Frederikssund Kommunes logo

Høring af tilladelse til regulering af det rørlagte vandløb Krogstrupvandløbet

Emner: Natur

Offentlig høring af vandløbsregulering af Krogstrupvandløbet

Frederikssund Kommune agter at træffe afgørelse om tilladelse til regulering af det rørlagte vandløb Krogstrupvandløbet. Den berørte del af Krogstrupvandløbet er tidligere blevet rørlagt, hvilket Frederikssund Kommune gav en lovliggørende tilladelse til ved Lovliggørelse af rørlægning af vandløb af 20. marts 2020. Kommunens tilladelse blev efterfølgende påklaget og er pt. under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. NIRAS A/S søger på vegne af HCS A/S Transport & Spedition, Entreprenørafdelingen, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup v/kontaktperson Thomas Gehrmann og Erling Kristensen, Pagteroldvej 3, 4050 Skibby om tilladelse i henhold til vandløbsloven til vandløbsregulering i form af omlægning af rør på rørlagt strækning af Krogstrupvandløbet på matrikel 8c Krogstrup By, Krogstrup.

Inden Kommunen træffer endelig afgørelse sendes udkast til afgørelse i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19, stk.1. Der vil efter modtagelse af denne skrivelse være mulighed for at komme med bemærkninger til afgørelsen. Især opfordrer vi til, at parterne fremkommer med andre forslag til økonomisk kompensation, såfremt man er uenig med Kommunens foreløbige forslag. Hvis der indkommer alternative forslag, agter kommunen at indkalde til forligsmøde, inden der træffes endelig afgørelse.

Eventuelle skriftlige bemærkninger skal være Kommunen i hænde senest den 27. april 2023 og skal sendes til Frederikssund Kommune, Center for By og Landskab, Vand, Kongens gade 18, 3550 Slangerup eller via e-post til vandloeb@frederikssund.dk.

Læs udkast til tilladelse

Læs Bilag 1 - Ansøgning

Læs Bilag 2 - VVM-screeningsansøgning

Fristen for indsendelse af høringssvar er overskredet

Offentlige høringssvar

Der er endnu ikke modtaget offentlige høringssvar