Frederikssund Kommunes logo

Kulturstier

Kulturstier er et tilbud til alle de 4- og 5-årige i Frederikssund Kommunes dagtilbud. Børnene møder de lokale kultur og naturformidlere og institutioner gennem strukturerede forløb, som er udviklet i et samarbejde mellem pædagoger og kulturformidlere.

Kulturstier startede i 2014 som et toårigt udviklingsprojekt finansieret af Uddannelsesudvalgets kvalitetspulje. Siden 2016 har indsatsen været finansieret gennem en puljebetaling med en sats pr. barn.

Kulturstier - sans med os

I 2014/15 har syv børnegrupper med voksne trådt stierne og banet vejen for, at alle kommunens 4-årige (født i 2011) kommer rundt på Kulturstierne i 2015/16, hvor deres nysgerrighed og sanser kommer vidt omkring i litteraturen, naturen, billedkunsten, musikken og kulturarvens verdener.

At børnene kommer rundt på de forskellige institutioner er som sådan ikke noget nyt. Det nye er, at besøgene er udviklet i samspil mellem pædagogisk personale, kulturformidlere og naturvejledere. Besøgene bygger således et tværfagligt grundlag og er alle bygget op om en før-under-efter struktur.

Den kreative proces er i gang.Den kreative proces er i gang. Foto: Sofie Myschetzky

Hvorfor dette udviklingsprojekt?

Hele processen startede med en fælles brainstorm med repræsentanter fra dagtilbud såvel som kultur- og naturinstitutionerne, hvilket dannede baggrund for følgende antagelser:  

 • Nogle børnehuse er ivrige brugere af (kommunens) kultur- og naturtilbud, andre er mere tilbageholdende.
 • Kultur- og naturoplevelser kan være både givende, lærerige og inspirerende, men det kan også være lidt tilfældigt, hvad man får ud af det og hvilke børn, der kommer på opdagelse.

Med det som udgangspunkt formulerede arbejdsgruppen en række dogmer for projektet:

 • Alle børn skal møde de lokale kultur- og naturinstitutioner og aktivt opdage og opleve: musik, billedkunst, kulturhistorie, natur og litteratur
 • Der skal etableres et struktureret tilbud til dagtilbuddene – og der skal være en rød tråd imellem de tilbud børnene modtager
 • Øget fagudveksling og videndeling mellem det pædagogiske og kultur- og naturfaglige personale med fokus på dannelsesprocessen
 • Aktiviteterne skal forankres ved at arbejde med en før-under-efter struktur, som sikrer samspil mellem kultur- og naturinstitutionerne og børnehusene
 • Der skal eksperimenteres med anderledes læringsrum i børnehusene og på kultur- og naturinstitutionerne, og de skal spille sammen med de pædagogiske læreplaner
 • Børnene involveres og deres evne til at omsætte visuelle, auditive og kulturelle indtryk og udtryk styrkes gennem aktive processer, hvor børnene er deltagere og bliver mødt og udfordret i deres meningsunivers.  

Samskabelse som metode

Dogmerne blev formuleret af en arbejdsgruppe bestående af kultur- og naturinstitutioner samt områdelederne for de mange børnehuse. Siden blev der nedsat en udviklingsgruppe bestående af syv pædagogiske ledere og seks repræsentanter fra de fem kulturinstitutioner.

Udviklingsdag i Børnehuset StenhøjgaardNummer to udviklingsdag fandt sted i børnehuset Stenhøjgaard, hvor der blev udvekslet på livet løs.Foto: Sofie Myschetzky

De forskellige fagligheder har gennem to hele dage, flere halve og møder to og to udviklet fem forløb, som er afprøvet af syv børnegrupper. Midtvejs og afslutningsvist har der været afholdt evalueringer, som har dannet baggrund for justeringer af forløbene.

De løbende evalueringer, dialoger og tilbagemeldinger er det centrale for projektets udvikling og retning, da det danner baggrund for, hvordan næste skridt trædes. Det er en åben tilgang, som kan skabe usikkerhed undervejs, men som omvendt har betydet, at alle projektets deltagere føler et ejerskab og et medansvar: det nytter at engagere sig, når resultatet ikke er foruddefineret.

En fælles fysisk og grafisk referenceramme

Rum- og formidlingsdesigner Birte Dalsgård har været med i hele projektets første fase (år 1). Birte har fulgt og påvirket processen ved at stille konkrete, fysiske benspænd.

Det første i form af en fælles grafisk identitet, som udsprang af første samarbejdsdag, hvor navnet: Kulturstier – sans med os blev til. I logoet har kultur- og naturinstitutionerne hver deres farver og den stiplede linje imellem indikerer, at der er en sammenhæng – stier, der kan forbinde de forskellige steder.

Logoet blev et redskab på anden fælles arbejdsdag, hvor netop sammenhængen mellem de forskellige oplevelser skulle styrkes fx gennem en række ideer til lege og aktiviteter, man kan lave med børnene mellem møderne med kultur- og naturinstitutionerne.

Logo designet af Polymorf v. Birte DalsgårdKulturstier – sans med os. Logo: Polymorf v/ Birte Dalsgård

På baggrund af arbejdet med logoet og de forskellige oplevelser opstod:

Derudover fik alle børnehusene en lille kommode med hjem. Formålet var at indsamle og lave objekter undervejs, der kunne generere lege og minder med udgangspunkt i de oplevelser børnene og deres voksne fik med kultur- og naturinstitutionerne.

Kommoderne var billige trævarianter og skulle være med til at afprøve muligheder for, hvordan relationen mellem de forskellige forløb kunne blive stærkere, og dermed gøre oplevelserne til mere end blot afbræk i hverdagen.

På baggrund af erfaringerne med kommoderne opstod ideen om formidlingsstationerne, som stod på bibliotekerne med henblik på løbende udstillinger. Dette viste sig dog at være for udfordrende rent logistisk. Stationerne er derfor spredt ud til kommunens børnehuse. 

Siden er der udviklet en kasse, som indeholder inspirationsmateriale, som børnehusene kan arbejde med før og efter deres møde med kulturinstitutionerne. Og der arbejdes nu på at lave et opdateret inspirationskatalog med fokus på udvikling og udveksling af praksiserfaring. 

Begejstrede børn prøver kulturstien på biblioteket ved ferniseringen. Foto: Kenneth Jensen.Den 11. marts 2014 blev formidlingsstationerne indviet og der blev afholdt en fernisering på Frederikssund Bibliotek. Ca. 80 børn, der havde været rundt på stierne, var med og var svært begejstrede.
Foto: Kenneth Jensen

At bevare dynamikken 

For at bevare en dynamik på Kulturstierne er der løbende udviklingsmøder og tiltag:

 • Hvert år stilles skarpt på et af de fem forløb, hvor personale fra en daginstitution og den pågældende kulturinstitution får tid sammen til at tilpasse eller forny det aktuelle forløb.
 • I 2017 undersøgte J. F. Willumsens Museum sammen med Stenhøjgård, hvordan forløbet bedre kunne rumme store børnegrupper.
 • I 2018 sætter Bibliotekerne sammen med Solstrålen fokusere på, hvordan forløbet i højere grad kan understøtte børns læselyst.
 • Hvert år samles de pædagogiske ledere, deltagende pædagoger og medhjælpere samt kulturformidlere til en temadag om kunst og kultur i dagtilbud. Desuden introduceres her til den kommende kulturstissæson.
  • I 2016 var der fokus på dannelsesbegrebet og i 2017 blev animationsæstetiske læreprocesser brugt som eksempel på, hvordan et kreativt læringsfællesskab kan opstå mellem børn og pædagoger. 2018 temaet ligger endnu ikke fast.
 • Der er årligt et møde med de pædagogiske ledere i hver af de fem områder med henblik på at få løbende feedback, imødekomme udfordringer og sammen målrette kommende udviklingsmøder og tiltag, så de har genklang i de øvrige dagsordener, aktiviteter og ønsker i børnehusene.
 • Der er løbende møder med både områdelederne og de fem kulturinstitutioner.