Frederikssund Kommunes logo
29. september 2020

Bredt budgetforlig sikrer velfærd og udvikling

Tirsdag den 29. september blev der indgået budgetforlig i Frederikssund Kommune. 22 ud af 23 medlemmer i Byrådet står bag aftalen.  

Efter en travl uge med politiske forhandlinger kunne borgmester John Schmidt Andersen tirsdag den 29. september konstatere, at et stort flertal i Byrådet kunne skrive under på budgetaftalen for 2021 – 2024. Aftalen er således indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF samt Det Radikale Venstre. Sammen med det kommende års budget vedtager forligspartierne denne gang også en langsigtet investeringsplan for årene 2021 – 2030. Heri er der prioriteret anlægsudgifter for omkring 1,2 mia. kr. 

Serviceniveau fastholdes

Antallet af ældre stiger år for år ligesom udgifterne på det specialiserede område og sundhedsområdet stiger. For at sikre, at serviceniveauet kan fastholdes tilføres ældreområdet derfor 71 mio. kr. i perioden 2021 – 2024. Voksenhandicapområdet tilføres 55 mio. kr. og sundhedsområdet 10 mio. kr. i samme periode. Med budgetforliget sikres det dermed, at serviceniveauet på de centrale velfærdsområder kan fastholdes i de kommende år. Samtidig sætter Byrådet med investeringsplanen en klar udviklingsdagsorden for Frederikssund Kommune.

De væsentligste punkter i aftalen er:

  • Sikring af serviceniveau på velfærdsområderne med tilførsel af øgede midler
  • Flere midler til grønne tiltag
  • Væsentligt løft af midler til fritids-, idræts- og kulturområdet
  • Flere investeringer på daginstitutionsområdet og på klubområdet
  • Øget samarbejde med erhvervslivet og campus Frederikssund
  • Styrket fokus på kommunen som en attraktiv arbejdsplads
  • En langsigtet investeringsplan frem mod 2030 til fremtidssikring og udvikling af Frederikssund Kommune.

Læs mere om materialet bag budgettet på vores hjemmeside.

Stabilitet og sikkerhed for velfærden

Og det er en tilfreds borgmester, der den 7. oktober kan fremlægge budgetforliget til Byrådets endelige godkendelse:

- Det glæder mig, at vi igen i år kan samle et meget stort byrådsflertal om budgettet for det kommende år. Det giver stabilitet og sikkerhed for borgerne i forhold til velfærden, og vi sikrer med dette års budgetaftale, at der bliver sat en meget ambitiøs udviklingsdagsorden for Frederikssund Kommune med vedtagelsen af Investeringsplan 2021 – 2030. Jeg vil gerne takke partierne i Byrådet for samarbejdet og deres konstruktive input til såvel budget som investeringsplan, udtaler borgmester John Schmidt Andersen (V).

Forligspartierne samlet ved underskrivelsen af budgetforliget. Fra venstre: Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (DF), borgmester John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F) og Ole Søbæk (C).Forligspartierne samlet ved underskrivelsen af budgetforliget. Fra venstre: Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O), borgmester John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F) og Ole Søbæk (C).

Partierne udtaler:

Socialdemokratiet:

- For Socialdemokratiet er det afgørende, at vi har sikret velfærden, ved at der tilføres midler til de centrale velfærdsområder, så vi kan fastholde serviceniveauet. Det glæder os endvidere, at vi nu kan sætte reel handling bag en ny strategi for naturforvaltning og vores klimahandleplan, hvortil vi afsætter 73 mio. kr. i de kommende år. Vi glæder os endvidere over, at cykelstien til Kulhuse endelig bliver en realitet, samt at vi har prioriteret midler til blandt andet et maritimt center, havnebad, kulturen i Slangerup og Byens Hus i Skibby, udtaler Tina Tving Stauning (A).

Venstre:

- Med Investeringsplan 2021 – 2030 er vi enige om en perspektivrig og sammenhængende udvikling af Fremtidens Frederikssund Kommune. Vi lægger vægt på, at denne udvikling kommer til at ske i hele vores blå-grønne kommune, hvilket budgetforliget og investeringsplanen også afspejler. Når vi kan gøre dette samtidig med, at vi tilfører de centrale velfærdsområder 136 mio. kr. mere over de kommende fire år, så skyldes det, at vi i Frederikssund Kommune har – og i årene fremover fortsat vil have - en sund økonomi, udtaler Hans Andersen (V) politisk ordfører.

Dansk Folkeparti:

- For Dansk Folkeparti er velfærds- og ældreområderne vigtige. Vi ser blandt andet frem til det arbejde, der i starten af 2021 skal analysere mulighederne for minimumsnormeringer på vores plejehjem. Derudover glæder vi os til at følge, hvilke større arrangementer plejehjemmene planlægger til glæde for beboerne for den portion penge, der fremover årligt er sat af til dette. Endelig er vi blandt forligspartierne enige om at undersøge muligheden for at etablere et nyt daghjemstilbud på Frederikssund Hospital med mulighed for både inden- og udendørs aktiviteter samt træning, udtaler Inge Messerschmidt (O).

Konservative:

- Det Konservative Folkeparti er meget glade for budgetforliget. Alle de forslag, vi har stillet, er imødekommet, og vi har bl.a. sikret 40 mio. til ny klubstruktur, 50 mio. til det maritime center, prioriteret natur- og klimaindsatsen, styrket folkeskolen og ikke mindst skabt en udviklingspulje, der i samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og Campus Frederikssund, skal uddanne flere faglærte. Samtidig holdes skatten i ro, og vi fokuserer indadtil på at styrke arbejdet med kommunen som attraktiv arbejdsplads og en effektiv løsning af kerneopgaven. Alt i alt et meget konservativt budget, udtaler Ole Søbæk (C).

SF:

- Socialistisk Folkeparti er først og fremmest tilfredse med, at kommunen holder fast i minimumsnormeringen på børneområdet. Men også at der kikkes fremad med overgangspædagoger i indskolingen og naturvejleder til alle. Socialistisk Folkeparti glæder sig over, at biodiversitet nu indgår i plejeplanen på det grønne område. Med investeringsplanen bliver der afsluttet to projekter, der har ulmet i lang tid, havnebadet og Kulhuscykelstien. Selv om Kulhuscykelstien er dyr, og det er, hvad der kan blive til af cykelstier de næste to år, så er vi tilfredse med den prioritering, udtaler Ole Frimann Hansen (F).

Radikale Venstre:

- For Radikale Venstre har det været helt centralt, at vi fastholder ambitionen om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Vi har samtidig været optaget af at styrke fortællingen om den blå og grønne kommune, hvorfor investeringer i klima, natur, maritimt center og en ny naturvejledningsindsats for alle børn og unge i dagtilbud og skole har stået højt på vores ønskeliste. Endelig glæder det os, at vi styrker lokaldemokratiet ved at indføre livestreaming af byrådsmøderne, udtaler Maria Katarina Nielsen (B)

Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.