Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 17. april 2023

Ekstraordinært møde - Via Teams kl. 15.30

Referat
Fold alle punkter

47Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

48Beslutning om at oprette undervisningslokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole

Resume

Ådalens Skoles kapacitet står ikke længere mål med skolens elevgrundlag. Det skal sikres, at Ådalens Skole har de rette fysiske rammer til at drive en god skole med et godt og varieret læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Derudover skal børne- og ungetandplejen udvide deres kapacitet fra primo 2024, hvilket ikke kan ske indenfor de eksisterende rammer på Ådalens Skole.

Med sagen lægges der op til, at Skole, klub og SFO anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om at indrette Tandklinikkens lokaler til fire nye lokaler, der kan tages i brug ved skoleåret 2024/25's begyndelse.

Parallelt med denne sag behandler Social og sundhed på det ekstraordinære møde 17. april et forslag om at flytte og udvide tandklinikken fra Ådalens Skole til Frederikssund Hospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

  1. Godkende indretning af fire klasselokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalens Skole, som kan tages i brug ved skoleåret 2024/25´s begyndelse.
  2. Godkende bruttoanlægsudgift på 0,5 mio. kr. i 2023 til rådgivning og projektering af etablering og indretning af fire nye klasselokaler på Ådalens Skole, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.
  3. Godkende bruttoanlægsudgift på 5,631 mio. kr. i 2024 til af etablering og indretning af fire nye klasselokaler på Ådalens Skole. Merudgiften finansieres ved omprioritering af øvrige budgetlagte bruttoanlægsudgifter i 2024 i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres.

Historik

Beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Indstilling 1: Anbefales, idet udvalget forudsætter, at den nærmere indretningen af den tidligere tandklinik sker i tæt samarbejde med skolens ledelse og skolebestyrelse og på en måde, så kapaciteten på Ådalen skole samlet set - og indenfor den afsatte økonomi - kan udvides med svarende til fire klasselokaler

Indstilling 2-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ådalens Skoles kapacitet står ikke længere mål med skolens elevgrundlag, hvorfor det skal sikres, at Ådalens Skole har de rette fysiske rammer til at drive en god skole med et godt og varieret læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på tværs af skolens årgange. Ådalens Skole har nu og i kommende skoleår 40 klasser og udnytter dermed skolens maksimale kapacitet. Foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, bør mulighederne for gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt kapacitet til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne, forbedres. Skolen bør altså have lokaler og fysiske rammer, der giver skolen mulighed for at planlægge varieret undervisning, lave holddannelse, oprette mellemformer til elever med særlige behov, holde møder med forældre og på tværs af personalegruppen mv.

Tidligere beslutninger bidrager til at løse kapacitetsudfordringen på længere sigt

Den udfordring har Skole, klub og SFO og Byrådet drøftet løbende i indeværende skoleår, og har taget beslutninger der bidrager til at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem elevgrundlag og fysisk kapacitet på skolen. De beslutninger der er truffet skal bringe det samlede elevgrundlag på Ådalens Skole ned:

  • Byrådet har besluttet at sænke klasseloftet på Ådalens Skole til 22 elever. Dette bidrager til at sikre et samlet lavere elevgrundlag på skolen. Det vigtige i forhold til den beslutning er, at skolen ikke i samme udstrækning som før, risikerer at måtte dele store klasser, og dermed få flere klasser.
  • Byrådet har besluttet, at der frem mod indskrivningen til skoleåret 2024/25 arbejdes mod nye distriktsgrænser. Nye distriktsgrænser vil også bidrage til, at det samlede elevgrundlag på skolen bliver mindre, og der således på længere sigt skal oprettes færre klasser på skolen.

De to løsninger er væsentlige set i et lidt længere perspektiv, men de kan ikke stå alene, og de frigiver ikke øjeblikkelig kapacitet, som skolen har brug for. Byrådet og fagudvalget Skole, klub og SFO har på møder besluttet ikke at investere i opsætning af pavilloner på Ådalens Skole. En forudsætning for den beslutning er, at ovenstående to langsigtede løsninger også kombineres med en løsning, der frigiver reel kapacitet i form af lokaler inden for en overskuelig fremtid.

Anbefaling om fraflytning af tandklinik løser kapacitetsudfordringen ved at tilføre kapacitet

Administrationen anbefaler, at den nuværende tandklinik på Ådalens Skole fraflyttes og ombygges til klasseværelser. Pladsen som tandklinikken optager, vil svare til fire undervisningslokaler. Den anbefalede løsning understøtter både det langsigtede perspektiv og bidrager samtidig med en frigivelse af kapacitet allerede fra skoleåret 2024/25's begyndelse.

Sammen med de tidligere beslutninger, vil fraflytningen af tandklinikken sikre en sammenhæng mellem kapacitet og elevgrundlag på skolen – skolen vil dermed være bæredygtig også på længere sigt og vil ikke være sårbar hvis der sker stor tilflytning til skolens distrikt, der kan risikere at kræve klassedeling. Tandklinikkens lokaler ligger placeret i et af de ”undervisningshuse” som Ådalens Skole er organiseret i, og lokalerne vil således også i deres placering være optimale for eleverne og lærerne - og for skolens organisering og drift.

Projekteringsarbejdet vil med en beslutning fra Byrådet i april 2023, kunne igangsættes i maj og dermed kunne være klart ved skoleårets begyndelse 2024/2025. Klasserne indrettes som øvrige klasseværelser på skolen, i tæt samarbejde med skolens ledelse.

Økonomi og tidsperspektiv

Administrationen anbefaler, at tandlægeklinikken flyttes til Frederikssund Hospital i tomme lokaler, hvor der er mulighed for den udvidelse som tandlægeklinikken har behov for.

Projektering, udbud og myndighedstilladelser vil ske i 2023, mens selve ombygningen vil foregå i 2024 når tandklinikken er fraflyttet.

Hvis ombygningen skal være indflytningsklar til skoleårets start 2024/25 kræver dette dels, at Skole, klub og SFO vælger at anbefale administrationens indstilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet, dels at Social og Sundhed gør det samme.

Med en Byrådsbeslutning i april vil administrationen opstarte arbejdet med ombygningerne i maj 2023.

Økonomien for ombygningen af skolen fordeler sig således:

2023: 0,500 mio. kr. til projektering og udbud.

2024: 5,631 mio. kr. til selve ombygningen.

Andre mulige løsninger

Administrationen har udover ovenstående model undersøgt tre andre muligheder.

Disse er:

1) Udvide den eksisterende tandklinik på Ådalens Skole ved at inddrage grupperummene ved biblioteket og opsætte pavilloner som erstatning for grupperummene samt fire nye klasseværelser. Administrationens analyse af denne løsning viser, at løsningen ikke vil være god for tandlægeklinikken, da arbejdsgange ikke kan optimeres og arbejdsforhold vil være mindre gode.

2) Af budgetaftalen for 2023 fremgår det, at Byrådet på sigt ønsker at bygge en klub ved Ådalens Skole. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for en reel udbygning af skolen til kombineret klub og skole. Administrationens analyse viser, at denne løsning ikke vil kunne være klar før skoleåret 2025/2026.

3) Administrationen har som sidste alternativ undersøgt muligheden for at bygge en helt ny tandklinik. Denne løsning vil bevirke, at Ådalens Skole først vil kunne få den nødvendige kapacitet fra skoleåret 2026/2027.

Økonomi for de forskellige løsninger samt vurdering af de væsentligste forhold i relation til skoleområdet og tandlægeområdet er vist i sagens bilag.

Inddragelse

Skolebestyrelsen på Ådalens Skole ønsker at sikre, at skolen har de rette fysiske rammer til at kunne opretholde et godt læringsmiljø for skolens elever. Derfor er der en løbende dialog med skolebestyrelsen om skolens kapacitet, herunder om perspektiverne for skolen ved en frigivelse af tandklinikkens lokaler. Skolebestyrelsen har i den dialog givet udtryk for, at fraflytningen af tandklinikken vil sikre skolen tilstrækkelig kapacitet.

Økonomi

Oprettelse af undervisningslokaler i den fraflyttede tandklinik på Ådalen Skole medfører en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 0,5 mio. kr. i 2023, der samtidig frigives. Merudgiften finansieres ved en kommende budgetopfølgning i 2023.

Yderligere medfører oprettelsen en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 5,6 mio. kr. i 2024, der finansieres i forbindelse med arbejdet med budget 2024-2027 således, at anlægsrammeoverholdelse fortsat sikres i 2024.

49Beslutning om udmøntning af resterende økonomi afsat til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere

Resume

Med budgetaftalen for Budget 2022 blev det besluttet at iværksætte en målrettet indsats for at fastholde, uddanne og rekruttere flere dygtige lærere. 3. november 2021 besluttede det daværende Uddannelsesudvalg at afsætte 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til formålet. Der er kun foretaget en nærmere udmøntning af midlerne i 2022 og af 600.000 kr. af midlerne i 2023, hvorfor der udestår en udmøntning af 700.000 kr. i 2023.

Med denne sag gives en kort status på de initiativer der er iværksat frem til nu. Herudover forelægges Skole, klub og SFO administrationens forslag til udmøntning af de resterende midler i 2023, med henblik på politisk beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

1. Beslutte udmøntningen af de resterende midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 12. april 2023, pkt. 37:

Udsat.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget hermed også beslutter, at 300.000 kr. af de afsatte midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse i 2023 ikke udmøntes, idet de forudsættes at bidrage til løsning af den samlede budgetudfordring på i alt 8,6 mio.kr. jf. Byrådets beslutning 29. marts 2023.

Sagsfremstilling

Fortsat sagsfremstilling til Skole, klub og SFO's møde den 17. april:

På møde i Skole, klub og SFO 12. april 2023 blev sagen om udmøntning af resterende økonomi afsat til rekruttering, uddannelse og fastholdelse udsat, idet udvalget ønskede det tydeliggjort at 300.000 kr. af de afsatte midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse i 2023 ikke udmøntes, idet de forudsættes at bidrage til løsning af den samlede budgetudfordring på i alt 8,6 mio.kr. jf. Byrådets beslutning 29. marts 2023.

Dette er tydeliggjort i første afsnit under overskriften "Udmøntning af resterende midler" i sagsfremstillingen fra mødet 12. april 2023.

Sagsfremstilling fra Skole, klub og SFO's møde den 12. april:

Fokus på rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere

Af budgetaftalen for Budget 2022 fremgår det, at ”(…) dygtige medarbejdere på skolerne spiller en afgørende rolle for elevernes læringslyst og udvikling. Vi sætter derfor nu turbo på en målrettet indsats med at uddanne og rekruttere flere dygtige lærere, samtidig med et fortsat arbejde med at fastholde de mange dygtige lærere og pædagoger, der allerede i dag arbejder på vores folkeskoler.”

På møde 2. marts 2022 besluttede Skole, klub og SFO den nærmere udmøntning af budgetmidlerne i 2022, samt af ca. 600.000 kr. af midlerne i 2023 til praktikvejlederuddannelse.

Udmøntningen af midlerne til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere er i årene 2022 og 2023 fordelt på fem overordnede indsatsområder:

  1. Efteruddannelse af praktikvejledere
  2. Styrkelse af praksissamarbejde mellem skoler og læreruddannelse
  3. Understøttelse af initiativer i udviklingen af kommende læreruddannelse i Hillerød
  4. Undersøgelse af de nuværende ikke-læreruddannedes kompetencer
  5. Tværgående indsatser i kommunen

Initiativer frem til nu

Der er igangsat praktikvejlederuddannelse ved diplommodulet ”Praktikvejleder til læreruddannelsen”, gennemført af Københavns Professionshøjskole (KP). Der deltager ti lærere fra kommunens skoler, således at alle skoler har mindst to praktikvejledere med de fornødne kompetencer til at varetage opgaven som vejleder for – og bedømmer af lærerstuderende i praktik.

Praktikvejledermodulet varetages af KP og foregår lokalt i Frederikssund. Uddannelsen afsluttes i april 2023.

Alle skoler er desuden blevet registreret som praktikskoler hos KP og administrationen er i tæt dialog med KPs praktikkoordinatorer for at tiltrække studerende til Frederikssund Kommunes skoler. Herudover har Frederikssund Kommunes skoler stillet sig til rådighed for KP som såkaldte ”uddannelsesskoler”. ”Uddannelsesskolerne” er et initiativ i den nye læreruddannelse, der skal sikre et styrket praksissamarbejde mellem skoler og uddannelsesinstitution. Der er dog endnu ikke endelig afklaring på de nærmere omstændigheder, ligesom der ikke er truffet endelig beslutning om, hvilke skoler i regionen, der skal varetage opgaven som ”uddannelsesskoler” i samarbejde med KP. Administrationen er i fortsat dialog med KP herom.

I efteråret 2022 blev der afviklet vikarkursus for lærervikarer på skolerne. Vikarkurset havde først og fremmest til formål at opkvalificere de vikarer, der varetager undervisningen af kommunens elever i de timer, hvor de normale lærere er fraværende. Vikarkurset skulle give lærervikarerne viden og konkrete værktøjer til at lykkes med den undervisningsopgave de påtager sig på skolerne. Herudover skulle vikarkurset gerne bidrage til, at nogle lærervikarer ser perspektiver i at uddanne sig til lærere – potentielt på den nye læreruddannelse i Hillerød. Der har været afholdt evalueringsmøde med KP og skolens administrative ledere for at sikre, at det vikarkursus der tilrettelægges til kommende skoleår, bedst muligt understøtter skolernes og vikarerne behov.

Udmøntning af resterende midler

Som beskrevet i sagens resumé udestår der en nærmere udmøntning af 700.000 kr. i 2023.

600.000 kr. af midlerne for 2023 blev 2. marts 2022 besluttet udmøntet til praktikvejlederuddannelse, men idet udgifterne hertil er justeret som følge af den faktiske tilmelding på uddannelsen, er det endelige beløb til praktikvejlederuddannelsen i 2023 i nedjusteret til i alt 552.318 kr. Derfor fremsættes med nedenstående tabel et overblik over den samlede udmøntning af midlerne for 2023, nemlig 1.040.000 kr., inklusiv de 552.318 kr. til praktikvejlederuddannelse.

Af dette samlede beløb er fraregnet 300.000 kr., som forudsættes at bidrage til løsning af den samlede budgetudfordring på i alt 8,6 mio.kr. jf. Byrådets beslutning 29. marts 2023. Hermed resterer altså 1.040.000 kr. til udmøntning i 2023, hvoraf 552.318 kr. er til praktikvejlederuddannelse som blev besluttet på møde 2. marts 2022.

Administrationen anbefaler at de resterende midler i 2023 udmøntes til nedenstående indsatser.

Budget til udmøntning1.040.000
1. Praktikvejleder (OBS! besluttet på møde 2. marts 2022, men beløbet er tilrettet fra 600.000 kr. til 552.318 kr.)552.318
2. Vikarkursus200.000
3. Sygefraværsprojekt (frikøbe tovholdere)280.000
Rest7.682

Ad 1:

Praktikvejlederuddannelsen er som tidligere beskrevet i gang og løber frem til og med april 2023, hvorfor 552.318 kroner udmøntes hertil i 2023. Midlerne dækker både undervisningsudgifter, forplejning samt vikardækning i de timer hvor lærerne er på uddannelsen.

Ad 2:

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at gennemføre kursus for vikarer igen i kommende skoleår. Vikarkurset vil blive tilrettelagt i tættere samarbejde med de administrative ledere, og vil i højere grad end tilfældet var i indeværende skoleår, blive tilrettelagt som et fælles element i en række af lokale indsatser i forhold til lærervikarerne.

Lærervikarer varetager på alle skoler i landet en stor undervisningsopgave. Det er derfor vigtigt at sikre, at den undervisning der foregår i de timer hvor en klasse har vikar, er af god kvalitet, og at den lærervikar der varetager undervisningen er i stand til at sikre et godt læringsmiljø i klassen og kan gennemføre undervisning der giver eleverne et fagligt udbytte.

Som en del af det fokus der er på rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere, har administrationen været i dialog med de administrative ledere på skolerne for at få perspektiver i forhold til overgangen mellem at være lærerstuderende og blive ansat som lærer på kommunens skoler. De administrative ledere på de skoler der har lærerstuderende i praktik giver udtryk for, at det i højere grad er de lærervikarer de har ansat, som de efterfølgende ansætter som lærere, end det er de studerende der er i lærerpraktik hos dem. Derfor er det også i et rekrutteringsperspektiv vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge indsatser specifikt målrettet lærervikarerne.

Ad. 3:

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at understøtte skolernes arbejde med det fælles kommunale projekt omkring sygefravær. Det kommunale sygefraværsprojekt løber til og med februar 2024 og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sygefraværet på skolerne var i hele 2022 på 6,0 %, og har igennem de senere måneder været stigende frem mod, at det efter dette års første to måneder var stedet til 10,0%.

Det presser altid i et vist omfang de øvrige medarbejdere, når kollegaer er syge, fordi der skal dækkes timer og løftes opgaver for de kollegaer der er sygemeldte. Herudover er der blandt nogle af de medarbejdere der er syge tale om sygefravær grundet arbejdspres eller øvrige arbejdsforhold. I et fastholdelsesperspektiv er det derfor relevant at arbejde med initiativer til at nedbringe sygefraværet – og arbejde med årsagerne til sygefraværet, i de tilfælde at det er arbejdsrelateret.

Som en del af det kommunale sygefraværsprojekt skal alle skoler udpege en tovholder der, to dage om måneden i 2023, skal arbejde med initiativer i sygefraværsprojektet. Tovholdernes funktion er at understøtte den lokale sygefraværsindsats, gennem sparring med ledelsen og gennemførsel af konkrete fastholdelses- og trivselsindsatser. Tovholderfunktionen har vist sig brugbar i lignende indsatser på ældreområdet, i forhold til at sikre vedvarende/længerevarende forandring efter konkrete indsatser er ”ophørt”. De foreløbige tilbagemeldinger fra skoleledelserne er positive og der er en oplevelse af, at tovholderfunktionen bidrager til lokale forankring og er et konstruktivt bindeled mellem ledelse og medarbejdere.

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til, at disse tovholdere frikøbes på skolerne, således at skolerne ikke har ekstraudgifter i den forbindelse.

Inddragelse

De administrative ledere på skolerne er inddraget i dialog om den nærmere udformning af vikarkurset, og både de administrative ledere og skolelederne er inddraget løbende i dialog om samarbejdet med KP om deres funktion som praktikskoler, samarbejdet om lærerstuderende og det fremtidige samarbejde om den nye læreruddannelse.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at midlerne til rekruttering, uddannelse og fastholdelse er afsat i budgettet, hvorfor sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

50Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.