Frederikssund Kommunes logo
20. december 2017

Opbremsning på udvalgte udgifter i 2018

Byrådet vedtog på sit møde den 20. december en række omprioriteringer i kommunens budget for 2018. Formålet er at styrke kommunens kassebeholdning, fordi der mangler indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, idet det var forventet, at en aftale om Vinge Centrum ville falde på plads i 2017, og derfor var indtægterne budgetlagt.

Der skal blandt andet reduceres i udgifterne til hovedvedligeholdelse, efteruddannelse af medarbejdere og opsparing til tjenestemandspensioner i 2018 for i alt 48,4 mio. kr. Også for en række anlægsinvesteringer og puljer er der vedtaget en opbremsning af de budgetterede udgifter på 19,1 mio. kr. i 2018. Midler som genprioriteres i forbindelse med budgetarbejdet for 2019, til gennemførelse på et senere tidspunkt. Endelig skal der gøres et intensiveret arbejde for at sælge grunde og bygninger til en værdi af i alt 31,9 mio. kr.

Tiltagene er karakteriseret ved at de i videst muligt omfang ikke berører den borgernære service, og de ser ud som følger:

• Besparelser vedrørende blandt andet puljen til hovedvedligeholdelse, asfaltpuljen, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner for 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. (Forslaget om reduktion i uddannelsesbudgetterne forudsætter høring i MED-organisationen og endelig politisk behandling i januar 2018.)

• Midlertidig opbremsning af udgifter primært på anlægsområdet på 19,1 mio. kr. i 2018 og 101,7 mio. kr. i perioden 2019-2021. De udskudte anlægsinvesteringer og puljer prioriteres i forbindelse med budgetarbejdet for 2019 af Byrådet til gennemførelse på et senere tidspunkt.

• Øgede indtægter ved salg af grunde og bygninger for i alt 31,9 mio. kr. i 2018. Dette betyder mindreindtægter på 11,4 mio. kr. i perioden 2019-2021.

• Nedskrivning af de budgetterede udgifter vedrørende idrætsbyen i 2019 med 5,2 mio. kr.

- Der er tale om en række tiltag, hvor vi bremser op på forskellige anlægsopgaver og drejer på nogle administrative håndtag, så vi mindsker udgifterne i 2018. Det har været vigtigt for os at sikre en forsvarlig kassebeholdning, i den situation vi er i, samtidig med at det berører den borgernære service mindst muligt, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Tilsammen styrker tiltagene kassebeholdningen med 99,4 mio. kr. i 2018 og med 97,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021.