Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
4. juni 2019

Fuglene trives – især på Eskilsø

Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner og Nationalpark Skjoldungernes Land laver hvert år en tælling af ynglende fugle i og omkring Roskilde Fjord. Årets tælling er netop afsluttet, og resultaterne viser, at Eskilsø samt det nye naturgenoprettede område ved Selsø Kirke er blevet meget populære yngleområder for en række fugle.

Stor fremgang for klyderne

Sidste år var klyderne i fremgang på Eskilsø, og den fremgang fortsætter i 2019, hvor hele 93 par ynglede på øen, der også lægger arealer til fulgearter som viben, strandskaden og rødben. En del af forklaringen på den stgende bestand af ynglefugle på Eskilsø kan være, at en lokal jagtforening har været flittige til at bekæmpe ræve på øen.

Fulgetællernes besøg i det nye naturgenoprettede område ved Selsø Kirke viste, at blandt andet gravænder, knarænder, krikænder, viber, rødben, lille præstekrave og gul vipstjert har fundet sig til rette i det nye vådområde.

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes netop på Eskilsø, ved Selsø Sø samt på Lilleø og på Øksneholm.

En koloni af hættemåger har fundet sig til rette på Eskilsø. Foto: Orbicon.En koloni af hættemåger har fundet sig til rette på Eskilsø. Foto: Orbicon.

Stadig mange Edderfugle

Edderfuglen, der netop nu sidst i maj og begyndelsen af juni ses næsten over alt i fjorden, gik i 2019 for første gang i mange år tilbage, men ynglebestanden er stadig meget stor. Edderfuglen yngler nu på praktisk taget alle øer og holme i Roskilde Fjord, og i 2019 talte bestanden i Roskilde Fjord trods tilbagegang mere end 800 ynglepar.

Fuglebestande i Roskilde Fjord 2018-2019:

  2018  2019

Edderfugl

1167823
Vibe1835
Rødben1428
Klyde6294
Sølvmåge18521766
Stormmåge288355
Hættemåge90247
Fjordterne3141
Havterne7143
Ynglepar i alt  42574028