Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Rammer for det frivillige sociale arbejde

Frederikssund kommune anser frivilligt socialt arbejde som et vigtigt netværk mellem borgerne. Det frivillige sociale arbejde skal give muligheder for at højne livskvaliteten og løse sociale problemer for mange borgere.

Det sker ved aktiv indgåelse i lokalsamfundet og ved at skabe bånd mellem borgerne, mellem generationer samt mellem det offentlige og det private initiativ. Endvidere skal det frivillige sociale arbejde have en forebyggende virkning gennem den omsorg, der ydes og gennem det netværk, der opbygges mellem deltagerne.

Baggrunden for retningslinjerne

Siden 1. juli 1998, har det i Lov om Social Service § 18 været et krav, at kommunerne skal samarbejde med frivillige om løsningen af de sociale opgaver, og at der skal afsættes et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde.

Samarbejdet skal ske i gensidig tillid og åbenhed med accept af og forståelse for hinandens opgaver og roller, ligesom der skal være respekt for det frivillige arbejdes særlige karakter.

Social- og Sundhedsudvalgets overordnede formål med arbejdet omkring § 18

At skabe gode rammer for at der kan ske en udbredelse af sociale aktiviteter i kommunen, der bygger på frivilligt engagement. Herunder også at styrke sammenhængen mellem den offentlige sociale indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi.

Målene med arbejdet omkring § 18 er:

 • Forebyggelse af sociale problemers opstående
 • Styrke det sociale netværk
 • Inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer

Kontakt mellem frivillige og kommunen

Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Frederikssund Kommune. Mødet vil så vidt muligt blive afholdt omkring det tidspunkt, hvor § 18-puljen annonceres. På dialogmødet drøftes kriterier for tildeling af § 18-midler, evaluering af kriterierne, evaluering af samarbejdet, gensidig information, idé og erfaringsudveksling m.v.

For at sikre den løbende dialog samt at forankre arbejdet omkring det frivillige sociale arbejde, udpeger kommunen en kontaktperson, som er tilknyttet afdelingen Kultur og Fritid. Denne vil være den faste kontaktperson for alle de frivillige sociale foreninger mv.

Tildeling af støtte fra § 18-puljen

Tilskud kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger eller lignende. Det er en forudsætning, at den støttede aktivitet foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund kommune. Tilskud til aktiviteter, der foregår på regions- eller landsplan, kan tildeles støtte, hvis dette følger og har afkast til borgere i Frederikssund kommune.

Der kan søges støtte for ét regnskabsår ad gangen, og som hovedregel kan der ikke ydes støtte til samme aktivitet i mere end tre år i træk. Social- og Sundhedsudvalget vil dog for særlige sociale aktiviteter yde støtte udover 3 års reglen.

Af den årlige § 18 pulje afsættes minimum 25 % til nye aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget ser gerne flere ansøgninger om mindre beløb frem for få ansøgninger om store beløb.

Ansøgningsskema er udarbejdet, og skal anvendes ved ansøgning om støtte. Skemaet er elektronisk og findes her på Frederikssund kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist er den 1. november året forinden.

Foreninger, der har modtaget § 18-midler til frivilligt socialt arbejde, skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Det gøres ved at udfylde skemaet 'Regnskab for bevilget støtte fra § 18-puljen' på kommunens hjemmeside. Hvor der er tale om helt eller delvist landsdækkende større organisationer, kan tilskudsregnskabet eventuelt erstattes af et regnskab for organisationens samlede frivillige indsats, godkendt af revisor.

Skemaet skal udfyldes senest den 1. april.

Kriterier for anvendelse af puljemidlerne

Det er en  forudsætning for at opnå støtte, at indsatsen/aktiviteten er rettet mod særligt sårbare borgere i kommunen herunder eksempelvis de svageste medborgere med et ringe netværk indenfor nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter der virker forebyggende i forhold til sociale problemer.
 • Rådgivninger og telefonkæder.
 • Besøgsvennetjenester for børn, handicappede og ældre.
 • Støtte- og kontaktpersoner og ledsagerordninger på frivillig basis.
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 • Støtte til frivillige sociale foreninger
 • Væresteder m.v.

Indsatsområder

Nedenstående indsatsområder er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget der opfordrede ansøgninger inden for særlige indsatsområder. Disse indsatsområder justeres hvert år.

 • Flygtninge og indvandrere
 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Ældre


Aktiviteter der ikke kan opnå støtte

 • Aktiviteter må ikke være fastlagt i lovgivningen og foreningen/organisationen skal kunne beslutte, at nedlægge sig selv.
 • Aktiviteter må ikke skabe overskud, som udloddes til foreningens/organisationens medlemmer.
 • Aktiviteter hvor indsatsen udelukkende består af bestyrelsesarbejde.
 • Landsdækkende foreningsaktiviteter, indsamlingskampagner eller aktiviteter med kommercielle formål.
 • Foreninger/organisationer eller enkeltaktiviteter, som udelukkende har et aktiverende, kulturelt eller underholdende formål, herunder udflugter.