Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 24. maj 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter

92Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var ikke indkommet nogen skriftlige spørgsmål til byrådets spørgetid.

Der blev stillet et enkelt mundtligt spørgsmål i spørgetiden vedr. anbringelse af børn.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

93Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Kenneth Jensen (A) var fraværende. I stedet deltog Anne-Mette Olsen (A).

Hans Andersen (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Jørgensen (V).

94Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2023 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Heri er bl.a. indeholdt resultatet af den proces, som Byrådet igangsatte på mødet den 29. marts 2023 med det formål at sikre overholdelsen af servicerammen i 2023 (Sag nr. 44).

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik, Klima, natur og energi samt Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. svarende til forventet mindreforbrug på serviceudgifterne.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. svarende til forventede merindtægter på den centrale refusionsordning.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -4,3 mio. kr. svarende til forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
 4. Der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. svarende til forventet mindre låneoptag under de finansielle poster.

Derudover indstiller administrationen, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på - 0,1 mio. kr. på serviceudgifterne svarende til forventet mindreforbrug vedr. visiteret kørsel (solokørsel) under Omsorg og ældre (ikke indstillet af

  udvalget).

 2. Der gives en tillægsbevilling på - 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne svarende til forventet mindreforbrug ved udskydelse af udmøntning af trivselsmidler på skoleområdet under Skole, klub og SFO (ikke indstillet af udvalget).
 3. Der gives en tillægsbevilling på - 0,3 mio. kr. på serviceudgifterne som følge af reduktion af det centrale budget til kompetenceudvikling på skolerne på skoleområdet under Skole, klub og SFO (ikke indstillet af udvalget).
 4. Der gives en tillægsbevilling på - 0,2 mio. kr. på serviceudgifterne som følge af reduktion af pulje til fjernelse af tang under Klima, natur og energi (ikke indstillet af udvalget).

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 118:

Indstillingspunkt 1-4: Anbefales.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede et forslag om, at:

 • Indstillingspunkt 5 udgår.
 • Indstillingspunkt 6 justeres, således at der gives en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. på serviceudgifterne svarende til mindreforbrug ved udskydelse af udmøntning af trivselsmidler på skoleområdet under Skole, klub og SFO. Der resterer derved 1.175 mio. kr. i puljen til trivselsmidler.
 • Indstillingspunkt 7 anbefales.
 • Indstillingspunkt 8 anbefales.
 • Der gives en tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. på serviceudgifterne som følge af forventet mindreforbrug til energi.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I),

Imod forslaget stemte: Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø) og Søren Weiland (B) med den begrudelse, at de ikke er indstillet på at spare yderligere på børnene og foreslår at pengene tages fra energipuljen.

Forslaget anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede et forslag om, at:

 • Indstillingspunkt 5 udgår.
 • Indstillingspunkt 6 udgår.
 • Indstillingspunkt 7 udgår.
 • Indstillingspunkt 8 anbefales.
 • Der gives en tillægsbevilling på -1,7 mio. kr. på serviceudgifterne som følge af forventet mindreforbrug til energi.

Byrådet tiltrådte ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik, Klima, natur og energi samt Økonomiudvalget.

I bilag 1 og 2 redegøres der nærmere for budgetopfølgningens resultater. Heri er der i bilag 2 redegjort for resultatet af den proces, som Byrådet igangsatte på mødet den 29. marts 2023 med det formål at sikre overholdelsen af servicerammen i 2023 (Sag nr. 44).

Budgetopfølgningen forelægges Byrådet med henblik på endelig godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 10,7 mio. kr., hvilket er en forværring på 20,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En forværring, der primært kan forklares ved øgede bruttoanlægsudgifter, øgede bruttoanlægsindtægter samt øgede anlægsudgifter under forsyningen.

Serviceudgifter

På Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 22. og 29. marts 2023 blev der forelagt en status for de samlede budgetudfordringer i 2023 i forhold til servicerammen for kommunen som helhed. En status, der viser, at kommunen står til at overskride servicerammen med 37,2 mio. kr. i 2023, hvis der ikke gennemføres udgiftsreduktioner.

Merudgifterne fremkommer som en kombination af en række ekstraordinære forhold: Merudgifter udefra (Movia og Frederiksborg Brand & Redning), flere henviste elever til specialundervisning, udgiftspres på rehabiliteringsområdet, flere dyre enkeltsager på familieområdet, stigende takster på voksenhandicapområdet og manglende kompensation for inflation fra statens side.

På den baggrund vedtog Byrådet udgiftsreduktioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2023 på mødet den 29. marts 2023. Herefter udstod en budgetudfordring på 8,6 mio. kr., som de stående udvalg skulle finde modsvarende budgetreduktioner til på deres møder i april og maj. På Byrådets møde blev det endvidere besluttet, at der skal gennemføres besparelser på Økonomiudvalgets område på 4,4 mio. kr. (administrationen) i 2023. Denne besparelse er indeholdt i budgetreduktionen på de 28,6 mio. kr., og Økonomiudvalget indgår derfor ikke i processen, der skal udmønte de resterende budgetreduktioner på 8,6 mio. kr.

Administrationen har til udmøntning af budgetreduktionen på 8,6 mio. kr. fremlagt forslag til budgetreduktioner på 10,8 mio. kr., hvoraf de stående udvalg har indstillet forslag svarende til en samlet budgetreduktion på 6,7 mio. kr., jf. bilag 2.

Der mangler dermed fortsat en budgetreduktion på 1,9 mio. kr., som kan identificeres blandt de forslag, som de stående udvalg har valgt ikke at indstille, jf. bilag 2. På denne baggrund har administrationen i ovenstående indstilling anbefalet en række budgetreduktioner, som samlet set giver 1,9 mio. kr.

Sammenfattende giver Budgetopfølgningen anledning til forventede serviceudgifter i alt på 2.362,4 mio. kr. i 2023 svarende til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme. Tages der højde for forventet efterslæb for manglende kompensation af inflation i andet halvår af 2022, er det samlet set administrationens vurdering, at der er balance mellem serviceudgifter og serviceramme i 2023.

Et resultat, der dækker over, at en række områder - særligt voksenhandicapområdet og familieområdet - er under et fortsat pres i forhold til budgetoverholdelsen. Dette skyldes ikke mindst stigende priser. Der arbejdes fortsat på, at udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende rammer. Områderne følges tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der ligeledes vil være en nærmere viden omkring en evt. ændring af kommunernes samlede serviceramme grundet øget inflation i 2023. D.v.s. udover, hvad der blev forventet ved indgåelse af økonomiaftalen for 2023 i juni 2022.

Endvidere opleves et pres generelt på serviceudgifterne i forbindelse med fordrevne ukrainere, hvor de forventede merudgifter i 2023 er prognosticeret til 14,6 mio. kr. Der er tale om udgifter, der søges finansieret inden for eksisterende rammer i videst muligt omfang. Det er forventningen, at udgifter til fordrevne ukrainere i 2023 giver anledning til en hel eller delvis statslig kompensation, hvilket der er større viden omkring ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af merforbruget vil derfor indgå i arbejdet med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Den centrale refusiosnordning

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 5,0 mio. kr. på familieområdet.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsudgifter på 4,3 mio. kr., hvorefter de forventede bruttoanlægsudgifter udgør 184,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 36,2 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme. Med udgangspunkt heri har administrationen opstartet en proces med det formål at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2023, og resultatet heraf vil blive forelagt senest i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 giver anledning til indstilling af en samlet tillægsbevilling på -10,7 mio. kr. Herefter forventes et underskud på 10,7 mio. kr., hvilket er en forværring på 20,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til en forventning om balance mellem serviceudgifter og serviceramme.

I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til en forventet overskridelse på 36,2 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme. Med udgangspunkt heri har administrationen opstartet en proces med det formål at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2023.

Bilag

95Beslutning om Ligestillingsredegørelse 2023

Resume

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes en ligestillingsredegørelse for Frederikssund Kommune i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Med denne sag skal Byrådet godkende udkast til Ligestillingsredegørelse 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Udkast til Ligestillingsredegørelse 2023 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 122:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelsen indberettes hvert tredje år inden 1. juni.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen er en faktuel redegørelse og omhandler udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder, som indberettes i et indberetningsskema til ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, samt synliggøre indsatser på området og inspirere andre hertil.

Ligestillingsredegørelsen indeholder et specifikt tema for ligestilling i kerneydelser. Temaet for 2023 er med særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Redegørelsen omhandler to temaer:

 1. Ligestilling på personaleområdet (kønsfordeling i ledelse og personale).
 2. Ligestilling i kerneydelser (sundhedsydelser og sundhed generelt).

Ad 1. Ligestilling på personaleområdet

Ministeriet har fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) fået foretaget opgørelser over fordelingen af kvinder og mænd i de enkelte kommuner, dels på lederniveau og dels for alle medarbejdere.

Medarbejderne er fordelt på personalekategorier, som er fastlagt af ministeriet. Data er trukket i juli 2022, og kønsfordelingen af medarbejderne i Frederikssund Kommune var 79,7 % kvinder og 20,3 % mænd. Det svarer stort set til samme fordeling som ved sidste ligestillingsredegørelse i 2020, hvor fordelingen var 79,3 % kvinder og 21,67 % mænd.

En større ændring ses i kønsfordelingen på ledelsesniveau alene. I 2020 var der hhv. 28,3 % kvinder og 71,1 % mænd i direktionen, samt 42,86 % kvinder og 57,14 % mænd på centerchefniveau. I 2022 lå fordelingen på 50 % kvinder og 50 % mænd på direktionsniveau, samt 57,1 % kvinder og 42,9 % mænd på centerchefniveau.

Ad 2. Ligestilling i kerneydelser (Sundhedsydelser og sundhed generelt)

Frederikssund Kommune har ikke formuleret en samlet strategi for, hvordan der arbejdes med ligestilling i sundhedsydelser. Vi ligger i stedet vægt på, at der decentralt arbejdes med tilbud, der naturligt retter sig mod begge køn og målrettet specifikke målgrupper.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

96Beslutning om rekruttering til § 17.4 udvalgene Frederikssund bymidte - liv og handel og Det gode borgerforløb

Resume

Byrådet godkendte på mødet 26. april 2023 kommissorier for følgende to § 17 stk. 4 udvalg:

 • Frederikssund bymidte - liv og handel. Udvalget igangsættes juni 2023.
 • Det gode borgerforløb. Udvalget igangsættes oktober 2023.

Samtidig besluttede Byrådet, at administrationen skulle udarbejde en sag om sammensætning af og rekruttering til de to § 17, stk. 4 udvalg. Med sagen her skal Byrådet træffe endelig beslutning om, hvordan medlemmerne af de to udvalg rekrutteres samt udpege de politiske repræsentanter i udvalgene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Udpege 1-2 byrådsmedlemmer til udvalget "Frederikssund bymidte - liv og handel".
 2. Udpege en formand for udvalget "Det gode borgerforløb".
 3. Udpege 1-2 byrådsmedlemmer til udvalget "Det gode borgerforløb".
 4. Rekruttering og udpegning af de øvrige medlemmer af de to udvalg forløber som beskrevet i sagen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 123:

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler Rasmus Petersen (Ø) som formand for "Det gode borgerforløb".

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Indstillingspunkt 4: Anbefales med den tilføjelse, at den konkrete udvælgelse af borgere til "Det gode borgerforløb" sker af administrationen i samarbejde med formanden.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede et forslag om, at Lars Jepsen (A) og Therese Hejnfelt (C) indtræder i udvalget. Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Indstillingspunkt 3: Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede et forslag om, at Charlotte Drue (løsgænger) og Susanne Bettina Jørgensen (A) indtræder i udvalget. Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 4: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Den konkrete udvælgelse af nedenstående medlemmer af "Frederikssund bymidte - liv og handel" sker af administrationen i samarbejde med formanden:

 • En privat udvikler
 • En privat udlejer
 • Detailhandlen
 • Et spisested
 • En kommunal kulturinstitution.

Sagsfremstilling

Det fremgår af de godkendte kommissorier, hvordan udvalgene skal sammesættes. Kommissorierne, der blev godkendt af Byrådet 26. april, er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår, at deltagerne til de to udvalg rekrutteres ud fra 4 strategier:

 • Byrådet udpeger, hvilke byrådsmedlemmer, der skal være repræsenteret i udvalgene.
 • I det omfang, der er organisationer eller foreninger repræsenteret i udvalgene, udpeges de af den enkelte organisation/forening.
 • Repræsentanter, der ikke indgår i en organisation eller forening, udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen (som vil blive fremlagt på mødet).
 • Borgere rekrutteres via annoncering på kommunens hjemmeside, Facebook m.v. og udvælges af administrationen på baggrund af relevante kriterier (hvis der er flere interessserede end der er pladser).

Denne fremgangsmåde er inspireret af, hvordan andre kommuner har foretaget rekruttering og udpegning af medlemmer til § 17, stk. 4 udvalg.

På den baggrund foreslår administrationen følgende rekruttering:

Sammensætning af udvalget Frederikssund bymidte - liv og handel:

Formand John Schmidt Andersen (V), som blev udpeget af Byrådet den 29. marts 2023.

1-2 medlemmer af Byrådet udpeges af Byrådet.

Der rekrutteres én repræsentant fra:

 • Frederikssund Erhverv - udpeges af Frederikssund Erhverv.
 • To repræsentanter fra byens unge - udpeges af Ungerådet.
 • Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) - en repræsentant udpeges af FNI.
 • Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund - en repræsentant udpeges af foreningen.
 • En privat udvikler - udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen.
 • En privat udlejer - udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen.
 • Detailhandlen - udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen.
 • Et spisested - udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen.
 • En kommunal kulturinstitution - udpeges på baggrund af konkrete forslag fra administrationen.

Administrationen vil på mødet i Økonomiudvalget fremlægge konkrete forslag til udpegning af privat udvikler, privat udlejer, detailhandlen, spisested samt en kommunal kulturinstitution.

Sammensætning af udvalget Det gode borgerforløb:

Formand samt 1-2 medlemmer af Byrådet - udpeges af Byrådet

 • 4 borgere - rekrutteres gennem annoncering på Facebook, LinkedIn, i lokalaviser og på hjemmesiden.
 • 1 repræsentant fra erhvervslivet - rekrutteres gennem Frederikssund Erhverv.
 • 1 repræsentant fra foreningslivet - rekrutteres gennem Folkeoplysningsudvalget, på baggrund af instillinger fra de 5 samråd.
 • 2 medarbejdere fra administrationen - udpeges af direktionen.
 • Borgerrådgiveren.

Hvis der er flere interesserede deltagere, end der er plads til i udvalgene, vil de repræsentanter, der rekrutteres gennem annoncering på Facebook, LinkedIn, i lokalaviser og på hjemmesiden, blive sammensat, så udvalget opnår den størst mulige bredde, repræsenteret gennem forskellige interesser, uddannelsesmæssig baggrund, aldersgrupper, køn mv. Den konkrete udvælgelse sker af administrationen.

Når Byrådet har godkendt forslag til rekruttering og udpegning af deltagere til udvalgene, går administrationen i gang med hurtigst muligt at rekruttere medlemmer til udvalget vedr. Frederikssund bymidte - liv og handel, således at dette kan starte i juni 2023 (som angivet i kommissoriet). Efter sommerferien vil en tilsvarende proces blive igangsat i forhold til udvalget vedr. Det gode borgerforløb, der påbegyndes til oktober (som angivet i kommissoriet).

Inddragelse

I kommissorierne er beskrevet hvilke grupper, der skal indgå i udvalgens arbejde: borgere, repræsentanter fra foreninger, erhversliv, uddannelsesinstitutioner, administration m.fl.

Økonomi

Idet det - med henvisning til sag på Byrådet den 26. april - antages, at udgiften til vederlæggelse kun vedrører de to udvalgsformænd, skal Center for Økonomi bemærke, at vederlag til de to udvalgsformænd er indeholdt i Budget 2023-2026 under politikområdet til "Politisk organisation". Da merudgiften til aktiviteter (i alt anslået 100.000 kr.) forventeligt også kan finansieres indenfor politikområdet "Politisk organisation" i 2023 og 2024, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

97Beslutning om principper for Vinge Boulevard

Resume

Vinge Boulevard bliver hovedadgangen til byen og størstedelen af trafikken skal afvikles her. Samtidig bliver Boulevarden et markant byrumselement i Vinge centrum og skal derfor også projekteres, så vejen understøtter den attraktive bymidte. Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefale at godkende de overordnede principper for Vinge Boulevards tracé, inden der igangsættes projektering og anlæg af Boulevardens videreføring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Vinge Boulevard i den østlige ende drejes over i Snostrupvej, så vejen til Snostrup tilsluttes i et T-kryds til Vinge Boulevarden.
 2. Vinge Boulevard udføres med mulighed for etablering af bred midterrabat til senere indretning og udtryk.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 84:

Sagen udsat.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 124:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt med den præcisering, at der hermed ikke er taget endelig politisk stilling til cykelstiforløbet.

Sagsfremstilling

Videreførelse af Vinge Boulevard fra centrum og ud til Snostrupvej skal projekteres og anlægges i 2023/24 for at sikre den trafikale sammenhæng på begge sider af jernbanen. Det er afgørende for den videre udvikling af byen, at 1. etape af Vinge Boulevards videreførelse anlægges i 2023. Ved denne sag fremlægges traceet, som skal danne grundlag for den videre projektering, hvilket er afgørende at få fastlagt inden projekteringen.

Sideløbende arbejder administrationen for et samlet kvalitetsprogram for byens rum i Vinge, hvor også Vinge Boulevards endelige udtryk bliver nærmere planlagt. Boulevardens endelige udtryk vil efterfølgende blive fremlagt til politisk godkendelse.

På Vinge Boulevard forventes en trafikmængde på gennemsnitlig 7.500 biler i døgnet, når Vinge er fuldt udbygget. Antallet af biler svarer til trafikmængden på strækningen mellem Bruhnsvej og Ågade i Frederikssund by.

Til sagen er der vedlagt en plantegning, der viser vejens trace. Det skal bemærkes, at det for nuværende blot er et forslag at nedlægge stien, der vises på bilaget og placere den på ny. Der følger en særskilt sag om dette på et senere tidspunkt.

Tilslutning til Snostrupvej

Vinge Boulevard er i tidligere planer tilsluttet Snostrupvej i et T-kryds. Dette foreslås ændret til en løsning, hvor Boulevarden er drejet over i Snostrupvej og vejen til Snostrup By er tilsluttet i et T-kryds. Hovedparten af trafikken vil køre ad Boulevarden og under banen til Dalvejen. Derfor er det en trafikal fordel, at trafikanter på Boulevarden ikke skal have vigepligt for Snostrupvej. Vinge vil desuden komme til at hænge bedre sammen nord og syd for banen, da Boulevarden naturligt går over i Dalvejen. Det vurderes desuden, at trafikken igennem Snostrup vil blive mindre, da trafikken fra Dalvejen ledes direkte over i Boulevarden.

Vejens udtryk

Det ønskes, at Vinge Boulevard får et grønt udtryk, hvor der både er taget hensyn til bilister og bløde trafikkanter.

Der skal dog af hensyn til trafikafviklingen og trafiksikkerheden laves venstresvingsbane på Vinge Boulevard ved hovedparten af de kommende indkørsler til boligområderne. Endvidere skal der etableres støtteheller for at sikre en trafiksikker krydsning af Boulevarden for gående samt selvstændige cykelstier og fortov.

For at undgå lokale udvidelser af kørebanen ved venstresvingsbanerne og stiovergange, anbefales det at lave Boulevarden med en bred midterrabat på hele strækningen. Hermed kan den endelige placering af venstresvingsbaner og støtteheller afvente udvikling af de enkelte boligområder. En bred midterrabat vil desuden give vejen et roligt vejforløb.

Hvordan vejen ellers skal se ud i forhold til placering af vejtræer, om dele af kørearealet skal være med fliser, hvordan sidearealerne til vejen skal udformes samt parkering langs vejen fastlægges i løbet af 1. halvår 2023 som en del af byens samlede kvalitetsprogram.

I 2023 og 2024 forventes Boulevarden anlagt i asfalt mellem Vinge Stationsvej og Snostrupvej. i 2028 forventes cykelstier og fortov langs Boulevarden anlagt. I det nuværende budget er indregnet 4,0 mio. kr. til en stitunnel under Boulevarden.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2023

Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2023. Administrationen understreger, at indstillingen udelukkende omhandler Boulevardens placering og bredde samt tilslutning til Snostrupvej. Der vil senere blive fremlagt en sag omkring vejens design og krydsningsscenarier for bløde trafikanter ved Vinge Centrum til politisk godkendelse. Beslutninger omkring design og krydsningsscenarier vil tage afsæt i arbejdet med Vinges kvalitetsprogram. Der er vedlagt et supplerende kortbilag til sagen, hvor de eksisterende stikoblinger til supercykelstien og Snostrupvej er udtaget, da sagen udelukkende omhandler Boulevardens placering.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Til gennemførelse af projektet er afsat følgende rådighedsbeløb:

 • Til gennemførelse af etape 1. og 2. etape, omhandlende etablering af Boulevarden i asfalt mellem Vinge stationsvej og Snostrupvej, incl. en stitunnel under Boulevarden, er afsat et samlet rådighedsbeløb på 18,558 mio. kr. (0,300 mio. kr i 2022, 8,976 mio. kr i 2023 samt 9,282 mio. kr. i 2024)
 • Til gennemførelse af 3. etape, omhandlende cykelstier og fortov langs Boulevarden, er afsat et rådighedsbeløb på 11,691 mio.kr. i 2027+.

Det skitserede projekt forventes afholdt indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 30,249 mio. kr.(18,558+11,691).

Byrådet har tidligere frigivet 9,276 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2022 og 2023.

Bilag

98Beslutning om igangsættelse af ekspropriationsproces til højvandsbeskyttelse af Kulhuse

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal igangsættes en ekspropriationsproces for arealer på 143 privatejede matrikler, der skal anvendes til etablering af højvandsbeskyttelse i sommerhusområdet Kulhuse som en del af det kommunale fællesprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. 0,75 mio. kr. af det budgetterede rådighedsbeløb frigives til gennemførsel af ekspropriationsproces i Kulhuse.
 2. Ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 igangsættes for de 143 berørte matrikler.
 3. Der udpeges et byrådsmedlem til deltagelse i åstedsforretning.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 9. maj 2023, pkt. 40:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales

Indstillingspunkt 3: Udvalget anbefaler Søren Weimann (B)

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F) og Jørgen Bech (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 125:

Indstillingspunkt 1-3 fra Klima, natur og energi anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommerhusområdet Barakkerne i det østlige Kulhuse er der i dag et højvandsdige af ældre dato. Dog er diget ikke designet til at kunne modstå større stormhændelser. Siden bodilstormen i 2013, har Frederikssund Kommune i samarbejde med grundejerne undersøgt muligheder for at lave et nyt digeprojekt for området. I 2018 valgte Byrådet at fremme digeprojektet ved Kulhuse som et kommunalt fællesprojekt. Samtidigt stiftede grundejerne Kulhuse digeforening, med repræsentanter for hver af de 12 grundejerforeninger samt enkeltparceller.

I 2022/2023 har Frederikssund Kommune og Kulhuse Digeforening på baggrund af skitseprojektet, udarbejdet et endeligt projektforslag - et såkaldt "myndighedsprojekt". Det endelige projekt består af et jorddige på ca. 2,3 km. samt et fløjdige på ca. 100 meter opbygget som en højvandsmur. Det nye dige placeres nogen steder ovenpå det eksisterende dige, mens det andre steder får en ny linjeføring, der kystteknisk er mere optimal.

Det er et lovkrav, at et kystbeskyttelsesanlæg ikke må forværre den eksisterende afvanding af et område. Derfor indeholder myndighedsprojektet en række afværgeforanstaltninger der skal sikre, at såkaldt "bagvand" (regnvand og bølgeoverskyl mv.) ikke ophober sig bagved diget under højvandshændelser og forårsager oversvømmelser. Bagvandshåndteringen sker ved, at eksisterende lavninger bagved det nye dige udlægges som bagvandsreservoir, hvor bagvandet kan opstuve, indtil vandmasserne trækker sig tilbage, hvorefter bagvandet ledes ud gennem en række udløb i diget.

Både højvandsdigets- og afværgeforanstaltningernes placering fremgår af bilag 1.

Behov for at gennemføre ekspropriationsproces

Projektet kan ikke få den nødvendige kystbeskyttelsestilladelse førend, det kan dokumenteres, at der er sikret råderet over de arealer, hvorpå kystbeskyttelsen og nødvendige bagvandsreservoir skal anlægges. Dokumentationen kan bestå af frivillige aftaler med samtlige berørte grundejere, men fordi der i dette projekt er relativt mange grundejere, vurderer administrationen, at det ikke er muligt at forhandle frivillige aftaler med alle.

Kystbeskyttelseslovens § 6 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at ekspropriere i forbindelse med kommunale digeprojekter. For at sikre fremdriften i projektet, anbefaler administrationen, at Byrådet igangsætter en ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 for samtlige af de 143 berørte matrikler.

Ekspropriationsprocessen sikrer, at grundejerne behandles lige. Ved en åstedsforretning opnås mulighed for at gøre indsigelser samt mulighed for evt. at indbringe ekspropriationsafgørelsen til taksationskommissionen. Dette ville ikke være muligt ved indgåelse af frivillige aftaler. Ekspropriationsprocessen skal ledes af et Landinspektørfirma, der har erfaring fra lignende projekter.

Det er et lovkrav, at et byrådsmedlem deltager i åstedsforretning på samtlige berørte matrikler, sammen med projektleder og evt. landinspektør. Årsagen er, at grundejere skal have mulighed for at give indsigelser til en folkevalgt politiker.

Ekspropriationsprocessen er nærmere beskrevet i vedlagte vejledning om ekspropriation.

Ekspropriationens omfang

Højvandsbeskyttelsen er designet ud fra et ønske om at påvirke privatejede matrikler mindst muligt. I alt 143 matrikler berøres. Alle matrikler på nær én, beliggende i sommerhusområdet Barakkerne og består af hhv. sommerhusgrunde og fællesarealer. En enkelt matrikel i den østligste del af projektområdet, er en del af den fredede Jægerspris Nordskov, der ejes af Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse. Den del af stiftelsens matrikel, der berøres af ekspropriationen består af et lysåbent naturgræsområde. Se ekspropriationens omfang i bilag 1.

Forventet tids- ressourceforbrug

Administrationen har indhentet et prisoverslag for gennemførsel af ekspropriationsproces. Gennemførsel af ekspropriationsproces for de 143 berørte matrikler kan gennemføres for 920.000 kr. Ekspropriationsprocessen forventes at kunne udføres på 6 - 9 måneder.

Behov for frigivelse af midler

Byrådet frigav i december 2022 0,4 mio. kr. til færdiggørelse af projektet, hvoraf ca. halvdelen er afsat til rådgiverbistand. Beløbet i den tidligere frigivelsessag var estimeret på baggrund af erfaringstal. For at gennemføre ekspropriationsprocessen er der derfor behov for at frigive yderligere 0,75 mio. kr. i 2023. Årsagen til det øgede behov midler til ekspropriationsprocessen er, at omfanget af ekspropriationen først nu er klart, og omfatter et større antal matrikler end forventet.

Der er i budget 2023 afsat 12,7 mio. til at understøtte arbejdet med Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og lokale digeprojekter. Administrationen søger hermed om at få frigivet yderligere 0,75 mio. kr. til gennemførsel af ekspropriationsprocessen i Kulhuse.

Frigivelsen forventes ikke at påvirke budgettet for Frederikssund Midtby projektet i en sådan grad, at projektet ikke kan gennemføres. Dette kan først endeligt vurderes, når der foreligger et teknisk projekt med tilhørende anlægsoverslag.

Inddragelse

Kulhuse digeforening der repræsenterer områdets grundejere har været inddraget i projekteringen. Derudover har der været afholdt grundejermøde i april 2022. Information om projektet er offentligt tilgængelig på projektets hjemmeside www.frederikssund.dk/kulhusedige.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 12,7 mio. kr. til kystbeskyttelse. Af disse frigives 0,75 mio.kr. i nærværende sag.

Bilag

99Beslutning om 8 ugers offentlig høring af udkast til tillæg til spildevandsplanen - Ved Hillerødvej - nyt boligområde

Resume

Udvalget skal godkende at sende et tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring. Tillægget udgør det juridiske plangrundlag for, at der kan afledes tag- og overfladevand, samt spildevand fra et kommende boligområde i Slangerup. Det planlægges, at der etableres nye bassiner til rensning og forsinkelse af tag - og overfladevand. Derudover etableres 2 udløb til recipient. Det eksisterende opland udvides. Spildevand planlægges afledt til Slangerup renseanlæg. Disse forhold optages i spildevandsplanen med dette tillæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til tillæg til spildevandsplan 2013-2021: "Hillerødvej, Ny boligbebyggelse i Slangerup - Separatkloakering og udvidelse af opland 134
 2. Godkende at udkastet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 3. maj 2023, pkt. 75:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 126:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hvorfor skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen

Baggrunden for tillægget er, at det skal være muligt at etablere boliger i området ved Hillerødvej/Kalvekær i Slangerup. Det skal med tillægget vurderes om og hvordan spildevand og regnvand kan håndteres miljømæssigt forsvarligt. Det skal fremgå, hvor meget areal der skal reserveres til bassiner og hvor udløb til recipienten skal være. Dette tillæg til spildevandsplanen supplerer spildevandsplanen for Frederikssund Kommune: ”Spildevandsplan for Frederikssund Kommune 2013-2021”.

Tillægget muliggør således:

 • Separatkloakering af opland 134
 • Udvidelse af opland 134, så vejstykket langs Hillerødvej medtages
 • Etablering af et regnvandsbassin med tæt membran i bund og sider og etablering af nyt udløb til Kalvekær rende.
 • Overløb fra dette bassin til rende ved Kalvekær mose
 • Etablering af mindre fællesprivat regnvandsbassin med tæt membran i bund og sider og etablering af udløb til 2 søer nord for planområdet
 • Det fællesprivate anlæg og grundejerforeningens forpligtelser i den sammenhæng optages i tillægget
 • Spildevand fra boligområdet ledes til Slangerup renseanlæg

Der er udført en vurdering af påvirkning på vand og natur. Det konkluderes i denne, at vandet kan afledes til vandløb uden at påvirke det, eller nedstrøms recipienter væsentligt.

Der foreligger desuden en analyse for vandløbet, som angiver, hvor meget vand der må afledes til det. Dette tillæg til spildevandsplanen respekterer de anvisninger der er i denne analyse.

Endelig er der også udført en vurdering af påvirkning af 2 § 3 beskyttede søer nord for planområdet, hvoraf det ligeledes fremgår, at projektet ikke vil påvirke disse negativt.

Novafos skal varetage afvanding af planområdet. Undtaget herfor er udledningen til § 3 søerne nord for planområdet. Denne afvanding skal varetages af områdets grundejerforening/ejerforening. Det træder i stedet for oprettelse af et egentligt regnvandslav og optages med dette tillæg i spildevandsplanen. Uddrag af udkast til vedtægter for grundejerforeningen i forhold til vandhåndtering fremgår som bilag i tillægget. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter matriklerne 6n, 6h og 2t Jordhøj By, Slangerup, samt et vejstykke, der løber langs det nye boligområde. Arealet udgør ca. 6.7 hektar.

Se figur 1 herunder hvor det areal, der spildevandsplanlægges for, er angivet med rød skravering. Det er også vedlagt som bilag 1.

Proces

Tillægget kan godkendes administrativt efter offentlig høring. Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende miljøscreening skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos og developer ansøge om og opnå udledningstilladelse for hver enkelt udløb. Der skal være meddelt tilladelse, før der kan udledes vand til recipient fra det nye boligområde.

Inddragelse

Novafos og developer har været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

100Beslutning om bevilling fra Lokale og Anlægsfonden til Bikepark Frederikssund samt tilpasning af anlægsbudget

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden til etablering af bikepark i Idrætsbyen. Bevillingen er betinget af, at projektet gennemføres som aftalt med Lokale og Anlægsfonden. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling, bevillingskriterier samt frigive de 200.000 kr. til etablering af bikepark. Endvidere skal der overføres 775.500 kr. af idræts- og spejderfacilitetspuljens anlægsbudget fra 2023 til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Øge bruttoanlægsindtægterne med 200.000 kr. samt godkende bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden, der samtidig frigives.
 2. Øge bruttoanlægsudgifterne med 200.000 kr. til at etablere Bikepark Frederikssund i Idrætsbyen, som samtidig frigives.
 3. Overføre 775.500 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljens anlægsbudget fra 2023 til 2024.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 10. maj 2023, pkt. 67:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Søren Weimann (B)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 127:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Unge, fritid og idræt bevilligede 7. marts i sag 31, 600.000 kr. fra idræts- og spejderfacilitetspuljen som et deltilskud til etableringen af en ny bikepark i Idrætsbyen i Frederikssund. Udvalget gav ansøgerne fra Cykelklubben Viking mulighed for at rejse fondsmidler til en gennemførelse af hovedprojektet til en samlet anlægssum på 800.000 kr. Ansøgerne har fået en fondsbevilling på 200.000 kr. til gennemførelse af et samlet bikeparkprojekt. Fondsbevillingen er udstedt til Frederikssund Kommune som grundejer og bygherre. Byrådet bedes på baggrund heraf træffe beslutning om en indtægtbevilling på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden, samt frigivelse af samme beløb til Bikepark Frederikssund i Idrætsbyen.

Lokale og Anlægsfonden stiller som krav, at midlerne benyttes til det beskrevne projekt. Bevillingsbrevet fra fonden er vedlagt som bilag.

Fondsdonationen på 200.000 kr. udvider bruttoanlægsbudgettet. For at sikre at bruttoanlægsrammen for Frederikssund Kommune overholdes skal den tilpasses, så de 200.000 kr. kan indeholdes. Her anbefaler administrationen, at der overføres anlægsmider fra idræts- og spejderfacilitetspuljen fra 2023 til 2024 på i alt 775.500 kr.

De 775.500 kr. er midler som Unge, fritid og idræt har disponeret til konkrete projekter, som ikke bliver gennemført i 2023, men først i 2024. Dermed kan beløbet overføres til 2024. Det drejer som to projekter. Etablering af kunsttennisbane i Jægerspris. Hertil er afsat 610.000 kr. Tilsvarende er der afsat 165.500 kr. til udvidelsen af kunstgræsbanen i Dalby. Begge projekter kræver spildevandstilladelse, inden de kan etableres. Disse forventes tidligst klar i efteråret 2023. Dermed kan projekterne tidligst gennemføres i 2024.

Inddragelse

Projektet er udviklet af frivillige cykelryttere i Cykelklubben Viking og med en inddragelse af Frederikssund Idrætsanlæg.

Økonomi

Opskrivning af budgettet på 0,2 mio. kr. for bikeparken finansieres af tilsvarende fondsindtægt fra Lokale og Anlægsfonden.

Der overføres samtidig 775.500 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen fra 2023 til 2024 grundet udskydning af konkrete projekter fra 2023 til 2024.

Bilag

101Beslutning om godkendelse af høringssvar til høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Resume

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) mellem region, kommuner og almen praksis har 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger 9. juni 2023.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar, hvori Frederikssund Kommune bakker op om visionerne, principperne for samarbejdet samt de tre fokusområder: Sammen om børn og unges sundhed, Sammen om borgere med psykisk sygdom og Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Sagen behandles i Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende høringssvar til høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 4. maj 2023, pkt. 44:

Anbefales.

Beslutning fra Omsorg og ældre, 4. maj 2023, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 10. maj 2023, pkt. 44:

Anbefales, idet udvalget gerne vil have mulighed for at følge implementeringen af sundhedsaftalen og ønsker en tidligere involvering i udkast til kommende sundhedsaftaler.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 128:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Sundhedsaftalen er søgt opbygget, så den beskriver de overordnede ambitioner. De konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af poliske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis. Udviklingen af initiativer og den faglige implementering sker først og fremmest i de enkelte sundhedsklynger. Sundhedsklyngerne er etableret med udgangspunkt i planområder, det vil sige et hospital og de kommuner, der primært benytter hospitalet, samt psykiatrisk center. Sundhedsklyngerne består af et politisk niveau og et fagligt niveau. I sundhedsklyngerne sidder repræsentanter fra regionen, kommunerne og almen praksis. På det faglige niveau er der desuden repræsentanter fra brugerne. Frederikssund Kommune er den del af Sundhedsklynge Nord, der knytter sig til Nordsjællands Hospital. De øvrige kommuner i klyngen er: Allerød, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hørsholm.

Indholdet i høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027

Høringsudkastet lægger op til, at sundhedsaftalens visioner, målsætninger og indsatser tager udgangspunkt i det fælles populationsansvar; det vil sige et fælles ansvar for patienter og borgere, som vi møder på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Det betyder, at sundhedsklyngerne skal handle differentieret og proaktivt i forhold til borgernes sundhed og at indsatser skal tilrettelægges, så de bedst tilgodeser den population, som den enkelte sundhedsklynge har ansvaret for. Der kan altså tages højde for klyngernes forskelligheder.

Høringsudkastet indeholder fire visioner:

 • Styrket sammenhæng i borgerens forløb
 • Mere lighed i sundhed
 • Tættere samspil med borgeren
 • Bedre brug af ressourcerne

Det indeholder endvidere otte principper for samarbejdet:

 • Samme høje kvalitet
 • Borgernes perspektiv
 • Effektiv ressourceudnyttelse
 • Rekruttering og fælles kompetenceudvikling
 • Klar opgave- og ansvarsfordeling
 • Helhedssyn
 • Sammenhængskraft
 • Datadeling

Dertil udpeges tre fokusområder for aftalen:

 • Sammen om børn og unges sundhed
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Høringsudkastet til sundhedsaftalen er vedlagt sagen.

Indhold i forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune

Administrationen har udarbejdet et høringssvar til høringsudkastet til sundhedsaftalen (vedlagt som bilag). Her lægges der op til at kommunen bakker op om udkastet og de tre fokusområder.

Desuden fremhæves det i høringssvaret, at det er positivt, at der tages afsæt i sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum, så indsatserne tilrettelægges, så de tilgodeser de lokale forhold i klyngen. Nordklyngen, som Frederikssund Kommune tilhører, har fx en ældre befolkning end de øvrige klynger i regionen og dækker samtidig et større geografisk område end de øvrige sundhedsklynger. Derfor fremhæves i høringssvaret Regionrådets beslutning om at etablere sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund som et godt eksempel på et initiativ, der netop tager højde for de lokale udfordringer.

Desuden fremhæves det i forslag til høringssvar

 1. At det er positivt, at aftalen bygger videre på det eksisterende samarbejde,
 2. At det er væsentligt med fokus på prioritering og optimal udnyttelse af de knappe ressourcer på tværs region, kommuner og almen praksis
 3. At der fortsat er behov for en klar opgave- og ansvarsfordeling på tværs af sektorerne, så borgerne oplever en sammenhængende indsats, og samarbejdet mellem sektorerne er tydeligt.
 4. At det er positivt, at forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema.

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om udkastet til høringssvar og er enig i de 3 fokusområder: Sammen om børn og unges sundhed, Sammen om borgere med psykisk sygdom og Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Seniorrådets høringssvar:

Se bilag "Seniorrådets høringssvar - beslutning om godkendelse af høringssvar til høringsudkast til sundhedsaftale....."

Økonomi

Godkendelse af høringssvar til høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, omend det bemærkes, at konkrete indsatser i forlængelse af Sundhedsaftalen vil kunne have betydelige økonomiske konsekvenser og i givet fald vil skulle behandles bevillingsmæssigt efterfølgende.

Bilag

102Orientering om beretning for borgerrådgiverens virksomhed 2022

Resume

En gang årligt skal borgerrådgiveren overfor Byrådet forelægge en beretning for borgerrådgiverens virksomhed i det foregående år.

I sagen her orienteres Byrådet om borgerrådgiverens beretning for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

 1. Orienteringen om borgerrådgiverens beretning for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort om indholdet i beretningen

I perioden 1. januar til 31. december 2022 har der i alt været 374 antal registrerede henvendelser til borgerrådgiveren, fordelt på henholdsvis 325 hovedsager og 49 følgesager.

Det er en stigning på mere end 100 registrerede henvendelser sammenlignet med året før. Det kan der være mange grunde til, men én af grundene kan hænge sammen med, at der i det nye digitale postsystem er lavet hele 7 kategorier, der alle fører hen til borgerrådgiveren. Med digital postsystem menes der, hvor borger skriver til kommunen via sikker post ved hjælp af sit MitID. En del af stigningen skyldes også henvendelser vedrørende MitID, pas eller handlede om, hvordan man skulle skrive til en bestemt afdeling.

Antal henvendelser til borgerrådgiveren kan ikke anvendes til at sige noget om, hvordan sagsbehandlingen generelt er i Frederikssund Kommune. Beretningen kan derimod bruges til at give et billede af, hvordan de borgere, der har henvendt sig til borgerrådgiveren, har oplevet sagsbehandlingen og betjening af borgerne, hvilket der kan ligge meget værdifuld viden og læring i.

Ligesom tidligere år fordeler henvendelserne sig på de fleste af kommunens centre, men hovedsaligt på det sociale ansvarsområde, hvilket vil sige Center for Job og Rådgivning, Center for Voksenstøtte og Ældre og Center for Familie og Rådgivning. Dette er ikke overraskende, idet de tre centre har generelt hyppig kontakt med borgere. Den hjælp de centre yder og de afgørelser de træffer har endvidere stor betydning for den enkelte borger. De andre kommuners borgerrådgivere ser samme fordeling af henvendelserne. Derudover dækker de tre centre over mange enheder.

De 5 hyppigste årsager til borgernes henvendelser i 2022 har været:

 • Vejledning/vejviser
 • Hjælp i forbindelse med ansøgning
 • Hjælp i forbindelse med klage
 • Dialog om sagsforløb
 • Spørgsmål til sagsbehandling

Hovedtemaet for beretningen er borgernes oplevelse af kommunen. Via eksempler fra beretningens periode beskrives dette.

Anbefaling til indsatsområde

Overordnet anbefaling i beretningen er: Fokus på hvordan betjeningen af borgerne kan gøres bedre.

Borgerrådgiveren anbefaler, at man ser på:

Hvordan kan der ydes bedst mulig borgerbetjening, som samtidig tager højde for ressourcer og opgavevaretagelsen, og uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed?

Helt konkret anbefaler borgerrådgiveren, at administrationen ser på:

 • Styrk ”Kontakthierarkiet” til digital post både via de digitale postkasser, på hjemmesiden og på virk.dk med henblik på, at sagerne sendes til rette enhed.
 • Beskriv konkret i breve og afgørelser, hvordan borger kan kontakte jer både mundtligt og skriftligt.
 • Gennemgå jeres brev- og afgørelsesskabeloner.
 • Øget bevidsthed om, hvordan budskaber bliver formidlet – både skriftligt og mundtligt.
 • En arbejdsgang, der indebærer, at borger undgår at ringe forgæves eller ikke får svar.
 • Vær opmærksom på, om der er en partsrepræsentant eller på anden vis samtykke.
 • Udarbejd sigende dagsordner til møder med borger og tydelige referater med overblik over, hvem der gør hvad.
 • Hvis der sker fejl, så ret hurtigt op på det.

Den videre proces

I forlængelse af beretningen (og den løbende dialog med områderne i øvrigt) vil borgerrådgiveren komme rundt og holde møde med relevante ledergrupper indenfor de enkelte centre med henblik på en tættere dialog om de forslåede indsatsområder (med afsæt i konkrete forhold indenfor centrene).

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

103Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 131:

Taget til efterretning.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Søren Weimann (B).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 27 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 7 initiativer, som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 fire initiativer, som alle fire er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

104Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

105Frederikssund Svømmehal (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

106Columbus færge (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

107Underskrifter

Resume

-

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.