Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 09. august 2023

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

76Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

77Drøftelse af videre proces for Slangerup Skole

Resume

På tidligere møder har Skole, klub og SFO drøftet forslag fra Slangerup Skoles ledelse om ny organisering af skolen på grund af et faldende børnetal. I vinteren og foråret 2023 har Slangerup Skole haft en inddragende proces med inddragelse af tillidsrepræsentanter, medarbejdere og skolebestyrelse, som på møde 3. maj 2023 blev præsenteret for - og drøftet med - Skole, klub og SFO. Med denne sag skal Skole, klub og SFO drøfte opmærksomhedspunkter fra mødet med Slangerup Skole i forhold til det videre arbejde med udviklingen af Slangerup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte opmærksomhedspunkter fra møde med Slangerup Skole 3. maj 2023.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget kvitterer for den igangværende proces på Slangerup Skole, som bidrager til at skabe gode læringsmiljøer for alle skolens elever. Udvalget ønsker for nuværende ikke, at skolen arbejder videre med en ændret organisering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ledelsen på Slangerup Skole kontaktede i starten af 2022 Skole, klub og SFO, fordi skolen igennem en årrække har oplevet et faldende elevtal. Sammenholdt med skolens organisering på tre matrikler, oplevede skolens ledelse, at det faldende elevtal udfordrer skolens muligheder for at skabe de bedste læringsfællesskaber for skolens elever – og samtidig sikre en optimal anvendelse af ressourcerne. Elevtallet på skolen ser i de nuværende prognoser ud til at stabilisere sig, således at elevtallet ikke længere er faldende. Elevtallet er dog fortsat på et laveret niveau nu, end da man i sin tid byggede tre skoler i Slangerup, og sidenhen i 2015 sammenlagde disse til én skole med tre matrikler. Se graf og tabel nedenfor, samt vedlagt i bilag 3.

2012/20132016/20172020/20212023/20242026/20272031/20322035/36
10711021880772713745762

Slangerup Skoles ledelse havde i samarbejde med skolens daværende skolebestyrelse drøftet dette igennem en årrække, og drøftelserne udmøntede sig i, at skolens ledelse henvendte sig til Skole, klub og SFO med et ønske om at organisere skolen på en anden måde. En nærmere beskrivelse af forslaget om ny organisering af Slangerup Skole, herunder ledelsens perspektiver i forhold til, hvordan forslaget kan bidrage til øget kvalitet på Slangerup Skole, er vedlagt som bilag til denne sag.

Skole, klub og SFO drøftede forslaget om ny organisering af Slangerup Skole første gang på møde 3. marts 2022. Udvalget besluttede her at sikre inddragelse af medarbejdere og forældres perspektiver ved, at Slangerup Skoles ledelse faciliterede en inddragende proces på skolen. På den måde kunne skolens ledelse i processen blive klogere på medarbejderes og forældres perspektiver på skolens udfordringer og forslaget om ny organisering. På møde 10. august 2022 besluttede Skole, klub og SFO også at udsende forslaget i formel høring i Skolebestyrelse og MED-udvalg. Begge dele har givet udvalget værdifulde perspektiver på de muligheder og udfordringer Slangerup Skole står over for.

Skole, klub og SFO besluttede på baggrund af de indkomne høringssvar, at der var behov for yderligere inddragelse på Slangerup Skole, og på møde 3. november 2022 besluttede udvalget de overordnede rammer for en bredere inddragende proces på skolen, om, hvordan Slangerup Skole bedst kan sikre skolens kvalitet fremadrettet.

Siden november 2022 har Slangerup Skole derfor arbejdet med inddragende processer og dialog lokalt, med konsulentunderstøttelse fra Center for Børn og Skole ved behov. Konsulenter fra Center for Børn og Skole har løbende været i dialog med ledelsen på Slangerup Skole og deltaget i planlægningsmøder med ledelsen.

Slangerup Skole har arbejdet med processen under overskriften ”udvikling af Slangerup Skole”, i respekt for, at den inddragende proces har haft til formål at sikre en åben drøftelse af alle de mulige måder hvorpå Slangerup Skole kan imødekomme udfordringen med svingende elevtal og skolens opdeling på tre matrikler.

Dialog mellem Skole, klub og SFO og Slangerup Skole

På møde 3. maj 2023 deltog Skole, klub og SFO i møde med Slangerup Skoles ledelse, medarbejderrepræsentanter og skolebestyrelse. Mødet havde til formål at tilvejebringe viden og dialog om den proces der har været på Slangerup Skole i vinteren og foråret 2023.

På mødet fremlagde skoleledelsen, medarbejderrepræsentanter og skolebestyrelsen erfaringerne fra den inddragende proces med fokus på, hvad man skolens medarbejdere og forældre i processen har adresseret som skolens primære fokusområder og potentialer, hvad der af mulige løsninger på de organisatoriske udfordringer som skolens ledelse ved flere lejligheder har adresseret samt de fordele og ulemper der kan være ved forskellige løsninger.

Fokus på tre temaer i den fortsatte udvikling af Slangerup Skole

Skolens medarbejderrepræsentanter og skolebestyrelsen pegede sammen med ledelsen på, at skolen har arbejdet med særligt tre temaer, som der er bred enighed om, som værende væsentlige for den videre udvikling af Slangerup Skole.

Det drejer sig om:

Tema 1 - Børn og unge der har brug for særlige tiltag, enten faglige, personlige eller sociale, for at få udbytte af at indgå i skole og SFO

Herunder, hvordan skolen kan styrke arbejdet med at skabe de bedste muligheder for faglige, aldersspecifikke børnefællesskaber og flere mulige sociale fællesskaber på tværs af klasser når årgangene ikke er samlet på samme matrikel, hvordan skolen sikrer den bedste udnyttelse af skolens ressourcer til specialpædagogiske tilbud, herunder målrettede indsatser, når aldersspredningen er stor på grund af skolens tre undervisningsmatrikler, samt hvordan skolen kan udvikle specialpædagogiske indsatser på skolen og på de enkelte afdelinger?

Tema 2 - Et trygt skoleliv med gode overgange

Herunder et øget fokus på en forbedring af overgangen mellem dagtilbud og skole, når skolen som i dag har 0. klasse på to matrikler samt et øget fokus på de ekstra overgange for elever og forældre der i dag skabes af skolens afdelingsstruktur.

Tema 3 - En velfungerende SFO og indskoling

Herunder fokus på, hvordan skolen kan udnytte ressourcerne i skolens SFO-tilbud bedst muligt og skabe bedre kvalitet, Hvordan skolen fortsat kan sikre relevante og mere varierede aktiviteter i SFO og mindre aflysning ved sygdom/ferie, samt det fagprofessionelle samarbejde mellem indskoling og SFO kan styrkes. Alt sammen med den forudsætning, at skolen i dag har to indskolingsafdelinger og derfor to SFO-tilbud.

Videre arbejde med den ønskede udvikling af Slangerup Skole

Inden for hvert af de tre temaer har skolens medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse drøftet de ønsker skolen har for udvikling inden for det specifikke tema, samt de udfordringer den nuværende organisering af Slangerup Skole giver for at tilvejebringe den ønskede udvikling. Som svar herpå har skolens medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse i en inddragende prøves, drøftet hvilke mulige greb der er til at imødekomme udfordringerne og opnå den ønskede udvikling indenfor den nuværende organisering.

Slangerup Skole vil derfor i det kommende skoleår have fokus på de initiativer og fokusområder, der er tilvejebragt inden for de tre temaer. Dette vil foregå i fortsat tæt dialog med skolens tillidsrepræsentanter, øvrige medarbejdere og skolebestyrelsen.

Slangerup Skoles ledelse fastholder, at Slangerup Skoles nuværende organisering ikke er optimal til at sikre den nødvendige og ønskede udvikling af Slangerup Skole. Slangerup Skoles ledelse ønsker derfor fortsat, at skolen fra skoleåret 2024/2025 organiseres med indskoling på afdeling Lindegård, mellemtrin på afdeling Byvang og udskoling på afdeling Kingo. Der henvises til de tidligere sager, som Skole, klub og SFO har behandlet, og hvor udfordringer ved den nuværende organisering og perspektiver og muligheder ved den foreslåede organisering uddybes.

Med udgangspunkt i drøftelserne i forbindelse med denne sag forventer administrationen at forelægge en beslutningssag på et senere møde.

Inddragelse

Slangerup Skoles ledelse er inddraget i tilblivelsen af denne sag. Herudover har både skolebestyrelse og medarbejdere været involveret i en inddragende proces om emnet på Slangerup Skole i vinteren og foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser af en ændret organisering af Slangerup Skole vil blive medtaget i forbindelse med beslutning om ressourcetildeling til skolerne primo 2024.

Bilag

78Beslutning om godkendelse af handleplanen for Program for Stærkere Læringsfællesskaber

Resume

Skole, klub og SFO drøftede på møde 31. maj 2023 et udkast til handleplanen for Program for Stærkere Læringsfællesskaber. Udvalget præciserede i den forbindelse, at den politiske ambition for Program for Stærkere Læringsfællesskaber skal formuleres med afsæt i eleverne trivsel og med fokus på at programmet understøtter arbejdet med en folkeskole for alle børn med afsæt i Børne- og ungepolitikken.

På baggrund heraf forelægges den tilpassede handleplan til endelig godkendelse af Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Handleplanen for Program for Stærkere Læringsfællesskaber godkendes.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag forefindes den tilrettede handleplan for Program for Stærkere Læringsfællesskaber. Handleplanen er tilrettet på baggrund af Skole, klub og SFO's drøftelser på møde 31. maj 2023.

Inddragelse

Programarbejdsgruppen, som blandt andet består af alle skoleledere, er tæt involveret i udarbejdelsen og indfrielsen af handleplanen for Program for Stærkere Læringsfællesskaber.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

79Beslutning om nye skoledistriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen

Resume

Skole, klub og SFO besluttede på møde 3. maj 2023 at sende forslag om ny skoledistriktsgrænse mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen i høring i de berørte skolebestyrelser og områdebestyrelser. Forslaget om nye skoledistriktsgrænser skal først og fremmest bidrage til at imødekomme Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer, og betyder konkret, at boligområder der i dag hører til Ådalens Skole, fremover vil høre til Trekløverskolen. Skole, klub og SFO skal med denne sag drøfte de indkomne høringssvar og beslutte hvorvidt udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte ny skoledistriktsgrænse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende ny skoledistriktsgrænse mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen

Beslutning

Anbefales.

Udvalget ønsker, at søskende - som bliver berørt af denne skoledistriktsændring - i videst muligt omfang optages på samme skole, hvis det er familiens ønske.

I forlængelse af skoledistriktsændringen vil udvalget følge udviklingen i elevtrivsel og faglige resultater på de to berørte skoler tæt.

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO besluttede på møde 3. maj 2023 at sende et forslag til ny skoledistriktsgrænse mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen i høring i skolebestyrelserne på Ådalens Skole og Trekløverskolen, samt i områdebestyrelserne for dagtilbud i Frederikssund. Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet tre høringssvar.

Såfremt den nye skoledistriktsgrænse mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen besluttes af Byrådet, vil den gælde fra skoleåret 2024/25 og således også effektueres for kommende 0. klasse i forbindelse med skoleindskrivningen til 0. klasse der påbegyndes i efteråret 2023.

Beskrivelse af den nye skoledistriktsgrænse

Med dette forslag flyttes skoledistriktsgrænsen mellem Trekløverskolen og Ådalens Skole, således at flere boligområder i Frederikssund by, og dermed flere elever, fra skoleåret 2024/25 kommer til at høre til Trekløverskolens skoledistrikt.

Følgende veje bliver berørt af justeringen; Baneparken, Birkevej, Bøgealle, Bøgebakken, Elmevej, Højdevej, Jernbanegade, Jægeralle, Kastaniealle, Lindealle, Møllevej, Pilealle, Platanvej, Poppelvej, Rønnebærvej, Skelvej, Ådalsvej, Ågade, Gefionvej, Baneledet samt boliger på Roskildevej fra husnummer 3 til husnummer 55, begge numre inklusiv. Ovenstående adresser vil med den nye skoledistriktsgrænse høre til Trekløverskolen distrikt. Kortene i vedlagte bilag viser den foreslåede nye skoledistriktsgrænse mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen.

Konsekvenser ved ny distriktsgrænse

Distriktsændringen effektueres således, at der ved hvert nyt skoleår optages elever til 0. klasse fra det nye distrikt på henholdsvis Trekløverskolen og Ådalens Skole. Elever der går i de ældre klasser på Ådalens Skole, men som efter distriktsændringen bor i det område der hører til Trekløverskolen, fortsætter deres skolegang på Ådalens Skole. Det har altså ikke betydning for de elever der går på Ådalens Skole nu. Tilflyttere vil høre til det nye skoledistrikt, og vil således blive indskrevet der.

Med det nye distrikt vil Ådalens Skole på sigt blive tre-sporet i takt med at nye årgange starter på skolen - forventeligt i på alle årgange i 35/36. Ådalens Skole skal i en overgangsperiode rumme eleverne fra befolkningstilvæksten i Vinge indtil en ny skole er bygget her, hvorfor der i en periode vil være flere klasser på nogle årgange. Eksempelvis forventes en udvidelse fra fire til fem klasser på 6. årgang i 27/28, grundet tilgangen fra Vinge. Dette vil dog ikke samlet set udfordre Ådalens Skoles kapacitet.

Trekløverskolen vil, under forudsætning af, at den nuværende tilslutning til folkeskolen og at de nuværende mønstre i forhold til valg af anden folkeskole eller privatskole gennem frit skolevalg, forsætter, skulle oprette fire klasser hvert år.

Ret til optag på distriktsskole og til at forsætte skolegang

Alle børn har efter Folkeskoleloven krav på at blive optaget på sin distriktsskole. Barnets bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt barnet hører til, og altså hvilken skole, barnet vil blive tilbudt en plads på. Elever til 0. klasse optages som udgangspunkt på skolen i det distrikt, hvor de har bopæl.

Ansvaret for klassedannelse og placering på skolens undervisningsmatrikler påhviler skolelederen i et samarbejde med forvaltningen, som først og fremmest placerer eleverne ud fra hensyn til deres bopæl, hertil kan faglige og pædagogiske vurderinger i nogle tilfældes tillægges betydning. I denne proces, tages desuden et særligt hensyn til søskendeforhold.

Frit skolevalg

Børn kan efter reglerne om frit skolevalg jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 3 optages på andre skoler end distriktsskolen.

Det betyder at man kan vælge at indskrive sit barn på en anden skole end distriktsskolen, såfremt denne skole har plads på den pågældende årgang. Om en skole har plads til elever fra andre distrikter eller kommuner defineres af det klasseloft, der er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt. Byrådet har på møde 26. oktober 2022, besluttet at fastsætte et klasseloft på Ådalens Skole, på 22 elever. Det betyder, at Ådalens Skole kan afvise optag af elever uden for eget distrikt ved en klassekvotient på 22 elever.

Optagelsen på en anden skole i kommunen end distriktsskolen sker i henhold til Styrelsesvedtægterne for Frederikssund Kommunes skolevæsen. Såfremt det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle børn, som ønsker at blive indskrevet på en given skole, optages eleverne i følgende rækkefølge:

1. Først optages børn med søskende på den ønskede skole.

2. Dernæst optages børn som bor nærmest på den ønskede skole.

3. Dernæst foregår optagelse efter lodtrækning.

Børn fra andre kommuner optages efter samme retningslinjer. Børn som bor i Frederikssund Kommune optages dog altid først.

Søskendehensyn

I Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt fremgår det, jf. ovenstående, at der er søskendehensyn, i det tilfælde at forældre har et barn indskrevet på en skole, der ikke er distriktsskolen, og ønsker en søskende indskrevet på samme skole. Det betyder, at såfremt skolen har kapacitet til det, så optages søskende først på skolen. Dette er dog ikke det samme som en søskendegaranti, men vil afhænge af skolens kapacitet.

Skoleveje

Der er en opmærksomhed på, at der ved dette forslag vil være elever der skal krydse Ågade i krydset Ågade/Bakkegade. Derfor arbejdes på at etablere lysregulering for at sikre en sikker skolevej.

Høringssvar

Der er indkommet tre høringssvar, fra henholdsvis Ådalens Skoles skolebestyrelse, fra Trekløverskolens skolebestyrelse og fra Områdebestyrelsen for dagtilbud i Frederikssund syd og nord. Høringssvarene skal indgå i udvalgets drøftelse af - og beslutning om - fremtidig skoledistriktsgrænse mellem Trekløverskolen og Ådalens Skole. Høringssvarene er samlet i sagens bilag 2.

Inddragelse

De berørte skolebestyrelser og områdebestyrelser er ved høring blevet inddraget forud for beslutning om nye skoledistriktsgrænser. Skolelederne på de berørte skoler har været inddraget i udpegningen af forslag til nye distriktsgrænser.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige konsekvenser af en ændring i skoledistrikter fra skoleår 24/25 vil blive behandlet i forbindelse med sagen vedr. tildeling af ressourcer til skolerne primo 2024.

Bilag

80Beslutning om frigivelse af midler til istandsættelse af klubber

Resume

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud. Med denne sag skal Skole, klub og SFO anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at frigive i alt 900.000 kroner til påbegyndelse af istandsættelse af Klub Mix og Ungdomsklubben i Jægerspris.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 900.000 kroner i 2023 til istandsættelse af klubber.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget, 23. august 2023:

Unge, fritid og idræt godkendte på mødet 8. august 2023, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at frigive 400.000 kr. til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris.

------

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud, således at klubtilbudenes fysiske rammer fortsat kan bidrage til at understøtte kommunens strategi for fremtidens klubber, og så alle børn og unge oplever, at deres klubtilbuds rammer er rare at opholde sig i og understøtter de aktiviteter de ønsker at lave.

Istandsættelse af fritidsklubberne Klub Mix og Klub Højen

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Børn og Skole og Center for Ejendomme og IT har sammen med ledere og medarbejdere fra klubberne gennemgået faciliteterne på kommunens fritids- og ungdomsklubberne.

Arbejdsgruppen fandt, at særligt fritidsklubben Klub Mix, fritidsklubben Klub Højen og ungdomsklubben i Jægerspris har behov for istandsættelse af de fysiske rammer.

Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund samlet set, at:

Fritidsklubben Klub Højen i Jægerspris istandsættes for 260.000 kr. med følgende;

 • Eksisterende sal omlægges til to selvstændige rum med ekstra døre, som skal anvendes til krearum og opholdsrum.

Samt at fritidsklubben Klub Mix i Frederikssund istandsættes for 1.060.000 kr. med følgende;

 • Etablering af væg i kælder med henblik på opdeling af skolens og fritidsklubbens materialer, der opbevares i kælderen
 • Fællesrum indrettes med møbler der lever op til krav for brandsikkerhed
 • Container med plads til opbevaring af mooncars med mere opsættes i skolegård
 • Garderobeskabe renoveres. Lågernes hængsler går i stykker, når de lågerne åbnes helt. Dette kan udbedres ved at der er låge i hvert andet garderobeskab
 • Udendørs Væg i rå beton males for at gøre udemiljøet mere hyggeligt
 • Væg etableres i computerrum så rummet opdeles to områder til computer og krea
 • Væg med dør etableres i motionsrum
 • Fællesrummet med kreaværksted opdeles med en væg for at give plads til ro og fordybelse til kreaaktiviteter, mens andre elever kan møde ind og spise uden at forstyrre
 • Etablering af udendørs legeområde med gummibelægning, hængekøje, gynger, karrusel og siddemøbler.

Af disse forslag til istandsættelse, anbefaler arbejdsgruppen, at der i alt frigives 500.000 kroner i 2023 til istandsættelse af Klub Mix.

Istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

Herudover anbefaler arbejdsgruppen istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris for 1.360.000 kroner, hvoraf forventeligt 400.000 kroner anvendes i 2023. Unge, fritid og idræt har på møde den 8. august 2023 har arbejdsgruppens anbefalinger til istandsættelse af følgende elementer i ungdomsklubben i Jægerspris;

 • Modernisering af køkkenet, som bliver større, hvormed de unge kan deltage i køkkenet som en pædagogisk aktivitet
 • Etablering af halvvæg ved indgangen, som giver bedre kontakt mellem de unge og pædagoger, der kan se hvem, der kommer ind og ud ad klubben
 • To lokaler omlægges til en sal med depot. Salen skal bruges til samlinger, revy, fester med mere
 • Etablering af dobbelt glasdør til salen, så pædagogerne kan se de unge, der er i klubben.

Istandsættelse i 2023

Samlet set anbefales istandsættelse af fritids- og ungdomsklubber for i alt 2.680.000 kroner, hvoraf de 900.000 anbefales frigivet til anvendelse i 2023.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere i klubberne har været en del af arbejdsgruppen der har anbefalet istandsættelse som beskrives i nærværende sag.

Økonomi

I 2023 er der budget på 0,9 mio. kr. til istandsættelse af kommunens klubtilbud. I nærværende sag indstilles disse frigivet.

81Drøftelse af MakerVærkets fremtidsperspektiver for folkeskolen og ungdomsuddannelser i Frederikssund Kommune

Resume

Skole, Klub og SFO drøftede på møde 31. maj 2023 (sag nr. 70) MakerVærkets fremtidsperspektiver og mulig varig finansiering. Udvalget ønskede en uddybning af MakerVærkets rolle for folkeskolen og sammenhængen til ungdomsuddannelserne, samt en præcisering af mulig fremadrettet finansiering. Med denne sag uddybes disse forhold med henblik på udvalgets drøftelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte MakerVærkets fremtidsperspektiver for folkeskolen og ungdomsuddannelser i Frederikssund Kommune, herunder mulig finansiering heraf.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

MakerVærket er delvist finansieret af fondsmidler fra Villumfonden. Idet disse udløber medio 2024, skal Skole, klub og SFO drøfte MakerVærkets fortsatte eksistens og finansiering heraf. Den drøftelse indledte Skole, klub og SFO på mødet 31. maj, hvor udvalget blev præsenteret for i alt fem forslag til, hvilke særlige fokusområder MakerVærket kan understøtte i fremtiden, samt to budgetforslag til varig finansiering heraf. Fokusområderne vil kunne fondsfinansieres under forudsætning af, at der er en grundlæggende varig finansiering af MakerVærket, hvilket budgetforslagene er udtryk for.

MakerVærket understøtter og udvikler overordnet set to store dagsordenener i Frederikssund Kommune.

 1. En folkeskole med varieret og motiverende undervisning. Herunder det nationale øgede fokus på virkelighedsnær undervisning (Åben Skole), teknologiforståelse og praksisfaglighed
 2. En attraktiv uddannelsesby, hvor unge på ungdomsuddannelser oplever relevant og vedkommende læring og studiemiljø, som også er tilpasset fremtidens arbejdsmarked

Derudover, så har især Foreningen MakerVærket en dagsorden ift. MakerVærket som tilbud til Frederikssund Kommunes borgere og foreninger. Formålet her er bl.a. at udbrede skaberkultur og iværksætteri, at sikre lige adgang til teknologi samt at skabe nye fællesskaber på tværs af fx sociale skel, køn og alder.

Med denne sag uddybes MakerVærkets rolle i forhold til nuværende og kommende nationale og kommunale dagsordner på skole- og ungdomsuddannelsesområdet. Dernæst beskrives kort MakerVærkets nuværende finansiering, samt muligheder for fremtidig medfinansiering, inklusive fondsmidler. En uddybning heraf forefindes i sag 70 fra møde 31. maj 2023.

De nationale dagsordner

Igennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på, at folkeskolen skal sikre at eleverne får en varieret skoledag med praksis- og handlingsorienteret - samt virkelighedsnær undervisning. Derudover er der de seneste år - og særligt netop nu - kommet øget fokus på teknologiforståelse og digital dannelse både i folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

MakerVærket er et veletableret omdrejningspunkt for praksisfaglighed, virkelighedsnær undervisning og teknologiforståelse - og kan dermed være Frederikssund Kommunes svar på disse nationale dagsordener.

MakerVærket understøtter de nationale og kommunale dagsordener

I MakerVærket arbejder børn og unge problembaseret og anvendelsesorienteret. De arbejder med designprocesser, innovation og produktudvikling, og både med traditionelt håndværk og med digitale- og højteknologiske redskaber som 3D-printere, laserskærere og greenscreen. Med andre ord – eleverne arbejder i meget høj grad praksisfagligt – og med erhvervslivet og virkeligheden tæt på, fordi undervisningen i MakerVærket oftest er baseret på virkelige udfordringer eller konkrete problemstillinger.

Dertil kommer at MakerVærket har metoden, viden og teknologien til at understøtte skolernes arbejde med teknologiforståelse og med den egentlige teknologi - ikke som noget passivt, men som et konstruktivt og positivt værktøj til læring, dialog og udvikling.

Den meget praksisfaglige problemløsning i MakerVærket er desuden funderet i elevernes egne faglige og personlige evner og kompetencer og eleverne bliver hele tiden klogere på deres egne færdigheder og oplever hvordan fagligheder og erfaring kan omsættes til brugbar viden i problemløsning.

Herudover er MakerVærket bidragende til at adressere presserende kommunale dagsordener, så som:

 1. Øget fokus på elevernes trivsel og skolefravær
 2. Elevernes faglige resultater i folkeskolerne
 3. Flere elever skal kunne rummes i det almene skoletilbud, herunder Program for Stærkere Læringsfællesskaber
 4. Frederikssund Kommune som en innovativ og attraktiv uddannelsesby, herunder målsætningerne om at fastholde adgang til attraktive og kvalificerede uddannelsesmiljøer og at indgå i forpligtende, samarbejder mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervslivet

Disse fire kommunale dagsordner, som en varig finansiering vil MakerVærket vil kunne styrke, uddybes i de følgende afsnit.

Øget fokus på elevernes trivsel og skolefravær

MakerVærket er en aktiv part i at tilvejebringe undervisning på folkeskoler og i ungdomsuddannelser, der er relevant og interessant for eleverne. Herunder er MakerVærket en del af Frederikssund Kommunes fokus på en mere virkelighedsnær skole, hvor en væsentlig målsætning er, at børn og unge får et skoletilbud, der er mere varieret, og hvor forskelle i læringsstil og trivselsbehov imødekommes. Således bidrager MakerVærket til ”forskellighedernes didaktik og pædagogik” (jf. Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik).

Flere undersøgelser viser, at børn og unges motivation for læring styrkes via variation. MakerVærket bidrager med muligheden for at løse opgaver på forskellige måder, som tilgodeser alle elevers behov for forskellige rammer og udfordringer. Det sker i MakerVærket fx når børn og unge får mulighed for at eksperimentere med forskellige produktformer - fx podcast i stedet for den klassiske skriftlige stil, programmering og fysiske artefakter fremfor en PowerPoint fremlæggelse osv.

MakerVærket kan dermed være med til at understøtte et øget fokus på elevernes trivsel og skolefravær i Frederikssund Kommune.

Elevernes faglige resultater i folkeskolerne

I tråd med ovenstående, har MakerVærkets metoder og teknologier til formål at bidrage til, at elevernes undervisning er både relevant og vedkommende, således at deres læringsudbytte af undervisningen stiger. Det er MakerVærkets formål at understøtte et fortsat fokus på, at elevernes faglige udbytte bliver større, og at eleverne i højere grad husker deres læring og kan anvende den i forskellige sammenhænge.

Fx arbejder MakerVærket aktivt med at understøtte skolernes arbejde med prøveforberedelse af elever. MakerVærkets metode kan nemlig anvendes til elevernes tilrettelæggelse, systematisering og gennemførsel af mundtlige prøver. Dertil kommer at når flere elevers læringsstile imødekommes og motivationen for læring øges, så der stor sandsynlighed for at flere elever forlader folkeskolen med mere læring og bedre faglige resultater.

Flere elever skal kunne rummes i det almene skoletilbud

MakerVærket søger, gennem løft af praksisfaglighed og variation, og gennem fokus på samarbejde at bidrage til at styrke læringsfællesskaberne på skolerne, ved at sikre at flere elevers behov kan imødekommes i de didaktiske valg og metoder.

Undersøgelser viser at makerspaces (som MakerVærket er) bidrager til styrket inklusion, herunder til at flere elever med særlige behov oplever øget trivsel og deltagelse i fællesskaber og kan skubbes til at opnå resultater der ligger udenfor deres kognitive evner. Undersøgelser som dette understøttes af MakerVærkets fokus på elev-samarbejde og det at hjælpe hinanden. Det skaber tilhørsforhold og følelsen af plads i læringsfællesskabet, hvor alle har forskellige faglige og praktiske evner.

En del af udviklingsperspektiverne i MakerVærket er desuden at sikre, at specialskolerne bliver en aktiv del af MakerVærkets metode og teknologier, på elevernes præmisser.

Frederikssund Kommune som en innovativ og attraktiv uddannelsesby

MakerVærket har helt fra dets begyndelse bygget på et forpligtende tværgående samarbejde mellem Frederikssund Kommune, folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Det brede samarbejde har blandt andet haft til formål at styrke unges behov for bedre studie- og uddannelsesmiljøer gennem MakerVærket, herunder at udvikle udfordrende og varierende læringsmiljøer, hvor elever og studerende udnytter deres potentialer fuldt ud og bliver i stand til at indgå i et omskifteligt og digitalt samfund.

Dette er også beskrevet i Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitik i Frederikssund Kommune 2020 – 2025. Her er også beskrevet en række andre dagsordner som MakerVærket forventes at understøtte bl.a. rekrutteringsudfordringen (for erhvervslivet), iværksætteri og MakerVærket som et vigtigt omdrejningspunkt i skole-virksomhedssamarbejdet mellem kommunens almene skoler og de lokale virksomheder – og mellem ungdomsuddannelser og virksomheder.

MakerVærkets nuværende økonomiske grundlag – og fremtidige økonomiske perspektiver

MakerVærkets nuværende økonomiske grundlag, som udløber 30. juni 2024, omfatter en fondsbevilling fra Villumfonden på 7 mio. kr. samt egenfinansiering fra Frederikssund Kommune og ungdomsuddannelserne på Campus Frederikssund på i alt 17 mio. kr. Sidstnævnte har finansieret kompetenceudviklingen af lærere og skoleledere til at løfte opgaven med MakerVærket for elever på skoler og uddannelser, mens bevillingen fra Villumfonden er brugt til etablering af MakerVærkets værksteder på skoler og uddannelser, undervisningsmaterialer, designmetode og MakerVærket.dk. Villumfonden finansierer også MakerVærkets 1½ årsværk, som går til projektledelse, inklusive udvikling, rådgivning af vejledere og skoleledere og bemanding af MakerVærket, herunder guidning af de elever og lærere der er daglige brugere. Til sidstnævnte opgave er der ansat to MakerAgenter der bistår med sidemandsoplæring til lærerne, når klasser er i MakerVærket.

MakerVærket fremtidige finansiering tænkes fortsat som sam-finansiering. Der lægges op til en finansieringsmodel, hvor Frederikssund Kommune, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne på Campus Frederikssund hver afholder en del af den grundlæggende varige finansiering. Afhængigt af den finansiering vil der være mulighed for at bruge MakerVærkets årsværk til at sikre fondsmidler. En skitse for fundraising foreligger allerede.

På Skole, klub og SFO's møde den 31. maj 2023 blev udvalget præsenteret for to budgetforslag til varig finansiering af MakerVærket. Fælles for begge forslag var en medfinansiering fra Frederikssund Kommune på 3.5 mio. kr. i de kommende 4 år (2024-2026) eller gennemsnitligt 875.000. kr. årligt over de kommende 4-år. Modellerne adskiller sig fra hinanden ved, at model 1 indebærer den samme årlige finansiering og model 2 indebærer en højere årlig finansiering i de første år med en reduktion over overslagsårene. En højere årlig finansiering de første år, forventes især at bidrage til en forøget fundraising kapacitet og dermed øget medfinansiering relativt hurtigt.

Det er også muligt at arbejde med en model for finansiering, hvor skolerne og ungdomsuddannelserne i højere grad end i dag skal afholde udgifter forbundet med MakerVærkets aktiviteter. For folkeskolerne kan det eksempelvis være ved, at skolerne får tildelt færre midler til lokale Makervejledere og midlerne i stedet anvendes til det centrale makerværk.

Inddragelse

De centrale parter i MakerVærket, herunder folkeskolerne og Campus Frederikssund, er løbende inddraget.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der i begge budgetmodeller til Makerværket er en finansiering fra Skole, klub og SFO. Denne finansiering er indenfor eksisterende budgetramme.

82Beslutning om sag vedrørende konvertering af 0. klasse til børnehaveklasse

Resume

Udvalgsmedlem Jørgen Bech anmoder om, at udvalget beder administrationen om udarbejde forslag til en beslutningssag med henblik på at konvertere 0. klasser til børnehaveklasser i Frederikssund Kommune. Skole, klub og SFO skal med denne sag beslutte om der skal optages en sag på et kommende udvalgsmøde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der på mødet i efteråret skal optages en sag med henblik på beslutning om at omdøbe 0. klasse til børnehaveklasse

Beslutning

Udvalget beslutter, at sagen optages på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Jørgen Bech (V) anmoder om, at udvalget optager en sag med henblik på at omdøbe 0. klasse til børnehaveklasse. Jørgen Bech uddyber:

"Omdøbning af 0. klasse til børnehaveklasse.

I en anden kommune er det netop besluttet at gå bort fra begrebet "0 klasse" og i stedet benytte "børnehaveklasse".

Hensigten med omdøbningen er bl.a. at sende et stærkt signal om, hvad formålet med børnenes første skoleår er. Dette kan også antages at kunne styrke trivselsarbejdet, fordi ordet "børnehaveklasse" bl.a. kan signalere at der lægges vægt på en blød overgang, hvor leg og social karakterdannelse er vigtigere end karakterer.

Det første år i skolen skal være en overgang mellem børnehaven og mange års skolegang. Derfor gælder det om at sikre en blød overgang, hvor der er stærkest mulig fokus på leg og på alt det sociale i forhold til, hvordan man lærer at gå i skole – og knap så meget på det faglige, og hvor hurtigt man lærer at læse. Dette kan navneændringen være med til.

Der kan være andre positive begrundelser, som udvalget forhåbentlig kan få lejlighed til at drøfte.

I Folkeskoleloven står der i § 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse.

Derfor skønner jeg at en sådan omdøbning kan foregå helt uproblematisk, såfremt udvalget og byrådet skulle beslutte det."

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

83Orientering om afholdelse af Special Skills event på AKU-Center Højagergaard

Resume

I denne sag orienteres Skole, klub og SFO om afholdelse af Special Skills event 7. september 2023 på AKU-Center Højagergaard.

Sagen forelægges til orientering samtidig i Unge, idræt og fritid samt Social og sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Special Skills er en målrettet vifte af aktiviteter, der understøtter eleverne i at udforske deres interesser, kompetencer, potentialer og behov samt hvordan disse kan udmøntes til ønsker og drømme for fremtiden.

Special Skills’ formål er at bibringe eleverne nye perspektiver og indsigter, der kan medvirke til, at de mere kvalificeret kan inddrages aktivt i beslutningsprocesserne omkring deres fremtid. Formålet med Special Skills ligger i tråd med AKU-Centrets vision om at skabe en meningsfuld hverdag. Derfor har AKU-Centret sagt ja til at afholde et Special Skills event 7. september 2023 på Højagergaard.

Fagligheden i fokus

Special Skills er et koncept, der har fagligheden i fokus. På den ene side tilgodeser Special Skills eventet hensynet til målgruppens forskellige læringsforudsætninger og behov, og indeholder på den anden side flest mulige elementer fra tilsvarende aktiviteter målrettet almenområdet.

Eventet består af Dysten og Faglig Fordybelse

Special Skills events består primært af to elementer, nemlig Special Skills dysten og Faglig Fordybelse.

I Special Skills Dysten, dyster eleverne holdvis i fire forskellige discipliner, fx borddækning, piske æggehvider, samle et tastatur eller lægge granitsten. Andre eksempler på discipliner er at sortere bestik, potte planter og sy knapper i stof. Altså konkurreres der i discipliner, som kan relateres enten til almindelige hverdagsaktiviteter eller mere erhvervsrettede aktiviteter, fx montering af trappe eller samle kobberrør. Dysten er opdelt i tre sværhedsgrader, så alle kan være med og alle kan blive passende udfordret. Konkurrenceelementet er afstemt, så deltagelse og fællesskab er i højsædet.

I Special Skills Faglig Fordybelse kan eleverne fordybe sig i forskellige praktiskorienterede fagretninger, som fx køkken, dyrehold, auto, gartneri eller IT. Eleverne kan i praksis få afprøvet, hvordan fagretningerne matcher deres forventninger og forudsætninger - også når det kommer til sensoriske påvirkninger som lyd, lys, lugt osv. Faglig Fordybelse er indrettet og bemandet af lokale udbydere af uddannelsestilbud til målgruppen.

På Special Skills events er der desuden et hvileområde til elever, der har brug for pauser og ro samt et samarittelt, hvis uheldet skulle være ude. Der er gratis frokost til alle elever samt ledsagende lærere og uddannelsesvejledere. Deltagelse i Special Skills er gratis.

Dagen drives primært af personale fra AKU-Centret og lokale institutioner

Special Skills eventet på Højagergaard bemandes primært af personale fra AKU-Centret samt fra lokale og regionale undervisnings- og uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov, f.eks. STU og FGU. Dette sikrer et indgående kendskab til målgruppens forudsætninger og behov, herunder at de pædagogiske og didaktiske rammer kan tilpasses den enkelte elev.

Et vigtigt princip i Special Skills er, at det ikke er tilladt for de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner at markedsføre sig overfor eleverne, herunder uddele merchandise, foldere eller visitkort. Special Skills handler om at opnå perspektiver, ønsker og drømme for, hvad man kan beskæftige sig med i fremtiden – ikke hvor. Arrangementet afvikles således uden markedsføring af de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner samtidig med, at det er 100 % non-profit.

AKU-Centret forventer, at seks til otte leverandører stiller op med skills-stande og op til 300 deltagende elever. AKU-Centret vurderer, at deltagelsen fra andre kommuner, herunder vejledere og specialelever vil give AKU en solid platform til at øge kendskabet til centrets forskellige tilbud.

Elever fra specialskoler og gruppeordningerne i Frederikssund Kommune forventer at deltage i Special Skills eventet på Højagergaard.

Økonomi

Afholdelse af Special Skills event på AKU-Center Højagergaard har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. omkostninger forudsættes afholdes inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

84Orientering om projekt Legende Læring

Resume

Frederikssund Kommunen har deltaget i projekt Legende Læring – sammenhæng for de 4-9 årige.

Projektet er et samarbejde mellem KL og LEGO-Fonden og blev gennemført som et treårigt projekt i seks kommuner i 2020-2022.

Børn, familier og forebyggelse præsenteres hermed for Frederikssund Kommunes erfaringsopsamling vedrørende projekt Legende Læring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet har været at styrke sammenhæng i overgange for de 4-9 årige børn gennem udvikling og anvendelse af tilgange, der involverer legende læring og samarbejde mellem børn, forældre og fagprofessionelle. Når fagprofessionelle arbejder med samme tilgang til læring i både skole og dagtilbud vil børn og deres forældre opleve en mere sammenhæng og genkendelighed i overgangen.

Fra Frederikssund Kommune var de deltagende børnehuse og skoler Krabbedam, Ørnesten, Jægerspris Skole og Ådalens Skole.

Projektet har haft fokus på den guidede leg, hvor den voksne træder ind og ud af børnenes leg for at vejlede og guide dem i legen og for at sikre, at alle børn har mulighed for at deltage i legefællesskaber.

De deltagende pædagoger og lærere har gennemført et aktionslæringsforløb med undervisning og workshops, som har kvalificeret forskellige prøvehandlinger i skole, SFO og børnehus. Det har f.eks. været et makerprojekt, hvor eleverne skulle bygge en by, børn der skulle genopfinde velkendte lege og arrangementer, hvor forældre skulle deltage i legen.

Projektet har været præget af Covid-19, da der under restriktionerne ikke har været samme mulighed for samarbejde. Hverken på tværs af personalegruppen og børnegruppen - og særligt ikke i forhold til forældrene, som der har været meget begrænset mulighed for at mødes med i perioden.

Den lokale erfaringsopsamling fra projektet viser blandt andet, at deltagerne er blevet opmærksomme på legens betydning og potentiale og de forskellige former for leg, som kan bidrage til børns trivsel og læring. Projektet har vist et behov for at udvikle en systematik for sammenhænge og overgang fra dagtilbud til skole, eksempelvis ved at skabe genkendelighed i de lege, som børnene møder først i dagtilbuddet og siden i skolen.

Der har også vist sig et behov for at tale med forældre om legens betydning.

Projektet er nu afsluttet. De deltagende børnehuse og skoler har fået nye kompetencer, og der arbejdes videre med den legende læring. Der er uddannet lokale instruktører, som stadig efter behov afholder workshops om legende læring for lærere og pædagoger fra andre dagtilbud og skoler i Frederikssund Kommune.

Skolerne fortsætter med at koble tilgangen fra den legende læring på arbejdet med Makerværket. Legende læring og guidet leg bliver en del af arbejdet med læreplaner i dagtilbud fremadrettet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

85Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag angående dialogmøde mellem skolebestyrelser og Skole, klub og SFO vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2023
 • Kommende arrangementer
 • Dialogmøde med skolebestyrelser om Budget 2024
 • Invitation fra Bedre Psykiatri og SIND: tirsdag 10. oktober kl. 18-22 (Elværket) om børn og unges trivsel/stærkere læringsfællesskaber
 • Orientering om rengøringen på skolerne i forbindelse med skoleårets start
 • Orientering om ny PPR afdelingsleder pr. august 2023
 • Orientering om psykologbetjening på privatskole
 • Årsmøde i det nationale naturfagscenter Astra
 • Understøttelse af ledernes arbejde med børnesyn som led i realisering af børne- og ungepolitik
 • Plan for Skole, klub og SFO's møder med skoleledere i 2. halvår af 2023

Bilag

86Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.