Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 26. april 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter

63Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der blev fremsat 4 spørgsmål på byrådets møde vedr. henholdsvis et dialogmøde på skoleområdet, kommunens kommunikationsindsats, kørsel af elever til specialskoler samt hvem der har ansvaret i anbringelsessager.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

64Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ole Frimann Hansen (F) var fraværende. I stedet deltog Lone Terp (F).

Fraværende:

Hans Andersen (V).

65Beslutning om regnskab for 2022

Resume

Byrådet skal senest den 1. maj 2023 oversende kommunens samlede regnskab for 2022 til revisionen, således at revisionen inden den 15. juni 2023 kan afgive beretning. Det endelige regnskab skal herefter godkendes af Byrådet.

Årets resultat viser, at det lykkedes med at overholde Frederikssund Kommuns andel af såvel service- som anlægsrammen. I 2022 er der såldes inden for servicerammen et realiseret forbrug på i alt 2.300,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. under sigtepunktet for Frederikssund Kommune, mens anlægsrammen overholdes med et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. som følge af især ændret periodisering af en række anlægsprojekter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Årsregnskabet for 2022 oversendes til revisionen
 2. Afskrivninger for 2022 godkendes.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 79:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge kommunens samlede regnskab for 2022 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2023 skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2023 afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

I det følgende gennemgås det økonomiske resultat for 2022. Resultat er i gennemgangen primært holdt op imod oprindeligt budget svarende til det vedtagne budget fra oktober 2021. I det vedtagne budget er der ikke medregnet tillægsbevillinger givet 2022 samt overførsler fra 2021 til 2022.

Årets resultat viser, at det lykkedes med at overholde Frederikssund Kommuns andel af såvel service- som anlægsrammen. I 2022 er der såldes inden for servicerammen et realiseret forbrug på i alt 2.300,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. under sigtepunktet for Frederikssund Kommune, mens anlægsrammen overholdes med et mindreforbrug på 28,4 mio. kr. som følge af især ændret periodisering af en række anlægsprojekter.

På driften udgør overskuddet for 2022 ekskl. renter i alt 172,8 mio. kr., hvilket er 22,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Efter finansiering af årets anlægsudgifter samt renter, afdrag og øvrige finansforskydninger mv. er der i 2022 opnået et underskud/kassetræk på 36,0 mio. kr. Et resultat, der overordnet set kan henføres til en række modsatrettede bevægelser – herunder primært:

 • Merudgifter under servicerammen for 33,2 mio. kr. – primært på ældreområdet, voksenhandicapområdet og energiområdet (stigende priser). Merudgifterne modsvares af en stigning i kommunens andel af servicerammen ved midtvejsreguleringen på 33,3 mio. kr. primært som følge af den øgede inflation, fordrevne ukrainere og Covid-19.
 • Mindreudgifter under anlægsrammen for 28,4 mio. kr.
 • Merudgifter på anlæg for 34,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område til udskiftning af affaldsspande som følge af ny affaldsordning. Heraf er de 29,9 mio. kr. finansieret ved lånoptagelse.
 • Merindtægt på 19,8 mio. kr. på anlæg vedr. ikke budgetlagte grundsalg.
 • Merudgifter under renter på 29,8 mio. kr., der primært skyldes mindre udbytte på kommunens kapitalforvaltning samt et ikke realiseret kurstab på kommunens aktie- og obligationsbeholdning.
 • Merudgifter under øvrige finansforskydninger for 11,3 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til en mindreindtægt vedrørende indefrysning af grundskyld, som kommunen har valgt ikke at lånefinansiere.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 3.257,4 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 3.245,3 mio. kr. Mindreindtægten på 12,1 mio. kr. kan overordnet henføres til en række modsatrettede bevægelser – herunder bl.a.:

 • Mindreindtægt vedr. tilskud og udligning på 17,2 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til midtvejsreguleringen i 2022, som følge af forbedrede konjunkturer
 • Merindtægter på grundskyld som følge af nye og højere ejendomsvurderinger svarende til 4,8 mio. kr.
 • Merindtægt på 3,7 mio. kr. som følge af en momskorrektion vedr. 2017-2021
 • Mindreindtægt på 3,5 mio. kr. som følge af udlodning af provenu fra HMN-midler i 2019
 • Merindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. regulering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2021

Skattefinansierede driftsudgifter

 • Serviceudgifter:

Inden for servicerammen var der 2022 et merforbrug på 33,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Et merforbrug, der primært kan henføres til ældreområdet, voksenhandicapområdet og energiområdet. Merudgifterne modsvares af en stigning i kommunens andel af servicerammen ved midtvejsreguleringen på 33,3 mio. kr. primært som følge af den øgede inflation, fordrevne ukrainere og Covid-19. Det korrigerede sigtepunkt for servicerammen for Frederikssund Kommune udgør de facto 2.301,0 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 2.300,9 mio. kr. er sigtepunktet overholdt med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

 • Overførselsudgifter:

På overførselsudgifterne var der i 2022 et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skal ses i lyset af en række modsatrettede bevægelser – herunder generelt forbedrede konjunkturer og derved færre udgifter til ledige mv. samt et merforbrug på 6,1 mio. kr. vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

 • Den centrale refusionsordning:

Den endelige refusionshjemtagelse har resulteret i en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 • Aktivitetsbestemt medfinansiering:

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der i 2022 overensstemmelse mellem budget og regnskab.

 • Ældreboliger:

Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv over en årrække, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. I 2022 var der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til højere priser på energi.

Renter

Det oprindelige budget til renter forudsatte en nettoindtægt på 1,0 mio. kr., mens regnskabet viser en samlet bogført udgift på 28,8 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til det oprindelige budget på 29,8 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et ændret renteniveau samt et ikke realiseret kurstab på 21,3 mio. kr. på kommunens aktie- og obligationsbeholdning pr. 31. december 2022 som følge af den generelle markedssituation.

Finansforsydninger

Finansforskydningerne viser en samlet udgift (kassetræk) på 10,6 mio. kr. i 2022, hvilket er 11,3 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Merudgiften består af en række forskydninger i både tilgodehavender og gældsposter, samt diverse mellemregninger, herunder mellemregning mellem årene. Afvigelsen i forhold til budget kan dog primært forklares ved en stigning i kommunens langfristede tilgodehavender på 28,5 mio. kr. sammenlignet med ultimo 2021. Hovedsageligt som følge af en stigning i kommunens tilgodehavende vedr. indefrysning af ejendomsskatter.

Forsyningsområdet

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det akkumulerede mellemværende ultimo 2022 mellem kommune og forsyningen udgør 33,5 mio. kr. i kommunens favør.

 • Drift:

På forsyningsområdet var der i 2022 et merforbrug på 5,3 mio. kr. på driften, der primært kan henføres til ny affaldsordning i kommunen med flere affaldsbeholdere og dermed flere årlige tømninger.

 • Anlæg:

På forsyningsområdet var der i 2022 et merforbrug på 34,8 mio. kr. på anlægssiden til udskiftning af affaldsspande som følge af ny affaldsordning. Heraf er de 29,9 mio. kr. finansieret ved lånoptagelse.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

De realiserede bruttoanlægsudgifter for 2022 udgør i alt 111,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget ses et mindreforbrug på samlet 28,4 mio. kr.

Mindreforbruget skal primært set i lyset af en ændret periodisering på følgende projekter:

 • Etablering af en adgangsvej til Idrætsby fra Strandvang
 • Kultur- og Havnebadet
 • Projekt i Vinge - Boulevarden 1-3 etape
 • Maritimt Center

Likviditet

Fra 2021 til 2022 er den gennemsnitlige likviditet faldet med 57,3 mio. kr. og udgør ultimo 2022 i alt 365 mio. kr. Faldet i den gennemsnitlig likviditet skyldes primært et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld på 95,6 mio. kr., som blev besluttet som en del af budgetaftalen for 2022.

Afskrivninger

Jævnfør kommunens principper for økonomistyring vedrørende ”Afskrivninger” skal Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet forelægges de afskrivninger over 25.000 kr. der er foretaget. Afskrivningerne over 25.000 kr. udgør samlet set 3,8 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2022".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

66Beslutning om samlede overførsler fra 2022

Resume

I nærværende sag redegøres der for samlede overførsler fra regnskab 2022 vedrørende drift og anlæg.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik, Klima, natur og energi samt Økonomiudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Administrationen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Serviceudgifter: Der overføres i alt et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. overføres til 2023, og dermed udgør en tillægsbevilling i 2023, mens et merforbrug på 4,4 mio. kr. overføres til 2024 og indarbejdes i oprindeligt budget for 2024.
 2. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter: Der overføres i alt et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Heraf overføres et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. til 2023, der dermed udgør en tillægsbevilling i 2023. Endvidere overføres mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og 1,3 mio. kr. til henholdsvis 2024 og 2025 og indarbejdes i oprindeligt budget i de respektive år.
 3. Skattefinansierede bruttoanlægsindtægter: Der overføres en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. til 2023, der dermed udgør en tillægsbevilling i 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 80:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået regnskab 2022 med henblik på en opgørelse af regnskabets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år på serviceudgifter, skattefinansierede bruttoanlægsudgifter og skattefinansierede bruttoanlægsindtægter.

Indstillingen i forhold til overførslerne er baseret på de retningslinjer, som Byrådet vedtog på møde den 2. marts 2022. Dog bemærkes det, at såfremt kommunens overførselsregler følges fuldstændigt, vil det give anledning til en overførsel af merforbrug (serviceugifter) på i alt 7,5 mio. k. til 2023 på ældreområdet - fordelt med 5,1 mio. kr. på de kommunale omsorgscentre og 2,5 mio. kr. på den kommunale døgnpleje, rehabiliteringsafdelingen og træningsenheden. En sådan overførsel (besparelseskrav) kan administrationen imidlertid ikke anbefale, idet det ikke vurderes foreneligt med den fremtidige økonomiske bæredygtighed på de to områder.

Det overordnede mål med overførselssagen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomiske og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Samlet overføres der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. til 2023, et merforbrug på 4,1 mio. kr. til 2024 og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til 2025.

Serviceudgifter

Der overføres i alt mindreforbrug på 3,6 mio. kr. fordelt med overførsel af mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til 2023 og overførsel af merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2024.

Overførslen af mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til 2023 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2023, og vil derfor medgå til at udfordre servicerammeoverholdelse i i 2023. Samtidig skal overførslen ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2023 til 2024, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere på nuværende tidspunkt. Fra 2021 til 2022 blev der overført 8,6 mio. kr.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

Der overføres i alt mindreforbrug 15,2 mio. kr. fordelt med 13,7 mio. kr. til 2023, 0,3 mio. kr. til 2024 og 1,3 mio. kr. til 2025.

Overførslen af mindreforbrug på 13,7 mio. kr. til 2023 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2023 og vil derfor medgå til at udfordre anlægsrammeoverholdelsen i 2023. Samtidig skal overførslen ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2023 til 2024, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere præcist på nuværende tidspunkt. Fra 2021 til 2022 blev der overført 23,1 mio. kr.

Skattefinansierede bruttoanlægsindtægter

Der overføres i alt mindreindtægter på 5,0 mio. kr. til 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Regnskabet for 2022 giver anledning til en samlet overførsel fra 2022 på 13,8 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. til 2023, et merforbrug på 4,1 mio. kr. til 2024 og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2025.

Det overførte mindreforbrug til 2023 indarbejdes som en tillægsbevilling til det oprindelige budget for 2023, mens det overførte merforbrug til 2024 og det overførte mindreforbrug til 2025 indarbejdes som en del af budget 2024-2027.

Bilag

67Beslutning om kommissorier for § 17. stk. 4 udvalgene "Frederikssund bymidte - liv og handel" og "Det gode borgerforløb"

Resume

Byrådet har på møde den 29. marts 2023 besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til kommissorier for to § 17.4. udvalg under overskrifterne "Frederikssund bymidte - liv og handel" og "Det gode borgerforløb". På baggrund af Byrådets input på samme møde har administrationen udarbejdet forslag til kommissorier (vedlagt), som Byrådet skal tage stilling til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget "Frederikssund bymidte - liv og handel" godkendes med henblik på, at udvalget starter op i juni måned.
 2. Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget "Det gode borgerforløb" godkendes med henblik på, at udvalget starter op i oktober måned.
 3. Der udarbejdes en sag til møderne i maj måned vedr. sammensætningen af de to § 17, stk. 4 udvalg.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 81:

Indstillingspunkt 1-3 med enkelte præciseringer (som beskrevet nedenfor) blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Niels Martin Viuff (C), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (I) og Inge Messerschmidt (O).

Anna Poulsen (F) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den justering, at udvalget afholder mindst 5 udvalgsmøder samt at den kommunale kulturinstitution, som får plads i udvalget, ikke nødvendigvis er en repræsentant fra biblioteket.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Indstillingspunkt 3: Anbefales, idet Økonomiudvalget præciserede, at relevante aktører, herunder repræsentanter fra forskellige råd, kan involveres i udvalgenes arbejde efter behov.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Charlotte Drue (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Rasmus Petersen (Ø), Maibritt Møller Nielsen (D) og Michael Tøgersen (I).

Anna Poulsen (F) og Lone Terp (F) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde. Et § 17, stk. 4 udvalg refererer til et af de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

Efter at udvalget har afleveret deres arbejdet til Byrådet, nedlægges udvalget. I henhold til konstitueringsaftalen er det aftalt, at det enkelte § 17, stk. 4 udvalg max. kan arbejde i op til 1 1/2 år alt afhængig af den konkrete opgave.

På baggrund af Byrådets drøftelser og beslutninger på deres møde den 29. marts 2023 har administrationen udarbejdet vedlagte to forslag til kommissorier for udvalgene "Frederikssund bymidte - liv og handel" samt "Det gode borgerforløb".

Uddybende bemærkninger til kommissoriet for Frederikssund bymidte – liv og handel (Bilag 1).

Frederikssund Kommune har som målsætning fortsat at understøtte udviklingen af Frederikssund by, så der er grundlag for en høj kvalitet i tilbud til kommunens borgere inden for kultur, handel og sundhed. Der er udarbejdet flere analyser af Frederikssund by, herunder detailhandel-, parkering- og bylivsanalyse. Det giver et solidt fundament af viden om byen, der nu kalder på konkrete handlinger.

Formålet med at nedsætte et §17 stk. 4-udvalg er at skabe en fælles retning for de projekter, der foregår i Frederikssund by og understøtte et rigt byliv. Udvalgets formål er at øge kvaliteten i Frederikssund by ved at skabe inviterende byrum, bedre sammenhænge og ’way finding’ og rum til kultur og fællesskaber.

Ved at sammensætte et mangfoldigt udvalg med et fælles mål, vil vi skabe bedre sammenhæng i byen, både konkret/fysisk og mentalt/socialt. Byen indeholder mange aktører, der kan bidrage til en positiv udvikling i Frederikssund by. Udvalget skal repræsentere de forskelligartede byaktører, der kan være med til at skabe retningen for en attraktiv by med høj kvalitet. Særligt de unge borgere er en vigtig målgruppe for udvalgets arbejde. De unge repræsenterer både den nye generation, der skal bo i og bruge byen i fremtiden, og de repræsenterer samtidig en anden tilgang til byen og hvad en god by er, end den gængse.

Uddybende bemærkningertil kommissoriet for Det gode borgerforløb (Bilag 2).

Kommunen er hver dag indgang for en lang række henvendelser fra borgere, virksomheder, foreninger m.fl. Intentionen med udvalget er at blive endnu bedre til dialog og samarbejde.

Ved at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der sammensættes bredt, og hvor arbejdsformen i udvalget skal være undersøgende og ideskabende, er målet at skabe inspiration, så udvalget kan komme med anbefalinger til konkrete tiltag. Med mulighederne i et § 17 stk. 4 udvalg for at inddrage mange forskellige interessenter og videnspersoner og afholde åbne workshops mv. er det forventningen, at der også skabes helt anderledes nytænkende løsninger.

Den videre proces

Efter godkendelse af kommissorierne er næste skridt at få den konkrete sammensætning af udvalgene på plads, herunder få afklaret, hvilke byrådsmedlemmer, der skal indgå i udvalgene. Byrådet har allerede besluttet, at John Schmidt Andersen (V) skal være formand for udvalget for Frederikssund bymidte - liv og handel, men det er ikke afklaret, hvilke byrådsmedlemmer der i øvrigt skal være med i udvalgene. Administrationen vil forelægge en sag herom på maj-møderne i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Inddragelse

I kommissorierne er der forslag til hvilke interessenter (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhversliv, uddannelsesinstituioner, administration m.fl.) der skal indgå i de to udvalg og bidrage til udvalgenes arbejde.

Økonomi

Udgiften til vederlæggelse af de to udvalgsformænd er indeholdt i Budget 2023-2026 under politikområdet til "Politisk organisation". Idet merudgiften til aktiviteter (i alt anslået 100.000 kr.) forventeligt også kan finansieres indenfor politikområdet "Politisk organisation" i 2023 og 2024, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Følgelig har Center for Økonomi ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

68Beslutning om skema B, renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Slangerup Boligselskab, afd. Ø-parken

Resume

Byrådet har tidligere behandlet skema A i forbindelse med helhedsplanen for renoverings-, forbedrings- og opretningsarbejder i den almene boligafdeling Ø-parken, under Slangerup Boligselskab. Der er nu foretaget en endelig projektering, og boligorganisationen har fremsendt skema B til kommunen med anmodning om behandling af sagen. Projektet er ændret og tilpasset, og der er merudgifter, der medfører en forhøjelse af lånene og den kommunale garanti for det støttede lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Indstille og videresende skema B for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden med henblik på fondens endelige godkendelse
 2. Godkende, at administrationen kan godkende skema C vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder overskridelser i forhold til skema B
 3. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 45,561 mio. kr. samt ustøttede lån på yderligere 29,464 mio. kr. til de pågældende arbejder
 4. Godkende en udvidelse af garantien for det støttede lån med maksimalt 45,561 mio. kr.
 5. Godkende en huslejeforhøjelse ved helhedsplanens afslutning i 2024/25 på 12,92 %

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 82:

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Skema B vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Skema B og tidligere behandlinger

Som opfølgning på byrådssag nr. 263 af 16. december 2020 om helhedsplan for opretning og forbedring af afdeling Ø-parken (Slangerup Boligselskab) med støtte fra Landsbyggefonden er der nu fremsendt skema B-ansøgning til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandling bl.a. indstilling af skema A (udarbejdet med baggrund i helhedsplan) til Landsbyggefonden, låneoptagelse vedrørende renoveringssag med henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån, kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

Landsbyggefonden har efterfølgende meddelt tilsagn til projektet.

Ændringer og tilpasninger i projektet

I forhold til den oprindelige helhedsplan er der sket en række ændringer og tilpasninger i projektet, der nu bl.a. også omfatter etablering af sokkelaffugter, sokkelisolering inkl. puds, forøget renoveret areal omkring skotrender samt ændret renovering af vindues- og vægpartier. Derudover nedtagning og bortskaffelse af udestuer, overdækninger samt enkelte skure. Byggearbejderne gennemføres fortsat uden genhusning af lejerne, men med opstilling af toiletvogne, mens arbejderne på badeværelserne pågår.

Kommunens afdeling for byggesager har gennemgået det fremsendte projekt og oplyst, at projektet vil kunne gennemføres inden for de gældende regler. Ekstra facadeisolering kan kræve en byggetilladelse, og nedrivning af udestuer og overdækninger kræver nedrivningstilladelse.

Projektering og forhøjelse af anskaffelsessum

Der er nu foretaget en endelig projektering, og projektet med støtte fra Landsbyggefonden bliver væsentligt dyrere end forventet ved skema A. Anskaffelsessummen på de støttede arbejder er således forhøjet med 45,561 mio. kr. fra 37,600 til 83,161 mio. kr.

Forhøjelsen skyldes bl.a., at der er indarbejdet flere arbejder i projektet samt forhøjede materialepriser.

Boligorganisationen har oplyst, at Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt de støttede arbejder i den nuværende udformning.

Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder er ligeledes forhøjet, med 29,464 mio. kr., fra samlet 57,770 til 87,233 mio. kr. Forhøjelsen skyldes også her flere arbejder i projektet samt stigende materialepriser.

Da der forekommer en overskridelse af skema A-anskaffelsessummen, foretages den egentlige godkendelse af skema B af Landsbyggefonden.

Huslejeforhøjelse

Det oplyses, at gennemførelse af helhedsplanerne indebærer en huslejestigning i 2024/25 på 12,92 % ved helhedsplanens afslutning. Lejen vil efter lejeforhøjelse komme til at udgøre 1.067 kr. pr. m2 pr. år, svarende til 7.380 kr. pr. måned for en gennemsnitlig bolig på 83 m2. Huslejeforhøjelsen er godkendt af afdelingen.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i opretnings- og renoveringssagen (mio.kr.):

Betegnelse for arbejderFinansieringKommunal garantiRegaranti fra LBF
Renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger83,161 – støttede lånMax 83,161

(anslået 68,600)

Max 41,581

(anslået 34,300)

Forbedrings- og opretningsarbejder

87,233 i alt, finansieres ved:Ikke påkrævet

1.030 tilskud fra dispositionsfonden
3,080 Fællespuljetilskud
1,000 Kapitaltilførsel
82,123 Ustøttet lån

I alt 170,394

- heraf lån i alt 165,284

I alt max 83,161I alt max 41,581

Garantiforpligtelser

Kommunen har ved skema A accepteret garantiforpligtelsen, som følger af det støttebærende lån (ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Garantiforpligtelsen for det støttede lån var ved skema A sat til at udgøre 37,600 mio. kr. – og kommer ved skema B maksimalt til at udgøre 83,161 mio. kr. Landsbyggefonden godtgør heraf 50 % (regaranti). Der er således tale om en mulig forhøjelse af garantien på 45,561 mio. kr. (nettogarantiforhøjelse på 22,781 mio. kr.). Det kommunale garantibehov for det støttede lån forventes dog på nuværende tidspunkt alene at udgøre på 82,49 % svarende til en garantiforpligtelse på i alt 68,600 mio. kr. (nettogarantiforpligtelse på 34,300 mio. kr.).

På det ustøttede lån har realkreditinstituttet på nuværende tidspunkt estimeret, at det ikke er nødvendigt med kommunal garantistillelse. Den tidligere godkendte garantistillelse på maksimalt 52,660 mio. kr. på det ustøttede lån skal således ikke forhøjes.

Garantiernes størrelse opgøres dog først endeligt ved byggeriets afslutning.

Kapitaltilførsel

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,000 mio. kr. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,200 mio. kr., og er godkendt ved skema A.

Generelt

Når opretnings- og renoveringssagen ved skema A er godkendt på grundlag af en helhedsplan, kan kommunen som udgangspunkt ikke afvise af godkende skema B og C - heller ikke som følge af overskridelser af den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i det omfang, at overskridelser godkendes af Landsbyggefonden, og i øvrigt gennemføres uden væsentlige lejestigninger. Det skyldes, at hvis en sådan ansøgning fra bygherren skulle kunne afvises (ikke godkendes), kræver det en saglig begrundelse. Det vil være svært at finde frem til en sådan begrundelse, hvis Landsbyggefonden medvirker til, at lejen ikke stiger væsentligt som følge af overskridelsen.

Inddragelse

Boligorganisationen har anmodet om kommunens behandling af sagen.

Økonomi

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2, at almene boliger ikke skal henregnes til kommunens låntagning. Kommunen kan derved stille garanti, uden det vil påvirke lånerammen.

I så fald, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr. finansieret af kassen, vil det påvirke likviditeten negativt.

Bilag

69Beslutning om opførelse af 198 almene familieboliger i Vinge - tilsagn på grundlag af skema A

Resume

Byrådet har tidligere behandlet skema A og B for opførelse af 198 almene familieboliger i Vinge. Projektet har som følge af forskellige forhold ikke kunnet realiseres. Der er derfor tilpasset og ændret i det oprindelige projekt, og boligorganisationen har fremsendt fornyet skema A-ansøgning om støtte til nybyggeri af 198 almene boliger i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Træffe beslutning om, hvorvidt kommunen vil yde tilsagn på grundlag af skema A til nybyggeri af 198 familieboliger i Vinge med en anskaffelsessum på 479,855 mio. kr.

  Forudsat, at der træffes beslutning om at yde tilsagn i henhold til punkt 1, indstiller administrationen endvidere, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på i alt 3,497 mio. kr. i 2024, til afholdelse af det kommunale grundkapitalindskud, svarende til forskellen mellem bevilling givet ved godkendelse af det tidligere skema B, i alt 34,891 mio. kr., og det beregnede beløb i det nu fremlagte skema A, 38,388 mio. kr.

  Idet det oprindelige grundkapitalindskud er budgetlagt i 2025, vil dette beløb i arbejdet med budget 2024-2027 blive flyttet fra 2025 til 2024, hvorefter der vil være budgetlagt med samlet grundkapitalindskud i 2024, svarende til det fremlagte skema A.

 2. Der ydes regaranti for den del af lånene, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi (beløbet opgøres endelig, når byggeriet er opført).
 3. Der godkendes en foreløbig leje (ekskl. forbrug) på 1.232 kr. pr. m2 pr. år.
 4. Administrationen bemyndiges til at godkende skema B forudsat, at anskaffelsessummen ikke overstiger den godkendte anskaffelsessum i skema A, og der ikke er væsentlige ændringer i projektet.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 83:

Sagen udsat.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. april 2023, pkt. 108:

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den af Domea, på vegne af Vores Bolig (tidl. Boligselskabet Rosenvænget), fremsendte ansøgning om støtte til nybyggeri af i alt 198 almene familieboliger i Vinge.

Baggrund

Opførelse af almene boliger i Vinge er en del af Byrådets godkendte "8-punktsplan" fra Byrådets møde den 25. september 2019, jævnfør sag nr. 189. Her blev det bl.a. besluttet, at "Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge centrum."

På byrådsmødet den 29. april 2020, jævnfør sag nr. 79, blev der truffet beslutning om at etablere almene boliger i henhold til Domeas scenarie 4 i område I og område C. På møde den 24. juni 2020, jævnfør sag nr. 138, besluttede Byrådet at arbejde videre med en parkeringslaugsløsning for centrum af Vinge, hvorefter bl.a. boligorganisationen forpligter sig på medlemskab af et parkeringslaug, der skal opføre et parkeringshus. På byrådsmøderne den 26. august 2020, jævnfør sag nr. 149, og 24. marts 2021, jævnfør sag nr. 71, godkendte byrådet henholdsvis skema A og B for opførelse af 198 almene familieboliger i Vinge.

Efterfølgende har der vist sig udfordringer i projektet som følge af manglende endelig entreprisekontrakt samt totalentreprenørs konkurs. De tidligere godkendte skemaer vedrørende projektet anses derfor for bortfaldet, hvorfor der søges om støtte til nybyggeri på ny. Byggearbejder er ikke påbegyndt.

Parkeringslauget Vinge C (Syd) er efterfølgende blevet stiftet.

Ansøgning

Domea har på vegne af bygherren, Vores Bolig, fremsendt fornyet skema A-ansøgning for 198 almene familieboliger. I forhold til det oprindelige projekt er der som følge af generelle prisstigninger i byggepriser sket en række ændringer og tilpasninger i projektet. Den samlede anskaffelsessum er desuden forhøjet fra samlet 436,142 mio. kr. (skema B) i det oprindelige projekt til 479,855 mio. kr. i det fremsendte reviderede projekt.

Projekttilpasninger

Projektet har siden det godkendte materiale i marts 2021 gennemgået en række arkitektoniske tilpasninger, som beskrives kort herunder:

 • Enkelte af etageboligerne (vinkelhusene) i boliggruppe 1 og 2 er ændret, så de indre gårdrumsfacader opføres med betonfacader med relief i stedet for teglsten.
 • For rækkehusene i boliggruppe 1 og 2 ændres tagudformningen til et mere klassisk saddeltag. Ligeledes suppleres rækkehusene med overdækning af indgangspartiet, og dørene udføres med enten en farve eller i træ.
 • Etageboligerne (vinkelhuse) i boliggruppe 3 er tilpasset med en rød teglstensbeklædning og synlige indfarvet betonbånd, hvor bygningen tidligere udelukkende var i røde teglsten.
 • Punkthusenes arkitektoniske udtryk er ikke ændret - dog etableres der ikke adgang til taget af punkthuset (10 etager) i boliggruppe 3.

Plangrundlag og parkeringslaugsløsning

For at kunne give støttetilsagn til opførelse af nye almene boliger er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med gældende planer mv.

Kommunen har endnu ikke modtaget et myndighedsprojekt. Selve byggesagsbehandlingen er derfor ikke påbegyndt. Ud fra det foreliggende materiale, vurderes det, at projektet vil kunne overholde lokalplanen.

Kammeradvokaten har over for administrationen tilkendegivet, at parkeringslaugsløsningen stadig er forenelig med reglerne for støttet boligbyggeri.

Bilag

Skema A, Illustrativt prospekt af 16. februar 2021 og appendix til prospekt af 3. april 2023 er vedlagt som bilag. Appendix til prospekt af 3. april 2023 illustrerer ændringer i projektet i forhold til det tidligere behandlede (Illustrativt prospekt af 16. februar 2021).

Projektet

Etableringen af afdeling 855, Vinge, er et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Afdelingen kommer til at bestå af 198 familieboliger, der opføres som blandet tæt/lavt byggeri og etagebyggeri.

Afdeling 855 vil bestå af 198 familieboliger samt fælleslokale på samlet 17.194 m2, fordelt på:

64 stk. 2-værelsesboliger (på i alt 4.631 m2)

90 stk. 3-værelsesboliger (på i alt 7.686 m2)

44 stk. 4-værelsesboliger (på i alt 4.593 m2)

Fælleslokale (på 284 m2)

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen for boligerne inklusiv moms udgør ifølge skema A (anlægsbudgettet) i alt 479,855 mio. kr. fordelt på:

 • Grundudgifter: 62,394 mio. kr. (heraf grundkøbesum på 42,985 mio. kr.)
 • Håndværkerudgifter: 353,797 mio. kr.
 • Omkostninger: 56,656 mio. kr.
 • Gebyrer: 7,008 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 479,855 mio. kr. finansieres således:

 • Realkreditlån, 90 %, svarende til 431,870 mio. kr.
 • Kommunal grundkapital, 8 %, svarende til 38,388 mio. kr.
 • Beboerindskud, 2 %, svarende til 9,597 mio. kr.

Den ansøgte anskaffelsessum svarer til det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg.

Kommunal garanti

Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført. Der vil dog kunne foreligge en foreløbig beregning ved skema B (godkendelse af endeligt budget før påbegyndelse). Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det er oplyst, at regarantien foreløbigt er beregnet til at udgøre ca. 62 % af lånet, hvilket indebærer garantibeløb på ca. 267,759 mio. kr.

Husleje og udlejning

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at den gennemsnitlige husleje for boligerne foreløbigt er beregnet til ca. 1.232 kr. pr. m2. pr. år (ekskl. forbrugsudgifter).

I forhold til det tidligere behandlede projekt, hvor huslejen var beregnet til gennemsnitligt at udgøre ca. 1.099 kr. pr. m2 pr. år (ekskl. forbrugsudgifter), er huslejen forhøjet med ca. 12,1 %.

Foreløbig huslejeberegning:

TypeM2Pris i kr. pr. månedTidl. beregnet husleje ved skema B (marts 2021), pris i kr. pr. måned
2-værelsesbolig727.3946.596
3-værelsesbolig858.7297.787
4-værelsesbolig10410.6809.527

Boligorganisationen har oplyst, at der pt. står 1.165 på venteliste til en bolig i Vinge. Boligorganisationen forventer ikke, at det bliver en udfordring at leje familieboligerne ud.

Der er i de nuværende og i de næstkommende år igangsat, og forventes igangsat, omfattende nybyggeri i kommunen. Da effekten af alt det nye byggeri endnu ikke kendes - og da der ikke er sammenligningsgrundlag med et tilsvarende byudviklingsprojekt med samme afstand til f.eks. København eller større byer - er det ikke muligt for administrationen at vurdere udlejningspotentialet for det konkrete byggeri. Det er dog væsentligt, at boligerne kan udlejes umiddelbart efter, de er opført - og også på sigt. I modsat fald vil der være en risiko for, at nyopførte afdelinger som følge af tab, på sigt ikke vil kunne videreføres, hvorved kommunen risikerer, at kommunens garantiforpligtelse vil blive udløst.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det reviderede skema A indeholder en samlet anskaffelsessum på 479,855 mio. kr., i modsætning til de 436,142 mio. kr. som var forudsat i det skema B, som blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2021.

Det kommunale bidrag til finansieringen udgør et grundkapitalindskud på 8% af anskaffelsessummen, svarende til 38,388 mio. kr., mens den resterende del finansieres med 2% beboerindskud og 90% realkreditlån.

På baggrund af det oprindelige skema B, som blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2021, er der i budget 2025 afsat et forventet kommunalt grundkapitalindskud på 34,891 mio.kr. Såfremt det nye projekt godkendes, vil det indebære behov for en tillægsbevilling på 3,497 mio. kr. Der er tale om en finansiel udgift, som hverken påvirker kommunens service- eller anlægsramme.

I modsætning til den oprindelige støttesag, hvor boligselskabet først ønskede grundkapitalindskuddet udbetalt i 2025 - i forbindelse med indflytning i etape II, anmoder de nu om at få tilskuddet udbetalt i 2024. Begrundelsen er det stigende renteniveau, som for nærværende er på ca. 4%, og som derfor udgør en ikke uvæsentlig post i byggeregnskabet, modsat ved opstarten af det tidligere projekt, hvor vi havde rentesatser i størrelsesorden 0,5%.

Domea oplyser endvidere, at en hurtigere udbetaling af grundkapitalsbeløbet vil være med til at sikre en værdi og sikkerhed i projektet, som kan anvendes overfor de eksterne finansieringspartnere til at opnå de bedste renter på byggelånet.

Den tidligere udbetaling vil selvsagt påvirke kommunens likviditet, idet de 38,388 mio.kr. vil skulle udbetales i 2024, og ikke som tidligere forudsat i 2025.

Kommunen skal, som følge af de gældende støttevilkår, desuden stille en kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegning kan først foretages endeligt, når byggeriet er opført.

Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut. Det er forudsat, at regarantien skønsmæssigt vil udgøre ca. 62 % af lånene, hvorfor den nye anskaffelsessum vil indebære, at den samlede kommunale garanti vil stige fra de oprindeligt forudsatte 253 mio. kr. til ca. 268 mio. kr.

Risiko ved en kommunal garanti:

Det er væsentligt, at der ved ibrugtagningstidspunktet er tilstrækkeligt med lejere til de nyopførte boliger, således at boligerne er udlejet umiddelbart efter, at byggeriet går i drift. Er markedet for almene boliger generelt mættet, risikerer man desuden at tiltrække lejere fra andre og måske mindre attraktive almene boligafdelinger i kommunen, hvorved disse afdelinger kan risikere at få udlejningsvanskeligheder og deraf økonomiske udfordringer.

En eventuel manglende udlejning vil i første omgang medføre et træk på boligorganisationens dispositionsfond, og i sidste ende et underskud hos afdelingen – et underskud, som vil skulle dækkes af huslejeforhøjelser og dermed muligheden for yderligere udlejningsvanskeligheder til følge. Skulle udlejningsvanskelighederne ende med en konkurs, vil det indebære, at kommunen foruden at have afholdt et grundkapitalindskud, yderligere vil skulle helt/delvist indfri garantien for realkreditlånet.

Bilag

70Beslutning om kommunale rekreative elementer ved bassin 308-2 i Vinge

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet godkende prioritering af de kommunale rekreative anlæg, der skal etableres i samarbejde med Novafos ved regnvandsbassin 308-2 i det sydlige Vinge. Der er indgået samarbejdsaftale med Novafos for at optimere proces og økonomi således, at bassinets indretning kan understøtte de anbefalede rekreative anlæg, der skal skabe høj bymæssig værdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende:

 1. Den skitserede broføring over regnvandsbassinet indgår i det videre projekteringsarbejde
 2. Den skitserede urbane kant i træ indgår i det videre projekteringsarbejde
 3. De skitserede kanalføringer og legeaktiviteter i den vestlige bredzone indgår i det videre projekteringsarbejde
 4. Betalingsplanen for projektet indebærer, at 2,910 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb til det grønne hjerte, overflyttes fra 2023 til 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 85:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byudviklingen i det sydlige Vinge står overfor at skulle igangsættes med Ikano Bolig, Børnehus og parcel- og Tiny Houses. Projekterne skal afvande regnvand til det kommende bassin 308-2, der skal anlægges mellem boligområderne. Regnvandsbassinet etableres som en del af Det Grønne Hjerte og skal fungere som et rekreativt byrum, der opfordrer til ophold og aktiviteter. For at sikre et spændende og attraktivt blåt byrum er bassinet designet, så det indpasser sig i den kommende bystruktur.

Byrådet godkendte bassinets overordnede designprincipper på mødet den 14. december 2022. Ved denne sag skal Økonomiudvalget som styregruppe for Vinge overfor Byrådet godkende de rekreative elementer, som Frederikssund Kommune skal prioritere i forbindelse med etableringen af bassinet.

Bassinet etableres af Novafos og projekteres i 2023 og etableres i første halvår 2024. For at optimere proces og økonomi ,er der indgået en anlægssamarbejdsaftale mellem kommune og Novafos. Derved sikres, at de rekreative elementer projekteres og etableres i sammenhæng med de hydrauliske nødvendige anlæg.

Projekteringen af bassin og rekreative anlæg skal igangsættes og derfor skal kommunens rekreative elementer også indgå.

Til sagen er vedlagt bilag, der viser de rekreative elementer og designforslag.

Gangbro over regnvandsbassinet

For at sikre sammenhænge mellem boliger mod øst (Ikano) og koblingen til den kommende broføring over Præstemosen, skal der etableres en gangbro over bassinet. Broen er designet, så den etableres ovenpå den nødvendige hydrauliske skillevæg i bassinet. Der er foreslået en mindre platform i midten af bassinet til ophold.

Økonomi

Broføringen etableres som træbro med mulighed for at vælge forskellige supplerende rekreative elementer. For at aktivere den nødvendige skillevæg, som også skal bære broen, er skillevæggen også designet med rekreative funktioner.

 • Gangbro uden supplerende rekreative elementer – 2,185 mio. kr.
 • Sydlig skillevæg designet som rekreativ stiføring – 0,66 mio. kr.
 • Opholdsplatform som del af broføringen – 0,56 mio. kr.

Opholdstrappe på den nordlige urbane kant

I forlængelse af Byrådets beslutning om bassinets udformning på mødet den 14. december 2022, er der indarbejdet forslag til et urbant design af bassinets nordlige kant. Med inspiration fra Deltakvarterets regnvandsbassin skal den nordlige kant opføres med en opholdstrappe, der kan danne samlingssted for byens kommende borgere.

Ved bassinets udformning skal kanten mod nord etableres som et urbant opholdsareal for, at kanten ikke fremstår uafsluttet.

Økonomi

Den nordlige urbane kant skal udformes som et træ dæk med terrassering ned mod bassinet, så den skarpe afslutning mindskes.

 • Urban kant med terrassering i træ – 2,150 mio. kr.

Kanalføringer og Legeaktiviteter i bredzonen

For at aktivere bassinets opstuvnings arealer til en mere rekreativ anvendelse, er der indtænkt kanaler og legeaktiviteter langs den vestlige bred.

 • Kanaler og legeaktiviteter – 0,21 mio. kr.
 • Stiføring – 0,35 mio. kr.

Samlede investeringer i 2024

Såfremt det vælges at arbejde videre med ovenstående investeringer, vil det samlede budget for de rekreative elementer være 6,115 mio. kr. i 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i perioden 2023 - 2026 afsat et samlet rådighedsbeløb på 12,062 mio. kr. til det grønne hjerte i perioden 2023 - 2026, som fordeles med 3,447 i 2023, 3,205 i 2024, 3,205 i 2025 samt 2,205 i 2026.

Idet det skitserede projekt vil koste 6,115 mio. kr. i 2024, indstilles der overført 2,910 mio. kr. af det allerede afsatte rådighedsbeløb fra 2023 - 2024.

Projektet kan derfor realiseres indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb, og den ændrede periodisering bidrager til at lette presset på anlægsrammen i 2023.

Bilag

71Beslutning om forslag til lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 Fællesskaber og servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 Fællesskaber og kommunale servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en ny bygning til servicefunktioner, der i første omgang skal anvendes som børnehus samt muliggøre en revitalisering af bebyggelsen på ejendommen Solvænget 29, så denne fremadrettet kan være omdrejningspunkt for lokale fællesskaber og foreningsliv. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by, hvor fællesskaber kan trives i byens grønne hjerte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 Fællesskaber og kommunale servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. marts 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 86:

Anbefales med den justering, at forslag om en multisal (side 9 i lokalplansforslaget) udgår, idet det ikke er besluttet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 2. juni 2022 at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag, der giver mulighed for at anlægge et børnehus, der integreres i kommunalt ejede arealer i Det Grønne Hjerte umiddelbart øst for Fællesmagasinet. Lokalplanen skal samtidig sikre, at der skabes et attraktivt område, hvor natur og rekreative funktioner bliver bærende elementer.

Kommuneplantillæg

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, så der kan planlægges for området nu frem for i anden halvdel af kommuneplanperioden (2027 – 2033). Kommuneplantillæg 013 er vedlagt som bilag.

Lokalplanens indhold

Planområdet udgør en del af Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge og omfatter et areal på ca. 2,9 ha. Området grænser mod vest op til Fællesmagasinet, mens der syd og nord for lokalplanområdet planlægges for boliger. Mod øst grænser området op til et større planlagt regnvandsbassin (Bassin B308-2). Området er beliggende i landzone, men overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone.

Området er udlagt til separatkloakering. Regnvand skal derfor føres til regnvandsledning, hvorfra vandet ledes til bassiner udenfor lokalplanområdet.

Planen giver mulighed for at opføre et nyt børnehus og for at der kan ske ændringer i bebyggelsen omkring det nedlagte gartneri på Solvænget 29. Lokalplanen sikrer, at der kan ske en begrænset og nænsom udvikling af området, hvor natur- og kulturmiljøinteresser i Det Grønne Hjerte holdes så intakt som muligt. Samtidig skal arealerne kunne aktiveres til glæde for fællesskabet i den nye bydel. Lokalplanen har bestemmelser om områdets friarealer og stiforbindelser. Der udlægges bl.a. et areal til offentlig sti på tværs af området, ligesom der gives mulighed for anlæggelse af øvrige stier efter behov, som kan være med til at skabe tilgængelighed i området. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 8,5 meters højde indenfor fastlagte byggefelter. Det sikres, at de nære arealer langs beskyttet natur friholdes og eksisterende beplantning bevares. I lokalplanområdet fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 15.

Lokalplanen opdeler området i to delområder.

Delområde 1 – Kommunal servicefunktion

Lokalplanen fastlægger, at delområde 1 skal anvendes til offentlige formål. Området indrettes til Vinges første børnehus med mulighed for at tilkoble andre kommunale servicefunktioner samt rekreativt område. Den endelige disponering og udformning af den nye bebyggelse er endnu ikke afklaret. Der er derfor udlagt et rummeligt byggefelt, der sikrer den nødvendige fleksibilitet ift. den bygningsmæssige programmering.

Vejbetjening vil ske fra nord og lokalplanen indeholder mulighed for et fælles parkeringsareal, der skal have en kapacitet, der kan dække behovet for aktiviteter i både delområde 1 og 2.

Ny bebyggelse skal afspejle placeringen i Det Grønne Hjerte og der stilles krav om grønne tage og facader i naturmaterialerne træ og glas og mulighed for mindre partier af metal eller skifer.

Delområde 2 – Grønne fællesskaber

Anvendelsen i delområde 2 tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og naturlige bindinger såsom beskyttet natur, beplantning, udsigtslinjer mv. Lokalplanen muliggør en anvendelse til offentlige formål i form af kultur- og foreningsliv, fælleshus, værksteder, café, gæsteboliger o.l. og et rekreativt område med friarealer, der bl.a. må anvendes til dyrehold og naturarealer til understøtning af fællesskabende funktioner til boligområderne i det sydlige Vinge. Bygningsmæssigt bliver omdrejningspunktet det eksisterende gårdanlæg, hvor der udlægges et byggefelt med mulighed for omdannelse af eksisterende bygninger samt indpasning af nybyggeri. Driften af funktionerne i delområde 2 fordrer, at der sikres vejadgang for varelevering, renovation og brandkørsel samt parkeringsmulighed for handicappede. Dette er gjort muligt fra den eksisterende overkørsel fra Solvænget.

Miljøscreening

Der er foretaget en screening for miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at planforslaget ikke vil medføre en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er baseret på en vurdering af:

 • At planen ikke væsentligt påvirker kystlandskab, Natura 2000 områder, Bilag IV- og fredede arter, drikkevandsinter-esser og kulturarv, herunder Snostrups landsbykarakter.
 • At planen understøtter og supplerer natur, biodiversitet og rekreative områder i Det Grønne Hjerte samt sikrer spredningskorridorens og § 3 områders biologiske funktionalitet, bl.a. som levested for orkideen skovhullæbe, grævling samt som yngle- og rasteområder for spidssnudet frø, stor vandsalamander og evt. flagermus.
 • At planen ikke giver anledning til klimapåvirkninger ift. regnvand, ligesom planlægningen understøtter forebyggende klimatiltag.
 • At planen betyder, at jordforurenede arealer ikke vil udgøre en sundhedsrisiko.

Lokalplanforslag 163 og kommuneplantillæg 013 Fællesskaber og kommunale servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge samt miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i 4 ugers offentlig høring, når forslagene er politisk godkendt.

Der vil ske inddragelse af naboer, foreninger og interessenter omkring aktivering af delområde 2 i forlængelse af lokalplanprocessen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

72Beslutning om dispensation fra lukketidsbestemmelserne under afholdelse af Grøn Pinsefestival i Jægerspris

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. Dispensationen søges af SuperBrugsen i Jægerspris til at holde helligdagsåbent under Grøn Pinsefestival den 28. og 29. maj 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Byrådet anmoder Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, så butikker kan holde åbent under Grøn Pinsefestival i Jægerspris by den 28. og 29. maj 2023.
 2. Alle dagligvarebutikker i Jægerspris by bliver omfattet af ordningen.
 3. Dispensationen til Grøn Pinsefestival gøres permanent, så arrangementet efterfølgende kan gennemføres hvert år på samme tid.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 87:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I) og Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte: Niels Martin Viuff (C) med den begrundelse, at ordningen bør gælde alle butikker i Frederikssund Kommune.

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2, med den justering, at alle butikker med dagligvarer og detailhandel bliver omfattet af ordningen, blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I) og Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte: Niels Martin Viuff (C) med den begrundelse, at ordningen bør gælde alle butikker i Frederikssund Kommune.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Indstillingspunkt 3 blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (V).

Imod stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Kirsten Weiland (N), Niels Martin Viuff (C) og Inge Messerschmidt (O).

Indstillingspunkt 3 faldt dermed.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Maibritt Møller Nielsen (D), Anna Poulsen (F), Lone Terp (F), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Niels Martin Viuff (C) og Therese Hejnfelt (C) med den begrundelse, at ordningen bør gælde alle butikker i Frederikssund Kommune.

Anne-Lise Kuhre (A) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 2 blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Maibritt Møller Nielsen (D), Anna Poulsen (F), Lone Terp (F), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Niels Martin Viuff (C) og Therese Hejnfelt (C) med den begrundelse, at ordningen bør gælde alle butikker i Frederikssund Kommune.

Anne-Lise Kuhre (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Indstillingspunkt 3 blev bragt til afstemning.

For stemte: Kenneth Jensen (A), Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (Løsgænger)

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Lone Terp (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Anne Sofie Uhrskov (V) og Hans Andersen (V) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 3 faldt dermed.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) under § 2, at der ikke må ske detailsalg fra de butikker, der er nævnt i § 1, stk. 1 (butikker, hvorfra der foregår detailsalg), på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

SuperBrugsen i Jægerspris ansøger om dispensation fra lukkeloven til at holde åbent for detailsalg under afholdelse af Grøn Pinsefestival i Pinsen den 28. og 29. maj 2023. Det er ønsket, at dispensationen bliver givet for et årligt tilbagevendende arrangement på samme helligdage.

Jf. § 2 stk. kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Byrådet tillade, at stk. 1 fraviges ved særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Om Grøn Pinsefestival

Grøn Pinsefestival afholdes af SuperBrugsen i Jægerspris og Kulturhuset Rejsestalden.

Det er fra arrangørernes side hensigten med Grøn Pinsefestival at gøre Jægerspris mere attraktiv i sommerhalvåret, hvor der er aktivitet i sommerhusene omkring Jægerspris. Arrangørerne forventer, at der kommer omkring 1.500 personer til festivalen. Det er hensigten, at Grøn Pinsefestival skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, der vokser fra år til år.

Administrationen anbefaler, at Grøn Pinsefestival betragtes som "en særlig lejlighed". Grøn Pinsefestival kan, som en årligt tilbagevendende begivenhed, få en positiv effekt på bylivet i Jægerspris. Administrationen anbefaler endvidere, at dispensationen fra lukkeloven kommer til at omfatte alle dagligvarebutikker i Jægerspris by.

Der gøres opmærksom på, at SuperBrugsen i Jægerspris (og alle andre dagligvarebutikker i Jægerspris by) har fået dispensation fra lukkeloven til at holde åbent hen over Påsken grundet Blomsterfestival. Dispensationen hen over Påsken er permanent.

Inddragelse

Inddragelse er i denne sag ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

73Beslutning om ændring af vedtægter for Frederiksborg Brand og Redning

Resume

Forslag til ændring af vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning betyder, at kommunerne kollektivt overdrager beføjelsen til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelser af bygningsreglementets regler om brand og evt. driftsmæssige foranstaltninger.

Samtidig giver forslaget mulighed for, at en ejerkommune kan indgå aftale med Frederiksborg Brand & Redning om konkret myndighedsudøvelse i medfør af Byggeloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til ændring af vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. marts 2023, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 88:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning (herefter benævnt beredskabet) varetager ejerkommunernes opgaver i henhold til Beredskabslovens § 36-36a om brandsyn. Den 1. januar 2022 trådte en ændring af brandsynsbekendtgørelsen i kraft. Ændringen har bl.a. medført, at brandsyn kan gennemføres efter bygningsreglementets bestemmelser om brand og evt. driftsmæssige foranstaltninger. I disse tilfælde har beredskabet ikke kompetencen til at afgive påbud og udstede forbud.

Den fælles beredskabskommission besluttede på sit møde d. 22. marts 2022, at beredskabet udarbejder forslag til vedtægtsændringer som søges forhåndsgodkendt hos Ankestyrelsen og herefter lægges til godkendelse i ejerkommunerne og Ankestyrelsen.

I forslaget ændres pkt. 4.2 i vedtægten, så kompetencen automatisk overdrages til beredskabet. Kompetenceoverdragelsen er hjemlet i Byggelovens § 16 C stk. 8. Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt denne ændring.

Derudover giver en ændring af byggeloven mulighed for at overdrage kompetencen til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der samtidig er en konkret risiko for personskade.

Denne opgave tilføjes pkt. 4.5 i forslag til ændring af vedtægten. Kompetenceoverdragelsen er hjemlet i Byggelovens § 16 C stk. 6. Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt denne ændring.

Beslutter en kommune at indgå aftale med beredskabet, skal der indgås aftale om dette. Aftalen skal bilægges vedtægterne og godkendes af den aktuelle kommunalbestyrelse samt Ankestyrelsen. Udkast til aftale har været forelagt Ankestyrelsen, som ikke har nogen bemærkninger til denne.

Udkast til vedtægt (vedlagt som bilag 1) samt aftale om kompetenceoverdragelse har været sendt til forhåndsgodkendelse i Ankestyrelsen. Svaret er vedlagt som bilag 2.

Jf. delegationsplan er kompetencen vedrørende byggelov og bygningsreglement udlagt til administrationen - dog bortset fra principielle dispensationer/afvigelser, som skal besluttes af Plan og teknikudvalget.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

74Beslutning om kompetenceoverdragelse til Frederiksborg Brand & Redning vedr. brandsikkerhedsmæssige forhold i medfør af Byggeloven

Resume

Frederiksborg Brand & Redning overdrages kompetencen i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6 til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der samtidig er en konkret risiko for personskade. Overdragelsen af kompetencen sker udelukkende i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at træffe en byggesagsbehandler fra den relevante kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune indgår aftale med Frederiksborg Brand & Redning om kompetenceoverdragelse vedr. byggelovens bestemmelser om brug af eksisterende bygninger mv., som ikke er i overensstemmelse med byggelovgivningens bestemmelser om brand.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. marts 2023, pkt. 67:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 89:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

For at forebygge personskade og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, ønsker Frederiksborg Brand & Redning (herefter benævnt beredskabet) at få overdraget kompetencen, i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6. Den fælles beredskabskommission besluttede på sit møde d. 22. marts 2022, at beredskabet udarbejder forslag til vedtægtsændringer og fremsender en oplæg til de respektive byrådssekretariater til forelæggelse af kompetenceoverdragelse og vedtægtsændringer. Se anden sag vedr. vedtægtsændringer.

Overførslen af de pågældende kompetencer omfatter de situationer, hvor beredskabet på stedet skal kunne håndtere akutte problemstillinger og ulovlige forhold, når det konkrete brandsikkerhedsmæssige forhold er reguleret af byggeloven.

Overførslen gælder således i situationer, hvor det er nødvendigt, at beredskabet i sit virke, skal kunne træffe en retlig og øjeblikkelig bindende afgørelse for at forhindre ulovlig, farlig eller uforsvarlig brug.

Dette ud fra et hensyn til, at den pågældende bygningsejer eller arrangør af et arrangement ikke skal være nødt til at afvente en kommunal afgørelse i situationer, hvor det er nødvendigt med en øjeblikkelig afgørelse om en given brandsikkerhedsmæssig problemstilling.

Eller hvor ventetiden på en kommunal afgørelse ud fra konkret vurdering og beredskabets erfaring i øvrigt vil være særlig uhensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. Det kan fx være en situation, hvor ventetiden på en kommunal afgørelse i praksis vil overskride den planlagte brugstid af bygningen eller arrangementet, og dermed de facto vil svare til et forbud mod videre brug.

Dette kan gøre sig gældende udenfor bygningsmyndighedens åbningstid eller et lignende tilfælde, hvor den pågældende situation kræver øjeblikkelig handling, og hvor det ikke forventes, at den stedlige kommunes afgørelse vil kunne indhentes inden for en i situationen konkret vurderet rimelig tid.

En afgørelse på stedet, evt. med særlige brandsikkerhedsmæssige betingelser, i en sådan situation, kan enten medføre en fortsat forsvarlig brug af bygningen eller arrangementet, eller aktivitetens/brugens ophør, såfremt forsvarlighed ikke kan sikres.

Brandsynsbekendtgørelsen hjemler mulighed for, at redningsberedskabet kan udstede påbud og forbud i forbindelse med ulovlige brandmæssige forhold, men kun i de bygninger, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. I bygninger, der ikke er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, er det bygningsmyndigheden der har hjemmel i byggelovgivningen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med ulovlige brandmæssige forhold.

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at kunne agere hurtigt, hvis beredskabet registrerer en ulovlig, farlig eller uforsvarlig brug af en bygning i forbindelse med et brandsyn. Derfor anbefaler administrationen, at beredskabet får kompetencen til øjeblikkeligt at kunne gribe ind, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til brandforhold.

jf. delegationsplan er kompetencen vedrørende byggelov og bygningsreglement udlagt til administrationen - dog bortset fra principielle dispensationer/afvigelser, som skal besluttes af Plan og teknik.

Aftale om kompetenceoverdragelse, byggeloven, er vedlagt som bilag 1.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

75Beslutning om at flytte tandklinikken på Ådalens Skole til Frederikssund Hospital i 2024

Resume

I forlængelse af en ny lov om at udvide målgruppen for børne- og ungetandplejen med de 18-21 årige skal Tandplejen udvide kapaciteten fra primo 2024. Tandplejen har i dag i forvejen svært ved at dække det nuværende behov i de eksisterende rammer - særligt på Ådalens Skole. Derudover har Ådalens Skole har ikke plads nok til de kommende elever fra skoleåret 2024/25. Med sagen lægges op til, at Social og sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at flytte og udvide tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital, som planlægges at huse et kommende sundhedshus/nærhospital.

Parallelt med denne sag behandler Skole, klub og SFO på et ekstraordinært møde den 17. april 2023 et forslag om at indrette Tandklinikkens fraflyttede lokaler på Ådalen Skole til fire ekstra lokaler.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende flytning af tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital og udvidelse af kapaciteten med i alt tre klinikker
 2. Godkende bruttoanlægsudgift på 1,400 mio. kr. i 2023 til etablering og udvidelse af tandklinik, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning
 3. Godkende bruttoanlægsudgift på 12,581 mio. kr. i 2024 til etablering og udvidelse af tandklinik herunder udskiftning af stole og øvrigt udstyr. Merudgiften finansieres ved omprioritering af øvrige budgetlagte bruttoanlægsudgifter i 2024 i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres
 4. Godkende en driftsbevilling på serviceudgifter på 0,26 mio. kr. i 2023 til finansiering af husleje. Merudgiften finansieres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning
 5. Godkende en årlig driftsbevilling på serviceudgifter på 1,02 mio. kr. i 2024 og frem til finansiering af husleje. Den årlige merudgift indarbejdes som en ændring til budgetgrundlag i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 og indgår derigennem i arbejdet med at sikre servicerammeoverholdelse i 2024.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 17. april 2023, pkt. 39:

Ad. 1 - 5 anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 90:

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Tandplejen har i dag ikke nok fysisk kapacitet til at dække det nuværende behov på de tre tandklinikker - det gælder især på Ådalens Skole. Samtidig sættes kapaciteten under pres i de kommende år, hvor Tandplejen skal rumme flere borgere. Det skyldes især, at Tandplejen med Folketingets vedtagelse af lov om vederlagsfri tandpleje til de 18-21-årige skal skabe plads til flere borgere de næste år. De 18-21-årige indfases i Tandplejen med én årgang om året i perioden 2022-2025. Det forventes derfor, at målgruppen i kommunens Tandpleje stiger fra ca. 9.550 børn og unge i dag til ca. 11.550 børn og unge. Det betyder ca. 2.000 flere unge frem mod 2025 svarende til en stigning på 21 procent. Derfor har Tandplejen brug for tre ekstra klinikrum for at have kapacitet til den udvidede målgruppe.

Tandplejen har indfaset de to første årgange af udvidelsen i målgruppen inden for den nuværende kapacitet. Derfor er den fysiske kapacitet i dag udfordret på de tre nuværende tandklinikker i Frederikssund, Slangerup og Skibby. Særligt på Ådalens Skole i Frederikssund er der udfordringer, idet der mangler klinikrum, røntgenkapacitet og plads til personalet. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning for tandklinikken på Ådalens Skole allerede fra begyndelsen af 2024 for at kunne skabe en velfungerende Tandpleje.

Social og sundhed bad derfor den 29. september 2022 (sag nr. 106) om et oplæg til mulige modeller for en udvidelse af Tandplejens fysiske kapacitet, hvor hele eller dele af Tandplejen flyttes til Frederikssund Hospital. Administrationen har derfor været i dialog med Region Hovedstaden om mulighederne.

Regionen har i forlængelse heraf meddelt, at det kun er muligt stille et areal svarende til tandklinikken på Ådalen Skole og de tre nye klinikker til rådighed på Frederikssund Hospital i 2024. Regionen anvender hovedparten af hospitalet frem til ibrugtagelse af Nyt Hospital Nordsjælland efter planen i slutningen af 2026. Social og sundhed forelægges parallelt med denne sag en analyse med tre modeller for at samle hele eller dele af Tandplejen på Frederikssund Hospital fra årsskiftet 2026/27 (jf. sag nr. 40 på nærværende dagsorden).

Tandklinikken på Ådalens Skole foreslås udvidet og flyttet til Frederikssund Hospital i 2024

Administrationen foreslår, at tandklinikken på Ådalens Skole flyttes til de ledige lokaler på Frederikssund Hospital og at de ekstra tre klinikker, svarende til i alt 10 klinikker, etableres her.

Regionen og Nordsjællands Hospital har meddelt, at de kan frigive lokaler svarende hertil (i alt ca. 760 m2). Lokalerne er placeret i hospitalets klinik- og ambulatoriefløj, som er velegnet til at indrette henholdsvis en tandreguleringsklinik og en almen tandklinik, som også kan rumme kommunens 18-21 årige. Det betyder, at børn og unge på klinikken på Ådalens Skole fortsat vil kunne køre til en tandklinik i Frederikssund. Tandplejens erfaring er, at en stor del af især de unge, som hører til klinikkerne i Slangerup og Skibby, hellere vil køre til en klinik i Frederikssund, da vejen hertil er kortere og mulighederne for offentlig transport er bedre. Det vil også for de unge på Campus være nemt at komme til en tandklinik på Frederikssund Hospital. Derfor forventes det, at de unge vil se det som en fordel at høre til en klinik i Frederikssund.

I forbindelse med et kommende sundhedshus/nærhospital har Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune lavet et forarbejde om mulige placeringer af forskellige tilbud. De foreslåede lokaler ligger i det areal, som i forarbejdet er vurderet egnet til tandklinikker. Etablering af en tandklinik på Frederikssund Hospital er således en langsigtet investering, hvor det også er muligt for at samle hele eller dele af klinikkerne i Slangerup og Skibby fra 2027 (i alt 7 klinikker) i lokaler umiddelbart ved siden af de udpegede lokaler.

En samling af hele Tandplejen på sigt vurderes at give en bedre kvalitet i tilbuddet til borgerne, bedre mulighed for at rekruttere personale og en effektviseringsgevinst på op mod 2 mio. kr. årligt. Samtidig bliver Tandplejen en del af det sundhedshus/nærhospital, som allerede nu huser kommunens sundhedspleje og regionens børneambulatorium. Med en flytning af tandklinikkerne til Frederikssund Hospital bliver det derfor allerede fra 2024 muligt at samtænke sundheds- og forebyggelsestilbud til børn og unge. Herunder at sikre familierne en bedre sammenhæng mellem den almene tandpleje og de øvrige tilbud til børn og deres familier på hospitalet.

Lokalerne på hospitalet kan indrettes med plads til moderne klinikker, vente- og samtalerum, steriliseringsrum, røntgenlokaler, kontorpladser samt personalerum og omklædning. Herunder kan de rumme den planlagte personaleudvidelse som følge af udvidelsen af Tandplejens målgruppe. Lokalerne giver god mulighed for at optimere flow og skabe effektive arbejdsgange blandt medarbejderne, så der kan anvendes mest mulig tid på børn og unge. Samtidig kan lokalerne indrettes, så de overholder de gældende hygiejnekrav og dermed sikre en højere driftsstabilitet. Der er i bilag vedlagt tegninger af lokalernes placering, herunder et mulighedsstudium for indretning. Den endelige indretning og lokaleanvendelse fastlægges i samråd med en rådgiver i 2023.

Det vurderes, at bruttoanlægsomkostningerne til en ombygning koster i alt 8,853 mio. kr. Etablering af en ny tandklinik forudsætter, at der også afsættes midler til indretning, indkøb af nyt udstyr samt flytning og opsætning. Bruttoanlægsudgiften hertil vurderes at være 5,128 mio. kr. vedrørende udgifter hertil (jf. bilag med beskrivelse af scenarierne).

Beløbet dækker også en nødvendig investering i udskiftning af eksisterende nedslidte stole og udstyr, som uanset flytning af klinikken står til udskiftning i 2024. Det er nødvendigt at udskifte fire af de eksisterende stole i tandklinikken, idet stolene er mere end 12 år gamle, og det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til dem. Derudover skal Ådalens apparat til storrøntgen og to apparater til sterilisering af udstyr udskiftes. De tre sidste stole samt øvrigt udstyr på Ådalen Skole flyttes med til hospitalet. Tandplejens udskiftningsbehov i de kommende år er udfoldet i vedlagte bilag, hvor udgifterne alene er opstillet ift. anskaffelsen og ikke den samlede etablering.

De samlede bruttoanlægsomkostninger til en ny tandklinik med plads til 10 klinikker på Frederikssund Hospital er således 13,981 mio. kr. Heraf anvendes 1,4 mio.kr. i 2023 til rådgiver og 12,581 mio.kr. i 2024.

Hertil kommer en driftsomkostning på 0,26 mio. kr. i 2023 og en årlig driftsudgift på 1,02 mio. kr. i 2024 og frem til huslejeudgifter.

Det daværende Sundhedsministerium afsatte i forbindelse med implementering af den nye lov om vederlagsfri tandpleje til de 18-21 årige en pulje på i alt 59,8 mio. kr. i 2023 til udstyr og etablering af nye klinikker i forlængelse af lovændringen. Frederikssund Kommune vil søge puljemidler til etablering af de tre nye klinikker, svarende til en samlet udgift på i alt 1,3 mio.kr., men det er usikkert om kommunen vil få det fulde beløb. Indenrigs- Sundhedsministeriet har oplyst, at de pt. afventer opslag af puljen.

I det omfang Frederikssund Kommune modtager tilskud fra puljen, vil kommunens anlægsramme ikke forlods blive øget med tilskuddet. Men det er KL's forventning, at det samlede tilskud på 60,0 mio. kr. vil indgå i kommunernes samlede anlægsrammeoverholdelse i 2024 - ligesom det er tilfældet i 2023. De facto forventes et evt. tilskud fra puljen derfor at øge kommunens anlægsramme tilsvarende.

Desuden har Regeringen netop frigivet en pulje på i alt 0,5 mia. kr. til at understøtte IT og teknologi i det nære sundhedsvæsen. Administrationen undersøger pt. om puljen kan ansøges om udstyr i forbindelse med etablering af tandklinik i et kommende nærhospital - herunder evt. effekter på anlægsrammen.

Regionen har oplyst, at den årlige lejeudgift udgør 1,059 mio.kr. Idet Frederikssund Kommune skal leje lokalerne fra ombygningstidspunktet, skal der afsættes 0,260 mio.kr. allerede i 2023. Tandklinikken forventes at blive taget i brug i januar/februar måned 2024.

Alternative scenarier til flytning og udvidelse af klinik på Frederikssund Hospital

Ønsker man politisk ikke at flytte Ådalens Skoles tandklinik og etablere den nødvendige udvidelse med tre klinikker, har administrationen set på alternative muligheder. De er oplistet i vedlagte bilag med sammenligning af fire scenarier, indeholdende mulige løsninger for Tandplejens og Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer, herunder afledt økonomi. Scenarie 1 omfatter forslaget om at flytte og udvide klinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital.

Scenarie 2 og 3 er ens for Tandplejen. Forslaget indebærer, at tandklinikken forbliver og udvides på Ådalen Skole, herunder etablering af tre nye klinikker. Der vil også blive udvidet i kapaciteten ift. røntgenrum, venterum, personalefaciliteter og kontorer, men udvidelsen hertil vil kapacitetsmæssigt ikke være svarende til stigningen i brugere blandt de tre nye tandklinikker. For borgerne vil det derfor betyde, at faciliteterne vil opleves som mindre gode samt at Tandplejen forbliver i små utidssvarende rum, og dermed udfordrer overholdelse af hygiejnereglerne og mulighed for effektiv arbejdstilrettelæggelse og godt arbejdsmiljø.

Løsningen er kortsigtet, idet den fastholder den nuværende klinikstruktur. Dermed tilgodeser den ikke mål som fx bedre rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder, højere faglighed og effektiviseringsgevinster. Ønskes Tandplejen senere samlet på hospitalet, vil løsningen på sigt være dyrere.

Scenarie 4 indeholder nybygning af en tandklinik, som erstatning for Ådalens Skole, samt tre nye tandklinikker. Disse klinikker vil kunne efterleve ønskerne ift. faciliteter og arbejdsmiljø, men vil ikke have synergien ved at være placeret sammen med andre sundhedstilbud, som en løsning i et fremtidigt sundhedshus. Desuden skal der bygges yderligere, hvis man ønsker at samle Tandplejen et sted fremadrettet.

Inddragelse

Hvad angår Ådalens Skole, er der løbende dialog med Ådalens Skoles skolebestyrelse vedrørende kapaciteten på skolen. Ift. Frederikssund Hospital og etablering af et sundhedshus her, er alle forslag lavet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet synes, det er en god idé at flytte og samtidig udvide tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital i 2024.

Flytningen vil betyde en bedre kvalitet i tilbuddet til glæde for patienterne, opbygning af et stærkt fagligt miljø, som kan være medvirkende til at tiltrække personale og ikke mindst at være i stand til at overholde de gældende hygiejnekrav. Endelig kan der eventuelt opnås effektiviseringsgevinster ved på sigt at samle alle 7 klinikker på Frederikssund Hospital.

Derudover skal det fremhæves, at modellen indebærer en positiv sidegevinst som er, at de fraflyttede lokaler kan indrettes til 4 ekstra undervisningslokaler på Ådalens skole og derved medvirke til at reducere skolens aktuelle kapacitetsudfordringer.

Handicaprådet synes ikke, de opstillede alternative scenarier kan anbefales, da de indebærer mange udfordringer som f.eks. manglende overholdelse af hygiejneregler, dårligt arbejdsmiljø mv.

Økonomi

Flytning af tandklinikken til Frederikssund Hospital medfører en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 1,40 mio. kr. i 2023, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres ved en kommende budgetopfølgning i 2023. Endvidere giver sagen anledning til en tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. på serviceudgifterne i 2023, der ligeledes finansieres ved en kommende budgetopfølgning i 2023.

I 2024 giver flytningen anledning til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 12,581 mio. kr., der finansieres i forbindelse med arbejdet med 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres i 2024. Endelig gives en årlig tillægsbevilling på 1,059 mio.kr. på serviceudgifterne i 2024 og frem, der finansieres i forbindelse med arbejdet med 2024-2027 således, at servicerammeoverholdelse fortsat sikres i 2024.

I forhold til tillægsbevillingerne på serviceudgifterne, der vedrører huslejeudgifter følger det af den kommunale lånebekendtgørelse, at kommunens indgåelse af aftaler om benyttelse eller etablering af ejendomme, lokaler, anlæg m.v., herunder leje- og leasingaftaler som udgangspunkt vil medføre et krav om deponering. Midlertidige, eksterne lejeaftaler, der maksimalt løber i tre år, og uden mulighed for forlængelse af lejeaftalen er dog ikke omfattet af krav om deponering.

Da den foreslåede lejeaftale er midlertidig, vil der således ikke være krav om deponering ved aftaleindgåelse.

Aftalen vil være midlertidig, da den endelige beslutning om etablering af et sundhedshus/nærhospital afventer resultaterne af den Sundhedsstrukturkommission, som regeringen har nedsat. Kommissionens afrapportering forventes i foråret 2024.

Bilag

76Beslutning om at oprette undervisningslokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole

Resume

Ådalens Skoles kapacitet står ikke længere mål med skolens elevgrundlag. Det skal sikres, at Ådalens Skole har de rette fysiske rammer til at drive en god skole med et godt og varieret læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Derudover skal børne- og ungetandplejen udvide deres kapacitet fra primo 2024, hvilket ikke kan ske indenfor de eksisterende rammer på Ådalens Skole.

Med sagen lægges der op til, at Skole, klub og SFO anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om at indrette Tandklinikkens lokaler til fire nye lokaler, der kan tages i brug ved skoleåret 2024/25's begyndelse.

Parallelt med denne sag behandler Social og sundhed på det ekstraordinære møde 17. april et forslag om at flytte og udvide tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende indretning af fire klasselokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole, som kan tages i brug ved skoleåret 2024/25´s begyndelse.
 2. Godkende bruttoanlægsudgift på 0,5 mio. kr. i 2023 til rådgivning og projektering af etablering og indretning af fire nye klasselokaler på Ådalens Skole, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.
 3. Godkende bruttoanlægsudgift på 5,631 mio. kr. i 2024 til af etablering og indretning af fire nye klasselokaler på Ådalens Skole. Merudgiften finansieres ved omprioritering af øvrige budgetlagte bruttoanlægsudgifter i 2024 i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 17. april 2023, pkt. 48:

Indstilling 1: Anbefales, idet udvalget forudsætter, at den nærmere indretningen af den tidligere tandklinik sker i tæt samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse og på en måde, så kapaciteten på Ådalen skole samlet set - og indenfor den afsatte økonomi - kan udvides med svarende til fire klasselokaler

Indstilling 2-3: Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 91:

Indstillingspunkt 1-3 fra Skole, klub og SFO anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ådalens Skoles kapacitet står ikke længere mål med skolens elevgrundlag, hvorfor det skal sikres, at Ådalens Skole har de rette fysiske rammer til at drive en god skole med et godt og varieret læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på tværs af skolens årgange. Ådalens Skole har nu og i kommende skoleår 40 klasser og udnytter dermed skolens maksimale kapacitet. Foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, bør mulighederne for gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt kapacitet til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne, forbedres. Skolen bør altså have lokaler og fysiske rammer, der giver skolen mulighed for at planlægge varieret undervisning, lave holddannelse, oprette mellemformer til elever med særlige behov, holde møder med forældre og på tværs af personalegruppen mv.

Tidligere beslutninger bidrager til at løse kapacitetsudfordringen på længere sigt

Den udfordring har Skole, klub og SFO og Byrådet drøftet løbende i indeværende skoleår, og har taget beslutninger der bidrager til at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem elevgrundlag og fysisk kapacitet på skolen. De beslutninger der er truffet skal bringe det samlede elevgrundlag på Ådalens Skole ned:

 • Byrådet har besluttet at sænke klasseloftet på Ådalens Skole til 22 elever. Dette bidrager til at sikre et samlet lavere elevgrundlag på skolen. Det vigtige i forhold til den beslutning er, at skolen ikke i samme udstrækning som før, risikerer at måtte dele store klasser, og dermed få flere klasser.
 • Byrådet har besluttet, at der frem mod indskrivningen til skoleåret 2024/25 arbejdes mod nye distriktsgrænser. Nye distriktsgrænser vil også bidrage til, at det samlede elevgrundlag på skolen bliver mindre, og der således på længere sigt skal oprettes færre klasser på skolen.

De to løsninger er væsentlige set i et lidt længere perspektiv, men de kan ikke stå alene, og de frigiver ikke øjeblikkelig kapacitet, som skolen har brug for. Byrådet og fagudvalget Skole, klub og SFO har på møder besluttet ikke at investere i opsætning af pavilloner på Ådalens Skole. En forudsætning for den beslutning er, at ovenstående to langsigtede løsninger også kombineres med en løsning, der frigiver reel kapacitet i form af lokaler inden for en overskuelig fremtid.

Anbefaling om fraflytning af tandklinik løser kapacitetsudfordringen ved at tilføre kapacitet

Administrationen anbefaler, at den nuværende tandklinik på Ådalens Skole fraflyttes og ombygges til klasseværelser. Pladsen som tandklinikken optager, vil svare til fire undervisningslokaler. Den anbefalede løsning understøtter både det langsigtede perspektiv og bidrager samtidig med en frigivelse af kapacitet allerede fra skoleåret 2024/25's begyndelse.

Sammen med de tidligere beslutninger, vil fraflytningen af tandklinikken sikre en sammenhæng mellem kapacitet og elevgrundlag på skolen – skolen vil dermed være bæredygtig også på længere sigt og vil ikke være sårbar hvis der sker stor tilflytning til skolens distrikt, der kan risikere at kræve klassedeling. Tandklinikkens lokaler ligger placeret i et af de ”undervisningshuse” som Ådalens Skole er organiseret i, og lokalerne vil således også i deres placering være optimale for eleverne og lærerne - og for skolens organisering og drift.

Projekteringsarbejdet vil med en beslutning fra Byrådet i april 2023, kunne igangsættes i maj og dermed kunne være klart ved skoleårets begyndelse 2024/2025. Klasserne indrettes som øvrige klasseværelser på skolen, i tæt samarbejde med skolens ledelse.

Økonomi og tidsperspektiv

Administrationen anbefaler, at tandlægeklinikken flyttes til Frederikssund Hospital i tomme lokaler, hvor der er mulighed for den udvidelse som tandlægeklinikken har behov for.

Projektering, udbud og myndighedstilladelser vil ske i 2023, mens selve ombygningen vil foregå i 2024 når tandklinikken er fraflyttet.

Hvis ombygningen skal være indflytningsklar til skoleårets start 2024/25 kræver dette dels, at Skole, klub og SFO vælger at anbefale administrationens indstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet, dels at Social og Sundhed gør det samme.

Med en Byrådsbeslutning i april vil administrationen opstarte arbejdet med ombygningerne i maj 2023.

Økonomien for ombygningen af skolen fordeler sig således:

2023: 0,500 mio. kr. til projektering og udbud.

2024: 5,631 mio. kr. til selve ombygningen.

Andre mulige løsninger

Administrationen har udover ovenstående model undersøgt tre andre muligheder.

Disse er:

1) Udvide den eksisterende tandklinik på Ådalens Skole ved at inddrage grupperummene ved biblioteket og opsætte pavilloner som erstatning for grupperummene samt fire nye klasseværelser. Administrationens analyse af denne løsning viser, at løsningen ikke vil være god for tandlægeklinikken, da arbejdsgange ikke kan optimeres og arbejdsforhold vil være mindre gode.

2) Af budgetaftalen for 2023 fremgår det, at Byrådet på sigt ønsker at bygge en klub ved Ådalens Skole. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for en reel udbygning af skolen til kombineret klub og skole. Administrationens analyse viser, at denne løsning ikke vil kunne være klar før skoleåret 2025/2026.

3) Administrationen har som sidste alternativ undersøgt muligheden for at bygge en helt ny tandklinik. Denne løsning vil bevirke, at Ådalens Skole først vil kunne få den nødvendige kapacitet fra skoleåret 2026/2027.

Økonomi for de forskellige løsninger samt vurdering af de væsentligste forhold i relation til skoleområdet og tandlægeområdet er vist i sagens bilag.

Inddragelse

Skolebestyrelsen på Ådalens Skole ønsker at sikre, at skolen har de rette fysiske rammer til at kunne opretholde et godt læringsmiljø for skolens elever. Derfor er der en løbende dialog med skolebestyrelsen om skolens kapacitet, herunder om perspektiverne for skolen ved en frigivelse af tandklinikkens lokaler. Skolebestyrelsen har i den dialog givet udtryk for, at fraflytningen af tandklinikken vil sikre skolen tilstrækkelig kapacitet.

Økonomi

Oprettelse af undervisningslokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalen Skole medfører en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 0,5 mio. kr. i 2023, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres ved en kommende budgetopfølgning i 2023.

Yderligere medfører oprettelsen en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 5,6 mio. kr. i 2024, der finansieres i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres i 2024.

77Beslutning om handleplan under Sammen om sundhed i 2023

Resume

Byrådet vedtog den 21. december 2022 (sag nr. 129) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed for perioden 2022-2026. Sammen om sundhed danner rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden. Det er aftalt i forbindelse med sundhedspolitikken, at Byrådet hvert år godkender forslag til nye handleplaner under politikken. I sagen foreslås det at formulere én handleplan i 2023 af hensyn til ressourcer og implementering af de allerede vedtagne handleplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 30. marts 2023, pkt. 32:

Anbefalet idet udvalget afventer en national udmelding.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 93:

Indstillingen fra Social og sundhed anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 21. december 2022 (sag nr. 129) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed for perioden 2022-2026. Sammen om sundhed sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Samtidig danner politikken rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden.

Det er aftalt i forbindelse med sundhedspolitikken, at politikken skal realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer. Idet politikken er tværgående og skal realiseres på tværs, beslutter Byrådet nye handleplaner under politikken.

Forslag om at fokusere på kronisk sygdom og overvægt i én handleplan i 2023

Det foreslås at udarbejde en handleplan for borgere med kronisk sygdom i 2023. Det skyldes, at en af de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet i Frederikssund Kommune er en stor andel af borgere med kronisk sygdom, og der forventes flere i de kommende år. Sundhedsprofilen for 2021 viser, at Frederikssund Kommune generelt ligger højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden med hensyn til andelen af borgere med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdom, KOL, slidgigt m.fl.

Desuden forventes Sundhedsstyrelsen at komme med nye nationale retningslinjer for kronisk sygdom i efteråret 2023. Med retningslinjerne skal alle kommuner forholde sig til deres indsatser og forløb for borgere med kronisk sygdom.

Handleplanen vil fortrinsvist tage afsæt i sundhedspolitikkens tema vedrørende Sundhedsfremme og forebyggelse, vil fortrinsvist indeholde indsatser under udvalgene Social og sundhed og Omsorg og ældre.

Social og sundhed besluttede den 11. august 2022 (sag nr. 75) i forbindelse med arbejdet med sundhedspolitikken, at der skal arbejdes videre med overvægt, kost og fysisk aktivitet. Både overvægt og inaktivitet er en udfordring i relation til flere kroniske sygdomme. Blandt andet kan for lidt motion forværre den kroniske sygdom og borgernes livskvalitet generelt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der laves en helhedsorienteret indsats i kommunerne, når det handler om overvægt og fysisk aktivitet. Det skal ske ved at sætte ind på flere områder og ikke kun lave enkeltstående indsatser. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at kommunernes forebyggelsesindsats til kronisk syge borgere fokuserer på flere forskellige områder, herunder fysisk aktivitet og kost. Derved bidrager indsatsen til at styrke borgerens egenkontrol, forebygge forværring af sygdommen og forbedre livskvaliteten blandt borgere med kronisk sygdom.

Samtidig er der generelt meget lidt viden om, hvilke indsatser der skaber varige ændringer for borgere med overvægt. Der vil derfor ikke være sikker viden om, hvilke indsatser der kan satses på i en selvstændig indsats mod overvægt. Administrationen anbefaler derfor at integrere et fokus på overvægt og fysisk aktivitet i en kommende handleplan for kronisk sygdom.

Samtidig er der på børneområdet allerede to store indsatser i gang, hvor der arbejdes med overvægt, fysisk aktivitet og kost. Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at iværksætte nye initiativer i forhold til børneområdet. Indsatserne er:

 • Forskningsprojektet HOT i Sundhedsplejen, som undersøger to forskellige indsatser mod overvægt hos børn og vil give vigtig viden om, hvilke indsatser der virker (Børn, familier og forebyggelse den 22. august 2022, sag nr. 75)
 • Børneliv i Sund Balance (2020-2024) i både Sundhedsplejen, skoler, daginstitutioner og lokalsamfund, som har fokus på sund mad og drikke, madkultur, bevægelse, sundhedsfremme mv. (Børn, familier og forebyggelse den 17. august 2022, sag nr. 78).

Det foreslås kun at udarbejde én ny handleplan i 2023 for at sikre den fornødne fokus på implementering af de to handleplaner, der allerede er vedtaget i marts 2023. Derudover er der igangsat flere større udviklingsprojekter på sundheds- og ældreområdet, som har sammenfald med sundhedspolitikkens målsætninger. Det gælder eksempelvis i forhold til udvikling af det samlede ældreområde samt arbejdet med et kommende sundhedshus.

De to handleplaner som allerede er vedtaget i marts 2023 er

 • Handleplan for Flere i fællesskaber, som har til formål at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber (Social og sundhed sag nr. 25).
 • Handleplan for Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet, der har til formål at sikre, at ældre borgere oplever sammenhæng og høj kvalitet i behandling, pleje og praktisk hjælp (Omsorg og ældre sag nr. 21).

Desuden arbejdes der med forskellige indsatser målrettet unge og tobak, snus og lign. Social og sundhed forelægges status for disse indsatser på udvalgsmødet i maj 2023.

Inddragelse

I forbindelse med Kick Off for Sundhedspolitikken i foråret 2022 formulerede deltagerne fra bl.a. de frivillige foreninger inden for social og sundhed samt folkeoplysning og idræt en række forslag til kommende indsatser og handleplaner, heriblandt temaer i relation til (forebyggelse af) kroniske sygdomme, herunder kost, fysisk aktivitet mv.

Høringssvar fra Seniorrådet

Byrådet vedtog den 21. december 2022 Frederikssund Kommunes sundhedspolitik "Sammen om sundhed".

Administrationen indstiller nu, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning og imødeser handleplanen.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet er enig i, at der skal sættes ind ift. overvægt, kost og motion ved at sikre sund kost, bevægelse og forebyggelse. Det er dog vigtigt at gøre en særlig indsats for at gøre op med den stigende ulighed – og indtænke at f.eks. sårbare borgere ikke selv har de nødvendige ressourcer, og derfor har brug for særlig støtte for at leve sundt og aktivt.

Det er derfor nødvendigt med særlige indsatser i forhold til de grupper, der er mindst aktive (førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, borgere med funktionsnedsættelse, mv.) – hvilket primært skyldes deres sociale situation.

Vi er også enige i, at der bør udarbejdes en handleplan for borgere med kronisk sygdom, men om det er hensigtsmæssigt at koble de to temaer i samme handleplan er vanskeligt at vurdere – ud over at fysisk aktivitet og sunde kostvaner er gavnligt for begge målgrupper men næppe løsningen på alle kroniske sygdomme.

Vi opfordrer desuden til, at der samarbejdes med relevante lokale foreninger for borgere med kronisk sygdom.

Handicaprådet kunne godt tænke sig en overordnet plan for arbejdet med handleplaner i sundhedspolitikkens for perioden 2022-26. Der udestår eksempelvis handleplaner for temaet mental sundhed, hvor der alene har været fokus på at bekæmpe ensomhed via handleplanen for Flere i Fællesskaber, hvilket kun er en del af problematikken knyttet til mental sundhed nemlig de sociale relationer. Men derudover har Frederikssund kommune også en lav score på mentalt helbred i Sundhedsprofilen for 2021, hvor angstsymptomer og depressive symptomer samt selvmordstanker fylder. Der bør ligeledes udarbejdes en handleplan for mentalt helbred ligesom temaet Det nære Sundhedsvæsen udestår.

Økonomi

Godkendelse af, at der i 2023 udarbejdes en handleplan rettet mod kronisk sygdom og overvægt har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

78Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsregulativer

Resume

Med budgetaftalen 2023 er afsat 0,4 mio. kr. til vandløbsregulativer. Med denne sag ønskes de 0,4 mio. kr. frigivet til de mest akutte lovpligtige opgaver. I sagen redegøres for en prioritering af, hvordan midlerne kan anvendes samt hvad det betyder for den resterende lovpligtige opgaveportefølje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. fra puljen ”vandløbsregulativer” i budget 2023 jf. prioritering foreslået i denne sag.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. april 2023, pkt. 29:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev der afsat 0,4 mio. kr. til anlægsopgaver samt et årsværk til at sikre, at de store mængder nedbør kan afhjælpes forsvarligt.

Forud for budgetaftalen drøftede Klima, natur og energi i juni 2022 (sag nr. 67) de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet. Af sagen fremgik situationen på vandløbsområdet. Administrationen gennemgik, hvilke væsentlige lovpligtige opgaver, der hidtil ikke havde været ressourcer til at varetage:

 • dele af den lovpligtige vedligeholdelse af offentlige vandløb (opmåling og oprensning).
 • en gennemgang og revidering af de 34 regulativer for offentlige vandløb
 • ensretning af klassificering af kommunens vandløb

Samtidig fremlagde administrationen en mulig tids- og finansieringsplan for at nå i mål med opgaverne over en syv årig projektperiode og en efterfølgende driftsperiode. For 2023 forudsatte planen en samlet bevilling på 1,45 mio. kr. (drift og anlæg) samt 2 årsværk.

Ved udvalgsmødet ønskede Klima, natur og energi yderligere at få screenet områder, hvor det er muligt at udvikle vådområder. Denne opgave indgår ikke i den tidligere fremlagte plan og er ikke direkte en lovpligtig opgave.

Den afsatte bevilling til anlæg og årsværk i budgetaftalen 2023 giver kun mulighed for at implementere en mindre del af den i 2022 fremlagte tids- og finansieringsplan for opgaver på vandløbsområdet. Det vil derfor ikke være muligt at foretage hovedparten af den lovpligtige kontrolopmåling og eventuelle afledte oprensning af offentlige vandløb. Tidsplanen for gennemgang og revidering af regulativer samt ensretning af klassificering af kommunens vandløb må ligeledes forventes at tage omtrentlig dobbelt så lang tid at gennemføre, som skitseret i tidsplanen i juni 2022.

Administrationen ønsker i 2023 at prioritere revision af vandløbsregulativer højest. Det er der følgende årsager til:

 • Vandløbsregulativerne er helt centrale for kommunens rolle som vandløbsmyndighed og danner grundlaget for robusthedsanalyser, beregninger mv. Regulativer, der er svært forståelige, unøjagtige, fejlbehæftede eller ikke stemmer overens med de faktiske forhold i vandløbene, medfører et øget ressourceforbrug, upræcise beregninger og øget risiko for forkerte eller dårligt underbyggede myndighedsafgørelser.
 • Drift og vedligehold af de offentlige vandløb skal ske i henhold til regulativet. Vedligeholdelsesbestemmelser, der er utidssvarende eller afviger regulativerne imellem, medfører ekstra udgifter til drift og vedligehold, og kan forringe mulighederne for at opnå god økologisk tilstand og målopfyldelse i vandløbene.
 • Alle Frederikssund Kommunes vandløbsregulativer er utidssvarende og har langt overskredet den fastsatte dato for revision.

Regulativrevision er en tidskrævende proces, der kræver en høj grad af dialog, interessentinddragelse mv. Der kan løbende opstå behov for supplerende vurderinger og beregninger, som administrationen ikke nødvendigvis kan udføre selv. Det er ligeledes et område, der giver mulighed for effektivisering og synergieffekter, når rammerne for at arbejde kontinuerligt og sideløbende på flere forskellige regulativer er til stede. Anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr. er kun givet i 2023. Administrationen forventer i 2023 at kunne få påbegyndt revision af 2-3 vandløbsregulativer.

Hvis der ikke afsættes en bevilling i de efterfølgende år, vil arbejdet med de lovpligtige områder gå delvist i stå igen fra 2024. For at sikre fremdrift i opgaveløsningen med regulativrevision og for at påbegyndte revisioner kan færdiggøres og vedtages med en rimelig tidshorisont, vil det være nødvendigt, at puljen til vandløbsregulativer fortsættes. Ved fortsat bevilling på 0,4 mio. kr. pr. år og med hovedfokus på anvendelse til revision af vandløbsregulativer vil det være muligt at nå alle 34 regulativer igennem i løbet af 11-12 år.

Selvom administrationen anbefaler at bruge hovedparten af puljemidlerne i 2023 til at arbejde med regulativrevision, vil det også være nødvendigt at afsætte en del af midlerne til andre af områderne beskrevet ovenfor. Herunder specielt opmåling og oprensning af åbne, offentlige vandløb og vedligehold af rørlagte. De resterende områder prioriteres lavere i 2023, men administrationen vil alligevel arbejde for at løse eller igangsætte nogle af opgaverne. Dels med tilgængelige årsværk, men også i mindre omfang med eventuelle uforbrugte driftsmidler fra vandløbsområdet.

Udover ovenstående opgaveportefølje forventer administrationen, at Vandplan 3 indeholder en række indsatser til gennemførsel i udvalgte vandløb i Frederikssund Kommune inden 2027. Planen skulle være offentliggjort i 2021 og må forventes at være nært forestående. Af høringsversionen fremgår dog et indsatskatalog i Frederikssund Kommune med genslyngninger, mindre restaureringer, etablering af sandfang, fjernelse af fysiske spærringer og genåbning af rørlagte strækninger, som må forventes også at fremgå af den endelige plan. Udgangspunktet er, at projekterne kan tilskudsfinansieres fuldt ud. Men det er ikke muligt at drage nytte af tilskud uden at afsætte midler til ansøgningsprocessen og til mellemfinansiering, da tilskudsbeløb først udbetales fuldt ud efter gennemførsel. Når det endelige indsatskatalog foreligger, vil administrationen fremlægge udvalget en tids- og finansieringsplan for gennemførsel af indsatserne.

Inddragelse

Ved revision af regulativer vil der være lovpligtig inddragelse af bredejere og andre interessenter. Dette vil typisk omfatte dialog med bredejere og interessenter, lodsejermøder og en offentlig høring af udkastet til regulativ.

Økonomi

Der er afsat 0,4 mio. kr. i budget 2023 til vandløbsregulativer.

79Beslutning om frigivelse af midler til energiinvesteringer i kommunale bygninger

Resume

Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om frigivelse af midler til energiinvesteringer. I sagen kommer administrationen med anbefalinger til energitiltag til gennemførelse i 2023. Sagen er suppleret med bilag for status på projekter i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ud af de afsatte midler på 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer i 2023 frigives 2,753 mio. kr. og de anbefalede tiltag udføres.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 11. april 2023, pkt. 30:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 95:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 4,753 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag. I nærværende sag kommer administrationen med anbefalinger til hvilke kommende energitiltag, der kan implementeres for de afsatte midler til gennemførelse i første omgang i 2023 og anmoder om frigivelse af midlerne. Senere på året forventes en sag med anmodning om frigivelse af de resterende midler.

Kort om energibesparende tiltag

Der er tale om et tilbagevendende årligt beløb, der er øremærket energitiltag i kommunale ejendomme. Ved energitiltag forstås i denne sammenhæng tiltag, som bevirker, at der spares på hhv. el, varme eller vand. Energibesparelser i de kommunale bygninger er en vigtig del af kommunens klimahandlingsplan for 2030. Administrationen udarbejder en gang årligt et overblik over projekter, som vil være relevante at igangsætte.

I november 2022 besluttede Klima, natur og energi at ændre kravet for tilbagebetalingstiden fra 10 år til 30 år. Beslutningen muliggør, at bl.a. vinduesudskiftning og tagudskiftninger kan igangsættes for midlerne til energibesparelser.

Frigivelse af midler

Med nærværende sag skal udvalget alene tage stilling til, om det på baggrund af anbefalingen af nedenstående projekter vil anbefale, at beløbet på 2,753 mio. kr. til energiinvesteringer frigives.

Anbefalede tiltag i 2023 i første omgang (udgør 2,7 mio. kr.)

 • Implementering af nyt energistyringssystem 0,8 mio. kr.
 • Afsluttende udskiftning af CTS-systemer (påbegyndt i 2022) 0,5 mio. kr.
 • Løbende udskiftning af automatik til styring af ventilation og varme 0,3 mio. kr.
 • Ændring af filtre i ventilationsanlæg bl.a. i Frederikssund Svømmehal 0,8 mio. kr. - forventet el besparelse 30 %
 • Opfølgningsinitiativer på baggrund af analyser fra nyt energistyringssystem 0,3 mio. kr.

Uddybning af anbefalinger 2023

Implementering af nyt energistyringssystem 0,8 mio. kr.

I øjeblikket benytter kommunen et it- program, der er tilbage fra opstarten af den tværgående energiindsats i 2010. Programmet registrerer kommunens energiforbrug på månedsforbrug. Et nyt system vil registrere forbruget på timebasis samt give mulighed for at anvende algoritmer beregnet ud fra f.eks. vejrdata, forventet forbrug med videre. Det bliver således muligt at følge væsentligt hurtigere op på unormale tilstande, ligesom analyser af baggrunden for forhøjet energiforbrug kan foretages langt hurtigere og dermed også give mulighed for langt hurtigere opfølgning og dermed højere besparelse. KL arbejder i øjeblikket med at udbrede erfaringer med energibesparelser mellem kommunerne. Databaseret energiledelse fremhæves her som en vigtig forudsætning for at kunne komme i mål med energibesparelserne. Administrationen har i 2022 undersøgt markedet for systemer og fundet et som benyttes af flere andre kommuner med gode anbefalinger. Programmet forventes implementeret i 3. kvartal af 2023.

Afsluttende udskiftning af CTS-systemer (påbegyndt i 2022) 0,5 mio. kr.

CTS er en visualisering af styring til bl.a. varme og ventilation i bygninger. I Frederikssund Kommune har vi primært CTS på større ejendomme med mange anlæg, hvor der er behov for en koordineret styring af anlæggene. Det kan f.eks. være på skoler, omsorgscentre og administrationscentre. CTS er både software og hardware. Som al anden software bliver den forældet og skal opdateres. I 2022 blev der frigivet midler til denne opdatering i form af udskiftning af bl.a. servere. Grundet en kombination af leveringstider, travlhed hos leverandøren og vakance i stillingen som energikoordinator, er dette projekt ikke færdigt. Projektet forventes færdigt i 1. halvår af 2023.

Løbende udskiftning af automatik til styring af ventilation og varme 0,3 mio. kr.

I forbindelse med de energitiltag, der blev besluttet i 2022 som led i energibesparende foranstaltninger i forbindelse med energikrisen, herunder sænkning af den generelle temperatur i til 19 grader, viser erfaringerne, at der er behov for et afsat beløb til løbende mindre udskiftninger af styringsautomatik. Det kan f.eks. være ur-styringer, der ikke virker, pumper der har sat sig eller tilsvarende. Summen tænkes anvendt til alle typer bygninger og styring, der ikke er CTS.

Ændring af filtre i ventilationsanlæg bl.a. i Frederikssund Svømmehal/ Idrætsby 0,8 mio. kr. - forventet el besparelse 30 %

Administrationen er blevet præsenteret for en ny teknologi, som sikrer, at tryktabet i ventilationssystemer bliver minimalt. Et mindre tryktab betyder, at motorens hastighed kan sænkes. Kort sagt den samme luft for mindre energi. Administrationen anbefaler at undersøge og efterfølgende afprøve teknologien i kommunens svømmehal, da energiforbruget til ventilation her er en meget stor post for kommunen. Det samlede el-forbrug for idrætsbyen var i 2022 på ca. 580 MWh, svarende til ca. 2 mio. kr. En forventet besparelse ved den ny teknologi vil være ca. 0,3 mio. kr. pr. år.

Opfølgningsinitiativer på baggrund af analyser fra nyt energistyringssystem 0,3 mio. kr.

Som konsekvens af implementeringen af timeaflæsning, forventes det, at der opstår behov for at reagere på fejl i systemerne, som hidtil har være uopdaget. Det anbefales derfor, at der afsætte en pulje, der kan bruges på tværs af alle bygninger til denne fejlretning.

Bilag:

Bilag 1: Status gennemførte energiprojekter 2022.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer.

Bilag

80Anmodning om optagelse af sag på Byrådets dagsorden - Byrådsmedlem Kirsten Reiser Weiland (N) angående Borgerforslag

Beslutning

Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kirsten Reiser Weiland (N) anmoder i mail af den 27. marts 2023 om få følgende sag optaget på byrådets dagsorden.

Borgerforslag

Jeg anmoder hermed om at få en sag på dagsorden til byrådsmødet i april måned med henblik på, at stemmeberettigede borgere i Frederikssund Kommune skal have mulighed for at indsende/oprette forslag, som Byrådet skal drøfte. Borgerforslag skal bl.a. sikre, at nærdemokratiet og relevant dialog mellem borgere og politikere opretholdes og at beslutningsprocesser kan kvalificeres. Rammen/modellen herfor skal drøftes og formuleres. I processen skal der ligeledes tages stilling til, hvorvidt Unge fra 16 år også skal have mulighed for at rejse borgerforslag i lighed med stemmeberettigede for at øge den demokratiske deltagelse tidligere.

81Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

82Beslutning om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Sagen udsat.

83Orientering om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Til efterretning.

84Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.