Frederikssund Kommunes logo

Svaleklint

Svaleklint er et markant forbjerg ud til Roskilde Fjord ved udløbet af Værebro Å, sydligst i Frederikssund Kommune vest for Ølstykke.

Moræneknolden ligger hvor en fjordarm i stenalderen rakte ind i landet, der hvor Værebro Å nu har sit løb. Ådalen er hævet havbund hvorved man kan fornemme den brede fossile fjordmund.

Klinten ligger i Lille Rørbækfredningen, der er en forholdsvis ny fredning der har til formål at sikre såvel den værdifulde natur som landskabstræk og den kulturhistoriske dyrkningsflade til Lille Rørbæk landsby.

Området udmærker sig særligt ved at være et kystområde der ligger hen som natur eller under landbrugsmæssig udnyttelse.

En del af området indgår i det netværk af særlig bevaringsværdig natur, som EU-landene har forpligtiget sig til at udpege og beskytte - de såkaldte Natura2000 områder. Botanisk set er området yderst værdifuldt, da det rummer enge og overdrev med en meget sjælden og særegen flora.

Der findes både orkideer og kødædende planter i området. En af engene har et meget højt indhold af kalk i jordbunden og henføres derfor til kærtypen ekstremrigkær. Det omtalte kærområde var tidligere et af de bedste eksempler på naturtypen i Danmark.

Dette område udgjorde indtil for få år siden det sidste danske voksested for orkideen Langakset Trådspore. Desværre har manglende naturpleje i de sidste år medført at arten måske er forsvundet, og altså dermed er uddød i Danmark.

En målrettet og snarlig indsats vil dog stadig kunne rette op på denne sørgelige udvikling. Området rummer stadig flere sjældne arter, og den lille moræneknold Svaleklint huser en særlig sjælden vegetationstype, Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, som er en naturtype, hvis bevarelse indtager en særlig plads i det fælles EU-samarbejde for at bevare en mangfoldig natur.

Der findes markveje der fører fra den velbevarede landsby Lille Rørbæk helt ned til kysten.

  Majgøgeurt Hornsherred - foto Egon Pedersen