Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 08. maj 2024

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter

38Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

39Beslutning om budgetopfølgning pr. 31/3-24 - SKS

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Skole, klub og SFO's område. Endvidere forelægges en opfølgning på budgetaftale 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. på Skole, klub og SFO vedrørende serviceudgifter.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Skole, klub og SFO giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som udmøntes via en tillægsbevilling. Tillægsbevillingen udgøres af følgende:

 • Der overføres et mindreforbrug på 0,26 mio. kr. fra Skole, klub og SFO til Unge, fritid og Idræt. Dette som følge af beslutningen om et styrket 10. klasses tilbud under Unge, fritid og Idræt (jf. Sag nr. 130 på UFI 28/11/2023). Finansieringen af et styrket 10. klasses tilbud er færre udgifter til 10. klasses elever i andre kommuner, som er placeret under Skole, klub og SFO.
 • Merforbrug på 3,0 mio. kr. grundet øget aktivitet på specialundervisningsområdet.

I 2024 forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til udgifter til modtageklasser og SFO. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for udvalgets eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

På trods af tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. er specialundervisningsområdet fortsat udfordret med af et stigende antal elever med behov for specialpædagogisk bistand. For at imødekomme dette arbejdes der i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber med en politisk godkendt handleplan for at nedbringe antallet af elever i segregerede undervisningstilbud, væk fra deres almenskole. Program for stærkere læringsfællesskaber er et omfattende skoleudviklingsprojekt, som arbejder med at finde gode løsninger i klasserummet, i ledelse og på tværs af kommunen for at understøtte inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen.

Alle skoler, understøttet af Administrationen og i tæt samarbejde med PPR, arbejder fra skoleåret 2023/24 og frem med konkrete initiativer, der skal skabe deltagelsesmuligheder for endnu flere elever i de almene klassefællesskaber:

 • Fælles sprog, fælles systematik og fokus på ledelse af læringsmiljøer
 • Specialpædagogiske undervisningsmiljøer – og former på de almene folkeskoler (mellemformer) og en omlægning af 12,5 mio. kr. af specialundervisningsbudgettet, så skolerne kan lave gode lokale/fleksible løsninger
 • Tilpasning af kommunens specialpædagogiske tilbud
 • Oparbejdelse af specialpædagogiske kompetencer på den enkelte skole og på tværs af skolevæsenet
 • Tilpasning af økonomitildelingsmodel på skoleområdet, hvor socioøkonomi indgår. Økonomitildelingsmodellen er godkendt af Byrådet på møde 28. februar (sag 37) og er gældende for skoleåret 2024/25
 • Ny visitationsproces.

Området følges tæt frem mod næste budgetopfølgning.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

På Skole, klub og SFO er der i alt 12 ændringsforslag. Disse er alle implementeret.

I bilag 3 udspecificeres opfølgningen på budgetaftale 2024-2027 nærmere.

Økonomi

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen et merforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifter, som udmøntes i en tillægsbevilling.

Bilag

40Beslutning om det videre arbejde med frisættelse i det lokalpolitiske spor

Resume

Skole, klub og SFO drøftede på møde 10. april arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” (sag nr. 34). I denne sag samles op på udvalgets drøftelse. Skole, klub og SFO skal med denne sag beslutte mål for udvalgets fortsatte arbejde med frisættelse i det lokalpolitiske spor samt konkrete initiativer i relation hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte mål for udvalgets lokalpolitiske arbejde med frisættelse.
 2. Beslutte Administrationens øvrige anbefalinger til det fortsatte arbejde med frisættelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget godkendte følgende: 1) forlængelse af kommunens børne- og ungepolitik; 2) en mulig revision af styrelsesvedtægt for skoleområdet på baggrund af input fra skolerne; 3) fra kommende skoleår 2024/25 en årlig dialog med fokus på udvikling, med en bredere deltagerkreds fra hver skole og med klubområdet, samt 4) at administrationen til udvalgsmøde i efteråret 2024 udarbejder oplæg til, hvad der kan og skal delegeres til administrationen inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” i 2024 og 2025, herunder processens tre spor:

1. Det organisatoriske spor

2. Det lokalpolitiske spor

3. Det nationale spor

I vedlagte bilag 1 er arbejdet i de tre spor beskrevet nærmere.

Anbefaling til mål for udvalgets arbejde i det lokalpolitiske spor

Skole, klub og SFO drøftede på møde 10. april 2024 perspektiverne for frisættelse af skole- og klubområdet med udgangspunkt i administrationens oplæg.

Drøftelsen tog udgangspunkt i om der er politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde, og hvad udvalgets mål for arbejdet med frisættelse i det lokalpolitiske spor skal være.

Med baggrund i udvalgets drøftelser anbefaler Administrationen, at Skole, klub og SFO nu beslutter følgende mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor:

Indenfor skole-, SFO- og klubområdet skal frisættelse, forenkling og afbureaukratisering styrke kvaliteten i kommunens skoler og fritidstilbud, herunder særligt den almene folkeskole for flest mulige børn og unge, ved at give øget lokalt råderum og frihed til lokale løsninger.

Byrådet orienteres i juni 2024 om udvalgenes mål for det lokalpolitiske arbejde.

Øvrige anbefalinger om beslutning vedr. styringshierarki, opfølgning og delegering på udvalgets område

På møde 10. april 2024 udtrykte Skole, klub og SFO ønske om at drøfte en mulig revision af styrelsesvedtægten for skolerne. Endvidere ønsker udvalget at arbejde med forenkling og fokusering af styringshierarkiet samt muligheder for forenkling af kontrol og opfølgning - alt sammen for at frigive tid til kerneopgaven.

Nedenfor beskrives de konkrete tiltag og initiativer, som Administrationen i forlængelse heraf anbefaler, at Udvalget beslutter med denne sag.

Forlængelse af børne- og ungepolitikken

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede lokalpolitiske ramme for dagtilbudsområdet. Børne- og Ungepolitikken er fortsat en aktuel og relevant retningsgivende politik for fagområdets arbejde på 0 til 18-års området.

Administrationen anbefaler, at Skole, klub og SFO beslutter at anbefale, at den nuværende Børne- og Ungepolitik, som er gældende fra 2021 til 2024, forlænges indtil 2026, og at Udvalget i perioden følger - og bakker op om områdets arbejde med realisering af politikken.

Revision af styrelsesvedtægt for skoleområdet

På skoleområdet udgør kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet de politisk besluttede styringsmæssige og strukturelle rammer for skolerne. Styrelsesvedtægten er således enkeltstående det mest styrende dokument for skolerne, efter Folkeskoleloven. Skolerne kan ikke træffe lokale beslutninger der er i modstrid med styrelsesvedtægten og beslutningskompetencen til at dispensere for – eller ændre i styrelsesvedtægten ligger hos Byrådet.

Administrationen anbefaler, at Skole, klub og SFO som en del af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling påbegynder en revision af styrelsesvedtægten. Formålet med revisionen er at reducere i de lokalpolitiske bindinger på skolernes organisering samt at gentænke hvor beslutningskompetencerne retmæssigt bør være i et frisættelsesperspektiv, herudover styrke forældreinddragelse og pædagogisk ledelse af kvalitet. Administrationen anbefaler at udvalgets revision tager udgangspunkt i de anbefalinger og ønsker til frisættelse der følger af en inddragende proces med områdets medarbejdere, ledere og skolebestyrelser som beskrevet indledningsvis.

Færre opfølgninger til udvalget vedr. indsatser på skolerne

I dag modtager Skole, klub og SFO jævnligt opfølgninger indeholdende status på- eller erfaring med en række indsatser på skoleområdet. Det kan eksempelvis være skolernes arbejde med naturindsatser, skolernes anvendelse af særlige puljemidler, skolernes arbejde med mellemformer, med trivsel eller lign. Herudover modtager udvalget status på magtanvendelser på skolerne, på elevernes fravær mv. Disse politiske opfølgninger er administrativt tidskrævende og tager tid fra skoleledernes arbejde med kerneopgaven.

Administrationen anbefaler at udvalget får færre orienteringssager, fx vedr. status på arbejdet med realisering af politikker. Administrationen anbefaler konkret, at Skole, klub og SFO beslutter, at Administrationen fremover laver skriftlige orienteringssager på forespørgsel/efter behov. Konkret betyder det, at alle tidligere beslutninger om faste opfølgningssager ophæves.

Administrationen anbefaler desuden at der fra kommende skoleår 2024/25 afholdes en årlig dialog med hver skole og med klubområdet, med fokus på udvikling. Eksempelvis i forbindelse med de lovpligtige skoleudviklingssamtaler. Det vil ændre fokus fra opfølgning på enkeltsager til mere udviklingsorienteret fokus fx pr. skole/klub. Administrationen indkalder til møderne som en del af udvalgets ordinære møder.

Uddelegering af kompetence til Administrationen

Administrationen anbefaler, at der delegeres kompetencer til Administrationen, der hvor det er juridisk muligt, fx at Administrationen gives kompetence til at dispensere i forhold til styrelsesvedtægten, til at overstige klasseloft mv.

Administrationen anbefaler konkret, at Skole, klub og SFO beslutter, at udvalget i efteråret 2024, med udgangspunkt i et oplæg fra Administrationen, har en drøftelse af hvilke kompetencer der kan og skal delegeres til Administrationen inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Inddragende proces med medarbejdere og ledere

Der vil på skole- og klubområdet være tæt samspil og vekselvirkning mellem det organisatoriske spor og det lokalpolitiske spor. Særligt skoleområdet er kendetegnet ved at skolerne, i modsætning til andre områder, er selvstændige myndigheder. Den enkelte skoleleder har således efter Folkeskoleloven en stor beslutningskompetence til at drive egen skole, inden for lovens rammer og de lokalpolitiske beslutninger.

Administrationen anbefaler derfor, at Skole, klub og SFO beslutter at øvrige beslutninger vedrørende frisættelse sker på baggrund af de anbefalinger fra området, der bliver tilvejebragt gennem den inddragende proces. Her vil skolens og klubbernes ledelser sammen med deres medarbejdere bidrage til at pege på, hvordan der bedst kan arbejdes med frisættelse for skoler, SFO’er og klubber.

Status på arbejdet i det organisatoriske spor

Endvidere ønsker udvalget at følge arbejdet i den organisatoriske spor, herunder arbejdet med ledelse og kulturforandring. Som det fremgår af vedhæftede bilag, er det besluttet, at udvalget i lighed med øvrige fagudvalg vil få en status på arbejdet i slutning af 2024 og 2025.

Inddragelse

Skolebestyrelser, klubbestyrelse, medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet med frisættelse, herunder udpegning af oplagte områder til øgede frihedsgrader og mindre styring.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

41Drøftelse af udbytte af fælles temamøde om realisering af børne- og ungepolitikken

Resume

16. april 2024 havde Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt et fælles temamøde om arbejdet med realisering af Børne- og ungepolitikken. På mødet blev udvalgene præsenteret for en kortlægning af hvordan fagområderne hver især og sammen arbejder med at realisere politikken. Med denne sag skal udvalget drøfte udbyttet af drøftelserne på temamødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

Den 25. august 2021 vedtog Byrådet Frederikssund Kommunes nye Børne- og Ungepolitik, ”Et godt sted at vokse op”, for perioden 2021-2024. Børne- og Ungepolitikken udgør den fælles retningsgivende politik for hele børne- og ungeområdet.

”Et godt sted at vokse op” omfatter et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Børnesynet indebærer, at: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. De tre udviklingsområder er:

1. Udviklingsområde: Overgange og sammenhæng i alle børneliv.

2. Udviklingsområde: Forebyggelse og sundhedsfremme.

3. Udviklingsområde: Udviklings- og læringsmiljøer med høj kvalitet og stærk professionel faglighed.

Arbejdet med at realisere Børne- og Ungepolitikken er en opgave, der løftes på tværs af mange fagligheder og centre på 0 til 18-årsområdet i Frederikssund Kommune.

Den 16. april 2024 blev der, som en del af arbejdet med kommunens Børne- og Ungepolitik, afholdt fælles temamøde om realiseringen af politikken. Fagudvalgene Skole, Klub og SFO, Børn, Familier og Forebyggelse samt Unge, Fritid og Idræt deltog i temamødet.

På temamødet drøftede udvalgene hvordan udvalgene bakke op om det arbejde der allerede er i gang og hvad det kalder på ift. det enkeltes udvalgsarbejde og på tværs. Med denne sag kan udvalget fortsætte denne drøftelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

42Drøftelse af budget 2025 - 2028

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2025 – 2028. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2025-2028, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Skole, klub og SFO vil i budgetprocessen have en særlig opmærksomhed på hvordan den almene folkeskole kan styrkes gennem investering og omprioritering.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. februar 2024 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025 – 2028, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2025-2028 den 26. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 24. april, 26. juni samt 28. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2025-2028 den 24. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2025-2028 den 28. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 4. september.
 • De politiske forhandlinger om budget 2025-2028 vil foregå den 20 - 24. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 26. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 2. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 9. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 9. oktober.

43Orientering om status på etablering af grønne skolegårde

Resume

Med budget 2023-2026 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til etablering af grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. Administrationen har tilrettelagt en proces, hvor skolernes elevråd og det fælles elevråd har bidraget til at udpege og udvælge gode projekter med det formål at få endnu grønnere skolegårde og attraktive udemiljøer på kommunens folkeskolerne. Der er nu udvalgt de sidste projekter, og Skole, klub og SFO får derfor med denne sag en status.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

Mindre lokale projekter på alle skoler i 2023

Administrationen besluttede i dialog med skolerne, at midlerne til grønne skolegårde i 2023 skulle anvendes lokalt på skolerne og at de skulle fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor alle skoler skulle tildeles et grundbeløb, hvorefter resten skulle fordeles ud fra skolens elevtal.

Der blev afviklet en inddragende proces lokalt på alle skolerne, hvor skolens klasser lavede projektansøgninger til skolens elevråd, hvorefter elevrådet på den enkelte skole udvalgte de projekter, der skulle udføres inden for den tildelte økonomi. I 2023 blev små projekter, som kunne gennemføres af klasserne selv som en del af et undervisningsforløb, prioriteret. Dermed kunne der både skabes grønnere skolegårde for midlerne, samtidig med at midlerne kunne bidrage til at understøtte skolernes arbejde med elevinddragelse, demokrati og medbestemmelse, samt praksisnær undervisning. Nogle elevråd fik hurtigt en del projektforslag fra klasserne, mens andre elevråd valgte at lave en ansøgningsrunde mere for at få flere projektforslag. Tilsvarende blev nogle gennemført i 2023, mens andre er under implementering.

Større projekter på udvalgte skoler i 2024

I 2024 anvendes midlerne til større projekter på udvalgte skoler. Skolernes elevråd har udarbejdet projektansøgninger til det fælles elevråd. Elevrådene har lavet ansøgningerne efter Maker-metoden, som beskrives nærmere her Forside | Makervaerket. Det Fælles Elevråd har i april 2024 prioriteret ansøgningerne og har fordelt midlerne til nedenstående:

 1. Fjordlandsskolen afd. Dalby tildeles det fulde beløb på 15.000 kr. til projekt ”Grønne uderum”.
 2. Fjordlandsskolen afd. Skibby tildeles det fulde beløb på 47.340 kr. til projekt ”Biodiversitet”.
 3. Fjordlandsskolen afd. Skuldelev tildeles 4.000 kr. som tilskud til bålhytte og opfordres til at søge fonde. Oftest vil fonde kræve, at der er en medfinansiering, så derfor det tildelte beløb.
 4. Fjordlandsskolen afd. Skuldelev tildeles det fulde beløb på 9.000 kr. til projekt ”Den lille gårdhave”.
 5. Jægerspris Skole tildeles det fulde beløb på 15.000 kr. til projekt ”Gårdhave”.
 6. Kærholm afd. Kølholm tildeles det fulde beløb på 15.000 kr. til projekt ”Hygge, ro og gro”.
 7. Slangerup Skole afd. Lindegård tildeles det fulde beløb på 25.000 kr. til projekt ”Uderum”.
 8. Trekløverskolen afd. Falkenborg tildeles 29.000 kr. til projekt ”Frugt og krydderier”.
 9. Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby tildeles 12.000 kr. til plantekasser til projekt ”Plantekasser og legeskov”. Fælles Elevråd opfordrer skolen til at overveje at indgå samarbejde med f.eks. Grønne Nabofællesskaber med henblik på at etablere en 2030-skov.
 10. Trekløverskolen afd. Marienlyst tildeles 58.660 kr. til at gøre skolegården og de tilstødende områder grønnere. Midlerne må ikke anvendes på udarbejdelse af projektplaner eller lignende. De skal anvendes på initiativer, som direkte gør skolegården grøn f.eks. plantekasser, træer, buske, rionet og lignende.
 11. Ådalens Skole tildeles 20.000 kr. til en vand/sandbane i projekt ”Legeområde”.
SkoleProjektTildelt
Fjordlandsskolen afd. DalbyGrønne uderum15.000
Fjordlandsskolen afd. SkibbyBiodiversitet47.340
Fjordlandsskolen afd. SkuldelevBålhytte4.000
Fjordlandsskolen afd. SkuldelevDen lille gårdhave9.000
Jægerspris SkoleGårdhave15.000
Kærholm afd. KølholmHygge, ro og gro15.000
Slangerup Skole afd. LindegårdUderum25.000
Trekløverskolen afd. FalkenborgFrugt og krydderier29.000
Trekløverskolen afd. Græse BakkebyPlantekasser og legeskov12.000
Trekløverskolen afd. MarienlystNy skolegård58.660
Ådalens SkoleLegeområde20.000

Dialog med fælles elevråd i efteråret 2024

Grundet eksamener i maj og juni måned 2024 har det fælles elevråd ønsket at udskyde dialogen med Skole, klub og SFO om elevinddragelse, demokrati og 'projekt grønne skolegårde' til efteråret 2024. Her vil det fælles elevråd deltage i forbindelse med et møde i Skole, klub og SFO med henblik på at drøfte gode eksempler på - og fremtidige ønsker til elevinddragelse og demokrati, blandt andet med udgangspunkt i 'projekt grønne skolegårde', som netop var et eksempel på det i praktisk udfoldelse.

Inddragelse

Elever, elevråd, det fælles elevråd og skolernes medarbejdere og ledere har været tæt involveret i hele 'projekt grønne skolegårde'.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

44Meddelelser

Beslutning

 • Orientering fra virtuelt regionalt politisk møde med KL’s Børne- og Undervisningsudvalg for Region Hovedstaden 22. april 2024

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Sager på vej 2024
 • Dialogmøde med skolebestyrelserne 13. maj 2024 kl. 17-19
 • Dialogmøde med fælles elevråd flyttet til november efter ønske fra eleverne
 • Temamøde om unge og uddannelse (Skole, klub og SFO; Unge, fritid og idræt; Job, erhverv og kultur) 4. maj 2024 kl. 17-18
 • Orientering vedr. Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev
 • Aftaler vedrørende forældrehenvendelser
 • Initiativer til forebyggelse af problematisk elevfravær og skolevægring håndteres gennem Program for stærkere læringsfællesskaber
 • "Kloge hænder" 7. og 8. klasser, forløb på lokale virksomheder 30. april og 3. maj

Bilag

45Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.