Frederikssund Kommunes logo
4. december 2019

Borgernes viden afgørende for ny bosætningsstrategi

Udvalget for By og Land skal i løbet af 2021 levere en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune. Derfor har udvalget, siden det blev etableret, arbejdet aktivt for at inddrage kommunens borgere i sit arbejde. Dette er sket gennem tre workshops forskellige steder i kommunen, dialogmøder med bylaug, ejedomsmæglere og lokale foreninger, spørgeskemaundersøgelser til nuværende beboere og til dem, som er tilflyttet og til dem, som er fraflyttet. Herudover er der suppleret med en masse statistisk materiale. Det store samarbejde med borgerne har været helt afgørende for udvalgets arbejde, siger udvalgets formand Hans Andersen (V):

- Borgernes positive indstilling overfor udvalget og velvilje til at deltage i udvalgets arbejde, har givet os et unikt indblik i kommunens værdier og stedbundne kvaliteter, som vi bør slå på, når vi skal gøre kommunen attraktiv for tilflyttere og fastholde borgere. Denne viden kunne vi ikke have fået uden borgernes lokale indsigt. Samarbejdet med borgerne er derfor af stor betydning for den bosætningsstrategi, som vores arbejde skal munde ud i. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle de borgere, lokale foreninger, bylaug, ejendomsmæglere m.fl., der har deltaget i vores arbejde.

Midtvejskonference i Byrådet

Den 18. december har Udvalget for By og Land indbudt hele Byrådet til en midtvejskonference. Her præsenterer udvalget sit arbejde, og anmoder samtidig de forskellige politiske udvalg om at give deres ”besyv” med. Efterfølgende skal Byrådet drøfte, hvordan den viden, Udvalget for By og Land har indsamlet, skal bruges i det fremadrettede arbejde.

Ved midtvejskonferencen deltager Hans Thor Andersen, der er Afdelingsleder i Statens Byggeforskningsinstitut. Hans Thor Andersen har i mange år beskæftiget sig med bosætning og bosætningsstrategier. Oplægget fra Hans Thor Andersen skal give ekstra inspiration til den videre politiske drøftelse.

- Naturen er en vigtig parameter i Frederikssund Kommune. Det har alle borgere påpeget. Jeg mener også, at vi er helt unikke, hvad det angår. Vi har 2 fjorde og 3 kyststrækninger. Hvilke andre kommuner har det? Men vi må ikke glemme, at vi også har stærke fællesskaber og ildsjæle, og så har vi bosætningsmuligheder såvel i tæt by som på landet. Måske skal vi være bedre til at fortælle omverdenen om disse goder. Vi er meget spændte på at præsentere vores arbejde for Byrådet til midtvejskonferencen og høre de forskellige politiske fagudvalgs inputs til det videre arbejde. Oplægget fra Hans Thor Andersen skal give yderligere inspiration til, hvad der skal til for at lykkes med at tiltrække nye beboere til kommunen, fortæller udvalgets næstformand, Lars Jepsen (A).

Fakta om udvalget

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 20. december 2017, at der skulle nedsættes et § 17.4-udvalg. Udvalget, der fik navnet ”Udvalget for By og Land”, har til opgave at arbejde med bosætning og sammenhængskraften i kommunen. Derudover skal udvalget bidrage til befolkningstilvækst samt skabe synlighed om udvalgets opgave blandt befolkningen og erhvervslivet. Udvalget har fem medlemmer, der foruden formanden Hans Andersen (V) og næstformand Lars Jepsen (S) består af Poul Erik Skov Christensen (S), Jørgen Bech (V) og Tobias Larsen Weische (DF, suppleant).

Udvalget for By og Land på besøg hos Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Foto Frederikssund Kommune.Udvalget for By og Land på besøg hos Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Foto Frederikssund Kommune.