Frederikssund Kommunes logo

Roskilde Fjord

Fjordlandskabet med bredninger der veksler med snævre løb og små øer og holme er talrige. Fjorden er næsten overalt meget lavvandet med vanddybder på mindre end 6 meter. Langs kysten findes strandenge og rørsumpe.

Roskilde Fjord har gennem tiden spillet en væsentlig rolle for fiskeri, jagt og samfærdsel. l dag anvendes fjorden primært til fritidssejlads og ålefiskeri. Fjorden er hjemsted for mange ynglefugle, blandt andet en del rovfugle. Nogle af dem lever af andefugle, der i tusindvis holder til på strandengene og de lavvandede områder.

Roskilde Fjord har siden 1995 været udlagt som vildtreservat. Reservaterne oprettes af hensyn til fuglene, og flere fugle i landskabet betyder også rigere naturoplevelser for mennesker. Reservatordningen indebærer at der i en række områder er forbud mod jagt og hurtig motorbådssejlads.

Fjorden er raste- og fourageringsområde for et stort antal vandfugle. Antallet er varierende og stærkt afhængig af årstid og vejrforhold. Svaner og blishøns ses dog ofte hele året. I vinterhalvåret optræder troldand undertiden i flokke på mere end 20.000 fugle. Om dagen raster troldænderne blandt andet i Store Kattinge Sø, men efter solnedgang flyver de ud på fjorden for at søge føde.

Roskilde Fjord er også et af Danmarks vigtigste yngleområder for vandfugle. I den lavvandede fjord ligger ca. 30 små øer og holme. Den største - Eskilsø - er præget af bakket morænelandskab, mens de øvrige øer især udgøres af strandenge, sandrevler og stenrev. På holmene yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt på 25-30 arter.

Den sydlige del af Roskilde Fjord er i dag en del af Nationalparken Skjoldungelandet

 Roskilde Fjord i vinterdragt - foto Pernille Bondo Harders        

Naturstyrelsen har lavet en reservatfolder for Roskilde Fjord, ( incl. Selsø Sø ) der giver nyttige informationer

Dansk Ornitologisk Forening, som har informationer om fuglene i kommunen.

Roskilde Fjord Portalen, der giver informationer om naturovervågning, fredninger mm.

Regler om sejlads på Roskilde Fjord.