Frederikssund Kommunes logo

Rammer for det frivillige sociale arbejde

Frederikssund Kommune anser frivilligt socialt arbejde som et vigtigt netværk mellem borgerne. Det frivillige sociale arbejde skal give muligheder for at højne livskvaliteten og løse sociale problemer for mange borgere.

Det sker ved aktiv indgåelse i lokalsamfundet og ved at skabe bånd mellem borgerene, mellem generationer samt mellem det offentlige og det private initiativ. Endvidere skal det frivillige sociale arbejde have en forebyggende virkning gennem den omsorg, der ydes og gennem det netværk, der opbygges mellem deltagerne.

Baggrund for retningslinjerne

Siden 1. juli 1998, har det i Lov om Social Service § 18 været et krav, at kommunerne skal samarbejde med frivillige om løsningen af de sociale opgaver og at der skal afsættes et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde.

Samarbejdet skal ske i gensidig tillid og åbenhed med accept af og forståelse for hinandens opgaver og roller, ligesom der skal være respekt for det frivillige arbejdes særlige karakter.

Social – og Sundhedsudvalgets overordnede formål med arbejdet omkring § 18

At skabe gode rammer for at der kan ske en udbredelse af sociale aktiviteter i kommunen, der bygger på frivilligt engagement. Herunder også at styrke sammenhængen mellem den offentlige sociale indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi.

Målene med arbejdet omkring § 18 er:

 • Forebyggelse af sociale problemers opstående
 • Styrke det sociale netværk
 • Inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer

Kontakt mellem frivillige og kommunen

Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Frederikssund Kommune. Mødet vil så vidt mulig blive afholdt omkring det tidspunkt, hvor § 18-puljen annonceres. På dialogmødet drøftes kriterier for tildeling af § 18-midler, evaluering af kriterierne, evaluering af samarbejdet, gensidig information, idé og erfaringsudveksling, samt fortælling om afholdte aktiviteter m.v.

For at sikre den løbende dialog samt at forankre arbejdet omkring det frivillige social arbejde, udpeger kommunen en kontaktperson, som er tilknyttet Center for Kultur- og Fritid. Denne vil være den faste kontaktperson for alle de frivillige sociale foreninger m.v.

Tildeling af støtte fra § 18-puljen

Tilskud kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger og lignende.

Det er en forudsætning, at den støttede aktivitet foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune. Tilskud til aktiviteter, der foregår på regions- eller landsplan, kan tildeles støtte, hvis dette følger og har afkast til borgere i Frederikssund Kommune.

Det er en betingelse for at søge puljen, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten.

Tilskuddet skal fungere som støtte til de specifikke aktiviteter herunder.

Der kan søges støtte for ét regnskabsår af gangen.

Social – og Sundhedsudvalget vil gerne prioritere både nystartede frivillige sociale tiltag, som foreningerne oplever, at der er brug for blandt borgerne, og samtidig skabe forudsætning for, at igangværende aktiviteter kan fortsætte, såfremt det fortsat skaber værdig for målgruppen.

Udvalget ser gerne at nye initiativer understøtter Frederikssund kommunes politikker, herunder:

 • Handicap og Psykiatripolitik
 • Sundhedspolitik
 • Værdighedspolitik

Se de lokale politikker. Foreningerne har endvidere mulighed for at rette henvendelse til deres kontaktperson i Center for Kultur og Fritid, som kan være behjælpelig.

Social – og Sundhedsudvalget ser gerne flere ansøgninger om mindre beløb frem for at få ansøgninger om støre beløb.

Der er udarbejdet et elektronisk ansøgningsskema og skal anvendes ved ansøgning om støtte.

Frivillige sociale foreninger, der modtager økonomisk støtte via Servicelovens § 18 stk. 2 skal indhente en børneattest for personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Det fremgår i ansøgningsskemaet.

Skemaet findes på Frederikssund kommunes hjemmeside. Ansøgningsfrist er den 1. november året forinden.

Foreninger, der har modtaget § 18-midler til frivilligt socialt arbejde, skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Det gøres ved at udfylde skemaet 'Regnskab for bevilget støtte fra § 18-puljen' på kommunens hjemmeside.

Hvor der er tale om helt eller delvist landsdækkende større organisationer, kan tilskudsregnskabet eventuelt erstattes af et regnskab for organisationens samlede frivillige indsats, godkendt af revisor.

I forbindelse med den elektroniske regnskabsaflæggelse skal foreningerne endvidere udfylde kommentarfeltet med en kort evaluering/opfølgning på afholdte aktiviteter.

Regnskaber skal udfyldes senest den 1. april det efterfølgende år.

Kriterier for anvendelse af puljemidlerne

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at indsatsen/aktiviteten er rettet mod særligt sårbare borgere i kommunen herunder eksempelvis de svageste medborgere med et ringe netværk inden for nedenstående kriterier:

 • Aktiviteter der virker forebyggende i forhold til sociale problemer.
 • Støtte til frivillige sociale foreninger.
 • Rådgivninger og telefonkæder.
 • Besøgsvennetjenester.
 • Støtte- og kontaktpersoner og ledsagerordninger på frivillig basis.
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 • Væresteder og beskyttede aktivitetscentre.
 • Der kan søges støtte til transportudgifter, så aktiviteter eller arrangementet kan gennemføres.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om forventet deltagerbetaling ved rejseaktivitet, samt ved sociale- og kulturelle arrangementer. 

Puljen kan ikke ansøges til følgende udgifter:

 • Der kan ikke søges støtte til uforudsete udgifter.
 • Der kan ikke søges støtte til inventar.
 • Der kan ikke søges støtte til aflønning af frivillige.
 • Undtaget er en anerkendelse i mindre omfang i form af en blomst, chokolade m.v. ved runde fødselsdage og lign.
 • Forplejning som søges i forbindelse med sociale- og kulturelle aktiviteter vil blive nedprioriteret i ansøgningen, såfremt det årlige samlede budget overskrider puljens ramme.
 • Undtaget er forplejning, hvor aktiviteten i frivilligheden er eksempelvis en spiseklub eller som led i mindre møder og lign.

Indsatsområder

Nedenstående indsatsområder er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget der opfordrer ansøgninger indenfor særlige indsatsområder.

Indsatsområderne er ikke oplistet i en prioriteret rækkefølge og kan justeres hvert år.

 • Flygtninge og indvandrere
 • Aktiviteter på tværs af generationer
 • Sindslidende og handicappede
 • Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
 • Seniorer og ældre
 • Borgere med risiko for, eller har let nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne, samt ved lette sociale problemer.

 Aktiviteter der ikke kan opnå støtte:

 • Aktiviteter må ikke være fastlagt i lovgivning og foreningen/organisationen skal kunne beslutte, at nedlægge sig selv.
 • Aktiviteter må ikke skabe overskud, som udloddes til foreningens/organisationens medlemmer.
 • Aktiviteter hvor indsatsen udelukkende består af bestyrelsesarbejde.
 • Landsdækkende foreningsaktiviteter, indsamlingskampagner eller Aktiviteter med kommercielle formål.
 • Foreninger/organisationer eller enkeltaktiviteter, som udelukkende har et aktiverende, kulturelt eller underholdende formål, herunder udflugter.
 • Aktiviteter der allerede har opnået fuld støtte fra andre finansieringskilder