Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 05. september 2023

Jægerspris Bibliotek, Møllevej 100, Jægerspris kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

94Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

95Beslutning om revideret program til Erhvervskonferencen 2023

Resume

Med denne sag skal Job, erhverv og kultur godkende et revideret program for Erhvervskonferencen 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende revideret program for Erhvervskonferencen 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med afsæt i udvalgets møde den 8. august har administrationen udarbejdet et revideret program for Erhvervskonferencen 2023 og indarbejdet udvalgets beslutning jf. pkt. 88. Programmet afspejler udvalgets ønske om, at det overordnede tema er fremtidens arbejdsmarked. Dertil er der tilføjet et punkt om samspillet mellem kultur og erhverv samt muligheder for virksomhederne i jobcenteret. Samtidig er paneldebatten taget ud af programmet.

Det reviderede program for konferencen

Udkast til programmet for Erhvervskonferencen 2023 er følgende:

14.00: Registrering og ankomst

14.30: Velkomst og dagens program v. Tina Tving Stauning

14:35: Udvalgets arbejde v. Michael Tøgersen

14:50: FGU som vejen til uddannelse og job gennem virksomhedssamarbejde v. FGU Nordsjælland

15.00: De unge viser vejen til fremtiden - Led, tiltræk, fasthold og forstå dem og fremtidens arbejdsmarked v. Emilia van Hauen

15.45: To inspirationsoplæg:

 • Fremtidens arbejdsmarked (tiltrækning og tilknytning) v. Dansk Metal Ungdom
 • Fremtidens kompetenceforsyning (efterspørgselsdrevet) v. Komponent

16.45: Kaffe, kage og netværk

17.15: To inspirationsoplæg:

 • Jobcenteret som partner v. Virksomhedsservice og lokal virksomhed
 • Samspil mellem kultur- og erhvervsliv v. Willumsens Museum og Hansens Is

18.15: Opsamling og afslutning v. Michael Tøgersen.

18.25: Tak for i dag v. Tina Tving Stauning

18.30: Netværk og let anretning

20:00: Dørene lukker

Moderatoren for dagen vil være ekstern.

Dato for erhvervskonferencen er tirsdag den 14. november 2023 og afholdes på FGU Nordsjælland i Skibby.

Forslag til titel for Erhvervskonferencen 2023 er ”Fremtidens arbejdsmarked – de unge som det bedste aktiv.”

I det reviderede program er der taget højde for evaluering af den forrige konference jf. sagen på udvalgets møde den 28. marts under punkt 44 og udvalgets bemærkninger den 8. august under punkt 88. Administrationen har udeladt emner om kunstig intelligens i det reviderede program. Årsagen til dette er, at emnet kræver en større tidsramme end, hvad der er afsat til programmet i år. Det anbefales at se på kunstig intelligens som emne til næste års konference.

Hvis det reviderede program for Erhvervskonferencen 2023 ikke kan godkendes, bliver administrationen nødsaget til at udskyde dato for konferencen på grund af planlægningsmæssige udfordringer.

Der vil blive offentliggjort et mere uddybende program inden konferencen, hvis udvalget godkender det overordnede reviderede program, som beskrevet i sagen.

Baggrund

Frederikssund Kommunes erhvervskonference blev sidst afholdt den 31. januar 2023. Arrangementet blev udskudt grundet Folketingsvalget den 01. november 2022.

Til udvalgsmødet den 8. august godkendte Job, erhverv og kultur under pkt. 88 programmet for Erhvervskonferencen 2023 med enkelte bemærkninger til tema og indhold.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv og FGU Nordsjælland er blevet inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

96Orientering om drift og udvikling af bibliotekerne

Resume

Frederikssundbibliotekerne har gennem de seneste år arbejdet med at udvikle tilbud til borgerne, så langt flere får gavn af bibliotekerne. Det betyder konkret, at der bliver etableret mange nye samarbejder, og at biblioteket kommer ud til flere frem for, at borgerne kommer på biblioteket. I takt med dette har biblioteket i højere og højere grad et digitalt tilbud til borgerne, hvilket borgerne i Frederikssund benytter forholdsvis mere end i nabokommunerne. I 2022 var det fysiske udlån på 210.993 og det digitale er på 94.509.

Bibliotekschef Mette Jonstrup deltager og præsenterer oplæg om biblioteket.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at kunne udvikle i højt tempo, har Frederikssundbibliotekerne arbejdet kontinuert med at skabe en organisation, der er stærk på kerneopgaven. Kerneopgaven er i korthed defineret som følger:

”Med udgangspunkt i vores samling vil vi skabe lyst og nysgerrighed til læsning, læring og oplevelse af kulturarrangementer”. Hertil er der udarbejdet et værdisæt, som understøtter arbejdet. Her er værdierne Fællesskab/relationer, diversitet, relevans og levende formidling de værdier, der vægtes højest. Se uddybning i bilag ” Kerneopgave - bibliotekerne”

Biblioteksloven

Den overordnede lovgivning for bibliotekernes virke er Biblioteksloven. Selve formålsparagraffen i loven er ” ..at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier”. Biblioteksloven er en meget overordnet lov, der giver mulighed for forskellige prioriteringer i kommunerne. Bibliotekerne spiller ofte en rolle i understøtte indsatser i forhold til større samfundsmæssige dagsordner. Det har f.eks. været digitalisering, styrkelse af læselyst og lokale fællesskaber. Lige nu er der fokus på f.eks udsatte grupper, unge i mistrivsel og i det hele taget ensomhed i samfundet. Fælles for folkebibliotekerne er, at de giver fri og lige adgang til viden og kultur gennem flere formater og videnskompetencer.

I biblioteksloven er der også givet en ramme for Centralbibliotekerne som fungerer som en overbygning til de kommunale folkebiblioteker, men er finansieret af staten. Staten og Centralbibliotekerne forhandler flerårige aftaler, hvor der ud over den økonomiske ramme også aftales en række indsatsområder som skal styrkes. Disse indsatsområder er indarbejdet i Frederikssund bibliotekernes kerneopgave.

Biblioteket i tal

På udlånssiden oplever Frederikssund Bibliotekerne en fremgang i både fysiske og digitale lån i 2023. I første halvår er udlånet samlet set steget således, at udlånstallene overstiger 2018 niveau. Det er i særdeleshed de digitale tilbud, der er i kraftigst vækst. Her tegner lydbogen for den kraftigste vækst. De seneste undersøgelser på landsplan viser, at lånere generelt har en foretrukken adgangsvej, når de låner biblioteksmaterialer. 45 % af lånerne låner kun i de fysiske biblioteker, mens 22 % benytter sig af både fysiske biblioteker og eReolen.(Danmarks Statistik-23/3-23 ”Hvem låner biblioteksmaterialer i Danmark)

Frederikssund Bibliotekerne har givet et højt serviceniveau på de digitale medier i sammenligning med Hovedstadskommunerne, hvilket borgerne har responderet positivt på. Derfor ligger vi på en fjerde plads i brugen af digitale medier pr. borger.

Se bilag ”Biblioteket i tal”.

Når vi ser på, hvordan borgerne benytter de fire biblioteker, afspejler det såvel befolkningssammensætning, men også placering får stor betydning for, hvem der bliver biblioteksbrugere. Forskellene er mest markante i Jægerspris, hvor vi med en lokalisering på skolen får et markant større udlån til børn. Det hænger naturligvis sammen med en langt større benyttelsesgrad i skoletiden. Se bilag ”Biblioteket i tal”

Bibliotekets driftsøkonomi

Bibliotekerne i Frederikssund Kommune drives ud fra et personaleforbrug som ca. ligger på landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet er 297 kr. pr borger i 2022, hvor landsgennemsnittet er på 288 kr. Når man kigger på Hovedstadsregionen, er der store variationer i medarbejderforbruget i regionen, men der er også væsentlige socioøkonomiske forskelle. Frederikssundbibliotekerne bliver drevet på 4 matrikler, hvilket er forholdsvis mange i lyset af kommunens størrelse, og medfører samtidigt begrænsede muligheder for at driftsoptimere.

For at etablere råderum til nye tiltag er fondssøgning et væsentlig bidrag for at få finansiering til dette. Pt. er der 3 større udviklingsprojekter i gang, som bliver finansieret af puljer. En af de større økonomiske udfordringer gennem de sidste år har været at rationalisere i driften, så der har kunnet tilvejebringes midler til de digitale medier. I 2023 forventer Frederikssund Bibliotekerne at bruge ca. 1,4 mio. på digitale titler, svarende til 35 % af det samlede udlån.

Inddragelse

Oplæg er udarbejdet af Frederikssundbibliotekerne

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

97Orientering om kulturpuljeoverblik 2023

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om kulturpuljen 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturpuljen var fra årets start på 298.325 kr. (fratrukket forhåndsdisponerede beløb og beløb til Kulturhavn - se bilag). Der er indtil videre i år bevilget 231.800 kr., og dermed er der 66.525 kr. tilbage til fordeling i september 2023.

Der er indsendt fem ansøgninger til årets tredje ud af fire ansøgningsrunder, hvoraf to af ansøgerne ikke levede op til puljens kriterier om, at ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune. Ansøgere er orienterede, men har ikke valgt at ansøge igen eksempelvis via samarbejde med en forening i Frederikssund.

De tre ansøgninger, der behandles, søger samlet om 45.076 kr.

Disponibelt beløb til kulturpulje med frist den 10. august er 66.525 kr. Vedhæftet sagen er bilag med overblik over kulturpuljen for 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

98Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Frederikssund Kunstforening litt marked

Resume

Frederikssund Kunstforening søger om tilskud på 25.076 kr. til afholdelse af kunst og litteraturmarked i forbindelse med litteraturfestivalen Ord over Fjord på Willumsens Museum.

Festivalen afholdes den 9. september fra kl. 11.00 – 16:00. Det forventes, at der kommer omkring 1000 publikum.

Foreningen søgte og fik tilskud i 2022. Ansøgte beløb i år bygger på regnskab fra sidste år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 23.576 kr.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kunstforening søger om tilskud på 25.076 kr. til afholdelse af Kunst- og litteraturmarked i forbindelse med litteraturfestivalen Ord over Fjord på Willumsens Museum.

Festivalen afholdes den 9. september fra kl. 11.00 – 16:00.

Kunst- og litteraturmarkedet er et marked for lokale kunstnere, kunsthåndværkere, forfattere og illustratorer, der finder sted i museumsparken i forbindelse med Frederikssund Bibliotekernes litteraturfestival ”ORD over FJORD”. Arrangementet udvikles og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Frederikssund Kunstforening, netværk af forfattere og illustratorer i Frederikssund Kommune, Willumsens Museum og Frederikssund Bibliotekerne.

Det er gratis at have en stadeplads på markedet og gratis for publikum at besøge både kunst- og litteraturmarkedet og arrangementerne indenfor på museet i forbindelse med ORD over FJORD.

Arrangementet skal dels skabe opmærksomhed omkring de mange kunstneriske miljøer i Frederikssund Kommune, dels være et engagerende og involverende set-up, hvor borgere i Frederikssund Kommune kan møde de lokale kunstnere og forfattere, lytte til forfatteroplæsninger og deltage i kreative workshops afholdt af de lokale kunstnere mm.

Målsætningen for besøgende er 1.000 gæster i løbet af dagen.

Indtægter

Foreningen oplyser, at Frederikssund Kunstforening, Frederikssund Bibliotekerne og Willumsens Museum bidrager med væsentlige mandetimer i planlægningen og afholdelsen af Kunst- og litteraturmarkedet (forberedelse, rekruttering af deltagere, opsætning af stadepladser og scene, afholdelse af workshops og oprydning). Desuden påtager Frederikssund Bibliotekerne og Willumsens Museum sig PR-omkostninger til promovering af Kunst- og Litteraturmarkedet og drikkevarer til de deltagende kunstnere og forfattere.

Udgifter

Enkelte poster i budgettet skal finansieres ved hjælp af eksterne midler. Foreningen søger derfor om tilskud til leje af telte til stadepladser og udgifter til forplejning af deltagerne. Der er indhentet tilbud fra udlejningskompagniet, Slangerup.

Vedhæftet sagen er bilag med foreningens årsregnskab og budget for aktivitet.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Denne ansøgning mener vi fint falder inden for kriterierne for tilskud fra puljen, og samtidig er det et fint tillæg til litteraturfestivalen, som bidrager til at markedsføre lokale kunstnere.

Ansøgningen som lyder på kr. 25.076,- er desværre ikke bilagt et detaljeret budget over de enkelte udgiftsarters fordeling, men det fremgår af ansøgningen, at beløbet blandt andet dækker over forplejning. Da det specifikt fremgår af kriterierne for Kulturpuljen at der ikke ydes tilskud til forplejning, må vi anbefale at man beder Kunstforeningen specificere udgifterne, hvorefter tilskud ydes med det ansøgte beløb fratrukket andelen af udgifterne som vedrører forplejning."

På baggrund af høringssvar fra KUF har administrationen indhentet uddybet budget fra Frederikssund Kunstforening og sendt til høring i KUF, som efterfølgende har indgivet høringssvar:

"Af Kunstforeningens budget fremgår, at de selv afholder udgiften til forplejning, så de søger alene om midler til andre omkostninger i forbindelse med arrangementet. Vores høringssvar står som sådan ved magt, men med den præcisering, at vi mener der bør ydes støtte med det fulde ansøgte beløb.

Økonomi

I så fald at udvalget godkender indstillingen, vil beløbet på 25.076 kr. blive udmøntet igennem kommunens eksisterende kulturpulje, og sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

99Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Frederikssund Kunstforening logo

Resume

Frederikssund Kunstforening søger om tilskud på 10.000 kr. til nyt logo.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kunstforening søger om tilskud på 10.000 kr. til udvikling af nyt logo. Udgifterne vil dække en grafikers kunstneriske udfoldelse af et nyt logo.

Vedhæftet sagen er foreningens årsregnskab.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi har svært ved at se at et nyt logo til kunstforeningen falder inden for det som er formålet med Kulturpuljen; nemlig at støtte alment tilgængelige kulturelle arrangementer eller deltagelse i udenbys kulturelle arrangementer.

På den baggrund kan vi ikke anbefale at der ydes tilskud.

Økonomi

I så fald at udvalget godkender indstillingen, vil beløbet på 10.000 kr. blive udmøntet igennem kommunens eksisterende kulturpulje, og sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

100Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Historisk Forening i Jægerspris

Resume

Historisk Forening i Jægerspris søger om tilskud på 10.000 kr. til tryk af årbog.

Foreningen har udgivet en årbog hvert år siden 1978. Arrangementet ventes afholdt den 1. december 2023.

Bogen er skrevet og redigeret af frivillige mens der er udgifter til opsætning og tryk samt udgivelsesarrangement.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Historisk Forening i Jægerspris udgiver i 2023 en årbog med et emne om lokale forhold. Emnet er ”Kyndbyværket, Kyndby Huse og dets beboere”. Foreningen har udgivet en årbog hvert år siden 1978. De seneste år har emnerne været koncentreret om fortællinger om Frederikssund Kommunes gamle landsbyer, herunder den gamle Jægerspris Kommune.

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. til tryk af årbogen som forventes at udkomme den 1. december 2023.

Foreningen har indhentet et tilbud på tryk af bog på 89.375 kr. heraf søger de om et tilskud på 10.000 kr. fra kulturpuljen.

Årbog 2023

Årbogen i 2023 er også en historie i et bredere perspektiv. Kyndbyværket og Kyndby Huse blev nemlig et særligt kapitel i dansk industrihistorie, og bogen handler om hvordan el blev en uundværlig del af danskeres hverdag.

Foreningen er på nuværende tidspunkt i gang med redigering. Bogen forventes at blive på 250-270 sider og udgivet omkring 1. december 2023. Foreningens kontingentbetalende medlemmer samt de personer, som har medvirket med fortællinger, vil modtage bogen uden beregning. Derudover vil et antal eksemplarer blive lagt til salg i lokale forretninger i Jægerspris, Skibby og Frederikssund ligesom foreningen også sælger fra eget lager.

Økonomien i projektet

Økonomien er baseret på, at det opsøgende arbejde og manuskriptskrivning drives af frivillige, mens der er udgifter til ekstern opsætning og tryk.

Bogens samlede oplag forventes at blive 1.000 stk.

Det er foreningens målsætning, at udgiften til bogen kan finansieres fuldt ud af indtægter fra salg samt tilskud og donationer herunder tilskud fra Kulturpuljen.

Oprindeligt søgte foreningen om midler til et arrangement, men efter at være blevet informeret om, at kulturpuljen ikke dækker forplejning, har ansøger valgt at ansøge tilskud til tryk af bog. Kulturrådet i Frederikssund er som høringspart gjort opmærksomt på dette og har indgivet høringssvar.

Vedhæftet sagen er foreningens reviderede regnskab og budget for omkostninger ved bogudgivelse.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

"Vi har drøftet ansøgningerne i lyset af de tilsendte budgetter. Principielt kan en forening jo ikke ændre på deres ansøgning efter fristens udløb, men vi syntes nu alligevel det er fint, at Historisk Forening i Jægerspris modtager tilskud til udgivelsen af deres bog, hvor de ellers havde søgt til et medlemsarrangement i forbindelse med udgivelsen. Bogudgivelserne fra vores historiske foreninger er som allerede nævnt et væsentligt bidrag til formidlingen af vores lokale historie – og dermed også vores kultur gennem tiderne."

Økonomi

I så fald at udvalget godkender indstillingen, vil beløbet på 10.000 kr. blive udmøntet igennem kommunens eksisterende kulturpulje, og sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

101Beslutning om brug af kultur- og havnebadet

Resume

Byggeriet af Kultur- og havnebadet er påbegyndt. Havnebadet forventes at åbne i starten af 2024. Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om rammerne for brug af Kultur- og havnebadet.

Dette dagsordenspunkt indeholder en fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. En maksimal åbningstid kl. 6.00 - 22.00 alle ugedage for kultur- og havnebadet godkendes
 2. Administrationen bemyndiges til at indgå brugsretsaftale med Frederikssund Vinterbadere
 3. Brugen af Kultur- og havnebadet evalueres i 3. kvartal 2024 og præsenteres for udvalget

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 8. august 2023, pkt. 89:

Udsat.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede, at der indgås en brugsretsaftale. Udkast til brugsretsaftale skal forelægges udvalget til godkendelse.

Udvalget ønsker, at der etableres mulighed for gæstebilletter.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Indretning af Kultur- og havnebadet

Kultur- og havnebadets udformning og indretning har været i proces fra Frederikssund Ny Initiativråds (FNI) ideoplæg til den endelige udformning, der bygges nu og blev godkendt af Byrådet 31. august 2022 i sag 190. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag.

En lang række aktører har været inddraget i processen. Herunder FNI, Frederikssund Vinterbadere, A.P. Møller-Fonden, skoler og naturvejledere samt en lang række drifts- og fagfolk. Indretning af faciliteterne til vinterbadning har været udarbejdet i tæt dialog med Frederikssund Vinterbadere og med erfaringer fra andre vinterbade i Danmark. Funktionerne, der understøtter vinterbadning, er et unisex omklædningsrum, to toiletter, sauna samt mulighed for at vinterbade på ydersiden af havnebadet fra dækket foran saunaen. Dermed opnås kortest afstand fra bad i fjorden kolde vand til saunaens varme rammer. Saunaen er dimensioneret til at kunne rumme op til mellem 15 og 20 person samtidig. Tilsvarende er omklædningsrummet dimensioneret til samme antal personer.

Indretningen af vinterbaderfaciliteterne samt den afsatte driftsøkonomi for havnebadet har været med udgangspunkt i, at Frederikssund Vinterbadere skal spille en central rolle i vinterbadning på Kultur- og havnebadet.

Havnebadet indeholder et lokale, der i bilaget med tegning af badet er benævnt som læringsrum. Dette lokale vil fungere som et fleksibelt lokale, der kan udnyttes til mange forskellige formål, herunder undervisning af børn i skole og dagtilbud. Det vil også kunne benyttes som mødelokale og social ramme for brugerne af havnebadet. Lokalet vil skulle booke på samme vis, som kommunens øvrige lokaler.

Åbningstider

For at afbalancere brugernes forventede ønsker om adgang til havnebadet og begrænse den støj, der naturligt vil være ved havnebadet, anbefaler administrationen en åbningstid fra anlæggets start på maksimalt kl.6 til kl.22. Dette vil blive justeret efter brugsmønster og behov for bemanding. Erfaringer fra brug af havnebadet vil danne grundlag for eventuelle justeringer. En evaluering af Kultur- og Havnebadets brug vil blive gennemført i sensommeren 2024 efter den første sommerbadesæson. Ved havnebadet vil der blive skiltet med åbningstider og adfærdsforskrifter/husregler. Husreglerne vil inden badets åbning blive forlagt Job, erhverv og kultur til godkendelse. Udenfor åbningstiden vil anlægget være aflåst.

Brugere af Kultur- og havnebadet

Erfaringer fra andre danske havnebade viser, at disse har tre primære brugergrupper fordelt henover året: Gående, badegæster og vinterbadere.

I andre kommuners havnebade er op mod 75 % af dem der besøger havnebadet, borgere der går tur. Havnebadene er populære udflugtsmål ved gåture for såvel lokaleborgere som turister. Denne brugergruppe besøger badet året rundt.

Badegæster

I løbet af sommeren vil mange benytte Kultur- og havnebadet som et havnebad, med mulighed for svømning, leg, solbadning og socialt samvær.

Kultur- og havnebadet i Frederikssund Kulturhavn er indrettet til gæster der i forvejen kan svømme, da badet er dybere (2,5m) end man kan bunde. Mindre børn og andre usikre badende henvises til områdets badestrande. Herunder især den nærliggende Marbæk Strand. Højsæsonen for Kultur- og havnebadet vil være i skolernes sommerferie. Typisk i ugerne 26-31. Her vil havnebadet være bemandet med livreddere i de mest besøgte dagtimer. Det vil typisk være fra kl. 10-18. Det vil være muligt at benytte badet både tidligst fra kl.6 og senest til kl.22, det vil blot være uden livredder. Skiltning vil anvise om, der er livredder på vagt eller ej.

Mens der er livredder på vagt om sommeren, vil der være adgang til omklædningsrum og udendørs omklædningsbåse på havnebadet. Se placering i bilag. Saunaen vil ikke være tændt på denne årstid.

Der vil blive udarbejdet regler for adfærd og sikkerhed, som hænges op på havnebadet, så de er synlige for badets gæster. Disse regler fremlægges på senere møde for Job, erhverv og kultur.

Vinterbadere

I vinterhalvåret er vinterbadning gennem de seneste 10-15 år blevet en populær aktivitet i Danmark. Sæsonen for vinterbadning starter ofte i oktober og fortsætter frem til udgangen af marts. I dag vinterbades der forskellige steder særligt langs fjordene i Frederikssund Kommune. Det forgår ofte på en strand eller fra en flydebro.

I Kultur- og havnebadet indre bassin vil det være muligt at vinterbade dagligt i havnebadets åbningstid. Vinterbadere der benytter saunaen vil have adgang til afskærmet repos, på badets yderside. Denne er placeret meget tæt på saunaen. Se bilag. Herfra er der også mulighed for at vinterbade i Roskilde Fjord.

Adgang til omklædning og sauna

Dette oplæg til adgang til omklædningsrum og sauna for vinterbadere er udarbejdet med udgangspunkt i den afsatte driftsøkonomi til Kultur- og havnebadet. Oplægget er udarbejdet i dialog med Frederikssund Vinterbadere og FNI.

Brug af sauna og omklædningsrum vil blive håndteret af foreningen Frederikssund Vinterbadere og reguleret via en brugsrestaftale.

Foreningen påtager sig således opgaverne med at åbne, lukke og rengøre omklædningsrum og sauna, samt dække elforbrug i saunaen mod, at de giver deres medlemmer adgang til disse faciliteter alle ugens dage. Lignende modeller er kendt fra andre havnebade.

For at sikre adgang til vinterbadning med sauna og omklædningsrum for øvrige borgere, der ikke er medlem af foreningen, lægges der med sagen her op til, at Frederikssund Vinterbadere afholder åbent hus to gange månedlig. Ved åbent hus vil øvrige borgere få adgang til omklædning og sauna, samt guidning i at vinterbade.

Et alternativ til dette kan være en model, hvor der kan indløses gæstebillet hos foreningen for brug af sauna og omklædningsrum. Det er en model der ses på andre kommunalt ejede bade som eksempelvis i Skanderborg.

Frederikssund Vinterbadere

Administrationen har løbende været i dialog med foreningen Frederikssund Vinterbadere. Foreningen oplyser, at de endnu ikke har optaget medlemmer. De har lavet en venteliste, hvor alle der ønsker at være medlem af foreningen, når kultur- og havnebadet åbner, kan skrive sig op. I en periode op til badet åbner tilbydes de første 400 personer på listen medlemskab. Personerne får en begrænset periode til at betale kontingent for medlemskabet. Vælger nogen af disse personer ikke at betale kontingent, går tilbuddet om medlemskab videre til de næste på listen.

Viser erfaringer med den første periode efter havnebadets åbning, at det kan fungere med flere medlemmer end de af foreningen planlagte 400, vil foreningen åbne for det. Foreningen oplyser at de i øjeblikket har ca. 450 personer på venteliste.

Bemanding

Den afsatte driftsøkonomi til Kultur- og havnebadet er baseret på en bemanding med to livreddere i 7 uger om sommeren samt 10 ugentlige timer til løbende tilsyn og drift året rundt.

Ønsker udvalget en anden model for adgang til sauna og omklædningsrum i forbindelse med vinterbadning end den nævnt ovenfor, vil det kræve yderligere bemanding. En yderligere bemanding, der vil skulle håndtere opgaverne med at åbne, lukke og rengøre omklædningsrum og sauna, samt håndtere flow af gæster i forhold til hvor mange, der er plads til i omklædningsrum og sauna. Administrationen vurdere, at en ugentlig dag i vinterhalvåret med offentlig åbent vil have en personaleomkostning på 80-120.000 kr. pr år.

Ønskes der en model med betaling for adgang, på samme vis som i svømmehallerne, anbefaler Administrationen at det er med livredder i den valgte offentlige åbningstid. Dette er en tilgang som Trygfonden har anbefalet. I det omfang, at vinterbadeforeningen ikke driver saunaen, vil udgifter til elforbrug i sauna ligeledes overgå til Frederikssund kommune.

Parkering og trafik

Forholdende omkring parkering og trafik er beskrevet i lokalplan 113 for Kultur- og Havnebad (bilag). I lokalplanens bestemmelser er det fastlagt, at der ikke må parkeres biler på området. Parkering af biler skal ske på parkeringsarealer udenfor lokalplanområdet. Der er 22 offentlige parkeringspladser ved Sydkajen samt parkeringsmulighed langs Kalvøvej og på Kalvøen. Når Havnebadet opføres vil det blive skiltet, at der er parkeringsmulighed langs Kalvøvej og på Kalvøen. Det etableres cykelparkering ved havnebadet på Operapladsen.

Ibrugtagning af havnebad medfører en årlige afledt drift til el, vand, rengøring, affaldsopsamling, vedligeholdelse af bygning og bassin m.v. ca. 0,875 mio. kr. årligt.

Fortsat sagsbehandling til møde i Job, erhverv og kultur, 5. september 2023:

Job, erhverv og kultur anmodede administrationen om at afsøge en række forhold angående havnebadet til den videre sagsbehandling. En række af disse præsenteres i følgende afsnit. Andre af forholdene kræver yderligere information og kan derfor endnu ikke fremlægges for udvalget.

Driftsøkonomi

Kultur- og havnebadet har en afsat driftsøkonomi på i alt 0,875 mio. kr. årligt fra 2024. Økonomien fordeles som følger: El (herunder varme), vand og øvrigt forbrug: 132 t.kr. Rengøring 70 t.kr., driftspersonale og -materialer 170 t.kr., hovedvedligehold 175 t.kr., livredning i sommerferien 278 t.kr. og drift af bassinet 50 t.kr.

Brugsretsaftale

Alle borgere har adgang til kultur- og havnebadets udendørsfaciliteter året rundt i åbningstiden. Alle borgere kan bade i havnebadets bassin, benytte toilet og klæde om i de overdækkede omklædningsbåse.

Administrationen anbefaler, at brug af sauna og omklædningsrum vil blive håndteret af foreningen Frederikssund Vinterbadere og reguleret via en brugsrestaftale.

I den pågældende brugsretsaftale påtager sig opgaverne med at åbne, lukke og rengøre omklædningsrummet og sauna, samt dække elforbrug i saunaen. Til gengæld kan foreningen give medlemmerne adgang til disse faciliteter alle ugens dage. Lignende modeller er kendt fra andre havnebade.

Frederikssund Kommune har i dag brugsretsaftaler med en række foreninger, der selv administrer, de lokaler de er blevet stillet til rådighed. Det drejer sig eksempelvis om klubhuse til en række idrætsforeninger. Brugsretsaftalerne beskriver hvordan og til hvilke formål foreningerne må benytte lokalerne. De beskriver desuden hvordan forpligtelser til drift og vedligehold, der er fordelt mellem forening og kommunen.

Der er blandt andet en opgave for foreningen at meddele skader på bygninger, hærværk eller andet, så som uhensigtsmæssig adfærd til Frederikssund Kommune, så snart det opdages. Brugsretsaftaler er en model der fungerer godt for begge parter.

Vinterbadernes ambition, om at give adgang til de første 400 medlemmer fra badet åbning, er med det formål at sikre en god oplevelse for alle brugere. Viser erfaringerne fra opstarten, at anlægget kan rumme flere brugere, vil foreningen åbne for flere medlemmer.

Tilsyn

Personale fra Frederikssund idrætsanlæg vil være tilknyttet Kultur- og havnebadet til at varetage både drift og tilsyn med anlægget. Opdager personalet potentielle skader på anlægget, indrapporteres det til Kommunale Ejendomme, der har ansvaret for anlægget. På samme måde som med andre kommunale bygninger og idrætsanlæg.

Livredning

Det er en klar anbefaling fra Trygfondens Kystlivredning, at der i sommerens ferieperiode er livreddere tilstede på Kultur- og havnebadet. Sommerferien er den periode, hvor der normalt kommer flest gæster og mange forventes at være børn og unge. Administrationen indstilling er at anbefalingen fra Trygfonden følges.

Sauna

Saunaen er ca. 15 minutter om at være varm fra den tændes/aktiveres. Den vil være tændt i op til en time. Herefter skal saunaen genaktiveres for at fortsætte med at varme. Dette sikre hensigtsmæssigt forbrug af energi og er samtidig en sikring i forhold til brandrisiko.

Aftale med Frederikssund Vinterbadere

Administrationen anbefaler at en brugsretsaftale med vinterbaderforeningen indgås for et år af gangen løbende i perioden 1. april til 31. marts. Den først aftaleperiode vil blive fra havnebadet åbnes i starten af 2024 og frem til 31. marts 2025. Det giver mulighed for at evaluere og tilpasse eller aflyse aftalen frem mod næste sæson. Administrationen anbefaler fortsat to månedlige dage med åbent hus i sauna og omklædning i vinterbadesæsonen. Herud over kan der gives mulighed for at vinterbadeforeningen kan oprette system med gæstebilletter, så øvrige borgere kan købe sig adgang på flere dage end de to med åbent hus. Bemyndiges administrationen til at indgå en aftale på ovenstående betingelser, vil den konkrete model for gæstebilletter bliver udarbejdet i dialog med Frederikssund Vinterbadere.

Inddragelse

Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møller Fonden er begge repræsenteret i projektets styregruppe. Vinterbaderne, Tryg Fonden, Naturvejledere samt driftspersonale har været involveret i anlæggets nærmere indretning. Kajhusene der repræsentere beboerne i området har løbende igennem processen været inddraget.

Økonomi

Ibrugtagningen af havnebadet giver anledning til en årlig udgift til afledt drift på 0,875 mio. kr. i 2024 og frem. Den afledte driftsudgift er indarbejdet i basisbudget 2024 og frem.

Bilag

102Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet Beskæftigelsesindsats gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 17,8 mio. kr. i 2023 vedrørende overførselsudgifter
 2. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 9,22 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2023, hvoraf der overføres 9,2 mio. kr. til 2024 og 0,02 mio.kr. til 2025
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 17,8 mio. kr., der alene kan henføres til overførselsudgifter under beskæftigelsesindsats.

Mere konkret er der tale om merudgifter til seniorpension, førtidspension samt sygedagpenge.

I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2023 merudgifter på i alt 1,9 mio. kr. Heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. forsøges finansieret inden for eksisterende rammer.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 9,22 mio.kr., hvoraf 9,2 mio. kr. overføres til 2024 og 0,02 mio. kr. overføres til 2025.

Merforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreudgift på 0,02 mio. kr. vedrørende Foreningscentret Pedersholm
 • Mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedrørende Kultur- og havnebad
 • Mindreudgift på 7,7 mio. kr. vedrørende Renovering af Willumsens Museum

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg nærmere

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede overførselsudgifter under beskæftigelsesindsats øges med 17,8 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 9,22 mio.kr., som overføres til 2024 og 2025.

Bilag

103Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 seks initiativer, hvoraf alle er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

104Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne orienteringssag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2023 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 20 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 20 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 8. august 2023, pkt. 91:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Udvalget for Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 er 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der opstillet 20 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den anden status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 – dvs. der typisk vises statustal for marts/april 2023. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft

Resultatmål 1a: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2022 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 84,3 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 85,5 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2022 1,2 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 1b: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2022 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 21,1 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 37,7 pct. Andelen i Frederikssund ligger i 4. kvartal 2022 16,6 procentpoint under andelen i hele landet.

Frederikssunds lavere andel i de sidste kvartaler i 2022 følger efter en periode på 5 kvartaler, hele 2021 og første kvartal 2022, hvor andelen, der har forladt ydelsen, har været højere i Frederikssund.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 22 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 4,8 pct. I hele landet var det 6,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,3 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 6 borgere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

Frederikssund har i en længere periode ligget noget under landsgennemsnittet. I marts og april 2023 har der været en betydelig stigning i Frederikssund, og gabet til landsgennemsnittet er blevet betydeligt formindsket.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. marts 2023 havde Frederikssund 16 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 1,5 pct. I hele landet var det 1,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,2 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere 2 borgere burde have været i et opkvalificeringsforløb i marts måned.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job

Resultatmål 3a: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I marts 2023 lå andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som har fået udstedt cpr.nr. i 2018 – 2023 på 41,9 pct. I hele landet var det 44,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,9 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 3 flygtninge yderligere burde være kommet i beskæftigelse i marts måned.

Resultatmål 3b: Andelen af flygtninge og familiesammenførte i virksomhedsrettet indsats skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 var 13 flygtninge eller familiesammenførte i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 15,3 pct. I hele landet lå andelen på 31,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 16,5 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 14 flygtninge yderligere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

I foråret har der især været fokus på at få de ukrainske flygtninge i beskæftigelse – se nedenfor under 3c. Indsatsen har været rettet direkte mod ordinær beskæftigelse, både i form af småjobs, deltids- og fuldtidsbeskæftigelse. Med andre ord er det tilstræbt at springe virksomhedspraktik over, således at de kan opnå at blive helt - eller delvist selvforsørgende.

Resultatmål 3c: Andelen af beskæftigede ukrainere, der har opholdstilladelse efter Særloven skal øges til mindst 40 pct. i 2023.

Status for Frederikssund pr. april 2023 er, at 35 ukrainere er kommet i beskæftigelse, svarende til en andel på 43 pct. I hele landet lå andelen på 65 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 22 procentpoint lavere end i hele landet i april. For at komme på niveau med andelen i hele landet skulle yderligere 18 ukrainere have været i job i april måned.

Indsatsen for at få de ukrainske flygtninge direkte i arbejde fortsætter over sommeren.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Pr. 4. kvartal 2022 lå andelen af omgørelser i de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. I hele landet lå andelen på 21,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 9,1 procentpoint højere end i hele landet.

Det skal bemærkes, at Frederikksunds andel af omgørelser de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. bygger på de små tals lov, da der er tale om sammenlagt 16 omgørelser de seneste 4 kvartaler. For at ligge på niveau med andelen i hele landet skulle Frederikssund have haft 5 omgørelser mindre i de seneste 4 kvartaler.

Resultatmål 4b: Mindst 90 pct. af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

Status pr. februar 2023 er, at 93,5 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 94,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 4c: Mindst 85 pct. af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

I februar 2023 har 86,6 pct. af borgerne i Frederikssund fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 87,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,8 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 pct. af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

I den værdighedsundersøgelse, som blev gennemført i september 2022, svarede 73 pct. af borgerne, at de er meget enig/enig i, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 12 pct. er neutrale, mens 10 pct. svarede at de er uenig/ meget uenig i spørgsmålet. 5 pct. svarede ”ved ikke.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 5a: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelsen, som jobcentret gennemførte i januar 2023, svarede 89 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 5b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 var der 10 opslåede stillinger fordelt på 10 jobordrer i Frederikssund. Formidlingsgraden lå i marts 2023 på 0,74 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,82. Besættelsesgraden lå i januar 2023 på 0,10 i Frederikssund og på 0,33 i hele landet. Denne meget lave besættelsesgrad i januar er forhåbentlig en undtagelse, da besættelsesgraden i hele 2022 generelt har ligget højere end landsgennemsnittet.

Resultatmål 5c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 105 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,9 pct. I hele landet var det 10,3 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,4 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 17 borgere yderligere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

Centeret har i foråret 2023 implementeret en ny mere virksomhedsrettet indsatsstrategi, der forventes snarest at medføre en øgning i andelen, der er i et virksomhedsrettet tilbud.

6. Flere unge skal have en uddannelse

De fire resultatmål under dette fokusområde behandles af udvalget for Unge, fritid og idræt.

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. april 2023 er, at Frederikssund har 191 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i april 2023.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (114 ud af i alt 191 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 27 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 13,9 pct. I hele landet var det 13,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint højere end i hele landet i april 2023.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. februar 2023 var, at Frederikssund havde en andel på 63,6 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 59,1 pct.

Andelen i Frederikssund lå dermed 4,5 procentpoint højere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 3. kvartal 2022 var der i alt 24 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 54,5 pct. I hele landet var det 51,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 3. kvartal 2022 2,6 procentpoint højere end i hele landet.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst være på 85 pct.

I april 2023 var 557 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 82,2 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,3 pct. Andelen i Frederikssund lå således i april 2023 4,1 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 28 borgere burde være ansat i et fleksjob i april måned.

Der har desværre været en svagt faldende tendens i det seneste halve års tid til og med april 2023. Indsatsen vil blive skærpet i resten af 2023, og tendensen forventes vendt.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2023 var 217 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 48,4 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 57,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,8 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 39 borgere burde have været i et aktivt tilbud eller have haft ordinære løntimer i februar måned.

Centerets nye indsatsstrategi, der er implementeret i starten af 2023, gør at det forventes, at især den virksomhedsrettede aktivitet vil stige i løbet af 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

105Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalgsmødet den 31. oktober 2023 rykkes til den 3. november 2023.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer

Bilag

106Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.