Frederikssund Kommunes logo
24. marts 2017

Vi skal have permanent kystsikring

Af borgmester John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommune.

Vi lever i en tid med et vildere klima, som giver store udfordringer for mange kommuner ved fjorde og hav.

Siden stormen Bodil i 2013 har vi i Frederikssund Kommune opgraderet det kommunale beredskab. Vi følger således en detaljeret indsatsplan før, under og efter en storm med kritisk forhøjet vandstand i fjordene. Senest i forbindelse med stormen Urd. Det sker i et godt samarbejde med det lokale beredskab og borgerne. Vi kan blandt andet beskytte udvalgte steder med såkaldte watertubes. Det er store vandfyldte rør, som er lagt som barriere mod højvande bl.a. i Frederikssund Centrum, ved Kronprins Frederiks Bro og i Hyllingeriis.

Behov for permanente løsninger

Men midlertidige løsninger er ikke sikre nok og bestemt heller ikke billige. Derfor arbejder vi på at få etableret permanente kystsikringsanlæg.

Kystsikringsloven i Danmark bygger på det princip, at det er de grundejere, som ønsker at deres ejendom bliver beskyttet mod oversvømmelse, der skal opføre og drive kystbeskyttelsesanlæg. I dag er der en håndfuld private digelag i Frederikssund Kommune, og flere er på vej. Kommunen hjælper med at få udfærdiget en projektskitse, så grundejerne har et realistisk billede af, hvordan et dige kan bygges, når de skal beslutte om de vil opføre og drive et dige.

Der er også mulighed for, at Byrådet kan beslutte at støtte med for eksempel lånefinansiering, og der er mulighed for at yde et bidrag til etableringen.

Parallelt med denne indsats er vi sammen med kommunerne Roskilde, Lejre og Egedal i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et stort regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund.

Der er undersøgt muligheder for et regionalt dige mellem Hundested og Rørvig, mellem Kulhuse og Sølager og ved Kronprins Frederiks Bro. Diget ved Kronprins Frederiks Bro er valgt, fordi det kan realiseres inden for en realistisk tidshorisont, blandt andet fordi der er knyttet færrest miljømæssige problematikker til det, og samtidig vil være det billigste anlæg.

Store fordele ved regionalt dige

Den regionale løsning har mange fordele. Løsningen vil give færre indgreb i kystlandskaberne rundt om Roskilde Fjord, færre grundejere vil få eksproprieret areal til diger og færre få ødelagt deres fjordudsigt. Det vil reducere stormskaderne på lystbådehavne og kystbeskyttelsesanlæg og betyde, at der kan laves billigere løsninger til regnvandsafledning i hele den sydlige del af Roskilde Fjord. Lad mig tilføje, at et regionalt dige ikke vil forøge risikoen for oversvømmelser nord for broen.

Da kystbeskyttelsesloven for nylig blev revideret opfordrede jeg til, at staten skal påtage sig ansvaret for, at der etableres de mest påtrængende regionale diger, hvilket også samfundsøkonomisk vil give god mening. Den sydlige del af Roskilde Fjord kan beskyttes med et regionalt dige til omkring 140 mio. kr. Efter Bodil er der udbetalt stormflodserstatninger i det område på ca. 400 mio. kr.

Også understøttelse af kommunernes arbejde med regionale diger lader en del tilbage at ønske. Kystbeskyttelsesloven blev desværre ikke opdateret på dette punkt ved den nylige revision af loven, men det er så de rammer, vi må arbejde indenfor. Samtidig bør der hurtigst muligt findes en finansieringsmodel, hvor alle interessenter – inklusive staten – spæder til den regionale løsning i Roskilde Fjord. Ministeren, politikere og myndigheder kender godt vores ønske og argumenter.

Dialog med borgerne

Måske er der under et år til at en storm igen skaber kritisk højvande og udløser kriseberedskab, watertubes, aktivering af digelag, tusindvis af sandsække og borgere med ængstelse og bekymring for deres hjems skæbne.

Det vilde vejr er uden tvivl blevet et vilkår. Derfor inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde den 19. april om hvordan vi arbejder med at ruste os bedst muligt. Selvfølgelig ser jeg allerhelst, at vi får skabt nogle gode permanente løsninger.

Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske den 24. marts 2017.