Ridning i offentlige skove

Offentlige skove administreres af Naturstyrelsen. I Frederikssund kommune har vi Lystrup Skov, Hørup Skov, Grønlien Skov og Nordmandsskoven ved Skibby.

Naturstyrelsens regler for ophold og færden, herunder ridning findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvor må der rides i Frederikssund Kommune

Ridning er tilladt på alle offentlige veje, undtagen på motor- og motortrafikveje og ryttere skal ride i vejens højre side. I lygtetændingstiden skal reglementerede lygter og reflekser anvendes.

Jf. færdselsloven, betragtes en ekvipage (enhed med rytter og hest) som et motorkøretøj. Derfor er ridning på cykel- og gangstier som udgangspunkt forbudt. Vejmyndigheden kan dog give tilladelse til ridning på stier eller i rabatten. Ridning på private veje og på private fællesveje kan være forbudt, såfremt alle ejere er enige i forbuddet og der er skiltet lovligt, dvs. at der er ansøgt om tilladelse til forbud og at denne er godkendt. Kommunen kan tilsidesætte vejejernes ønske om at begrænse adgangen.

På alle markveje og stier er ridning som udgangspunkt tilladt i det åbne land med mindre der er lovligt skiltet mod ridning. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent menneskeskabt færdselsbane”. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet.

Ridning på dyrkede arealer kræver ejerens eller lodsejerens tilladelse.

I statsejede skove er ridning tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. Ridning er tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og på fortidsminder.

I private skove er ridning tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og skilte er opsat, dog skal der være ansøgt om tilladelse til forbud og denne skal være godkendt. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet.

På – og langs strande og kyster er ridning på hele den bevoksede strandbred tilladt fra 1. september til 31. maj, såfremt der er lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må der rides hele året. I badesæsonen skal tages særligt hensyn til badegæster. Ejeren af stranden (ofte Staten eller Frederikssund Kommune) kan give tilladelse til ridning i sommermånederne.