Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 26. april 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Tillægsreferat
Fold alle punkter

85Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

86Beslutning om kommunegaranti til Jægerspris Kraftvarme

Resume

Jægerspris Kraftvarme anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i Kommune Kredit på 110 mio. kr. til finansiering af ny 13 MW elkedel, 7 MW elvarmepumpe, 3.000 m3 akkumuleringstank, ny bygning samt ny højspændingsforbindelse til varmeværket.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Jægerspris Kraftvarme meddeles kommunegaranti på 110,0 mio. kr.

2. Der opkræves en garantiprovision på 0,8 pct. af restgælden ultimo året.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. april 2023, pkt. 114:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Jægerspris Kraftvarme anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 110 mio. kr. til finansiering af ny 13 MW elkedel, 7 MW elvarmepumpe, 3.000 m3 akkumuleringstank, ny bygning samt ny højspændingsforbindelse til varmeværket. Projektet skal gøre Jægerspris Kraftvarme uafhængig af naturgas til de eksisterende kedler.

Endvidere vil det nye produktionsanlæg øge og effektivisere produktionen af fjernvarme til gavn for miljøet og selskabets økonomi.

Projektforslaget blev godkendt af Klima, natur og energi på møde den 6. december 2022.

Den samlede økonomi for investeringen er som følger:

BeskrivelsePris (kr.)
Elkedel og akkumuleringstank17.083.000
Varmepumpe60.000.000
Bygning6.300.000
Højspændingstracé19.986.000
SRO1.500.000
Rådgiver3.500.000
Diverse jordarbejder, vand til akkumuleringstank samt bestillerbrev fra Radius1.631.000
Samlet investeringsbudget / lånebehov110.000.000

Opgørelse af lånebehov fra Jægerspris Kraftvarme samt oplæg til fastsættelse af garantiprovision udarbejdet af kommunens revision (BDO), er vedlagt sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Garantistillelse til Jægerspris Kraftvarme vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Ultimo 2022 hæftede Frederikssund Kommune for 210,2 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Heraf udgør 39,2 mio. kr. lån til Jægerspris Kraftvarme.

Ved udstedelse af garanti på 110 mio.kr. til Jægerspris Kraftvarme vil den samlede hæftelse til selskabet efterfølgende udgøre 149,2 mio. kr. Den totale garantistillelse til forsyningsselskaber vil tillige øges til 320,2 mio.kr.

Lånet til Jægerpris Kraftvarme vil blive optaget som et byggelån, for herefter at overgå til endeligt lån, når byggeperioden er afsluttet

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Kommunens revision (BDO) har lavet en ekstern analyse, som fastsætter garantiprovisionens størrelse ved afgivelse af garanti på 110 mio. kr. Det anbefales, at der opkræves en provision i intervallet fra 0,8% til 1,02% af restgælden ultimo året.

På bagrund af BDO's analyse vurderes det, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,8 % af restgælden ultimo året. Garantiprovisionen forventes at udgøre 0,88 mio. kr. ultimo 2023, men det nøjagtige beløb kendes først, når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovisionen vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning i 2023, efter at aftalen med Kommunekredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil dernæst indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2024.

Bilag

87Beslutning om dispensation fra lukketidsbestemmelserne under afholdelse af Pinsefestival i Frederikssund

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. Dispensationen søges af Meny i Frederikssund til at holde helligdagsåbent under Pinsefestival den 28. og 29. maj 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om det overfor for Byrådet skal anbefales at:

  1. Fremsende Menys ansøgning om dispensation fra lukketidsbestemmelserne til Erhvervsstyrelsen sammen med ansøgningen fra SuperBrugsen Jægerspris, så butikker kan holde åbent under Pinsefestival i Frederikssund by den 28. og 29. maj 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. april 2023, pkt. 113:

Spørgsmålet om, hvorvidt Økonomiudvalget kan anbefale overfor Byrådet, at ansøgningen fra Meny sendes frem til Erhvervsstyrelsen, blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V) og Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Rasmus Petersen (Ø) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I) og Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Anna Poulsen (F), Lone Terp (F), Charlotte Drue (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V)

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Therese Hejnfelt (C), Rasmus Petersen (Ø)

Tina Tving Stauning (A), Maibritt Møller Nielsen (D) og Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om dispensation fra lukketidsbestemmelserne (Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven)) fra Meny i Frederikssund (bilag 1).

I forbindelse med Pinsen 2023 ønsker Meny Frederikssund at kunne holde åbent søndag d. 28. og mandag d. 29. maj 2023.

Hensigten med Pinsefestivalen er at sikre en sund og aktiv detailhandel i Frederikssund by samt at gøre byen attraktiv at besøge. Det er et mål for Meny, at pinsefestivalen udbredes i hele byen, kombineret med kulturelle aktiviteter (jvf. bilaget).

Administrationen beder om Økonomiudvalgets stillingtagen til anmodningen om at sende ansøgningen til Erhvervsstyrelsen sammen med ansøgningen fra SuperBrugsen i Jægerspris, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 19. april under pkt. 87.

Inddragelse

Inddragelse er i denne sag ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

88Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.