plan og er ikke direkte en lovpligtig opgave.

Den afsatte bevilling til anlæg og årsværk i budgetaftalen 2023 giver kun mulighed for at implementere en mindre del af den i 2022 fremlagte tids- og finansieringsplan for opgaver på vandløbsområdet. Det vil derfor ikke være muligt at foretage hovedparten af den lovpligtige kontrolopmåling og eventuelle afledte oprensning af offentlige vandløb. Tidsplanen for gennemgang og revidering af regulativer samt ensretning af klassificering af kommunens vandløb må ligeledes forventes at tage omtrentlig dobbelt så lang tid at gennemføre, som skitseret i tidsplanen i juni 2022.

Administrationen ønsker i 2023 at prioritere revision af vandløbsregulativer højest. Det er der følgende årsager til:

 • Vandløbsregulativerne er helt centrale for kommunens rolle som vandløbsmyndighed og danner grundlaget for robusthedsanalyser, beregninger mv. Regulativer, der er svært forståelige, unøjagtige, fejlbehæftede eller ikke stemmer overens med de faktiske forhold i vandløbene, medfører et øget ressourceforbrug, upræcise beregninger og øget risiko for forkerte eller dårligt underbyggede myndighedsafgørelser.
 • Drift og vedligehold af de offentlige vandløb skal ske i henhold til regulativet. Vedligeholdelsesbestemmelser, der er utidssvarende eller afviger regulativerne imellem, medfører ekstra udgifter til drift og vedligehold, og kan forringe mulighederne for at opnå god økologisk tilstand og målopfyldelse i vandløbene.
 • Alle Frederikssund Kommunes vandløbsregulativer er utidssvarende og har langt overskredet den fastsatte dato for revision.

Regulativrevision er en tidskrævende proces, der kræver en høj grad af dialog, interessentinddragelse mv. Der kan løbende opstå behov for supplerende vurderinger og beregninger, som administrationen ikke nødvendigvis kan udføre selv. Det er ligeledes et område, der giver mulighed for effektivisering og synergieffekter, når rammerne for at arbejde kontinuerligt og sideløbende på flere forskellige regulativer er til stede. Anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr. er kun givet i 2023. Administrationen forventer i 2023 at kunne få påbegyndt revision af 2-3 vandløbsregulativer.

Hvis der ikke afsættes en bevilling i de efterfølgende år, vil arbejdet med de lovpligtige områder gå delvist i stå igen fra 2024. For at sikre fremdrift i opgaveløsningen med regulativrevision og for at påbegyndte revisioner kan færdiggøres og vedtages med en rimelig tidshorisont, vil det være nødvendigt, at puljen til vandløbsregulativer fortsættes. Ved fortsat bevilling på 0,4 mio. kr. pr. år og med hovedfokus på anvendelse til revision af vandløbsregulativer vil det være muligt at nå alle 34 regulativer igennem i løbet af 11-12 år.

Selvom administrationen anbefaler at bruge hovedparten af puljemidlerne i 2023 til at arbejde med regulativrevision, vil det også være nødvendigt at afsætte en del af midlerne til andre af områderne beskrevet ovenfor. Herunder specielt opmåling og oprensning af åbne, offentlige vandløb og vedligehold af rørlagte. De resterende områder prioriteres lavere i 2023, men administrationen vil alligevel arbejde for at løse eller igangsætte nogle af opgaverne. Dels med tilgængelige årsværk, men også i mindre omfang med eventuelle uforbrugte driftsmidler fra vandløbsområdet.

Udover ovenstående opgaveportefølje forventer administrationen, at Vandplan 3 indeholder en række indsatser til gennemførsel i udvalgte vandløb i Frederikssund Kommune inden 2027. Planen skulle være offentliggjort i 2021 og må forventes at være nært forestående. Af høringsversionen fremgår dog et indsatskatalog i Frederikssund Kommune med genslyngninger, mindre restaureringer, etablering af sandfang, fjernelse af fysiske spærringer og genåbning af rørlagte strækninger, som må forventes også at fremgå af den endelige plan. Udgangspunktet er, at projekterne kan tilskudsfinansieres fuldt ud. Men det er ikke muligt at drage nytte af tilskud uden at afsætte midler til ansøgningsprocessen og til mellemfinansiering, da tilskudsbeløb først udbetales fuldt ud efter gennemførsel. Når det endelige indsatskatalog foreligger, vil administrationen fremlægge udvalget en tids- og finansieringsplan for gennemførsel af indsatserne.

Inddragelse

Ved revision af regulativer vil der være lovpligtig inddragelse af bredejere og andre interessenter. Dette vil typisk omfatte dialog med bredejere og interessenter, lodsejermøder og en offentlig høring af udkastet til regulativ.

Økonomi

Der er afsat 0,4 mio. kr. i budget 2023 til vandløbsregulativer.

30Beslutning om frigivelse af midler til energiinvesteringer i kommunale bygninger

Resume

Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om frigivelse af midler til energiinvesteringer. I sagen kommer administrationen med anbefalinger til energitiltag til gennemførelse i 2023. Sagen er suppleret med bilag for status på projekter i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ud af de afsatte midler på 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer i 2023 frigives 2,753 mio. kr. og de anbefalede tiltag udføres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 4,753 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag. I nærværende sag kommer administrationen med anbefalinger til hvilke kommende energitiltag, der kan implementeres for de afsatte midler til gennemførelse i første omgang i 2023 og anmoder om frigivelse af midlerne. Senere på året forventes en sag med anmodning om frigivelse af de resterende midler.

Kort om energibesparende tiltag

Der er tale om et tilbagevendende årligt beløb, der er øremærket energitiltag i kommunale ejendomme. Ved energitiltag forstås i denne sammenhæng tiltag, som bevirker, at der spares på hhv. el, varme eller vand. Energibesparelser i de kommunale bygninger er en vigtig del af kommunens klimahandlingsplan for 2030. Administrationen udarbejder en gang årligt et overblik over projekter, som vil være relevante at igangsætte.

I november 2022 besluttede Klima, natur og energi at ændre kravet for tilbagebetalingstiden fra 10 år til 30 år. Beslutningen muliggør, at bl.a. vinduesudskiftning og tagudskiftninger kan igangsættes for midlerne til energibesparelser.

Frigivelse af midler

Med nærværende sag skal udvalget alene tage stilling til, om det på baggrund af anbefalingen af nedenstående projekter vil anbefale, at beløbet på 2,753 mio. kr. til energiinvesteringer frigives.

Anbefalede tiltag i 2023 i første omgang (udgør 2,7 mio. kr.)

 • Implementering af nyt energistyringssystem 0,8 mio. kr.
 • Afsluttende udskiftning af CTS-systemer (påbegyndt i 2022) 0,5 mio. kr.
 • Løbende udskiftning af automatik til styring af ventilation og varme 0,3 mio. kr.
 • Ændring af filtre i ventilationsanlæg bl.a. i Frederikssund Svømmehal 0,8 mio. kr. - forventet el besparelse 30 %
 • Opfølgningsinitiativer på baggrund af analyser fra nyt energistyringssystem 0,3 mio. kr.

Uddybning af anbefalinger 2023

Implementering af nyt energistyringssystem 0,8 mio. kr.

I øjeblikket benytter kommunen et it- program, der er tilbage fra opstarten af den tværgående energiindsats i 2010. Programmet registrerer kommunens energiforbrug på månedsforbrug. Et nyt system vil registrere forbruget på timebasis samt give mulighed for at anvende algoritmer beregnet ud fra f.eks. vejrdata, forventet forbrug med videre. Det bliver således muligt at følge væsentligt hurtigere op på unormale tilstande, ligesom analyser af baggrunden for forhøjet energiforbrug kan foretages langt hurtigere og dermed også give mulighed for langt hurtigere opfølgning og dermed højere besparelse. KL arbejder i øjeblikket med at udbrede erfaringer med energibesparelser mellem kommunerne. Databaseret energiledelse fremhæves her som en vigtig forudsætning for at kunne komme i mål med energibesparelserne. Administrationen har i 2022 undersøgt markedet for systemer og fundet et som benyttes af flere andre kommuner med gode anbefalinger. Programmet forventes implementeret i 3. kvartal af 2023.

Afsluttende udskiftning af CTS-systemer (påbegyndt i 2022) 0,5 mio. kr.

CTS er en visualisering af styring til bl.a. varme og ventilation i bygninger. I Frederikssund Kommune har vi primært CTS på større ejendomme med mange anlæg, hvor der er behov for en koordineret styring af anlæggene. Det kan f.eks. være på skoler, omsorgscentre og administrationscentre. CTS er både software og hardware. Som al anden software bliver den forældet og skal opdateres. I 2022 blev der frigivet midler til denne opdatering i form af udskiftning af bl.a. servere. Grundet en kombination af leveringstider, travlhed hos leverandøren og vakance i stillingen som energikoordinator, er dette projekt ikke færdigt. Projektet forventes færdigt i 1. halvår af 2023.

Løbende udskiftning af automatik til styring af ventilation og varme 0,3 mio. kr.

I forbindelse med de energitiltag, der blev besluttet i 2022 som led i energibesparende foranstaltninger i forbindelse med energikrisen, herunder sænkning af den generelle temperatur i til 19 grader, viser erfaringerne, at der er behov for et afsat beløb til løbende mindre udskiftninger af styringsautomatik. Det kan f.eks. være ur-styringer, der ikke virker, pumper der har sat sig eller tilsvarende. Summen tænkes anvendt til alle typer bygninger og styring, der ikke er CTS.

Ændring af filtre i ventilationsanlæg bl.a. i Frederikssund Svømmehal/ Idrætsby 0,8 mio. kr. - forventet el besparelse 30 %

Administrationen er blevet præsenteret for en ny teknologi, som sikrer, at tryktabet i ventilationssystemer bliver minimalt. Et mindre tryktab betyder, at motorens hastighed kan sænkes. Kort sagt den samme luft for mindre energi. Administrationen anbefaler at undersøge og efterfølgende afprøve teknologien i kommunens svømmehal, da energiforbruget til ventilation her er en meget stor post for kommunen. Det samlede el-forbrug for idrætsbyen var i 2022 på ca. 580 MWh, svarende til ca. 2 mio. kr. En forventet besparelse ved den ny teknologi vil være ca. 0,3 mio. kr. pr. år.

Opfølgningsinitiativer på baggrund af analyser fra nyt energistyringssystem 0,3 mio. kr.

Som konsekvens af implementeringen af timeaflæsning, forventes det, at der opstår behov for at reagere på fejl i systemerne, som hidtil har være uopdaget. Det anbefales derfor, at der afsætte en pulje, der kan bruges på tværs af alle bygninger til denne fejlretning.

Bilag:

Bilag 1: Status gennemførte energiprojekter 2022.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer.

Bilag

32Orientering om status vedrørende støttepunkter til friluftsliv

Resume

I denne sag orienteres Klima, natur og energi om status for anvendelse af puljen for støttepunkter til friluftsliv i 2022, jf. beslutning på Klima, natur og energis møde den 10. maj 2022. Udvalget orienteres endvidere i sagen om den borgerinddragelse, der har fundet sted og hvad næste skridt er.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Puljen for støttepunkter til friluftsliv er en tilbagevendende årlig pulje på ca. 1. mio. kr. Puljen har til formål at etablere støttepunkter for friluftslivet i Frederikssund Kommune. Friluftsliv forstås bredt og omfavner både friluftsliv på jorden og på vandet.

Tidligere beslutninger for anvendelsen af puljen

Byrådet besluttede i budgetaftale 2021, at der skulle etableres et toilet ved Hammergården under forudsætning af, at Hammergårdens Ejerfond var medfinansierende med et tilsvarende beløb. Klima, natur og energi tiltrådte i marts 2022 administrationens anbefaling i forbindelse med frigivelse af midlerne om, at forslaget om toilettet ved Hammergården blev drøftet med Hammergårdens bestyrelse. På samme møde besluttede udvalget at igangsætte en række mindre projekter. Disse er oplistet på bilag 1.

Udvalget besluttede endvidere, at anvendelsen af puljen i 2023 skulle ske via borgerinddragelse.

Opbremsning af projekter i 2022

I juni 2022 besluttede Byrådet at bremse en række anlægsprojekter, som der endnu ikke var tegnet kontrakt på. Opbremsningen betød, at ud af de besluttede projekter i puljen Støttepunkter til friluftsliv kunne kun 1 projekt gennemføres og 2 delvist gennemføres. Det drejer sig om hærværkssikring af toiletter ved Møllekrogen og demontering af 2 fitnesspladser i Sillebro Ådal. I alt er der anvendt 37.908 kr. jf. beslutningen i juni. De resterende midler er overført til budget 2023. Det samlede budget for 2023 er således 1.931.250, hvoraf 775.000 tidligere er frigivet. Yderligere frigivelse vil blive indstillet i forbindelse udvalgets behandling af indkomne forslag på kommende møde.

Status for projekter i 2022

Toiletter ved Hammergården: Administrationen har kontakt med Hammergårdens bestyrelse. Meldingen herfra er, at de fortsat meget gerne vil have toiletter, men at de ikke fra bestyrelsens side forventer at kunne stille medfinansiering. Her afventes et møde om sagen, mellem bestyrelsen og Borgmesteren, planlagt til medio maj.

Renovering og opgradering af legepladsen i Sillebro Ådal: Legepladsen er sikret således, at der ingen farlige legeredskaber er. Der er udført en mindre opgradering med 2 lavt hængende net. Der vurderedes, at en yderligere opgradering ville koste mere end de oprindeligt anslåede og afsatte beløb, hvorfor arbejdet nu medtages til prioritering i 2023.

Renovering og opgradering af to fitnesspladser i Sillebro Ådal: Fitnessredskaberne var potentielt farlige og er helt fjernet. Der vurderedes, at en genopbygning ville koste mere end de oprindeligt anslåede og afsatte beløb, hvorfor arbejdet nu medtages til prioritering i 2023.

Vedligeholdelse af shelters og bålplads: Shelters har det generelt godt, men begge dele vil gennemgå vedligeholdsarbejder i 2023.

Toilet på Vesterstrand: Der er i 2022 forespurgt grundejer, Kong Frederik den 7. stiftelse, om tilladelse til opstilling af en tidssvarende toiletbygning, opført og driftet af Frederikssund Kommune. Stiftelsen har svaret, at de ikke ønsker toilet på stranden.

Bålhytte i skoleskoven i Slangerup: Efter vurderinger af modtagne høringssvar fra naboer sommeren 2022, blev bålhytten flyttet og vil nu blive opført nærmere skolen, på dennes matrikel. Forventet opførelse er forår 2023.

Bænke langs fjordstien: Dette vil indgå til prioritering i 2023 sammen med input fra borgerinddragelse.

Afledt drift af besluttede tiltag

En række af de tiltag, som er besluttet til udførelse i 2022, medfører afledt drift, som skal finansieres af puljen fremadrettet. Det drejer sin om følgende:

 • Hærværkssikring Møllekrogen kr. 10.000 årligt
 • Shelters Sillebro Ådal kr. 20.000 årligt
 • Bålhytte Slangerup kr. 10.000 årligt

I alt er således kr. 40.000 årligt forhåndsdisponeret til afledt drift.

Inddragelse af borgere i forhold til forslag til brug af puljen i 2023

For at sikre bredest mulig inddragelse, er inddragelsen af borgerne sket digitalt. Det har i perioden den 13. december 2022 til den 14. februar 2023 været muligt for alle borgere at komme med forslag til anvendelse af puljen via www.vi.skaber.frederikssund.dk. Der er modtaget 70 forslag fra 57 indsendere.

I tillæg hertil er der indkommet 15 forslag fra en lignende undersøgelse i administration. De indkomne forslag er nu kategoriseret, hvilket fremgår af bilag 2.

Forslagene er ved at blive gennemgået med bl.a. myndighedsområderne med henblik på at sikre, at de lovligt vil kunne implementeres, at de ikke er i uoverensstemmelse med f.eks. kommunens naturhandleplan, hvilke forslag der vil kræve byggetilladelse, hvilke der kræver tilladelser fra grundejer, vurderinger af afledt drift m.v. Der forventes fremlagt sag til prioritering af midlerne for 2023 inden sommerferien. Af denne vil fremgå hvilke forslag, der forventes at kunne gennemføres i 2023 og hvilke der foreslås udsat til 2024.

Inddragelse

Der har været dialog med Kong Frederik den 7. stiftelse og med Ejendomsfonden Hammergården om beslutningerne vedr. projekter besluttet for 2022. For så vidt angår fremadrettet brug af puljen har der været foretaget brugerinddragelse via kommunens digitale platform, hvorunder bl.a. havnerådene via mail har været inviteret til at rejse forslag gennem portalen. Endelig har kommunens fagcentre været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

33Orientering om regnskab 2022

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskab for 2022 på Klima, natur og energi. Dermed redegøres for regnskabsresultatet på det bevillingsområde, der er på udvalget.

Samlet set på udvalget udviser regnskabet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften.

På anlægssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på bevillingsområdet By og Landskab.

Mindreforbruget kan primært forklares ved:

 • 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Varmeplaner
 • 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rottebekæmpelse
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Danmarks Vildeste Kommune
 • 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Natur

For en nærmere gennemgang af mindreforbruget på området henvises til vedlagte bilag ”Regnskab 2022 drift (KNE)”.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,4 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Energiinvesteringer
 • 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbiler
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til klima og miljø
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte
 • 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Reno. af frontmuren+ rør Jørlunde
 • 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klimahandlingsplan
 • 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby
 • 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Marbækrenden

Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby

For en nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag ”Regnskab 2022 anlæg (KNE)”.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Nærværende regnskabssag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

34Beslutning om overførsel 2022

Resume

I nærværende sag redegøres for det endelige regnskabs konsekvens for overførsler til efterfølgende år på Klima, natur og energi.

Samlet set på driften overføres 0,310 mio. kr. til 2023.

På anlægssiden overføres bruttoanlægsudgifter på 5,96 mio. kr. fra 2022, fordelt med 4,71 mio. kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. i 2025. Der overføres tillige bruttoanlægsindtægter på 0,75 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. På baggrund af driftsregnskabet overføres mindreforbruget på 0,310 mio. kr. til 2023
 2. Godkende tillægsbevilling på 5,96 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2023 og 2025 på bruttoanlægsudgifterne, fordelt med 4,71 mio.kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. i 2025
 3. Godkende tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. for overførsel af mindreindtægt til 2023 på bruttoanlægsindtægterne

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på bevillingsområdet By og Landskab.

Der overføres samlet set 0,310 mio. kr. til 2023.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

 • 0,19 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Danmarks Vildeste Kommune
 • 0,12 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Sjældne plantearter

For en nærmere gennemgang af overførslerne på området henvises til vedlagte bilag ”Overførsel 2022 drift (KNE)”.

Anlæg

Samlet set udgør de skattefinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi, et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,4 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr.

Overførsel af bruttoanlægsudgifter

Der overføres samlet bruttoanlægsudgifter på 5,96 mio. kr. fra 2022, fordelt med 4,71 mio. kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. i 2025.

Overførslen på bruttoanlægsudgifter til 2023 vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,74 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Energiinvesteringer
 • 0,99 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbiler
 • 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte
 • 2,51 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klimahandlingsplan
 • 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Støttepunkter til friluftsliv
 • 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Rekreative stier
 • 0,45 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Marbækrenden

Overførslen på bruttoanlægsudgifter til 2025 vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 1,25 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby

Overførsel af bruttoanlægsindtægter

Der overføres samlet bruttoanlægsindtægter på 0,75 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsindtægter til 2023 vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 0,75 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag ”Overførsel 2022 anlæg (KNE)”.

Inddragelse

Det er ikke vurderet relevant at inddrage eksterne parter.

Økonomi

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 0,310 mio. kr. i 2023 på driftsrammen.

Overførslen giver anledning til en samlet tillægsbevilling på 5,96 mio.kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne for anlægsrammen, fordelt med 4,71 mio. kr. i 2023 og 1,25 mio.kr. i 2025. Der søges tillige en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. for 2023 for bruttoanlægsindtægterne.

Bilag

35Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Bilag

36Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.