Frederikssund Kommunes logo
25. september 2019

Nye udbud på vej i Vinge

På Frederikssund Byråds møde onsdag den 25. september skulle Byrådet tage stilling til, hvordan der kan sikres fremdrift i Vinge. Blandt partierne har der i de forgangne uger været dialog om forskellige scenarier og muligheder for nye udbud. På Byrådets møde blev der derfor truffet beslutning om en række initiativer, der skal medvirke til at sikre byggeriet af nye boliger i Vinge.

- Det glæder mig, at Byrådet med et stort flertal står bag ønsket om at skabe fremdrift i Vinge. Det er vigtigt for kommunens udvikling og for etablering af stationen, som udover betydning for byudviklingen, også har stor betydning for pendlere fra Hornsherred. Jeg vil gerne kvittere for de gode forhandlinger, vi har haft og for partiernes vilje til at vise vejen fremad for Vinge. Med disse beslutninger har vi lyttet til markedet og gjort det muligt for endnu flere aktører at kunne byde ind på byggemuligheder i Vinge, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Flere nye udbud

Byrådet vedtog følgende:

1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både almen og privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.

2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum. Aftalen forelægges politisk.

3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse. Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale forelægges politisk.

4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 to-plans parcelhuse og yderligere ca. 50 parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.

5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.

6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.

7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.

8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge.

Partierne udtaler

Efter byrådsmødet udtaler partierne:

Venstre:
- Det er meget glædeligt, at et stort flertal i Byrådet fortsat står bag visionen om et Vinge med stor mangfoldighed. Vi har ønsket, at vi fremadrettet også arbejder med udviklingen af et nyt parcelhusområde i Vinge, ligesom vi skal sikre, at økonomien er i balance, siger politisk ordfører Hans Andersen (V).

Socialdemokratiet:
- For os er det væsentligt, at vi nu kan samles om at indgå samarbejde med den almene boligsektor, der både vil og kan. Ved at åbne op for de almene boliger nu i Vinge Centrum, sikrer vi, at der kommer gang i byggeriet, og der bygges gode og trygge familie- senior- og ungdomsboliger. Vi ønsker at udvikle en både økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig by med stor mangfoldighed, og ikke mindst lægger vi vægt på, at det skal ske i takt og balance med resten af vores kommunes udvikling, siger gruppeformand Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:
- Og så er vi optaget af naturen, det grønne hjerte og de mange grønne kiler. Vinge skal være et dejligt sted at bo og leve.

Dansk Folkeparti:
- Dansk Folkeparti mener, det er altafgørende, at økonomien i Vinge er i balance. Vi skal ikke igangsætte store almene projekter, før der er økonomi til det. Ligeledes er det vigtigt at lytte til markedet for at sikre, at det er de boliger, folk efterspørger, der bliver bygget i Vinge. Vi ser meget gerne opførelse af bl.a. parcelhuse og seniorbofællesskaber sideløbende med andet byggeri. Vi har sikret os, at det er en forudsætning for etablering af almene boliger, at der også er en venteliste på borgere, der gerne vil flytte til Vinge. Denne analyse ser vi frem til at modtage, siger gruppeformand Inge Messerschmidt (O)

Konservative:
- For de konservative er det afgørende at vi lytter til markedet og bygger en by, der både er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig. Samtidig er det vigtigt, at byudvikling i Vinge ikke sker på bekostning af udviklingen i resten af Frederikssund kommune. Det sikrer de beslutninger vi i dag har truffet, siger gruppeformand Ole Søbæk (C).

SF:
- I SF er vi bevidste om, at udvikling af Vinge skal ske med forsat fokus på bæredygtighed, og at mangfoldighed i byggeriet og boformer er nødvendig. Vi se frem til at der skabes initiativer, der kan understøtte folkeligheden i dialog med nuværende og kommende indbyggere, så Vinge bliver et spændende sted at bo og leve, siger gruppeformand Ole Frimann Hansen (SF).

Radikale:
- Hos Radikale Venstre har det hele tiden været centralt, at der forsat er fokus på de bæredygtige og grønne visioner for Vinge. Samtidig glæder det os, at der nu er sat et multifunktionelt børnehus i Vinge på dagsordenen, og at der åbnes op for ungdomsboliger, siger gruppeformand Maria Katarina Nielsen (B).