Frederikssund Kommunes logo
28. oktober 2019

Bredt budgetforlig styrker velfærden

Frederikssund Kommune har en sund økonomi, og det afspejles i det netop indgåede budgetforlig, som alle partier i byrådet bakker op om. Her tilføres budgettet yderligere 71 mio. kr. for at imødekomme de demografiske udfordringer med blandt andet flere små børn, flere ældre og et stigende pres på handicap- og specialtilbudsområdet, som kommunen står over for i de kommende år.

Endvidere løftes anlægsområdet med yderligere 40 mio. kr. i 2020, ligesom der er prioriteret midler til en række anlægsprojekter, der skal indgå i kommende forhandlinger om en langsigtet investeringsplan for 2021 – 2030.

Samtidig tages der med budgetaftalen en række nye initiativer inden for blandt andet uddannelse, kultur, klima og erhverv.

Væsentlige punkter i aftalen er:

  • Fokus på børn med bedre normeringer i dagtilbud, kvalitet og faglighed.
  • Pulje til klima, miljø og natur - den grønne omstilling og biodiversitet.
  • Sikring af velfærden for ældre og de specialiserede områder.
  • Udvikling af den kollektive trafik.
  • Nye anlæg samt aftale om kommende investeringsstrategi.
  • Kommunen som attraktiv arbejdsplads.

Byrådets gruppeformænd og borgmesteren ved indgåelsen af budgetforliget. Øverst fra venstre: Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (SF), Ole Søbæk (Kons.), Nederst fra venstre: Pelle Andersen-Harild (EL), Tina Tving Stauning (S), Inge Messerschmidt (DF), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (Rad.). Foto: Frederikssund Kommune. Byrådets gruppeformænd og borgmesteren ved indgåelsen af budgetforliget. Øverst fra venstre: Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F), Ole Søbæk (C), Nederst fra venstre: Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning (A), Inge Messerschmidt (O), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B). Foto: Frederikssund Kommune

Budget giver nye muligheder

Borgmester John Schmidt Andersen siger om budgetforliget:

- Med aftalen fortsætter fremgangen for vores skønne kommune. Det glæder mig så meget, at det lykkedes at samle alle partier bag aftalen. Jeg siger jer en stort tak for den store indsats, for at vi sammen kom i mål. Det tror jeg også borgerne sætter pris på. Kommunen vokser, og vores mange forskellige lokalsamfund og bysamfund er attraktive at bo i. Vi har nem adgang til naturen, fritidsmuligheder og varierede boligtilbud. Sammen med den styrkede økonomi giver det os rigtig mange nye muligheder. Med aftalen viser vi, at vi står sammen om fortsat at udvikle kommunen.

Selvfølgelig er der også udfordringer, men vi kigger ind i et lovende nyt årti. Befolkningen ændrer sig, og vi viser rettidig omhu ved at sætte store, ekstra millionbeløb af til børnene, de ældre og de handicappede, samtidig med at vi holder en ekstra stor hånd under de familier, der har brug for det, siger borgmesteren.

Partierne udtaler:

Socialdemokratiet

- For Socialdemokratiet er det væsentligt med velfærd, den grønne omstilling og kulturen. Der kommer nu flere pædagoger i børnehusene og flere midler til blandt andet specialundervisning samt familie- og ældreområdet. Vores fokus er at hele kommunen skal kunne mærke den mere stabile økonomi. Derfor glæder vi os over, at det lykkedes at bevare Tumlebo i Skibby, få flere cykelstier både i Slangerup, fra Dalby og ikke mindst fra Kulhuse. At der nu etableres drama og billedskole og at ParkTeatret bliver egnsteater. Vi ser frem til et nyt maritimt center ved fjorden, bedre bredbånd og muligheder for at få sat skub i de lokale diger. Alt i alt vigtige resultater for en masse mennesker, og når puljen til den grønne omstilling, natur og biodiversiteten tælles med, så er vi ganske tilfredse med budget 2020, siger gruppeformand Tina Tving Stauning.

Venstre

- I Venstre glæder vi os over, at Frederikssund Kommune nu får den bedste normering på dagtilbudsområdet i Nordsjælland. Det giver øget kvalitet og faglighed til glæde for børn, forældre og personale. Vi skal udarbejde en investeringsplan for 2021-2030 i 2020 med et højt ambitionsniveau og Venstre er meget tilfredse med, at vi skal fortsætte den ambitiøse erhvervssatsning i de kommende år med bl.a. en indgåelse af ny aftale med Frederikssund Erhverv og flere ressourcer til lokalplan- og byggesagsbehandling, siger politisk ordfører Hans Andersen.

Dansk Folkeparti

- Med budget 2020 har det stor betydning for os, at vi løfter ældreområdet med 25,5 mio. kr. i 2020. Værdighedsmidlerne integreres i den almindelige drift og bevilges fremover via kommunens bloktilskud. Det er vigtigt for os, at aktivitetstilbuddene på vores plejecentre, demenskonsulenten, de palliative sygeplejersker, velfærdsteknologikonsulenten, gratis kørsel til genoptræning og muligheden for frikøb til uddannelse fortsætter. Ligeledes er det vigtigt for os, at daghjemmene forbliver som de er, og at der ikke reduceres i antallet af dagshjemspladser. Samtidig ser vi frem til at prioritere de forskellige anlægsønsker i starten af 2020, siger gruppeformand Inge Messerschmidt.

Konservative

- For de Konservative har det været vigtigt at undgå skattestigninger, sikre en robust økonomi og fastholde et ambitiøst udviklingsperspektiv. De Konservative er særligt glade for, at et samlet Byråd nu står bag vores samarbejde med Frederikssund Erhverv, at vi styrker indsats for både børnene, kulturen og klimaet, samt at vi sikrer kræfter til at udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads. På anlægssiden glæder vi os særligt over, at vi afsætter penge til at udvikle juniorsøsportssejlcenteret på Kalvøen, og styrker Campus med et Makerspace, siger gruppeformand Ole Søbæk.

Enhedslisten

- Samfundet har to store problemer: klimaet og naturen. Her har kommunerne en kæmpe opgave. Det er derfor dejligt at se den spirende politiske opmærksomhed blandt partierne i Frederikssund Byråd. I budget 2020 vil der blive sat penge af til at ansætte både en klimamedarbejder og en naturmedarbejder. De skal i begyndelsen være med til at udarbejde planer til at løse nogle af problemerne. For eksempel den stigende vandstand og følgerne af mere ekstremt vejr. De store problemer for naturen er forarmelsen på grund af masseudryddelse af arter og ødelæggelse af levesteder forårsaget af det intensive giftlandbrug. I de kommende år skal planerne afløses af handling, f.eks. mere vedvarende energi – eventuelt geotermi, omstilling til el i transporten, nye naturområder og langsigtet sikring af eksisterende natur ved eksempelvis fredning.

Der bliver omfattende ændringer, og det bliver ikke gratis. Derfor afsættes der i årene efter 2020 flere penge. Hvor mange vil afhænge af hvad der bliver nødvendigt. Budget 2020 er kun en spæd begyndelse, siger Byrådets ældste medlem, Pelle Andersen-Harild, som forventer en kraftig kommunal indsats i de kommende mange år af hensyn til de næste generationer.

SF

- Med dette budget giver vi børneområdet et væsentligt løft. For os er det vigtigt at fokusere og investere i en tidlig indsats, hvilket vi gør med øgede normeringer. Dette videreføres for børn i skolealderen ved at tilføre yderligere 18 mio. kr. årligt til at hjælpe og understøtte børn med særlige behov og udfordringer. Endelig støtter vi vores klubber i at bidrage til at skabe gode rammer og sikre mulighed for at unge kan komme i gang med en uddannelse, siger gruppeformand Ole Frimann Hansen.

Radikale Venstre

- Det har været helt centralt for de Radikale, at budgettet skulle være børnenes budget. Det er derfor glædeligt, at vi er enige om at løfte normeringerne på dagtilbudsområdet, et fokus på kapacitet i Frederikssund syd og mere naturformidling. Samtidig styrker vi med en pulje til den grønne omstilling og ideoplæg til et nyt maritimt center i aftalen fortællingen om den blå og grønne kommune, siger gruppeformand Maria Katarina Nielsen.

Frederikssund Kommunes budget bliver endeligt vedtaget ved Byrådets andenbehandling den 5. november 2019.

Der var plads til store smil og en fælles skål, da gruppeformændene og borgmesteren underskrev aftalen om budget 2020. Foto: Frederikssund Kommune.Der var plads til store smil og en fælles skål, da gruppeformændene og borgmesteren underskrev aftalen om budget 2020. Foto: Frederikssund Kommune.