Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 07. oktober 2022

Ekstraordinært møde - Mødelokale F7 kl. 14.30

Referat
Fold alle punkter

104Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

105Beslutning om håndtering af kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole

Resume

Skole, klub og SFO drøftede på møder 10. august 2022 (sag 63) og 28. september 2022 (sag 92) flere løsninger på kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole. På møde 28. september bad udvalget om en yderligere belysning af en række forhold, herunder;

  • Tidsplan og omkostninger ved en pavillonløsning
  • Tidsplan for processen vedrørende en eventuel udflytning af tandklinikken
  • Afdækning af muligheder for at flytte enten videnscenter eller specialklasserække til en almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel
  • Beskrivelse af konsekvenser ved at genindføre tidligere distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen
  • Nærmere undersøgelse af konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Skoleleder Morten Flotin Jensen deltager på mødet for at svare på uddybende spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

  1. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Styrelsesvedtægtens bilag 3 tilpasses for så vidt angår Ådalens Skole fra skoleåret 2023/2024, således at ordlyden ændres til: ”Der ikke optages børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 22 elever eller derover i den aktuelle klasse”.
  2. Igangsætte en proces med henblik på justering af Ådalens Skoles skoledistrikt frem mod skoleåret 2024/2025.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål, idet han ønsker at fastholde den nuværende skoledistriktsgrænse af hensyn til forældrenes frie skolevalg.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Jørgen Bech (V).

Imod forslaget stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1 stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Imod indstillingspunkt 1 stemte: Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, idet udvalget understreger, at der dermed ikke samtidigt er taget stilling til en eventuel distriktsændring fra skoleåret 2024/25

Sagsfremstilling

Behandling i Skole, klub og SFO frem til nu

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller, og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle udfolde muligheden for flytning af Videnscenteret og ændring af skoledistrikter for at løse udfordringerne. Desuden ønskede Skole, klub og SFO en vurdering af muligheden for at tilpasse styrelsesvedtægten for så vidt angår det maksimale antal elever i klasserne på Ådalens Skole, som en mulig løsningsmodel.

Disse forhold blev udfoldet og drøftet på møde den 28. september 2022, hvor Skole, klub og SFO ønskede en yderligere belysning af de forhold som er nævnt i denne sags resumé.

På baggrund af ønsket om yderligere afdækning af relevante forhold og det faktum, at der siden sagen til mødet den 28. september blev udfærdiget, er sket udviklinger der har relevans for denne sag, blandt andet beslutningen om ny klub ved Ådalens Skole og eventuel flytning af tandklinik fra skolen, har Administration til mødet den 7. oktober 2022 udfærdiget en ny sag, hvor også indstillingen er tilpasset til den nye viden.

Kort oprids af kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på skolens årgange.

Ådalens Skole har dog, blandt andet grundet nybyggeriet i Vinge og en generel stor elevtilgang fra andre skoledistrikter, en årlig stigning i antallet af elever på skolens årgange som betyder, at skolen i nogle tilfælde er nødt til at oprette fem klasser på en årgang. Hvis ikke elevtilgangen til skolen bremses, vil dette udfordre kapaciteten både nu og i særdeleshed i fremtiden, i takt med at flere og flere elever skal indskrives fra Vinge.

Foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, bør mulighederne for gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt kapacitet både ude og inde til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne, på længere sigt forbedres.

Opsætning af undervisningspavilloner – udgifter og tidsplan

Udvalget bad på møde den 28. september 2022 Administrationen belyse omkostninger og mulig tidsplan for opsætning af undervisningspavilloner på Ådalens Skole.

Såfremt det besluttes, at der skal opsættes undervisningspavilloner på Ådalens Skole, vil forberedelsen heraf kunne iværksættes med det samme og undervisningspavillonerne vil være klar til undervisningsbrug fra skoleåret 2023/2024.

En pavillonløsning vil koste godt 3 mio. kroner det første år, knap 3,5 mio. kroner det andet år og 3,8 mio. kroner i år tre. Altså samlet set godt 10 mio. kroner for en treårig periode.

En løsning med undervisningspavilloner er desuden uddybende beskrevet i sag 63 på møde den 10. august 2022, hvorfor yderligere relevante forhold kan findes her.

Eventuel udflytning af tandplejen – udgifter og tidsplan

Udvalget ønskede desuden en vurdering af omkostninger og mulig tidsplan fra en eventuel udflytning af tandklinikken på Ådalens Skole, til lokalerne kan tages i anvendelse som undervisningslokaler.

Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en proces for en eventuel flytning af tandklinikken til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse.

Det estimeres at det samlet set vil tage 12 måneder at ombygge tandklinikkens lokaler til undervisningsbrug. Noget af arbejdet kan udføres inden tandklinikken er flyttet, hvorfor der fra tandklinikken er fraflyttet skal forventes ca. syv måneders byggearbejde frem til at lokalerne kan tages i anvendelse. Lokalerne vil forventeligt tidligst kunne tages i brug til skoleåret 2024/2025.

Der estimeres samlet set omkostninger svarende til godt 5,7 mio. kroner til ombygning af tandklinikken til undervisningslokaler.

Specialtilbud på almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel

Skole, klub og SFO bad Administrationen undersøge mulighederne for, at enten Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning eller Specialklasserækken vil kunne flyttes samlet til en almenskole med 0.-9. klasse samlet på én matrikel. Således at det pågældende specialtilbud kan holdes samlet og samtidig undervises på en skole med jævnaldrende elever i almenskolen og med de relevante faglokaler på matriklen.

Jægerspris Skole er den eneste almenskole i Frederikssund Kommune, foruden Ådalens Skole, der er samlet på én matrikel, og her er der ikke tilstrækkelig ledig kapacitet til at kunne rumme enten Videnscenteret eller Specialklasserækken.

Øvrige mulige placeringer af de to specialundervisningstilbud er beskrevet i sag 92 på møde den 28. september 2022, og detaljer herom kan derfor genfindes der.

Justering af skoledistrikter – distriktsgrænser i 2011

Administrationen har på møde den 28. september foreslået nye distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen.

Skole, klub og SFO ønskede, at administrationen belyste konsekvenserne ved at genindføre distriktsgrænserne som de så ud mellem tidligere Åbjergskole og Falkenborgskole.

Som det fremgår af de to kort i bilag 1, er det kun et meget lille område (område 2411), som adskiller sig i de to distriktsgrænser. I administrationens forslag foreslås det, at område 2411 henhører under Trekløverskolen. I de tidligere distriktsgrænser hører området til Åbjergsskolen (i dag Ådalens Skole). Det drejer sig gennemsnitligt om én elev.

Konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Tilpasses styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune, således at der ved gennemsnitligt 22 elever i en klasse ikke optages elever fra andre distrikter, vil der samlet set på en årgang med fire spor være lukket for tilgang til Ådalens Skole ved 88 elever.

Ud fra prognoserne vil det betyde, at det sandsynligvis vil være nødvendigt at afvise 14 elever optag på Ådalens Skole årligt.

Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok.

Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Forslag til videre proces

Der er flere forhold der har betydning for, hvordan Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer mest hensigtsmæssigt, mindst indgribende og mest økonomisk forsvarligt håndteres på nuværende tidspunkt.

Der er siden sagen blev behandlet i Skole, klub og SFO første gang blevet besluttet flere andre anlægsprojekter, der både enkeltvis og samlet set vil frigive kapacitet på Ådalens Skole, således at der fremover vil være lokaler til både undervisning, forberedelse og mødeaktivitet.

Dels er der i Social og Sundhed en proces i gang, hvor tandklinikken på Ådalens Skole foreslås flyttet til anden lokation. Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en procesplan for en eventuel flytning til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse. Herudover er det med budget 2023 besluttet, at der på sigt skal bygges en ny klub i den sydlige del af Frederikssund by, nærmere bestemt ved Ådalens Skole med nærhed til grønne områder og Idrætsbyen. Planlægningsprocessen påbegyndes i 2024. Og endeligt er det i Byrådet på møde den 2. juni 2022 (sag 120) besluttet, at der skal påbegyndes en proces henimod etablering af en skole i Vinge. Når Vinge Skole står klar, forventeligt til skoleåret 2027/2028, vil det betydelige elevgrundlag fra Vinge, der i dag udfordrer Ådalens Skoles kapacitet, ikke længere tilgå Ådalens Skole, og kapacitetsudfordringerne vil derfor ikke længere være så udtalte som de er i dag.

De forestående byggeprojekter skal medtages som en del af beslutningsgrundlaget, og Administrationen anbefaler at man, med udgangspunkt i ovenstående langsigtede bygningsprojekter, som på sigt vil frigive tilføre både fysisk kapacitet og mindste elevgrundlaget på Ådalens Skole, i første omgang sikrer, at Ådalens Skole har et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler. Dette bør adresseres først, og det kan gøres på to måder; enten skal kapaciteten på skolen øges, så skolen kan rumme de flere elever og deraf følgende flere klasser, eller også skal elevtilgangen til skolen bremses. Disse to aspekter er detaljeret beskrevet i sag 92 på Skole, klub og SFO’s møde den 28. september.

Det er Administrationens vurdering, at Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer bør løses ved, at man nu og her bremser elevtilgangen fra andre skoledistrikter til Ådalens Skole ved at tilrette Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt på skoleområdet, således at der ikke optages elever fra andre skoledistrikter ved et klasseloft på 22 elever. Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok. Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Det er desuden Administrationens anbefaling at udsætte beslutning om ændring af skoledistrikter til skoleåret 24/25. Såfremt distriktsændringer skal effektueres allerede fra skoleåret 23/24 vil de berørte skolebestyrelser få en meget kort høringsperiode, som oven i købet vil falde henover efterårsferien. Herefter vil Skole, klub og SFO og siden Byrådet skulle træffe beslutning uden mulighed for yderligere drøftelse. Hvis der skal foretages distriktsændringer fra skoleåret 23/24, så vil hele indskrivningsprocessen for kommende 0. klasser skulle bremses og forsinkes, for at forældre til kommende skolebørn ved hvilken skole der er deres distriktsskole, når de indskriver.

Dette vil kunne undgås ved at udskyde distriktsændringer til skoleåret 24/25, hvor indskrivningen så kan foregå efter de procedurer der er beskrevet på kommunens hjemmeside og forældrene dermed vil kende deres barns skoledistrikt i god tid forud for indskrivningen til 0. klasse. Frem mod skoleåret 24/25 vil der kunne laves en ordentlig og rettidig proces med tæt involvering af Vej og Park, samt skoler og forældre med det formål at afsøge distriktsgrænser, hvor eleverne kan få gode og naturlige skoleveje, herunder sikre også skoleveje. Desuden vil det være muligt for Administrationen at udarbejde et godt og detaljeret kortmateriale til drøftelserne.

Administrationen bemærker, at der ikke er afsat budget til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Inddragelse

Skoleleder Morten Flotin Jensen er løbende involveret i beskrivelsen af skolens kapacitetsudfordringer og afdækningen af mulige løsningsforslag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte driftsøkonomiske konsekvenser af løsningen på Ådalens kapacitetsudfordringer vil medtages i sagen om ressourcetildelingen til skolerne for skoleår 23/24, som Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

Hvis løsninger med anlægsudgifter besluttes, skal der oprettes en anlægsbevilling og denne skal behandles i en særskilt sag. Dette vil dog medføre pres på anlægsrammen og kommunens likviditet.

Bilag

106Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Status på program til lokalt skoletopmøde 16. november 2022 kl. 16-20
  • Svar på henvendelse fra en gruppe forældre på Slangerup skole

107Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.