Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 03. maj 2023

Slangerup Skole, Afd. Kingo, Strandstræde 28A, 3550 Slangerup kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter

51Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

52Beslutning om igangsættelse af høring om skoledistriktsgrænser

Resume

På Skole, klub og SFOs møde 7. oktober 2022, sag 105, blev det besluttet, at der skal fremlægges forslag til nye distriktsgrænser for Ådalens Skole, gældende fra skoleåret 2024/25.

I nærværende sag præsenteres to forslag til nye distriktsgrænser for Ådalens Skole, som begge vil sikre, at elevgrundlaget på Ådalens Skole mindskes tilstrækkeligt til, at Ådalens Skoles fysiske kapacitet kan honorere skolens distriktsbørn. Under punktet deltager konsulenter fra Center for Børn og Skole samt fra Center for By og Landskab.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte at sende forslag 1 til nye distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen i høring i skolebestyrelserne for Ådalens Skole og Trekløverskolen i perioden 8. maj 2023 til 8. juni 2023.

Beslutning

Godkendt, i det forslaget tilrettes således at Skelvej hører under Trekløverskolen. Høringsperioden forlænges med to uger (8. maj til 22. juni 2023) og forslaget sendes også i høring i områdebestyrelsen for dagtilbud i Frederikssund by.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger med det formål at løse Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer

Skole, klub og SFO og Byrådet har igennem de seneste seks måneder arbejdet med at løse de nuværende kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole. I den forbindelse har udvalget blandt andet besluttet at sænke klasseloftet på Ådalens Skole samt besluttet, at der skal fremlægges forslag til nye distriktsgrænser for Ådalens Skole, gældende fra skoleåret 2024/25.

Skole, klub og SFO besluttede desuden på møde 17. april 2023 at anbefale over for Økonomiudvalget, at tandklinikken på Ådalens Skole fraflyttes, således at lokalerne kan omdannes til undervisningsbrug til skoleårets start 2024/25. Dette frigiver svarende til fire undervisningslokaler på Ådalens Skole.

Nyeste elevtalsprognose understreger behovet for tilpasning af skoledistrikter

Skole, klub og SFO orienteres på dette møde om nyeste elevtalsprognose. Her bliver det tydeligt at den forventede elevtilgang til Ådalens Skole er så stor, at de ekstra lokaler fra tandklinikken ikke alene kan imødekomme det stigende elevgrundlag på skolen.

Derfor bør der tages beslutning om at reducere elevgrundlaget på Ådalens Skole gennem ændring af skolens distrikt, således at færre elever hører under Ådalens Skoles skoledistrikt, og at færre elever dermed er berettiget optag på skolen. Skoledistriktet kan ændres, således at nogle områder/veje fra skoleåret 2024/25 hører under et andet skoledistrikt, hvorved optaget til Ådalens Skole bliver mindre.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ådalens Skoles distrikt tidligere har været væsentligt mindre, og at flere områder førhen hørte under den tidligere selvstændige Falkenborgskoles skoledistrikt, cirka svarende til forslag 1.

Effekten af nye distriktsgrænser opnås løbende

Idet elever efter Folkeskoleloven har ret til at fortsætte deres skolegang på den skole de er indskrevet på, vil en ændring af skoledistriktet implementeres fortløbende og vil således indledningsvis kun have betydning 0. klasse. Dog gælder det, at tilflyttere svarende til andre klassetrin, naturligvis optages på den skole, deres bopæl er placeret i. Det er særligt for forslag 2, vedrørende Vinge, idet der forventes en stor tilflytning til Vinge, af elever på tværs af klassetrin.

Distriktsændringer effektueres således, at der ved hvert nyt skoleår optages elever til 0. klasse fra det nye distrikt, mens elever der går i de ældre klasser har ret til – og må antages at – fortsætte deres skolegang på Ådalens Skole. Ændringen vil altså i første omgang slå igennem på 0. årgang og året efter vil det være 0. og 1. årgang. Og så fremdeles. For så vidt angår forslaget om at Vinge fremadrettet tilhører Slangerup Skole, vil alle tilflyttere til Vinge, uanset klassetrin, fremadrettet høre til Slangerup Skole. Dette da reglerne i Folkeskoleloven er sådan, at en elev altid har ret til skolegang på sin distriktsskole – det gælder også tilflyttere.

I Danmark har alle desuden Frit Skolevalg. Det betyder at man kan vælge at indskrive sit barn på en anden skole end distriktsskolen, såfremt denne skole har plads på den pågældende årgang. Om en skole har plads til elever fra andre distrikter eller kommuner defineres af det klasseloft, der er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt. Op til det fastlagte klasseloft, SKAL skolen indskrive elever der ønsker indskrivning fra andre distrikter eller kommuner. Byrådet har på møde 26. oktober 2022, sag 227, besluttet at fastsætte et lavere klasseloft på Ådalens Skole, på 22 elever, for at sikre at Ådalens Skole ikke bliver udfordret på kapaciteten af elevtilstrømning uden for eget distrikt, når distriktsgrænserne ændres. Det betyder, at Ådalens Skole kan afvise optag fra elever uden for eget distrikt ved en klassekvotient på 22 elever.

For at distriktsændringen skal have en effekt på Ådalens Skoles kapacitet vil det være nødvendigt at tilpasse distriktet således, at elever svarende til minimum én klasse fremover tilhører en anden skole. Justerer man distriktet med mindre end én klasse, vil kapaciteten på Ådalens Skole ikke øges, idet antallet af klasser på skolen bibeholdes. Derimod vil det blot åbne for, at der er flere ledige pladser til elever der anvender frit skolevalg.

Administrationen beskriver i sagens bilag, to forslag til nye distriktsændringer der vil kunne bidrage til at løse Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer. Forslag 1 ændrer distriktsgrænserne mellem Trekløverskolen og Ådalens Skole, således at flere elever hører under Trekløverskolens distrikt. Forslag 2 indeholder en ændring af distriktsskole for eleverne fra Vinge, således at disse elever fremover hører til Slangerup Skole.

De to forslag er således:

Forslag 1: Flere elever hører til Trekløverskolen

Forslag 2: Elever fra det nye Vinge-site hører til Slangerup Skole

Administrationen anbefaler, at Skole, klub og SFO, sender forslag 1 i høring i skolebestyrelserne på Ådalens Skole og Trekløverskolen, idet dette forslag ikke kun løser kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole, men også bidrager til et mere varieret elevgrundlag på Trekløverskolen.

Begge forslag er baseret på prognoseområder, og de forventede elevtal er derfor behæftet med en vis usikkerhed. En beskrivelse af forslagene til distriktsændringer findes i sagens bilag.

Høring og beslutning i Byrådet i august 2023

Idet en ændring af skoledistriktsgrænser kræver en ændring af styrelsesvedtægten for skoleområdet, kræves en høring af relevante skolebestyrelser. Med denne sag beslutter Skole, klub og SFO derfor at sende et forslag til nye distriktsgrænser vedrørende Ådalens Skole i høring i de berørte skolebestyrelser.

Høringen vil strække sig over fire uger, og afsluttes 8. juni 2023, hvorefter Skole, klub og SFO på møde i august 2023 beslutter at anbefale nye distriktsgrænser til beslutning på Byrådets møde i august 2023. Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2024/25 påbegyndes i november 2023.

Inddragelse

De berørte skolebestyrelser vil ved høring blive inddraget forud for beslutning om nye distriktsgrænser. Skolelederne på de berørte skoler har været inddraget i udpegningen af forslag til nye distriktsgrænser.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige konsekvenser af en ændring i skoledistrikter fra skoleår 24/25 vil blive behandlet i forbindelse med sagen vedr. tildeling af ressourcer til skolerne primo 2024.

Bilag

53Beslutning om budgetopfølgning pr. 31/3-23 - SKS

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Skole, klub og SFO. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 12 mio. kr.

Endvidere forelægges forslag til yderligere budgetreduktioner på serviceudgifterne, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. på Skole, klub og SFO vedrørende serviceudgifter.
 3. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2025
 4. Der vedtages yderligere budgetreduktioner på serviceudgifter svarende til de forslag, der fremgår af bilag 2.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Udvalget anbefaler, at budget til visiteret kørsel på skoleområdet nedskrives med 0,5 mio. kr.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Skole, klub og SFO giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 12 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling. Tillægsbevillingen udgøres af følgende:

 • Mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som følge af færre SFO børn. Denne budgetreduktion besluttede Skole, klub og SFO 8. marts 2023 grundet udfordringen på specialundervisningsbudgettet
 • Merforbrug på 0,7 mio. kr., som følge af udmøntning af ressourcetildeling til almen skolerne samt merforbrug på mellemkommunale elever og privatskoleelever.
 • Merforbrug på 13,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet (se endvidere bilag), heraf 2 mio. kr. til specialkørsel.

I 2023 forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. til fordrevne ukrainere, hvilket primært kan henføres til modtageklasser og SFO. Det forsøges at finansiere så stor en del heraf inden for eksisterende rammer. Under alle omstændigheder vil evt. bevillingsmæssige konsekvenser blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, hvor der vil være en større viden omkring omfanget af den statslige kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Fortsat udfordring i forhold til servicerammeoverholdelse i 2023

På Økonomiudvalgets og Byrådets møder 22. og 29. marts 2023 blev der forelagt en status for de samlede budgetudfordringer i forhold til servicerammen for kommunen som helhed. En status, der viser, at kommunen står til at overskride servicerammen med 37,2 mio. kr. i 2023, hvis der ikke gennemføres udgiftsreduktioner. På den baggrund vedtog Byrådet udgiftsreduktioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2023. Herefter udstod en budgetudfordring på 8,6 mio. kr., som de stående udvalg skal finde modsvarende budgetreduktioner til på deres møder i april og maj.

Med udgangspunkt heri har Skole, klub og SFO på deres møder 12. og 17. april 2023 besluttet yderligere budgetreduktioner på 2,3 mio. kr., hvorefter der udstår en budgetudfordring på 6,3 mio. kr., som de stående udvalg skal anvise finansiering til på maj-møderne.

I vedlagte bilag 2 fremgår en liste over administrationens forslag til budgetreduktioner, som for Skole, klub og SFO i overskriftsform udgøres af:

 • Færre midler til kompetenceudvikling
 • Færre midler til naturindsats
 • Udskyde udmøntning af trivselsmidler
 • Nedjustering af sommerferieaktiviteter samt mindre kultur i skolen
 • Nedskrivning af budget til visiteret kørsel på skoleområdet

I alt 3,35 mio. kr.

På baggrund af Skole, klub og SFO – og de øvrige stående udvalgs – indstilling vil Økonomiudvalget og Byrådet på deres møder den 17. og 24. maj tage endelig beslutning omkring hvilke udgiftsreduktioner, der skal eksekveres og udmøntes rent bevillingsmæssigt.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne forventes der en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2023. Mindreudgiften skyldes, at der overføres anlægsudgifter på 2,5 mio. kr. fra 2023 til 2025.

Mindreudgiften kan henføres til følgende:

 • Mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende klub

Af vedlagte bilag 3. Anlæg 31/3 - Skole, klub og SFO, udspecificeres de enkelte anlæg nærmere.

Inddragelse

Center for Økonomi har sammen med Center for Børn og Skole udarbejdet nærværende budgetopfølgning.

Økonomi

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen et merforbrug på 12 mio. kr. på serviceudgifter, som udmøntes i en tillægsbevilling.

Endvidere forelægges forslag til yderligere budgetreduktioner på serviceudgifterne, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse i 2023.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 2,5 mio. kr. i 2023, som overføres til 2025.

Bilag

54Beslutning om afskaffelse af kommunale test i folkeskolerne i Frederikssund Kommune

Resume

Nationalt er der fastsat en række test og evalueringer som skal gennemføres i folkeskolen, på forskellige tidspunkter i løbet af elevernes skoletid. Herudover har langt de fleste kommuner, herunder Frederikssund Kommune gennem en årrække gjort yderligere test obligatoriske for kommunens folkeskoler.

Som led i den nationale gentænkning af folkeskolernes evaluerings- og bedømmelsessystem og en større frisættelse af velfærdsområderne, herunder skoleområdet, anbefaler administrationen i samarbejde med skolelederne, at Skole, klub og SFO med denne sag beslutter, at de kommunale test fremover gøres frivillige for skolerne at anvende, på baggrund af en lokal, pædagogisk og didaktisk vurdering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Godkende at tre kommunale test i folkeskolen, "Skriftsproglig udvikling", "Pædagogisk grundanalyse af matematik" samt "Pædagogisk analyse af stavning", gældende fra dags dato, er frivillige for skolerne.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Nationale test - baggrund

På skoleområdet gennemføres der både nationalt og kommunalt en række test af elevernes færdigheder igennem deres skoletid. Nogle test er besluttet i Folketinget og er dermed obligatoriske for alle danske folkeskoler, andre er vedtaget kommunalt og er obligatoriske for den enkelte kommunes folkeskoler, og igen andre gennemføres frivilligt på de enkelte skoler, som et pædagogisk værktøj i evalueringen af den faglige udvikling af skolens elever og af undervisningen.

De nationale test blev indført i 2010, efter vedtagelse i Folketinget i 2006, og bestod af obligatoriske test i dansk, læsning, i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3. og 6. klasse, engelsk i 7. klasse og naturvidenskabelige fag som fysik/kemi, biologi og geografi i 8. klasse. Omtrent på samme tid blev det vedtaget, at skolerne skulle udarbejde årlige skriftlige elevplaner, samt at testresultaterne skulle indgå i årlige kommunale kvalitetsrapporter. Derudover blev det obligatorisk at tage folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, hvor det tidligere var frivilligt.

Indførelse af kommunale test i Frederikssund Kommune i 2014

I Frederikssund Kommune indførte man i 2014 yderligere krav om tre kommunale test flere gange i løbet af elevernes skoletid. Det drejer sig om prøverne Skriftsproglig udvikling, Pædagogisk grundanalyse af matematik og Pædagogisk analyse af stavning. Prøverne blev indført, da der på det tidspunkt var behov for evalueringsprøver, som var lettere at oversætte til pædagogisk praksis end de eksisterende nationale test. Siden da er flere nationale test blevet indført, og på flere årgange testes eleverne indenfor samme fagområde flere gange årligt – altså både i de nationale og de kommunale test.

I bilag til denne sag findes et overblik over de test der i øjeblikket gennemføres i folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Afskaffelse af obligatoriske kommunale test - i tråd med national beslutning om færre test

De nationale test som blev indført i 2010, er nu afskaffet, idet der er vedtaget et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Med det nye evaluerings- og bedømmelsessystem reduceres i antallet af test og vurderinger af eleverne, samt måden hvorpå der testes.

I den forbindelse har administrationen i samarbejde med skolelederne drøftet antallet af – og formålet med - de kommunale test. Dette for at den nationale dagsorden også efterleves på skoleområdet i Frederikssund Kommune, samt for at sikre at de test der gennemføres i skolerne fortsat er relevante og anvendelige for lærerne og skolens ledelse. Skolerne oplever ikke at det er meningsfuldt, at alle test gennemføres automatisk, men ønsker derimod at testene tages i anvendelse ved behov.

Administrationen anbefaler i samarbejde med skolelederne, at prøverne "Skriftsproglig udvikling", "Pædagogisk grundanalyse af matematik" og "Pædagogisk analyse af stavning" gøres frivillige, således at den enkelte skoleleder i samråd med lærerne beslutter i hvilket omfang prøverne anvendes – ud fra en faglig vurdering af den enkelte klasse og den enkelte elev.

Fortsat fokus på at følge elevernes faglige udvikling

Det betyder ikke, at der ikke fortsat skal gennemføres test i folkeskolen. Alle nationale, obligatoriske test gennemføres, og der vil fortsat være terminsprøver i 8. og 9. klasse. Øvrige test gennemføres dog baseret på faglige vurderinger af behovet på den enkelte skole. Der kan være årgange, hvor der er behov for at følge den faglige udvikling i et eller flere fag tæt, og her vil supplerende prøver være et anvendeligt værktøj. På andre årgange vil de Nationale Overgangstest være dækkende.

Hertil vil der fortsat være en lang række af undervisningsnære test og evalueringer som lærerne anvender i undervisningen for at følge elevernes progression eller udbytte af et bestemt undervisningsforløb. Der er eksempelvis løbende test som en del af undervisningsforløbene i de digitale læremidler fra Alinea og Matematikfessor.

Underviserne har en lang række test til rådighed, som de kan anvende til evaluering og tilrettelæggelse af undervisningen, og som dermed i højere grad end de kommunale test tjener et undervisningsnært formål, og som kan anvendes målrettet den enkelte klasses behov. Test udgør et blandt flere værktøjer, som kan bidrage til, at læreren får overblik og kan vurdere elevernes udbytte af undervisningen. Lærerne har altså fortsat rig mulighed for at få viden om elevernes faglige niveau og tilrettelægge undervisningen ud fra det, selv om de kommunale test bliver frivillige for den enkelte skole.

Inddragelse

Skolelederne har på møde med administrationen drøftet den samlede test-portefølje i folkeskolerne, herunder de kommunale test og deres anvendelsesmuligheder.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

55Drøftelse om budget 2024 - 2027

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2024 – 2027. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2024-2027, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2024-2027.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 1. marts 2023 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024 – 2027, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2024-2027 21. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 26. april, 21. juni samt 23. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2024-2027 den 26. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-2027 den 23. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 30. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2024-2027 vil foregå i weekenden 15.-17. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest tirsdag 19. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 4. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 11. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til 2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

31. august vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra 25. august - 11. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (23. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget 30. august.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 11. oktober.

56Drøftelse af afholdt dialogmøde mellem Skole, klub og SFO, skolebestyrelser og klubbestyrelser

Resume

Skole, klub og SFO afholdte 18. april 2023 dialogmøde med skole- og klubbestyrelserne. Med denne sag forelægges administrationens opsamling på mødet med henblik på drøftelse. På dialogmødet fik Skole, klub og SFO input fra skole- og klubbestyrelserne til to overordnede temaer, nemlig Program for Stærkere læringsfællesskaber og hvordan parterne kan arbejde Samme om Folkeskolen fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte sagen.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Skole, klub og SFO afholdte 18. april 2023 dialogmøde med skole- og klubbestyrelser for de seks folkeskoler samt klubberne. Der deltog 26 repræsentanter for bestyrelserne fordelt på forældrerepræsenanter, medarbejderrepræsentanter og en elevrepræsentant. Derudover deltog alle skoleledere, klublederen, Skole, klub og SFO samt administrationen.

Tema 1: Program for stærkere læringsfællesskaber

Der blev i drøftelserne peget på en række opmærksomhedspunkter, der falder inden for nedenstående fem hovedtemaer:

 • Vigtigt med Strategi for tidlig forebyggende indsats
 • Behov for at gentænke tilbudsviften, så det er tydeligt hvilke tilbud, der skal være på den enkelte skole og hvilke specialundervisningstilbud, der skal være på tværs af skolevæsenet
 • Behov for at styrke medarbejdernes kompetencer og viden om børn med særlige behov og børn med særlige forudsætninger
 • Behov for at arbejde med den gode overgang fra dagtilbud til skole - og skabe sammenhæng for børn og forældre
 • Opmærksomhed på at der på de mindre skolematrikler kan være udfordringer med at sikre tilstrækkeligt kvalificerede ressourcer til stærke læringsfællesskaber for alle elever.

Når der udarbejdes handleplan for Program for Stærkere læringsfællesskaber, så er det vigtigt at der arbejdes med synlige delmål for at fastholde motivationen og synliggøre ændringer i den forandring, som i de kommende år skal gennemføres på skolerne.

Skole- og klubbestyrelserne kan bidrage med:

 • Oversætte og formidle indsatser og udvikling til alle forældre og dermed understøtte forandringsprocessen
 • Give input og høres ved for eksempel udarbejdelse af lokale handleplaner på den enkelte skole
 • Bringe forældrenes perspektiver ind i processerne.

Tema 2: Sammen om Folkeskolen

Der blev i drøftelsen peget på følgende relevante emner for fremtidigt samarbejde:

 • Involvering i budget og budgetproces
 • Samlet skolevæsen og fælles retning, med plads til forskellighed, herunder markedsføring af skolerne – både de enkelte skoler og den fælles fortælling om folkeskolerne i Frederikssund Kommune
 • Kommunikation mellem skole og forældre, herunder styrke skole-hjem-samarbejdet og generelt øget forældreinddragelse
 • Skoleudvikling, herunder også videndeling
 • Elevinddragelse
 • Elevernes fritid og en drøftelse af fritidstilbud i Frederikssund Kommune
 • Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på skolerne

Der blev i drøftelsen peget på følgende mulige mødefora som grundlag for Sammen om folkeskolen – udover de 2 årlige dialogmøder mellem Skole, klub og SFO og skole- og klubbestyrelserne:

 • Møder mellem bestyrelsesformænd, skoleledere og Center for Børn og Skole
 • Fælles møde for skolebestyrelsesformænd
 • Skole- og klubbestyrelserne deltager på møde med det Fælles Elevråd og de lokale elevråd på skolerne
 • Fælles dialogmøde mellem Skole, klub og SFO og det Fælles Elevråd.

Næste dialogmøde med skolebestyrelserne afholdes 6. september 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

57Drøftelse af udkast til Naturhandleplan 2023-2027

Resume

Klima, natur og energi har ved mødet 14. marts 2023 besluttet, at udkast til Naturhandleplan 2023-2027 sendes i høring i alle fagudvalg samtidig med igangsætning af den 8 ugers offentlige høring. Udkast til Naturhandleplan 2023-2027 udmønter Naturstrategien med principper for prioritering af indsatser i planperioden. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til Naturhandleplan 2023-2027, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte udkast til Naturhandleplan 2023-2027 (Bilag 1), med henblik på at Klima, natur og energi modtager udvalgets kommentarer.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet har i april 2022 vedtaget en Naturstrategi 2022-27, en strategi for naturforvaltning med visionen om ” at styrke den grønne indsats...”. Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelse af en Naturhandleplan, der skal udmønte Naturstrategiens visioner og mål. Dette udkast til naturhandleplan 2023- 27 indeholder mål samt overordnede principper og indsatser, som danner grundlag og retningen for prioritering af indsatser. Derudover indeholder handleplanen en oversigt over tidspunkt for forventet igangsættelse af indsatser samt aktuelle finansieringsmuligheder (Handleplanen s. 29 Plan for indsatser 2023-2027). Derfor fremgår myndighedsopgaver, som Frederikssund Kommune løbende er forpligtet til at varetage, ikke af planen. Hvor andre myndigheder eller private lodsejere har ansvaret, er indsatser kun medtaget, hvis kommunen kan bidrage i mindre omfang med vejledning og samarbejde med de relevante aktører.

Inddragelse

Borgerne i Frederikssund Kommune har hen over sommermånederne 2022 kunnet melde ind med forslag og idéer til naturhandleplanen via den digitale platform vi.skaber.frederikssund.dk. I september 2022 blev afholdt en naturvandring i Græse Ådal. Grønt Forum har haft mulighed for at drøfte nogle af de konkrete idéer og har meldt et samlet bidrag ind i processen. I forbindelse med den offentlige høring af Naturstrategien i vinteren 21/22 fremsendte borgere mange forslag, som havde mere karakter af indsatser og som derfor indgår på lige fod med de øvrige bidrag i processen. I forbindelse med den indledende høring til udkast til Naturhandleplan 2023-2027 er der blevet lavet et opsamlingsnotat (Bilag 2), hvor administrationen har kommenteret de indkomne forslag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

58Orientering om magtanvendelser på skoleområdet i 2022

Resume

I henhold til Frederikssund Kommunes procedure ved magtanvendelser i dagtilbud og skoler skal fagudvalget én gang årligt orienteres om antallet af magtanvendelser på udvalgets område. Skole, klub og SFO orienteres derfor med denne sag om antallet af magtanvendelser på skoleområdet i 2022, fordelt mellem skolerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, i det udvalget også fremadrettet ønsker at følge udviklingen med en årlig orientering.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Anvendelse af magt i skoler skal være sidste udvej

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt eller ske andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for børn og elever i skole eller SFO. I henhold til "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen", kan der dog i henhold til lovgivningens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse, jf. straffeloven og retsplejeloven, foretages magtanvendelse i fornødent omfang for at afværge, at en elev øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting.

Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets/den unges frivillige medvirken. Lovgivningen tager dog højde for, at der kan opstå situationer, hvor brug af fysisk magt kan betragtes som nødvendig for at afværge eller undgå en farlig situation, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri under forudsætning af, at handlingen har været nødvendig og proportional. Der vil typisk være tale om situationer, hvor manglende indgriben fra medarbejderes side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen.

Procedure ved magtanvendelse i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har en procedure der skal tages i anvendelse ved magtanvendelse i dagtilbud og skoler. Proceduren beskriver gældende regler ved magtanvendelse i forhold til børn og unge i alderen 0-18 år i kommunes dagtilbud, folkeskoler, sfo’er og klubtilbud, og er seneste revideret i februar 2018.

I proceduren fremgår det specifikt for skoleområdet, at der ikke er basis for særlige tvangsbeføjelser i folkeskolen og dermed heller ikke i specialundervisningen. Magt skal alene anvendes i absolut nødvendige situationer, og det skal nøje overvejes, hvordan nødvendig magt skal tolkes. Ødelægger eleven egne ting, er dette et anliggende mellem eleven og elevens forældre. Bortvises en elev fra en klasse, og nægter eleven at forlade lokalet, kan skolen ikke anvende magt for at få eleven fjernet. Ødelægger eleven inventar eller andres ting, kan en mild magtanvendelse forsvares. Udgør en elev i umiddelbar trussel mod sig selv eller andre, vil magtanvendelse i nogle tilfælde være nødvendig. Magtanvendelsen skal i disse situationer afpasses efter sit formål.

Procedurerne ved magtanvendelse på dagtilbuds- og skoleområdet er vedlagt denne sag.

Krav om registrering og journalisering ved magtanvendelser

Magtanvendelser bliver registreret og journaliseret på de enkelte folkeskoler og dagtilbud. I Frederikssund Kommune dokumenteres og journaliseres indberetninger om magtanvendelser altså lokalt ude på skolerne på et konkret elevs sag. Der findes derfor ikke samlede optegnelser herover. Administrationen udarbejder ikke optegnelser over typer og årsager til magtanvendelser – disse fremgår alene af hver enkelt indberetning på skolen.

Når en magtanvendelse har fundet sted, er det den implicerede medarbejder, der har ansvaret for, at indberetningsskemaet ”Magtanvendelse – skema til registrering” udfyldes. Andre medarbejdere, der har været involveret, eller har været vidne til magtanvendelsen, skal noteres på skemaet.

Barnets forældre skal orienteres om magtanvendelsen og have en kopi af det udfyldte indberetningsskema.

Lederen orienteres og tager, efter en drøftelse med medarbejderen, stilling til, hvorledes der skal følges op i forhold til involverede barn/børn, medarbejder(e) og forældre samt hvem der er ansvarlig for udførelsen heraf.

Både medarbejder og leder skal underskrive indberetningsskemaet. Lederen skal skrive under, fordi lederen har det øverste pædagogiske ansvar og personaleansvar.

Lederen foretager endvidere en vurdering af, om magtanvendelsen var en tilladt magtanvendelse eller ej. Hvis magtanvendelsen anses for at være ikke tilladt, skal Centerchefen for Børn og Skole kontaktes straks, ligesom der skal tages kontakt til Personaleafdelingen med henblik på en vurdering af eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser samt politianmeldelse.

Overblik over magtanvendelser på skoleområdet i 2022

Jægerspris Skole

I alt

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

22002001210414
Trekløversskolen

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

30201100427020
Ådalens skole

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

30410002502118
Fjordlandsskolen

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

1020010101006
Slangerup Skole

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

0112110000006
Kærholm

JanuarFebruarMartsAprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember

15467103234137
Antal magtanvendelser i alt

101

Magtanvendelser registreres ud fra et enkeltsagsprincip og hver enkelt magtanvendelse kræver en selvstændig registrering og udfyldelse af et unikt indberetningsskema. Antallet i skemaet ovenfor er dermed et udtryk for antal gange der har fundet magtanvendelse sted og ikke antal elever der har været foretaget magtanvendelse overfor. Der kan således være flere af de registrerede magtanvendelser der har fundet sted overfor den samme elev.

Skolerne arbejde med at følge op på- og forebygge - magtanvendelser

Skolelederne er i forbindelse med nærværende sag blevet bedt om at beskrive, hvad de typiske årsager til magtanvendelserne har været, hvordan der lokalt følges op på magtanvendelserne og hvordan der lokalt arbejdes med at forebygge magtanvendelser.

Skolelederne giver udtryk for, at magtanvendelserne oftest finder sted i forhold til elever i skolernes specialpædagogiske gruppetilbud eller i forhold til elever der afventer visitation til anden specialpædagogisk undervisningstilbud. Herudover går det igen på alle skolerne, at magtanvendelserne først og fremmest finder sted i situationer, hvor elever handler udadreagerende i affekt, og hvor det faglige personale vurderer at der har været risiko for at andre elever - og i enkelte tilfælde voksne - ville være blevet udsat for fysisk overgreb.

Skolelederne oplyser, at en magtanvendelse først og fremmest følges op af øjeblikkeligt kontakt af forældrene til den berørte elev. Desuden orienteres forældre til elever der måtte have overværet magtanvendelsen, skriftligt. Lærere og pædagoger i de berørte klasser gennemgår desuden episoden med eleverne. Herefter drøfter skolens ledelse episoden med medarbejderen, samt sikrer udfyldelse af magtanvendelsesskemaet. I den dialog drøftes det også, om og i givet fald hvordan, episoden kunne have været håndteret anderledes.

Skolerne arbejder på forskellig vis med forebyggelse af magtanvendelse. På Trekløverskolen har alle skolens medarbejdere været på kursus i skånsom magtanvendelse. På Fjordlandsskolen er man i gang med at indfase et retningslinje "Håndtér, evaluér, forandre", som skal udgøre en systematik der skal sikre at der opnås læring og forandringsmuligheder i den pædagogiske praksis, således at anvendelsen af magtanvendelser reduceres. På flere skoler arbejdes der desuden med at sikre særlige aftaler for nogle elever, således at eleverne ikke kommer i affekt.

Opfølgning på magtanvendelser vil fremover ske mellem skoler og Center for Børn og Skole

Orienteringen om magtanvendelser har hidtil været en del af basiskvalitetsoplysninger på skoleområdet. Basiskvalitetsoplysningerne om skoleområdet blev besluttet på møde den 3. oktober 2016 i daværende Uddannelsesudvalg, i forbindelse med at kvalitetsrapporterne på skoleområdet overgik fra at være årlige til at skulle udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporterne, samt basisoplysningerne, er nu helt afskaffet på skoleområdet, og Center for Børn og Skole vil derfor sammen med skolerne fremadrettet stå for den relevante opfølgning på magtanvendelser.

Inddragelse

Skolelederne er inddraget i en dialog om deres opfølgning på - og forebyggelse af magtanvendelser.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

59Orientering om proces for etablering af grønne skolegårde

Resume

Med budget 2023-2026 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til etablering af grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. Administrationen er i gang med at sikre, at eleverne på skolerne inddrages i beslutningerne om, hvor og hvordan der skal skabes grønne skolegårde, så disse er attraktive udemiljøer for eleverne.

Skole, klub og SFO orienteres med denne sag om processen vedrørende etablering af grønne skolegårde i skoleåret 2023 og 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Med budget 2023-2026 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til etablering af grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning.

Midler til mindre, lokale projekter på alle skoler i 2023

Administrationen har i dialog med skolerne besluttet, at midler i 2023 anvendes lokalt på skolerne og fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor alle skoler tildeles et grundbeløb, hvorefter resten fordeles ud fra skolens elevtal. Dermed bliver der allerede i 2023 sikret grønnere skolegårde på alle skolernes matrikler, i form af de mindre, lokale projekter, som eleverne og skolerne ser størst værdi i.

Der er planlagt en inddragende proces lokalt på alle skolerne, hvor skolens klasser kan lave projektansøgninger til skolens elevråd, om de grønne projekter de ønsker på skolen i 2023. Elevrådet på den enkelte skole udvælger de projekter, der skal og kan udføres inden for den tildelte økonomi. I 2023 prioriteres de små projekter, som kan gennemføres af klasserne selv som en del af et undervisningsforløb, og som dermed bevirker at der både skabes grønnere skolegårde for midlerne, men hvor midlerne også understøtter skolernes arbejde med elevinddragelse, demokrati og medbestemmelse, samt praksisnær undervisning.

Større projekter på udvalgte skoler i 2024

I 2024 anvendes midlerne til større projekter på færre skoler. Her er det skolernes elevråd, der udarbejder projektansøgninger og beskriver projekterne efter Maker-metoden. Det bliver muligt at udarbejde skitser og prototyper på Makerværket med støtte med Makeragenterne. Det Fælles Elevråd prioriterer derefter ansøgningerne og fordeler midlerne. I efteråret 2023 bliver det Fælles Elevråd klædt på til opgaven, hvor de blandt andet skal rundt i kommunen og se de eksisterende skolegårde samt se eksempler på bæredygtige projekter.

Fælleselevrådet inviterer Skole, klub og SFO til en præsentation af de valgte projekter.

Inddragelse

Skolelederne er inddraget i beslutningen om udmøntningen af midler til etablering af grønne skolegårde.

Herudover vil processen med etablering af grønne skolegårde i høj grad bygge på elevernes involvering. Eleverne vil eksempelvis blive involveret i regi af deres respektive klasser i arbejdet med at idégenerere og lave projektansøgninger til midlerne i 2023, mens elevrådene på hver skole samt det Fælles Elevråd herudover får en særlig opgave i forhold til at bedømme og udvælge projekter der kan være til gavn for eleverne på kommunens skoler.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

60Orientering om elevprognose

Resume

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever, der forventes at være indskrevet på kommunens folkeskoler i en årrække, fordelt på skoleår. Det skal bemærkes at alle prognoser er behæftet med usikkerhed.

Af prognosen fremgår det overordnet, på tværs af det samlede skoleområde, at der kan forventes et fald i elevtallet fra 3.387 elever til 3.279 elever frem mod skoleåret 2027/28, hvorefter elevtallet vil stige jævnt frem til 2040/41, hvor det forventes at være 3521.

I nærværende sag beskrives udviklingen i det forventede elevtal fra skoleåret 2023/24 til 2040/41 til orientering for Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Sagsfremstilling

Generelt

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever, der forventes at være indskrevet på kommunens folkeskoler - herunder på de enkelte klassetrin - i en årrække, fordelt på skoleår.

Elevprognosen udarbejdes på baggrund af den befolkningsprognose, som Skole, klub og SFO fik forelagt på møde 12. april 2023. Befolkningsprognosen estimerer antal borgere på tværs af alle aldre, herunder de skolepligtige 6-16-årige, mens skoleprognosen gennem historiske indskrivningsmønstre og estimerede børnetal forudsiger, hvordan de 6-16 årige fordeler sig mellem skolerne. Sagens bilag indeholder årets elevprognose i detaljer.

Af prognosen fremgår det overordnet, på tværs af det samlede skoleområde, at der kan forventes et fald i elevtallet fra 3.387 elever til 3.279 elever frem mod skoleåret 2027/28, hvorefter elevtallet vil stige jævnt frem til 2040/41, hvor elevtallet forventes at være 3521 elever.

Opdelt på skolerne

Prognosen for udviklingen i elevtallet på hver af de fem almene folkeskoler er baseret på de nuværende skoledistriktsgrænser, samt de nuværende tendenser i søgning til skolerne.

Skole, klub og SFO behandler på samme udvalgsmøde en sag om ændring af skoledistriktet for Ådalens Skole med henblik på at imødekomme kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole i de kommende år. Det er derfor administrationens vurdering, at årets prognose overvurderer elevudviklingen for Ådalens Skole, idet skoledistriktsgrænserne forudsættes at blive ændret, og som følge heraf i forskellig grad undervurderer elevudviklingen på de øvrige skoler.

Prognosen for udviklingen på Ådalens Skole viser, at elevtallet vil stige fra 932 i dag til 1.164 elever i 2040/41 – baseret på uændret skoledistrikt. Ådalens Skoles elevtal er udtryk for at prognosen fremskriver den nuværende tendens og de nuværende skoledistrikter. Prognosen tager ikke højde for eventuelle ændringer i skoledistriktsgrænser. For et mere retvisende billede på elevtallet for Ådalens Skole henvises derfor til sag 53 på dette møde, om forslag til nye distriktsgrænser.

Trekløverskolen forventes at have faldende elevtal frem til og med 2026/27, fra 685 elever i dag til 589 elever i 2026/27, hvorefter det stabiliserer sig på lige under 600 elever. Dette vil, i henhold til ovenstående, udvikler sig anderledes, såfremt distriktsgrænserne ændres mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen.

Slangerup Skole forventes at have et svagt faldende elevtal frem til og med 2026/2027, fra 733 elever i dag til 707 elever i 2026/27, hvorefter det stiger frem mod til 2040/41, og i 2031/32 har det samme antal elever som i år. I sagen om distriktsændringer for Ådalens Skole er et scenarie en ændring af distriktsgrænser således at elever fra Vinge fremover hører til Slangerup Skoles skoledistrikt. Såfremt dette scenarie vedtages, vil det naturligt have betydning for Slangerup Skoles forventede elevtal.

Jægerspris Skole forventes at have et faldende elevtal frem mod 2027/28, fra 374 elever i dag til 326 elever i 2027/28, hvorefter der forventes et stabilt elevtal på 320-330 elever i hele perioden frem til 2040/41.

Fjordlandsskolen forventes at have et faldende elevtal frem til og med 2027/28, fra 614 elever i dag til 571 elever i 2026/27, hvorefter der forventes et stabilt elevtal på 580-590 elever hele perioden frem til 2040/41.

Opdeling i alder

Opdeles elevprognosens antal elever på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling på tværs af de fem folkeskoler, viser prognosen følgende:

Der forventes en stigning i antal elever i indskolingen frem til 2026/2027, hvorefter elevtallet forventes relativt stabilt i resten af perioden frem til 2040/41.

På mellemtrinet forventes et fald i antallet elever frem til 2027/2028, hvorefter der ses en stigning i resten af perioden frem til 2040/41.

Ligeledes forventes et fald i elevtallet i udskolingen frem til 2028/29, hvorefter der forventes en stigning i resten af perioden frem til 2040/41.

Skolestart

Elevprognosen opgør endvidere, hvor skolestartere fra hvert distrikt forventes at starte i 0. klasse. Som det fremgår af vedhæftede notat, er det på Slangerup Skole, at den største andel af elever fra eget distrikt starter (82,7 %). For Ådalens Skole forventes 71,3 % af eleverne fra eget distrikt at starte på skolen og for Fjordlandsskolen er andelen 70,7 %. Mens det er på Trekløverskolen (47,9 %) og Jægerspris Skole (52,2 %), at den mindste andel elever fra eget distrikt starter på skolen.

Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at en stor andel af eleverne fra Trekløverskolen og Jægerspris Skole vælger privatskoler fremfor den kommunale skole. Der ligger privatskoler i Frederikssund by og i Jægerspris.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

61Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 27 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 7 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Skole, klub og SFO indeholder bilag 2 to initiativer, hvoraf én er implementeret og én er delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

62Orientering om kulturtilbud til børn

Resume

Job, erhverv og kultur har bedt administrationen udarbejde en sag til udvalgene: Job, erhverv og kultur, Skole, klub og SFO samt Børn, familie og forebyggelse om de eksisterende aktiviteter på børnekulturområdet. Hertil ønskes et overblik over hvilke kulturtilbud som er obligatoriske, hvilke som er en del af børnehave, skole eller dagtilbud og hvilke som kræver brugerbetaling.

Administrationen har taget udgangspunkt i kommunens egne kulturinstitutioner, kommunale børnehuse og folkeskoler. Denne sag er således en oversigt over nuværende kulturaktiviteter og -samarbejder i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget blandt andet er optaget af en bred variation af sommerferieaktiviteter.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Kunst og kultur er et vigtigt fundament i børn og unges dannelse og i Frederikssund Kommune møder børn og unge mange kulturtilbud i løbet af deres opvækst. Det fremgår således både af kommunens Børne- og ungepolitik samt Kultur- og fritidspolitik, at børn i Frederikssund Kommune skal møde kommunens foreninger, kulturinstitutioner og indgå i fællesskaber i deres hverdag "der skal ligeledes skabes broer til de fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution – for eksempel naturen, de frivillige foreningstilbud, kulturinstitutionerne og de lokale virksomheder. Det skal give børn og unge muligheder for at være en del af noget, der understøtter deres interesser og drømme" (fra Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik).

En del af folkeskolens formål og lovgivning er, at børn møder kultur i løbet af deres skolegang ligesom det er en del af de pædagogiske lærerplaner på dagtilbudsområdet.

Nogle kulturtilbud i Frederikssund Kommune møder børnene igennem det kommunale børnehus eller i folkeskolen og andre udbydes af kulturinstitutioner, som også samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og børnehuse/folkeskoler. I udgangspunktet gælder de beskrevne kulturtilbud i denne sag for de kommunale daginstitutioner og folkeskoler, mens private børnehaver eksempelvis også får tilbudt at komme med på kulturstiforløbet.

Det er i princippet kun Kulturstiforløbet som er et obligatorisk kulturudbud til børn i Frederikssund Kommune, men der er etableret mange øvrige samarbejder på tværs af børn, skole og kulturinstitutioner.

I det følgende præsenteres en oversigt over kulturtilbud og samarbejder på børnekulturområdet. Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte kulturtilbud uddybes i bilag.

OVERSIGT OVER AKTIVITETER OG SAMARBEJDER PÅ BØRNEKULTUROMRÅDET

Kulturstier

Kulturstier er et obligatorisk forløb for alle børnehavebørn i de kommunale børnehuse i Frederikssund Kommune. Kulturstier startede i 2014 som et toårigt udviklingsprojekt finansieret af Uddannelsesudvalgets kvalitetspulje. Herefter blev det i 2016 et fast tiltag, som finansieres via en pulje baseret på en betaling pr. barn og som sikrer, at børnene introduceres til litteraturen, musikken, billedkunsten og kulturarvens verden. Økonomien i Kulturstier er afhængigt af børnetal og varierer derfor. Men det er ca. 200.000 kr. pr. år som fremkommer ved at børnehusene betaler 140 kr. pr. halvår pr. barn for ca. 700 børn

pr. halvår.

Kulturstier er udviklet i fællesskab mellem det pædagogiske og det kunstfaglige felt og kommunens børn får i løbet af deres børnehavetid således besøgt følgende kulturinstitutioner: Willumsens Museum, Færgegården, bibliotekerne og børnehusene får besøg af Musikskolen i form af Musikpatruljen. I tilrettelæggelsen af Kulturstier er der taget højde for ””Den styrkede pædagogiske læreplan” og de seks pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaverne arbejder med før, under og efter aktiviteter, så forløbene bliver en del af en helhed. Det er administrationens opfattelse, at det er et forløb som værdsættes af både børnehuse, kulturinstitutioner, børn og forældre. Forløbet er obligatorisk og indgår som en del af børnehavelivet og er gratis for børnene at deltage i.

Kultur i Skolen

Kultur i skolen er en betegnelse for skoleområdets kulturtilbud til skolebørn. Det er tiltag mange børn møder gratis igennem deres skole/dagtilbud men det er ikke et krav for skoler/dagtilbud at deltage.

Læs mere om Kultur i Skolen i bilag.

KULTURINSTITUTIONERNES SAMARBEJDER OG AKTIVITETER FOR BØRN

Udover at børn i Frederikssund Kommune møder kulturen igennem deres skole/dagtilbud og i børnehusene har de mulighed for at opleve og deltage i aktiviteter som kulturinstitutionerne udbyder. Nogle af disse er ligeledes tiltag børnene møder i skolen (som eksempelvis Levende Musik i Skolen) men udbydes og planlægges af kulturinstitutionerne, mens andre er delvist finansieret af kommunen (som eksempelvis tilskud til billedskole på Willumsens). I det følgende er et overblik over kulturinstitutionernes tilbud.

De enkelte kulturinstitutioners tilbud er uddybet i et samlet bilag.

Willumsens Museum

Museet udbyder en række faste kulturtilbud til børn og unge i løbet af året herunder fx billedskole for forskellige aldre, familiesøndage, ferieworkshops, Sommer Kunst camp mv. Derudover indgår museet i forskellige samarbejder og projekter hvert år.

Frederikssund Bibliotekerne

Udover at Bibliotekerne har en lang række tilbud til skoler og dagtilbud, herunder Kulturstier, besøg i dagtilbud mv. har de naturligvis også udlån af bøger til Frederikssunds børn og unge. Herudover er der løbende arrangementer for børn og deres familier som er åbne for alle samt skriveværksted for unge forfatterspirer mm.

Færgegården - Frederikssund Museum

Færgegården er en del af Kulturstier som er omtalt ovenfor, og har tilbud til skolebørn hvor skolerne i Frederikssund kan booke tid på museet og de øvrige besøgssteder i ROMU-regi (Roskilde Museerne).

Musikskolen

Musikskolen er et kulturtilbud for kommunens børn og unge. Her kan man melde sig på et hold eller en aktivitet med brugerbetaling. Derudover er Musikskolen med i kulturstiforløbet og med i samarbejdet Krydsfeltet med Willumsens Museum og Parkteatret.

Parkteatret

Parkteatret har adskillige teatertilbud til børn og unge og viser blandt andet også teaterforestillinger for børn i samarbejde med Frederikssund Teaterforening og Frederikssund Børneteaterforening.

Krydsfeltet: en fælles performativ platform

Under navnet ”Krydsfeltet” samarbejder Willumsens billedskole, Parkteaterets dramaskole og Frederikssund Musikskole om en fælles performativ platform. Krydsfeltet udbydes både til folkeskoler i Frederikssunds 8. klasser og er kunstskoler man kan deltage i mod brugerbetaling.

Rejsestalden

Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris har omkring 3-4 børne-/familiearrangementer om året samt 1-2 events, hvor der også er aktiviteter for børn.

ENKELTSTÅENDE EVENTS OG ØVRIGE BØRNEKULTURAKTIVITETER I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Ferieaktivitetspuljen

Ferieaktivitetspuljen er en mulighed for frivillige foreninger som ønsker at arrangere aktiviteter i skoleferierne. Puljen kan søges af kulturinstitutionerne og de frivillige foreninger og har til formål at give børn i Frederikssund Kommune gode oplevelser i deres ferier.

Kulturhavn 2023

På kulturhavn 2023 vil der være adskillige gratis aktiviteter for børn præsenteret af kommunens kulturinstitutioner og frivillige foreninger.

Det Kgl. Teaters Postyrium i uge 40 2023

Postyrium er et gratis tilbud til skolebørn 4 - 10 år initieret af Det Kgl. Teater. Tre containere placeres ved Frederikssund Hallerne med elementer fra Det Kgl. Teaters univers. Skoler kan booke sig ind og der vil være instruktører til stede som guide børnene igennem brugen.

Natureventyr

Natureventyr er en app og et kulturtilbud til børn som er udviklet i samarbejde med Frederikssund Kommune, lokale spejderforeninger og kulturinstitutioner samt Nationalpark Skjoldungernes Land.

Elværket

Kulturhuset Elværket har ikke faste kulturtilbud til børn, men afvikler i efteråret ’23 ”kreativ hiphop-workshop” for unge i alderen 13 - 16 år som består af forskellige elementer fra hiphop som graffiti, scratch, hiphop-musik og rap mv.

Andre udbydere

Udover ovenstående findes der andre tilbud, som ikke er i kommunalt regi og derfor ikke er med i oversigten.

Inddragelse

Informationerne er indhentet i dialog med kulturinstitutionerne.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

63Orientering om status på arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere

Resume

For at imødekomme de stigende udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, har administrationen i samarbejde med medarbejdere og ledere fra forskellige fagområder i 2022/2023 gennemført et stort analyse- og idégenereringsarbejde. Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse på lærerområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Sagsfremstilling

Skoleområdet - rekruttering og fastholdelse af lærere

Der er på landsplan rekrutteringsudfordringer på lærerområdet. Dette gælder også i Frederikssund kommune, hvortil kommer en høj andel af lærere uden læreruddannelse ansat på folkeskolerne. På baggrund af dette er der sammen med ledere og medarbejdere på skoleområdet identificeret barrierer for rekruttering og fastholdelse, og udarbejdet konkrete idéer til løsninger. I forlængelse heraf vil skolerne i det kommende skoleår igangsætte prøvehandlinger, hvor skolerne afprøver løsningerne i praksis med henblik på læring af resultaterne og efterfølgende spredning. Grundet tid og ressourcer har fokus i første omgang været på rekruttering og fastholdelse af lærere på kommunes fem almene folkeskoler, og derved ikke i denne omgang arbejdet med rekruttering og fastholdelse til specialskoleområdet eller de pædagogiske medarbejder på skolerne.

På lærerområdet er genereret fem ideer, som nu skal prioriteres og gøres klar til prøvehandlinger i det nye skoleår. Hver skole drøfter nu, hvem der ønsker at arbejde med hvilke/hvilken prøvehandlinger skolen ønsker at arbejde med i kommende skoleår. Skolerne er med til at skabe det indhold ideen skal rumme for at skabe størst muligt opbakning og succes for prøvehandlingen. Herunder beskrives ideerne i overordnet termer:

 • Lærerstartsordning med tyngde: en mere præcis og omfattende beskrivelse og plan for hvordan der tages imod nyuddannede lærere, det kan eksempelvis være: fast mentor, ingen alene timer de første tre mdr., mv.
 • Kompetenceopbygning særligt ift. elever i udsatte læringspositioner, det kan eksempelvis være: kompetenceløft og sparring af lærere i folkeskolerne med lærere fra specialområdet, at PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har en fast dag om ugen med ”åben dør” på hver skole mv.
 • 4 dages undervisning – 1 dags forberedelse. Denne prøvehandling vil være den mest indgribende at få til at lykkes, da det kræver meget af skemalægningen, derudover kan den med den nuværende lokalaftale kun lade sig gøre i udskolingen. Med det sagt, er det også den mest innovative af ideerne og kan det lykkes, vil Frederikssund Kommune være den første kommune til at kunne tilbyde lærerne denne form for skema og arbejdsliv.
 • Struktureret forældrekommunikation, det kan eksempelvis være: faste svartider på Aula, at kommunikationen med forældrene i højere grad sker fra lærerne end fra de pædagogiske, mv.
 • 2-voksenordning, det kan både være co-teaching eller blot det at man er flere voksne til en klasse, så man som lærer ikke står alene med opgaven.

Ideerne er blevet præsenteret på LokalMED på Fjordlandsskolen, Ådalens Skole, Trekløver Skolen og Slangerup Skole. Processen på Jægerspris Skole afventes. Skolerne melder inden sommerferien tilbage, hvilke prøvehandlinger de gerne vil arbejde med. Prøvehandlingerne udføres fra august 2023 og frem. Prøvehandlingerne på skoleområdet forventes afsluttet inden jul 2023, udvalget vil få en ny status på projektet ultimo 2023 / primo 2024.

Skoleområdet – kommunen rolle som med-uddannelser af fremtidens lærere

Udover de her nævnte tiltag, er der et omfattende og stigende direkte samarbejde med læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, blandt andet om den nye læreruddannelse i Hillerød (første hold starter august 2023), lokalt kursus for lærervikarer samt praktikvejlederuddannelse.

Inddragelse

Hele grundlaget for denne måde at arbejde på er inddragelse. Identificering af barrierer, beskrivelse af prøvehandlinger i forhold til forventet effekt er sket i samarbejde med ledere, tillidsvalgte og medarbejdere fra skolerne, konsulenter fra Center for Børn og Skole samt skolernes MED-udvalg.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

64Meddelelser

Beslutning

 • Ønsker en orientering om tidsplan for flytning af tandklinik fra Ådalen Skole.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Kommunalpolitisk dialogmøde om Sundhedsaftale 2024-2027 den 3. maj kl. 16.00-17.00 på Teams. Invitationen er udsendt til udvalget. Den er desuden vedlagt som bilag. Vær opmærksom på, at deadline for tilmelding er 1. maj.
 • Forslag om fælles arrangement efter sommerferien: Oplev naturformidlingsindsatsen - Børn, familie og forebyggelse samt Skole, klub og SFO
 • Special skills, AKU-Center 7. september kl. 10-14
 • Sager på vej 2023

Bilag

65Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.