Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent (SSA)

Frederikssund Kommune optager 54 SSA elever om året fordelt på fire optag: januar, april, juli og oktober. Vi slår stillinger op på hjemmesiden 4 gange årligt og stillingsopslaget vil være tilgængeligt i ca. 4. uger ad gangen.

Stillingsopslag i resten af 2022

Fra uge 14 til hold august 2022
Fra uge 29 til hold oktober 2022
Fra uge 39 til hold januar 2023
Fra uge 52 til hold april 2023

Hvorfor skal du vælge SSA uddannelsen?

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er en mulighed for dig, der gerne vil være en del af den bærende faggruppe i det nære sundhedsvæsen.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Arbejdet kræver selvstændighed og samarbejdsevne samt overblik, initiativ og handlekraft. Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg. Arbejdet kan være fysisk og psykisk belastende, men også meget givende.

Der er efter endt uddannelse gode jobmuligheder samt mulighed for videreuddannelse til fx sygeplejerske eller socialrådgiver.

Du bliver uddannet til selvstændigt at arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Du kan selvstændigt indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle indsatser, der koordinerer og sikrer et sammenhængende patient og borgerforløb. Social og sundhedsassistenter arbejder i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson.

I Frederikssund kommune tilbyder vi

 • Et godt og udviklende læringsmiljø
 • Faste praktikvejledere der følger dig gennem hele praktikforløbet
 • Uddannelseskonsulenter der støtter og vejleder dig gennem hele uddannelsesforløbet
 • Fast løn under hele uddannelsesforløbet.

Hvad forventer vi af dig som elev?

Vi forventer, at du som elev tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt i dit uddannelsesforløb. Du skal være mødestabil og motiveret for at lære og ændre handlemønster.

Du skal være god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og kunne reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer.

Det er en forudsætning, at du er fysisk og psykisk robust.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er en vekseluddannelse. Skoleundervisningen varer som udgangspunkt 48 uger og praktikuddannelsen 98 uger.

Skole- og praktikperioder kan variere i længde afhængig af ferier samt søn- og helligdage. Derudover vil der være afkortning af uddannelsen, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper.

Du har også mulighed for at tage uddannelsen med eux-forløb.

Et uddannelsesforløb kan se sådan ud:

 • Skoleperiode 1
 • Praktik 1, varighed 40 uger: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen (kommunal praktik på plejecenter og hjemmepleje).
 • Skoleperiode 2
 • Praktik 2, varighed 18 uger: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen (regional psykiatri eller kommunal socialpsykiatri)
 • Skoleperiode 3
 • Praktik 3, varighed 40 uger: Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen (kommunal praktik og regional sygehuspraktik)
 • Skoleperiode 4.

Se eventuelt et eksempel på SOSU H´s hjemmeside 

Du finder stillingsopslag på kommunens hjemmeside ca. tre måneder før holdstart.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, hvor mødetiden er mandag til fredag fra 8.15 til 14.40. 

Praktikperioderne

Praktikperioderne er tilrettelagt på regionens sygehuse, psykiatriske afdelinger, i socialpsykiatrien, på kommunernes plejecentre og i Døgnplejen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og i alle praktikperioder skal du regne med mødetider, der er planlagt i forhold til det øvrige personales mødetider. Det vil sige, at du skal kunne møde i såvel dag- som aftenvagter samt weekender – efter gældende overenskomst (FOA).

Du kan læse mere om hvordan praktikken foregår i Håndbog for social- og sundhedsassistent elever.

Praktikvejleder

I praktikperioderne bliver du tilknyttet en vejleder, hvis opgave blandt andet er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til social og sundhedsassistentuddannelsen skal du:

 • Være i gang med eller have gennemført grundforløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen eller
 • Have en social- og sundhedshjælperuddannelse
 • Have kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1.8.2016
 • Have kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1.9.2014.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.sosuh.dk.  

Løn- og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Takster pr. april 2022

 • Over/under 18 år: 13.609,81 kr. pr. måned (1-12 måneder af uddannelsen)
 • Over/under 18 år: 15.541,77 kr. pr. måned (13 og følgende måneder af uddannelsen)
 • Voksenelevløn: 22.143.72 kr. pr. måned

Kontaktoplysninger

Uddannelseskonsulenter Heidi Nielsen og Kristine Mortensen kan kontaktes via link til højre på siden.