Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Indstilling og udnævnelse af nyt medlem til Beboerklagenævnet for Egedal og Frederikssund kommuner.

Da udlejers repræsentant i Beboerklagenævnet er udtrådt af nævnet, skal Frederikssund Byråd vælge ét nyt medlem til Beboerklagenævnet for Egedal og Frederikssund Kommuner efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunerne.

Valget gælder for perioden 1. februar 2019 - 31. december 2021.

Der gøres opmærksom på, at der er mødepligt ved nævnsmøderne, som aktuelt er fastsat til én gang månedligt.

Medlemmer skal opfylde følgende betingelser:

  • Være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 i lov om leje, bortset for betingelsen om dansk indfødsret
  • Være myndige og uberygtede
  • Må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller
    under samværgemål efter værgemålslovens §
  • Deres bo må ikke være under konkursbehandling
Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket. Et medlem kan udtræde efter at være fyldt 67 år.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige så mange kvinder og mænd.

Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger skal være indsendt til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest onsdag den 16. januar 2019.