Frederikssund Kommunes logo
27. august 2020

Lokalplan for nyt boligområde i Vinge endeligt vedtaget

Vest for Deltakvarteret har Frederikssund Kommune udbudt tre storparceller med et samlet areal på over 25.000 m2. På Byrådsmødet onsdag den 26. august blev Lokalplan 139 for området så endeligt vedtaget. 

Blandede boliger

Lokalplanen for området giver mulighed for at opføre en blandet boligbebyggelse i to til fem etager med mulighed for fælleshus. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen bliver udformet under hensyntagen til den nærliggende Tvinsmose, den omgivende natur, de eksisterende boliger i området og den kommende centrale del af Vinge.

Ifølge lokalplanen skal bebyggelsen indrettes med grønne arealer til rekreativt brug samt arealer til brug for anlæg til afledning og forsinkelse af regnvand. Således bliver de forskellige kommende boligområder delt af naturlige grønne kiler med regnvandsbassiner for at sikre naturens tilstedeværelse i den bymæssige bebyggelse.

Høringen ændrede byggelinje

Lokalplanen var i offentlig høring i april og maj, og høringssvarene har ført til to rettelser af bestemmelserne i lokalplanen. Dels er der i lokalplanen nu net skærpet krav til tilbagetrukket tagetage på bebyggelsen mod Deltavej i delområde B2. Og dels er byggelinjen mod deltaet rykket 3,5 meter tilbage. Begge ændringer betyder mere luft og mindre skyggepåvirkning omkring deltaområdet og Deltavej.

Du kan se hele Lokalpan 139 under pkt. 161 på Byrådets dagsorden fra den 26. august.

Frederikssund Kommune modtager løbende bud på de tre storparceller, og interesserede kan byde samlet på alle tre parceller eller på parcellerne enkeltvis. Læs mere på Nordicals hjemmeside.

Udsnit af oversigtskort fra Lokalplan 139. Grafik: Frederikssund Kommune.Udsnit af oversigtskort fra Lokalplan 139. Grafik: Frederikssund Kommune.

Luftfoto af Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Luftfoto af Deltakvarteret i Vinge. De tre parceller ligger umiddelbart vest for Deltakvarteret og grænser op til Tvinsmosen. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.